Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Frands Balthazarsen1782

Name
Frands Balthazarsen
Surname
Balthazarsen
Birth
Type: BIRT
yes

Christening
Type: CHR
from January 1, 1782 to January 1, 1783

Shared note:
Sensitive:0 1781.<-.-> Barnedåb. H. P. Hansen oplyser i "Natmændsfolk og Kjæltringer, 2. bind side 75, at Frands Baltzersen er født ca. 1781 i Ørskov i Snejbjerg sogn, mens hans dåb er - mærkeligt nok - ikke indført i kirkebogen, skønt man fra 1851 træffer flere af hans familiemedlemmer nævnt i kirkebogen. Frands er. iflg H. P. Hansen søn af Baltzer Nielsen og Hustru Marie Elisabethe Frandsdatter, der var skikkelige bønder, der ikke tilhørte natmandsklassen
Confirmation
Type: CONF
from January 1, 1798 to January 1, 1799 (Age 16 years)
Shared note: Sensitive:0
MarriageSophie JensdatterView this family
Type: MARR
yes

Birth of a daughter
#1
Mette Frandsdatter
Type: BIRT
yes

Birth of a son
#2
Anders Christian Frandsen
Type: BIRT
yes

Birth of a daughter
#3
Marie Elisabeth Frandsdatter
Type: BIRT
yes

Event from March 1, 1804 to March 31, 1804 (Age 22 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a daughterMette Frandsdatter
Type: CHR
December 17, 1804 (Age 22 years)
Shared note:
Sensitive:0 1804.12.13 Barnedåb Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539-1 1805. Dom 1 post Epiphan d. 13de Janv. blev Sophie Jens Datter af Qvemberg hendes uægte Datters Daab confirmeret i Deiberg Kirke, som forhen d. 13de Decbr. f. A. var hiemdøbt kaldet Mette. Fadderne vare: Christen Varridsbøl, Kield Toft, Anna Gjødes Datter i Skydstoft, Giertrud Maria Christens Datter i Alkiersiig og Karen Jens Datter i Nør-Vognsbierg, som bar hende. Som Barnefader blev i Kirken udlagt Ungkarl Frands Balthazarseb af Sneiberg Sogn, tienende i Fieldstedvang i Vorgod Sogn, hvor hun og havde tient.
Baptism of a daughterMette Frandsdatter
Type: BAPM
January 13, 1805 (Age 23 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se dåbsnotatet
Christening of a sonAnders Christian Frandsen
Type: CHR
from June 1, 1808 to June 30, 1808 (Age 26 years)
Shared note:
Sensitive:0 1807.06.xx Barnedåb. Deibjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 [..] Juni hjemmedøbt Frands Balthazarsen og Sofie Jens Datters Søn Anders Christian. Hun var kort forhen ankommet til sin Stiffader i Qvemberg. Stadfæstet i Kirken den ..... Faddere: Anders Qvemberg, Anders Jensen og dennes Kone Ane Kierstine Jens D. - - - - Note. Dåbsdatoen ulæselig p. gr. af slitage i sidens yderkant, muligvis den 8. juni. Der er levnet plads til indførsel af datoen for dåbens publikation i kirken, men denne plad er aldrig udfyldt.
Christening of a daughterMarie Elisabeth Frandsdatter
Type: CHR
June 8, 1811 (Age 29 years)
Shared note:
Sensitive:0 1811.06.08 Barnedåb Dejbjerg Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 1811 Junj 8 Hjemmedøbt Frands Baltsersens og Sofie Jens Datters paa Qvemberg deres Datter kaldet Marie Elisabeth - død.
Burial of a daughterMarie Elisabeth Frandsdatter
Type: BURI
June 30, 1811 (Age 29 years)
Shared note:
Sensitive:0 1811.06.30 Begravelse Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 2 Dejberg. 1811 d. 30. Junj begravedes Frands Baltsersens Datter fra Qvemberg Marie Elisabeth - 3 Uger gl.
Event from January 1, 1815 to January 1, 1816 (Age 33 years)
Shared note: Sensitive:0
Event March 14, 1815 (Age 33 years)
Shared note: Sensitive:0
Event May 2, 1816 (Age 34 years)
Shared note: Sensitive:0
Event July 13, 1816 (Age 34 years)
Shared note:
Sensitive:0 1816.07.13 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 1812203/2251 Aarligt No:72 Løbe No.:83/113 - Se No. 2440 Navne paa Fangerne:Frantz Baltzersen fra Frederitz Arrest Hvor født:Sneiberg Sidste Opholdssted:Var i Københ. som Stykkudsk Naar indkommen.1816. 13. Julij Paa hvor lang Tid:paa Kongens Naade Straffet for:for Bigamie Straffet før:Nej Alder:34 - No. 3359 Naar løsladt og Opførsel:1824, d. 18de October løsladt efter kongl. Resolution af 21. Juli s. A. Haft Kopper:Ja Svagelighed og Signalement:59 Tommer Lyseblaa Øine, Bruunt Haar, Sorte Bakkenbarter, har et bred fyldig Ansigt, meget undersætsig af Lemmer og har paa den højre Arm et stor Aar skaaret af en Skudtørvspade. Er givt?har 2 Koner Hvor mange Børn:1 Dreng og en Pige Er Confirmeret:i Welling Religion:Luth. Profession:Stykkusk Til hvilket Arbeide her BrugtOverskjæring Anmærkning:Dømt ved Højesteret d. 2. Maij 1816 til at miste sin Hust. og efter Kongl. Benaadning af 13 Julij for Hor indsat.
Event October 18, 1824 (Age 42 years)
Shared note:
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 13.-7.-1816
Birth of a son
#4
Laust Christian Frandsen
Type: BIRT
January 11, 1826 (Age 44 years)
Shared note:
Sensitive:0 1826.01.11 Fødsel Dejbjerg sogns kirkebog 1825-1834 LAN C 539 - 4 Fødte. Mandkjøn Aar og Lbnr.:1826 - 1 Fødselsdagen:11. Janv. Barnets Navn:Laust Christian Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:hjemme 12. Janv. i Kirken 27. Marts Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Moderen Else Jensdatter på Vognbjerg Hede. Til Barnefader udlagt Frands Baltersen, forhen givt med Barnemoderens Søster, Nu tjenende i Vorgod Vester [.....] Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Baaren af Else Sophie Jensdatter Hsmd. Niels Jensen, Hsmd. Laust Christensen, Kone Christine Jørgensdatter og Kone Mette marie Jensdatter Anm.:- - -
Christening of a sonLaust Christian Frandsen
Type: CHR
January 12, 1826 (Age 44 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a sonLaust Christian Frandsen
Type: BAPM
March 27, 1826 (Age 44 years) Age: 0 years 2 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event February 27, 1827 (Age 45 years)
Shared note:
Sensitive:0 1815.02.27 Retsmøde: Udskrift af politiprotokollen Aar 1815, den 27. Februar blev paa Bølling Herredsfoged Comptoir optaget et Politie Forhør efter Amtets Befaling i Skrivelse af 23de dennes, som med den i samme paaberaabte Anmeldelse fra Weile Amthuus lyder saaledes: ## Det medfulgte Permissions Pas bliver Acten at vedhæfte. Den i berørte Documenter omtalte Frands Baltzarsen Ørsholm, Stykkusk No, 22, Lundbyes Batterie, som efter Herredsfogdens Foranstaltning var greben i Qvemberg, Deiberg Sogn og hertil den 26de Indbragt, blev løs og ledig for Retten fremstillet og forklarede efter given Anledning: at han med Permissionspas var ankommet til Ærisøe i de første Dage af September Maaned f. A. , hvor han hidtil har opholdt sig og anmeldte sig ikke Strax i lægdet af Aarsag, at han i Æritsøe ved Bonde Arbeide fandt leihed (fejlskrivning for leilighed) at erhverve sig Livets Ophold. Under sit Ophold der giftede han sig med Pigen Karen Pedersdatter, født i Æritsøe Sogn, 27 Aar gammel. Vielsen skeede i Æritsøe ved Frederitz afProvst Hasse, Der efter Comparenten tilspurgt: 1. er han Ægte Viet til det Fruentimmer, som for Amtmanden Hr. Rosenørn har navngivet sig som hans Kone? Svar: Ja han er for omtrent 9 Aar siden i Deiberg Kirke af Pastor Jespersen . 2. Vidste Comparentens Kone i Æritsøe, at han tilforn var Ægte Viet til nogen anden endnu i Live værende Ægtefælle: Svar: Nej. 3. Hvor lang Tid havde han været fra sin første Kone, og hvad foranledigede, at han indlod sig i Ægteskab som anført? Svar: Hn har tient omtrent i 5 Aar og i den Tid ikke set noget til sin Kone i Qvemberg, troede des Aarsag at hun var død. Som Militair laae han indqvarteret i Sommeren 1814 i Æritsøe, hvor han blev bekiendt med hans nu værende anden Kone og fattede ved daglig omgang godhed for hende. Efter at være hjempermitteret som omforklaret fandt han Leilighed til at erhverve sit Brød i bemeldte Bye, hvor han tog den Beslutning at gifte sig med hende i tanke om, at hans første Kone var død. 4. Hvorledes erhvervede Comparenten sig fri Sædel fra Regimentet, og hvem var hans Forlover? Svar: fri Sædel fik han skreven af en Stykkusk af Holsteenske Ridende Artillerie, hvis Navn var ham ubekiendt. Samme Artillerist udfærdigede en Attest for Arrestanten, at der intet var til hinder for hans Ægteskab og underskrev samme med Gaardmændene Niels Pedersens og Anders Nielsens Navne af Worgod Sogn, hvilken Attest tillige med fri Sædlen blev overleverede Sogne Præst Hasse, som derefter 3de Gange lyste til Ægteskab af Prædikestolen og derefter i Slutningen af October i Æritsøe Kirke viede ham 5. Var det med disse 2de Mænds Samtykke, at deres Navne blev paaskreven forlover Attesten? Svar: Nei, de var derom ganske uvidende. 6. Hvorfra kiender Arrestanten omforklarede Artillerist? Svar: Fra Kiøbenhavn, hvor han laae ved felt Kanonerne paa Ammager. 7. Hvorledes var dnne Artillerist kommen til Æritsøe, og hvad var hans Ærinde der? Svar: Permitteret fra Kiøbenhavn komArtilleristen til Æritsøe, hvor han og Arrestanten traf hinanden. Han var ganske uvidende , at Arrestanten tilforn var gift, da Arrestanten fordulgte saadant for ham. 8. Havde Arrestanten ikke søgt at faae vished om hans første Kone var død? Svar: han havde erkyndiget sig hos flere desangaaende, men intet erfaret. 9, Ved Arrestanten ikke Artilleristens Opholdsstæd? Svar: Nei 10. Hvad bevægede ham til at forlade Æritsøe nu sidstleden og begive sig til Qvemberg? Svar: Han havde hørt, at hans første Ægtefælle var i LiveDen opwagnende Kiærlighed til hende og frygten for Straffen for hans forhold bragte ham til hemmelig at forlade sin anden kone for omtrent 3 Uger siden I denne Tid indtil Andholdelsen har han været i Qvemberg hos sin derværende Kone. Han benægter i øvrigt at have medtaget ved Bortrømmelsen andet and sit eget Tøy, der var ham lovlig tilhørende. Videre forklarer Arrestanten: at han med den første Kone har haft 4re Børn, hvoraf de 2 ere levende; i øvrigt undskylder han sit forhold med, at han ikke var rigtig ved sin Samling paa den Tid at han forlangte Lysningen af Prædikestolensamt da Vielsen skeede med jans anden Kone, og han har ofte i sine yngre Aar været behæftet med Sindssvaghe, der stundum har gjort det umuelig for ham at bruge fornuft og Eftertanke til sine Handlinger. Han er nu 32 Aar gammel og kan beraabe sig paa hans foresattes anbefaling om hans Guds forhold hid indtil. Demitteret - Der efter Arrestanten igien i Arresten henbragt og Forhøret Sluttet for afskreven at tilstilles Amtet .Sponneck. Til Vitterlighed:N. BrosbækNiels Holm.
Event April 16, 1832 (Age 50 years)
Shared note:
Sensitive:0 1832.04.16 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 18123359 Aarligt No:32 Løbe No.:136/201 Navne paa Fangerne:Frantz Baltzarsen Hvor født:Sneiberg Sogn Sidste Opholdssted:løbet om i Landet Naar indkommen.1832, d. 16. April Hvorfor:Løsgængeri og Betleri Hvor længe:Indtil Videre Straffet før:See No. 2251 Alder:50 Naar løsladt og Opførsel:1836, d. 14de September hjemsendt og løsladt efter Kongl. Rescripr af 15/4 1835 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor forsørgelsesberettiget:Vildbjerg Sogn, Hammerum herred, Ringkjøbing Amt Er givt?Separeret Hvor mange Børn:I Søn og 1 Datter Er Confirmeret:Vildbjerg Sogn Religion:Lutters Profession:- - - Til hvilket Arbeide her BrugtMaskindreier Anmærkning:Afleveret ifølge det Kongl. Danske Cancellis Bestemmelse af 27de Marts 1832, grundende sig paa den Kongl. Resolution af 21 Juli 1824
Event September 14, 1836 (Age 54 years)
Shared note:
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 16.-4.-1882
MarriageElse Jensdatter KvembergView this family
Type: MARR
May 27, 1837 (Age 55 years)
Shared note:
Sensitive:0 1837.05.27 Vielse Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1834-1850 LAN C 539 - 05 Copulerede. Lbnr.:4 Brudgommens Navn, Stand, Haandtering og Bopæl:Enkemand Frands Baltsersen af Vildberg Sogn, 54 Aar har havt de naturlige Kopper. Brudens Navn, Stand, Haandtering og opholdssted:Pige Else Jens datter i Qvemberg, 51 Aar, har havt de naturlige Kopper Forlovernes NavneGdmd. Christen Elkjær af Deiberg Gdmd. Anders Vrads af Do. Vielsesdagen:1837, 27. Mai Vielsesstedet;i Kirken Anm.: Tillysning fandt Sted.
Event July 12, 1837 (Age 55 years)
Shared note:
Sensitive:0 1837.07.12. Forhør. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840. Mikrofilm M-32.656 Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 blev i Følge Amtets Ordre af 7de dennes et Forhør optaget paa Bølling Nørre Herreders Contoir af undertegnede i Cancellieraad Herredsfoged Hertz's Fraværelse cont. Fuldmægtig H. Ferslev Lybecker med Vidner Lange og Jens Sørensen til Oplysning om Frands Baltzersen af Deiberg hans havte Ophold, saavel i Wildberg Sognedistrict som for øvrigt siden 1825. Den paaberaabte Ordre med paategnet Stævning acteres saalydende: ##. - Den ved Ordren medsendte Udskrivt samt Skrivelserne fra Pastor Nielsen og Pastor Glud blev taget til Forhørets Følge. Den Politiemesteren meddeelte Constitution acteres saalydende: ##. Frands Baltzersen var mødt, fremstod samt derpaa efter Formaning til Sandheds Udsigende og efter fornøden Anledning under Eds Anbud forklarede: Før 1824 har Comp. havt stadigt Ophold og fast Tjeneste hos Lars Pederseni Meldgaard i Rødding i Vildberg Sogn i 3 Aar saavidt han erindrer fra Aaret 1806 til 1809 ligesom og han paa flere Steder efter sin Confirmation har havt Tjeneste og Ophold i Timring og Vildberg Sogne før 1824 uden at han ved Tieneste i andre Sogne [har før] 1824 vundet Forsørgelsesret ] eller havt fast Ophold i 3 Aar. Angaaende de havte Tjenester i Wildberg og Timring m. fl. Sogne siden 1809, da siger Comp. at have tjent et Aar hos Jens Christian i Birkmose i Timring Sogn, hvilken Tjeneste Comp havde umiddelbart før han kom til Lars Pedersen i Meldgaard. men for øvrigt kan Comp. ikke med bestemthed sige til hvilke Tider de af ham havte Tjenester i de nævnte Sogne har fundet Sted, kun sagde han at have havt Tjeneste i Møttrup 1 Aar. Siden 1824 da Comp blev løsladt fra Viborg Tugt og Forbedringshuus har han opholdt sig en Nat i Wildberg Sogn derpaa et Aar havt Tjeneste hos Mads Nielsen i Sneiberg, derpaa et Aar i Tjeneste hos Christen Nielsen Westerager i Worgod, derpaa gik Dep. paa Vandring i Sommeren 1826, derpaa tog Dep til Deiberg og indlogerede sig hos Else Qvemberg, der sad til Huse hos Johannes Christensen, var der en Vinter til Foraaret 1827, tjente denne Sommer hos Jens Nielsen Kjærbøll i Farup Sogn pr. Ribe, tog igien til Else Qvemberg og var der i Vinteren 1827 og 1828. Sommeren 1828 tjente Comp. Anders Jacobsen ved Kalslunde Kirke i Kalslunde Sogn østen Ribe til Mikkelsdag s. A., tog derpaa igjen om Vinteren 1828 og 1829 til Else Qvemberg, tjente Sommeren 1829 hos Niels [Taning] i Deiberg, var derpaa igjen fra Mikkelsdag til Foraaret 1830 hos Else Qvemberg, gik derpaa Sommeren 1830 paa Betler Vandring og i Dagleie, dog siger Comp. ikke at kunne erindre paa hvilke Steder han har havt og været i Dagleie, men dog veed han bestemt ei at have havt det i Deiberg Sogn. Vinteren derpaa var han ogsaa hos Else Qvemberg og Sopmmeren 1831 tjente han i Sortekroe i Deiberg hos Christen Engsig til Mikkelsdag, tog derpaa igjen ud paa Bettelvandring men blev anholdt, arresteret, dømt og indsat i Wiborg Tugthuus i Foraaret 1832, var der til 8 Dage før Juul 1835, blev fra Wiborg hjemsendt til Wildberg, men opholdt sig ikke længere der end han meldte sig hos Præsten, gik derfra til Deiberg, hvor han indlogerede sig hos Else Qvemberg og hvor han forblev til Paasketider ifjor. Sommeren 1836 til Mikkelsdag gik han i Dagleie med Undtagelse af 2 Dage om Ugen. Han havde fast tjeneste hos Hans Møllers Enke i Ledding i Deiberg. Den sidstmeldte Dagleie har Comp. havt i Deiberg Sogn. Vinteren 1836 og 1837 var han igjen hos Else Qvemberg, med hven han for 8 Uger siden havde Bryllup. Siden Pintse dette Aar har Comp. gaaet paa Dagleie i Deiberg Sogn, men da han ingen [Huus....] i sidste Sogn kunde erholde for sin Familie gik han for omtrent 5 Uger siden til Fattigcommissionen i Wildberg og begjærte Huusv...] efterdi han troede at være forsørgelsesberettiget i Wildberg Fattigdistrict. Comp. bemærker, at ikke han, men Else Qvemberg havde Huset i Leie af Johannes Christensen, Christen Krahnberg og Søren Jespersen, hvilke Mænd have eiet Huset i den Tid Else Qvemberg har havt samme til Leie. - Forsaavidt Comps her afgivne Forklaring , den han vedgaar at være rigtig tilført og sandfærdig ikke maatte være uoverensstemmende med den af ham under Politieretten i Wiborg den 16de Octbr 1835 afgivne Forklaring, da gjenkalder og formoder han samme som nysforklaret. Demitteret, da han intet videre vidste at tilføje. Forhøret sluttet for beskreven at tilstilles Amtet. H. Ferslev Lybecker Som VidnerJ. W. LangeJens Sørensen.
Death of a wifeSophie Jensdatter
Type: DEAT
December 14, 1839 (Age 57 years)
Shared note:
Sensitive:0 1839.12.14 Død Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1834-1850 LAN C 539 - 05 Døde. Qvindekjøn Aar og Lbnr.:1839 - 6 Dødsdagen:14. Decbr Begravelsesdagen:20. Decbr. Afdødes Navn:Sophie Jens atter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Almisselem paa Vorgnbergheede Faderen Jens Jørgensen i Qvemberg Afdødes Alder:60 Anm.:- - -
Burial of a wifeSophie Jensdatter
Type: BURI
December 20, 1839 (Age 57 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Death
Type: DEAT
yes

Family with Sophie Jensdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
daughter
4 years
son
3 years
daughter
Family with Else Jensdatter Kvemberg - View this family
himself
wife
Marriage: May 27, 1837Dejbjerg kirke
-11 years
son
Laust Christensen Tambour + Sophie Jensdatter - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: January 8, 1820Dejbjerg kirke
-2 years
step-son
5 years
step-daughter
Niels Madsen + Else Jensdatter Kvemberg - View this family
wife’s husband
wife
Marriage:
step-daughter
5 years
step-daughter

Christening
Sensitive:0 1781.<-.-> Barnedåb. H. P. Hansen oplyser i "Natmændsfolk og Kjæltringer, 2. bind side 75, at Frands Baltzersen er født ca. 1781 i Ørskov i Snejbjerg sogn, mens hans dåb er - mærkeligt nok - ikke indført i kirkebogen, skønt man fra 1851 træffer flere af hans familiemedlemmer nævnt i kirkebogen. Frands er. iflg H. P. Hansen søn af Baltzer Nielsen og Hustru Marie Elisabethe Frandsdatter, der var skikkelige bønder, der ikke tilhørte natmandsklassen
Confirmation
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1816.07.13 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 1812203/2251 Aarligt No:72 Løbe No.:83/113 - Se No. 2440 Navne paa Fangerne:Frantz Baltzersen fra Frederitz Arrest Hvor født:Sneiberg Sidste Opholdssted:Var i Københ. som Stykkudsk Naar indkommen.1816. 13. Julij Paa hvor lang Tid:paa Kongens Naade Straffet for:for Bigamie Straffet før:Nej Alder:34 - No. 3359 Naar løsladt og Opførsel:1824, d. 18de October løsladt efter kongl. Resolution af 21. Juli s. A. Haft Kopper:Ja Svagelighed og Signalement:59 Tommer Lyseblaa Øine, Bruunt Haar, Sorte Bakkenbarter, har et bred fyldig Ansigt, meget undersætsig af Lemmer og har paa den højre Arm et stor Aar skaaret af en Skudtørvspade. Er givt?har 2 Koner Hvor mange Børn:1 Dreng og en Pige Er Confirmeret:i Welling Religion:Luth. Profession:Stykkusk Til hvilket Arbeide her BrugtOverskjæring Anmærkning:Dømt ved Højesteret d. 2. Maij 1816 til at miste sin Hust. og efter Kongl. Benaadning af 13 Julij for Hor indsat.
EVEN
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 13.-7.-1816
EVEN
Sensitive:0 1815.02.27 Retsmøde: Udskrift af politiprotokollen Aar 1815, den 27. Februar blev paa Bølling Herredsfoged Comptoir optaget et Politie Forhør efter Amtets Befaling i Skrivelse af 23de dennes, som med den i samme paaberaabte Anmeldelse fra Weile Amthuus lyder saaledes: ## Det medfulgte Permissions Pas bliver Acten at vedhæfte. Den i berørte Documenter omtalte Frands Baltzarsen Ørsholm, Stykkusk No, 22, Lundbyes Batterie, som efter Herredsfogdens Foranstaltning var greben i Qvemberg, Deiberg Sogn og hertil den 26de Indbragt, blev løs og ledig for Retten fremstillet og forklarede efter given Anledning: at han med Permissionspas var ankommet til Ærisøe i de første Dage af September Maaned f. A. , hvor han hidtil har opholdt sig og anmeldte sig ikke Strax i lægdet af Aarsag, at han i Æritsøe ved Bonde Arbeide fandt leihed (fejlskrivning for leilighed) at erhverve sig Livets Ophold. Under sit Ophold der giftede han sig med Pigen Karen Pedersdatter, født i Æritsøe Sogn, 27 Aar gammel. Vielsen skeede i Æritsøe ved Frederitz afProvst Hasse, Der efter Comparenten tilspurgt: 1. er han Ægte Viet til det Fruentimmer, som for Amtmanden Hr. Rosenørn har navngivet sig som hans Kone? Svar: Ja han er for omtrent 9 Aar siden i Deiberg Kirke af Pastor Jespersen . 2. Vidste Comparentens Kone i Æritsøe, at han tilforn var Ægte Viet til nogen anden endnu i Live værende Ægtefælle: Svar: Nej. 3. Hvor lang Tid havde han været fra sin første Kone, og hvad foranledigede, at han indlod sig i Ægteskab som anført? Svar: Hn har tient omtrent i 5 Aar og i den Tid ikke set noget til sin Kone i Qvemberg, troede des Aarsag at hun var død. Som Militair laae han indqvarteret i Sommeren 1814 i Æritsøe, hvor han blev bekiendt med hans nu værende anden Kone og fattede ved daglig omgang godhed for hende. Efter at være hjempermitteret som omforklaret fandt han Leilighed til at erhverve sit Brød i bemeldte Bye, hvor han tog den Beslutning at gifte sig med hende i tanke om, at hans første Kone var død. 4. Hvorledes erhvervede Comparenten sig fri Sædel fra Regimentet, og hvem var hans Forlover? Svar: fri Sædel fik han skreven af en Stykkusk af Holsteenske Ridende Artillerie, hvis Navn var ham ubekiendt. Samme Artillerist udfærdigede en Attest for Arrestanten, at der intet var til hinder for hans Ægteskab og underskrev samme med Gaardmændene Niels Pedersens og Anders Nielsens Navne af Worgod Sogn, hvilken Attest tillige med fri Sædlen blev overleverede Sogne Præst Hasse, som derefter 3de Gange lyste til Ægteskab af Prædikestolen og derefter i Slutningen af October i Æritsøe Kirke viede ham 5. Var det med disse 2de Mænds Samtykke, at deres Navne blev paaskreven forlover Attesten? Svar: Nei, de var derom ganske uvidende. 6. Hvorfra kiender Arrestanten omforklarede Artillerist? Svar: Fra Kiøbenhavn, hvor han laae ved felt Kanonerne paa Ammager. 7. Hvorledes var dnne Artillerist kommen til Æritsøe, og hvad var hans Ærinde der? Svar: Permitteret fra Kiøbenhavn komArtilleristen til Æritsøe, hvor han og Arrestanten traf hinanden. Han var ganske uvidende , at Arrestanten tilforn var gift, da Arrestanten fordulgte saadant for ham. 8. Havde Arrestanten ikke søgt at faae vished om hans første Kone var død? Svar: han havde erkyndiget sig hos flere desangaaende, men intet erfaret. 9, Ved Arrestanten ikke Artilleristens Opholdsstæd? Svar: Nei 10. Hvad bevægede ham til at forlade Æritsøe nu sidstleden og begive sig til Qvemberg? Svar: Han havde hørt, at hans første Ægtefælle var i LiveDen opwagnende Kiærlighed til hende og frygten for Straffen for hans forhold bragte ham til hemmelig at forlade sin anden kone for omtrent 3 Uger siden I denne Tid indtil Andholdelsen har han været i Qvemberg hos sin derværende Kone. Han benægter i øvrigt at have medtaget ved Bortrømmelsen andet and sit eget Tøy, der var ham lovlig tilhørende. Videre forklarer Arrestanten: at han med den første Kone har haft 4re Børn, hvoraf de 2 ere levende; i øvrigt undskylder han sit forhold med, at han ikke var rigtig ved sin Samling paa den Tid at han forlangte Lysningen af Prædikestolensamt da Vielsen skeede med jans anden Kone, og han har ofte i sine yngre Aar været behæftet med Sindssvaghe, der stundum har gjort det umuelig for ham at bruge fornuft og Eftertanke til sine Handlinger. Han er nu 32 Aar gammel og kan beraabe sig paa hans foresattes anbefaling om hans Guds forhold hid indtil. Demitteret - Der efter Arrestanten igien i Arresten henbragt og Forhøret Sluttet for afskreven at tilstilles Amtet .Sponneck. Til Vitterlighed:N. BrosbækNiels Holm.
EVEN
Sensitive:0 1832.04.16 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 18123359 Aarligt No:32 Løbe No.:136/201 Navne paa Fangerne:Frantz Baltzarsen Hvor født:Sneiberg Sogn Sidste Opholdssted:løbet om i Landet Naar indkommen.1832, d. 16. April Hvorfor:Løsgængeri og Betleri Hvor længe:Indtil Videre Straffet før:See No. 2251 Alder:50 Naar løsladt og Opførsel:1836, d. 14de September hjemsendt og løsladt efter Kongl. Rescripr af 15/4 1835 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor forsørgelsesberettiget:Vildbjerg Sogn, Hammerum herred, Ringkjøbing Amt Er givt?Separeret Hvor mange Børn:I Søn og 1 Datter Er Confirmeret:Vildbjerg Sogn Religion:Lutters Profession:- - - Til hvilket Arbeide her BrugtMaskindreier Anmærkning:Afleveret ifølge det Kongl. Danske Cancellis Bestemmelse af 27de Marts 1832, grundende sig paa den Kongl. Resolution af 21 Juli 1824
EVEN
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 16.-4.-1882
Marriage
Sensitive:0 1837.05.27 Vielse Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1834-1850 LAN C 539 - 05 Copulerede. Lbnr.:4 Brudgommens Navn, Stand, Haandtering og Bopæl:Enkemand Frands Baltsersen af Vildberg Sogn, 54 Aar har havt de naturlige Kopper. Brudens Navn, Stand, Haandtering og opholdssted:Pige Else Jens datter i Qvemberg, 51 Aar, har havt de naturlige Kopper Forlovernes NavneGdmd. Christen Elkjær af Deiberg Gdmd. Anders Vrads af Do. Vielsesdagen:1837, 27. Mai Vielsesstedet;i Kirken Anm.: Tillysning fandt Sted.
EVEN
Sensitive:0 1837.07.12. Forhør. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840. Mikrofilm M-32.656 Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 blev i Følge Amtets Ordre af 7de dennes et Forhør optaget paa Bølling Nørre Herreders Contoir af undertegnede i Cancellieraad Herredsfoged Hertz's Fraværelse cont. Fuldmægtig H. Ferslev Lybecker med Vidner Lange og Jens Sørensen til Oplysning om Frands Baltzersen af Deiberg hans havte Ophold, saavel i Wildberg Sognedistrict som for øvrigt siden 1825. Den paaberaabte Ordre med paategnet Stævning acteres saalydende: ##. - Den ved Ordren medsendte Udskrivt samt Skrivelserne fra Pastor Nielsen og Pastor Glud blev taget til Forhørets Følge. Den Politiemesteren meddeelte Constitution acteres saalydende: ##. Frands Baltzersen var mødt, fremstod samt derpaa efter Formaning til Sandheds Udsigende og efter fornøden Anledning under Eds Anbud forklarede: Før 1824 har Comp. havt stadigt Ophold og fast Tjeneste hos Lars Pederseni Meldgaard i Rødding i Vildberg Sogn i 3 Aar saavidt han erindrer fra Aaret 1806 til 1809 ligesom og han paa flere Steder efter sin Confirmation har havt Tjeneste og Ophold i Timring og Vildberg Sogne før 1824 uden at han ved Tieneste i andre Sogne [har før] 1824 vundet Forsørgelsesret ] eller havt fast Ophold i 3 Aar. Angaaende de havte Tjenester i Wildberg og Timring m. fl. Sogne siden 1809, da siger Comp. at have tjent et Aar hos Jens Christian i Birkmose i Timring Sogn, hvilken Tjeneste Comp havde umiddelbart før han kom til Lars Pedersen i Meldgaard. men for øvrigt kan Comp. ikke med bestemthed sige til hvilke Tider de af ham havte Tjenester i de nævnte Sogne har fundet Sted, kun sagde han at have havt Tjeneste i Møttrup 1 Aar. Siden 1824 da Comp blev løsladt fra Viborg Tugt og Forbedringshuus har han opholdt sig en Nat i Wildberg Sogn derpaa et Aar havt Tjeneste hos Mads Nielsen i Sneiberg, derpaa et Aar i Tjeneste hos Christen Nielsen Westerager i Worgod, derpaa gik Dep. paa Vandring i Sommeren 1826, derpaa tog Dep til Deiberg og indlogerede sig hos Else Qvemberg, der sad til Huse hos Johannes Christensen, var der en Vinter til Foraaret 1827, tjente denne Sommer hos Jens Nielsen Kjærbøll i Farup Sogn pr. Ribe, tog igien til Else Qvemberg og var der i Vinteren 1827 og 1828. Sommeren 1828 tjente Comp. Anders Jacobsen ved Kalslunde Kirke i Kalslunde Sogn østen Ribe til Mikkelsdag s. A., tog derpaa igjen om Vinteren 1828 og 1829 til Else Qvemberg, tjente Sommeren 1829 hos Niels [Taning] i Deiberg, var derpaa igjen fra Mikkelsdag til Foraaret 1830 hos Else Qvemberg, gik derpaa Sommeren 1830 paa Betler Vandring og i Dagleie, dog siger Comp. ikke at kunne erindre paa hvilke Steder han har havt og været i Dagleie, men dog veed han bestemt ei at have havt det i Deiberg Sogn. Vinteren derpaa var han ogsaa hos Else Qvemberg og Sopmmeren 1831 tjente han i Sortekroe i Deiberg hos Christen Engsig til Mikkelsdag, tog derpaa igjen ud paa Bettelvandring men blev anholdt, arresteret, dømt og indsat i Wiborg Tugthuus i Foraaret 1832, var der til 8 Dage før Juul 1835, blev fra Wiborg hjemsendt til Wildberg, men opholdt sig ikke længere der end han meldte sig hos Præsten, gik derfra til Deiberg, hvor han indlogerede sig hos Else Qvemberg og hvor han forblev til Paasketider ifjor. Sommeren 1836 til Mikkelsdag gik han i Dagleie med Undtagelse af 2 Dage om Ugen. Han havde fast tjeneste hos Hans Møllers Enke i Ledding i Deiberg. Den sidstmeldte Dagleie har Comp. havt i Deiberg Sogn. Vinteren 1836 og 1837 var han igjen hos Else Qvemberg, med hven han for 8 Uger siden havde Bryllup. Siden Pintse dette Aar har Comp. gaaet paa Dagleie i Deiberg Sogn, men da han ingen [Huus....] i sidste Sogn kunde erholde for sin Familie gik han for omtrent 5 Uger siden til Fattigcommissionen i Wildberg og begjærte Huusv...] efterdi han troede at være forsørgelsesberettiget i Wildberg Fattigdistrict. Comp. bemærker, at ikke han, men Else Qvemberg havde Huset i Leie af Johannes Christensen, Christen Krahnberg og Søren Jespersen, hvilke Mænd have eiet Huset i den Tid Else Qvemberg har havt samme til Leie. - Forsaavidt Comps her afgivne Forklaring , den han vedgaar at være rigtig tilført og sandfærdig ikke maatte være uoverensstemmende med den af ham under Politieretten i Wiborg den 16de Octbr 1835 afgivne Forklaring, da gjenkalder og formoder han samme som nysforklaret. Demitteret, da han intet videre vidste at tilføje. Forhøret sluttet for beskreven at tilstilles Amtet. H. Ferslev Lybecker Som VidnerJ. W. LangeJens Sørensen.