Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Mette Nielsdatter1807

Name
Mette Nielsdatter
Surname
Nielsdatter
Birth
Type: BIRT
yes

Christening
Type: CHR
October 10, 1807
Shared note:
Sensitive:0 1807.10.10. Barnedåb. Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 1807 1. Nov. confirmeret Else Sophie Jens Datter fra Qvemberg hendes uægte Datters Daab: Mette, som 10. Oct. var Hjemmedøbt. Faderen blev udlagt at være Niels Jensen fra [......]
Baptism
Type: BAPM
November 1, 1807 (Age 22 days)
Shared note:
Sensitive:0 Se dåbsnotatet
MarriageJørgen Christian AndersenView this family
Type: MARR
yes

MarriageNiels Jensen KvembjergView this family
Type: MARR
yes

MarriageNiels AndersenView this family
Type: MARR
yes

Birth of a daughter
#1
Else Marie Nielsen
Type: BIRT
yes

Birth of a daughter
#2
Karen Kirstine Jørgensdatter
Type: BIRT
January 18, 1833 (Age 25 years)
Shared note:
Sensitive:0 1833.01.18 Fødsel Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1825-1834 LAN C 539 - 4 Fødte. Kvindekjøn Lbnr.:1 Aar og Datum:1833, 18. Janv. Barnets fulde Navn:Karen Kjerstine Jørgensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:I Kirken, 27. Janv. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:IndsidderJørgen Christian Andersen og Mette Nielsdatter i Qvemberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Baaren af Pige Maren Letagr Gdmd. Laurids Gjødesen Ungkerl Jens Lassen Ungk. Anders Christian Nielsen og Pige Ane Mickelsdatter Anm.:- - -
CensusJørgen Christian AndersenView this family
Type: CENS
February 18, 1834 (Age 26 years)
Shared note:
Sensitive:0 1834.02.18 Folketælling Folketællingen 1834 i Dejbjerg sogn Mikrofilm Fkr 1834, mikrokort nr 603 DDA CD DDD 2002:4 Optegnelse på Folketallet m. v. i Deiberg Sogn i Bølling Herred, Ringkjøbing Amt den 18de Februar 1834. Byernes og Stedernes Navne:Wognberg Hede et Huus 45. Familie NavnAlder StandErhverv, Næringsvei, Titel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jørgen Christian Andersen23giftforegivet Glarmester} Mette Nielsdatter29giftHans Kone, Væverske} Allesamme de } saakaldte Natmandsfolk Karen Kirstine Jørgensdatter 1ugiftDeres Barn}
Birth of a son
#3
Niels Jørgensen
Type: BIRT
March 29, 1835 (Age 27 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.29 Fødsel Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1834-1850 LAN C 539 - 05 Fødte. Mandkjøn Aar og Lbnr.:1835 - 2 Aar og Datum:29. Marts Barnets fulde Navn:Niels Jørgensen Daabens Datum Hjemme eller i Kirkeni Kirken 17de April. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Almisselem Jørgen Christian Andersen fraværende i Kongens Tjeneste og Mette Niels Datter opholdende sig i Qvemberg Huus Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Baaren af Kone Johanne Jepsdatter, Hsmd. Bennet Mortensen, Ungk. Jens Nielsen Pige Maren Lars Datter i Deiberg, Kone Johanne Peders D. i Stauning, Anm.:- - -
Christening of a sonNiels Jørgensen
Type: CHR
April 17, 1835 (Age 27 years) Age: 0 years 0 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a son
#4
Jørgen Christian Nielsen
Type: BIRT
May 25, 1838 (Age 30 years)

Shared note: Sensitive:0
Birth of a son
#5
Niels Christian Nielsen
Type: BIRT
May 25, 1838 (Age 30 years)

Shared note: Sensitive:0
Event January 14, 1839 (Age 31 years)
Shared note:
Sensitive:0 1839.01.14 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne Herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41 Aar 1839 den 14de Januar blev paa Herredernes Kontoir nedsat en Politieret af undertegnede Politie-mester i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Lange, hvor da blev optaget et Forhør paa Grund af Amtets Ordre af 7de. dennes til Oplysning om, hvorvidt Mette Nielsdatter er besvangret af hendes afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg. Retten fremlagde Ordren med påtegnet Stævning, hvorhos bemærkes, at Niels Qvemberg formeentlig har Bopæl i Gjellerup Sogn, Hammerum Herred, samt at Mette Nielsdatter, der ei var tilstede ved Stævningens Forkyndelse, ei endnu var hjemkommen, hvorfor det blev paalagt Sognefoged Jens Madsen i Dejbjerg, der var tilstede i Retten, at lade hende overføre hertil til Forhør, saa snart hun kom hjem. Af de indstævnte var mødt Christen Thuesen, som paa Anledning forklarede, at den 4de dennes, da Deponenten var tilstede i Dejberg Præstegaard i Anledning af Fattigregnskabets Forfattelse, var Mette Nielsdatter der tilstede i Folkestuen, og da Deponenten af Pastor Langøe blev anmodet om at forespørge hos hende, af hvem hun var besvangret, gik han ned til hende i Folkestuen, hvor Jens Peder [H.........] ligeledes var tilstede, og ved den Leilighed udelod hun sig om, at hun var frugtsommelig ved Niels Qvemberg, Stedfader til hendes tidligere afdøde Mand Jørgen Christian. Videre Oplysning kunne han ei afgive. - Demitteret. Jens Peder [H......] forklarede sig for sit vedkommende overensstemmende med foregaaende Vidne. - Demitteret. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange
Event January 21, 1839 (Age 31 years)
Shared note:
Sensitive:0 1839.01.21 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne Herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41 Aar 1839 den 21de Januar blev på Bølling og Nørre herreders Kontoir af den i den [......] Herredsfoged Hertzes Fraværelse const. Fuldmægtig H. Ferslev Lybecker med Vidnerne Lange og Niels Christian Pedersen continueret Forhøret af 14de dennes angaaende Oplysning om, hvorvidt Fruentimmeret Mette Nielsdatter maatte være besvangret ved sin afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg. Den Forhørsdommeren meddeelte Constitution acteres saalydende | se folie 387 |. Bemeldte Fruentimmer var tilstede og forklarede paa given Amledning, at hun er Enke efter den i Aaret 1836 ved 1ste Jydske Regiment i Kjøbenhavn afdøde Soldat Jørgen Christian Andersen, en Stedsøn af Niels Qvemberg, tjente fra Mikkelsdag 1837 til 3 Uger før Mikkelsdag f. A. hos Poul Pedersen Clelund i Lindknud Sogn, til hvilken sidste Tid hun med sin afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg kom til Gjellerup Sogn, af hvem hun var lovet Egteskab, i hvilken Anledning Niels Qvemberg flere Gange under hendes Tjeneste i Clelund havde været hos hende. Hun i Forening med Niels Qvemberg havde allerede under 11. Julii f. A. ved Degnen i Lindknud erholdt opsat en Ansøgning angaaende Tilladelse til at indgaae Egteskab, hvilken Ansøgning tilligemed en Attest fra Provst Hübert i Gjellerup hun fremlagde og blev taget til nærværende Forhørs Følge. - Niels Qvemberg var hos hende en fjorten Dages Tid, før hun drog af Tjenesten i Lindknud, og i den Tid havde han Samleie med hende og formentlig Besvangrelsen fundet Sted. Hun har paa Spørgsmaal af Christen Thuesen i Deiberg Præstegaard den 4de dennes i Overværelse af Jens Peder [Høj....} udeladt sig som af disse under Forhøret den 14de dennes forklaret. Angaaende hvorvidt Niels Qvemberg fortiden maatte være villig til at indgaae Egteskab med hende, saafremt saadant allernaadigst maatte tillades, veed hun ikke. Sidst hun talte med ham, Torsdag eller Fredag i sidste Uge, hvilken af Dagene kan hun ikke med Bestemthed sige, udelod han sig med "ikke at ville have med hende at gøre og ikke ville vide af hende at sige". Videre oplysning kunde hun ikke give og efter at have vedgaaet hendes oplæste Forklarings rigtige Tilførsel blev hun demitteret- H. Ferslev Lybecker Som VidnerNiels Christian PedersenJ. W. Lange.
Event February 2, 1839 (Age 31 years)
Shared note:
Sensitive:0 1839.02.02. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar 1839, den 2. Febr. blev Politieret sat og holdt paa Tngstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Anders Møller, hvor da passerede: No. 13/1839. Et Forhør skulle optages ifølge Skrivelse fra Amtet af 26de f. M. til Oplysning om, at Enken Mette Nielsdatter ska være besvangret ved hendes afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg. Amtets Skrivelse med Bilag blev fremlagt. Ligeledes blev fremlagt Stævning, hvorefter Niels Qvemberg, der skal have hjemme i Gjellerup, skulde have mødt idag, men af Forkyndelses Paategningen erfares det, at han ei for Tiden er tilstede. Uagtet der blev ventet længe over den bestemte Tid i Eftermiddag Kl. 3 mødte han dog ikke.Forhøret udsat.
Event February 13, 1839 (Age 31 years)
Shared note:
Sensitive:0 1839.02.13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1839, LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839. den 13de Februar blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Niels Pedersen, hvor da passerede som følger: No. 13/1839 Niels Qvemberg, som nu var kommen tilstede, mødte og erklærede, at han boer som Indsidder i Gjellerup, men han ejer ogsaa der i Sognet [i] Bjerregaard et Sted. I given Anledning forklarede Komparenten derpaa videre, at den i det fremlagte Forhør nævnte Mette Nielsdatter har været gift med Komparentens Stedsøn, Jørgen Christian Andersen, som nu er død. At han har haft Samleje med bemeldte Fruentimmer, medens hun tjente i Oxlund i Lindknud Sogn, erkjendte han, og som en Følge heraf matte han tolstaae, at han var Fader til det Barn, hvormed hun gaar svanger. Saavel Komparenten som Mette Nielsdatter er enige om at indgaa Ægteskab med hinanden, hvis dette kan tillades, og Komp. har ogsaa desangaaende for en Tid siden henvendt sig til Provst [H......] i Gjellerup og senere indgivet en Ansøgning herom, da han ikke havde de fornødne Beviisligheder, men nogen Tilladelse hertil havde han endnu ikke faaet. At komp. til Mette Nielsdatter nogensinde har udeladt sig med, at han ikke vilde have med hende at gjøre eller vide af hende at sige, nægter han paa det bestemteste som en Usandhed. Oplæst og ratihaberet. Aftraadt. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenNiels Pedersen.
Death of a husbandNiels Jensen Kvembjerg
Type: DEAT
October 18, 1841 (Age 34 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a daughterElse Marie Nielsen
Type: CHR
January 21, 1849 (Age 41 years)
Shared note: Sensitive:0
Event from April 1, 1854 to April 30, 1854 (Age 46 years)
Shared note: Sensitive:0
Event from October 1, 1854 to October 31, 1854 (Age 46 years)
Shared note: Sensitive:0
Burial of a husbandNiels Jensen Kvembjerg
Type: BURI
March 28, 1869 (Age 61 years)
Shared note:
Sensitive:0 se dødsnotatet
Burial of a husbandNiels Jensen Kvembjerg
Type: BURI
January 18, 1880 (Age 72 years)
Shared note:
Sensitive:0 se dødsnotatet
Death
Type: DEAT
yes

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
herself
Mother’s family with Jørgen Frederik Abrahamsen - View this family
step-father
mother
Marriage:
half-sister
Mother’s family with Christen Thygesen - View this family
step-father
mother
Marriage:
half-brother
Family with Jørgen Christian Andersen - View this family
husband
herself
Marriage:
daughter
2 years
son
Family with Niels Jensen Kvembjerg - View this family
husband
herself
Marriage:
son
son
Family with Niels Andersen - View this family
husband
herself
Marriage:
daughter
Niels Jensen Kvembjerg + Christine Jørgensdatter - View this family
husband
mother-in-law
Marriage:
step-son
7 years
step-daughter
4 years
step-son
Casper Nielsen
Birth: August 7, 1825 43 38Dejbjerg sogn - Kvembjerg
Death: August 13, 1825Dejbjerg sogn - Kvembjerg
15 months
step-son
Casper Nielsen
Birth: November 5, 1826 44 39Dejbjerg sogn - Kvembjerg
Death: October 18, 1827Dejbjerg sogn - Kvembjerg
23 months
step-daughter
Else Sophie Nielsdatter
Birth: September 30, 1828 46 41Dejbjerg sogn - Kvembjerg
Death: February 18, 1829Dejbjerg sogn - Kvembjerg
-12 years
step-son
3 years
step-daughter
Niels Jensen Kvembjerg + Gertrud Marie Pedersdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage:
step-daughter

Christening
Sensitive:0 1807.10.10. Barnedåb. Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 1807 1. Nov. confirmeret Else Sophie Jens Datter fra Qvemberg hendes uægte Datters Daab: Mette, som 10. Oct. var Hjemmedøbt. Faderen blev udlagt at være Niels Jensen fra [......]
Baptism
Sensitive:0 Se dåbsnotatet
Census
Sensitive:0 1834.02.18 Folketælling Folketællingen 1834 i Dejbjerg sogn Mikrofilm Fkr 1834, mikrokort nr 603 DDA CD DDD 2002:4 Optegnelse på Folketallet m. v. i Deiberg Sogn i Bølling Herred, Ringkjøbing Amt den 18de Februar 1834. Byernes og Stedernes Navne:Wognberg Hede et Huus 45. Familie NavnAlder StandErhverv, Næringsvei, Titel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jørgen Christian Andersen23giftforegivet Glarmester} Mette Nielsdatter29giftHans Kone, Væverske} Allesamme de } saakaldte Natmandsfolk Karen Kirstine Jørgensdatter 1ugiftDeres Barn}
EVEN
Sensitive:0 1839.01.14 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne Herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41 Aar 1839 den 14de Januar blev paa Herredernes Kontoir nedsat en Politieret af undertegnede Politie-mester i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Lange, hvor da blev optaget et Forhør paa Grund af Amtets Ordre af 7de. dennes til Oplysning om, hvorvidt Mette Nielsdatter er besvangret af hendes afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg. Retten fremlagde Ordren med påtegnet Stævning, hvorhos bemærkes, at Niels Qvemberg formeentlig har Bopæl i Gjellerup Sogn, Hammerum Herred, samt at Mette Nielsdatter, der ei var tilstede ved Stævningens Forkyndelse, ei endnu var hjemkommen, hvorfor det blev paalagt Sognefoged Jens Madsen i Dejbjerg, der var tilstede i Retten, at lade hende overføre hertil til Forhør, saa snart hun kom hjem. Af de indstævnte var mødt Christen Thuesen, som paa Anledning forklarede, at den 4de dennes, da Deponenten var tilstede i Dejberg Præstegaard i Anledning af Fattigregnskabets Forfattelse, var Mette Nielsdatter der tilstede i Folkestuen, og da Deponenten af Pastor Langøe blev anmodet om at forespørge hos hende, af hvem hun var besvangret, gik han ned til hende i Folkestuen, hvor Jens Peder [H.........] ligeledes var tilstede, og ved den Leilighed udelod hun sig om, at hun var frugtsommelig ved Niels Qvemberg, Stedfader til hendes tidligere afdøde Mand Jørgen Christian. Videre Oplysning kunne han ei afgive. - Demitteret. Jens Peder [H......] forklarede sig for sit vedkommende overensstemmende med foregaaende Vidne. - Demitteret. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange
EVEN
Sensitive:0 1839.01.21 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne Herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41 Aar 1839 den 21de Januar blev på Bølling og Nørre herreders Kontoir af den i den [......] Herredsfoged Hertzes Fraværelse const. Fuldmægtig H. Ferslev Lybecker med Vidnerne Lange og Niels Christian Pedersen continueret Forhøret af 14de dennes angaaende Oplysning om, hvorvidt Fruentimmeret Mette Nielsdatter maatte være besvangret ved sin afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg. Den Forhørsdommeren meddeelte Constitution acteres saalydende | se folie 387 |. Bemeldte Fruentimmer var tilstede og forklarede paa given Amledning, at hun er Enke efter den i Aaret 1836 ved 1ste Jydske Regiment i Kjøbenhavn afdøde Soldat Jørgen Christian Andersen, en Stedsøn af Niels Qvemberg, tjente fra Mikkelsdag 1837 til 3 Uger før Mikkelsdag f. A. hos Poul Pedersen Clelund i Lindknud Sogn, til hvilken sidste Tid hun med sin afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg kom til Gjellerup Sogn, af hvem hun var lovet Egteskab, i hvilken Anledning Niels Qvemberg flere Gange under hendes Tjeneste i Clelund havde været hos hende. Hun i Forening med Niels Qvemberg havde allerede under 11. Julii f. A. ved Degnen i Lindknud erholdt opsat en Ansøgning angaaende Tilladelse til at indgaae Egteskab, hvilken Ansøgning tilligemed en Attest fra Provst Hübert i Gjellerup hun fremlagde og blev taget til nærværende Forhørs Følge. - Niels Qvemberg var hos hende en fjorten Dages Tid, før hun drog af Tjenesten i Lindknud, og i den Tid havde han Samleie med hende og formentlig Besvangrelsen fundet Sted. Hun har paa Spørgsmaal af Christen Thuesen i Deiberg Præstegaard den 4de dennes i Overværelse af Jens Peder [Høj....} udeladt sig som af disse under Forhøret den 14de dennes forklaret. Angaaende hvorvidt Niels Qvemberg fortiden maatte være villig til at indgaae Egteskab med hende, saafremt saadant allernaadigst maatte tillades, veed hun ikke. Sidst hun talte med ham, Torsdag eller Fredag i sidste Uge, hvilken af Dagene kan hun ikke med Bestemthed sige, udelod han sig med "ikke at ville have med hende at gøre og ikke ville vide af hende at sige". Videre oplysning kunde hun ikke give og efter at have vedgaaet hendes oplæste Forklarings rigtige Tilførsel blev hun demitteret- H. Ferslev Lybecker Som VidnerNiels Christian PedersenJ. W. Lange.
EVEN
Sensitive:0 1839.02.02. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar 1839, den 2. Febr. blev Politieret sat og holdt paa Tngstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Anders Møller, hvor da passerede: No. 13/1839. Et Forhør skulle optages ifølge Skrivelse fra Amtet af 26de f. M. til Oplysning om, at Enken Mette Nielsdatter ska være besvangret ved hendes afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg. Amtets Skrivelse med Bilag blev fremlagt. Ligeledes blev fremlagt Stævning, hvorefter Niels Qvemberg, der skal have hjemme i Gjellerup, skulde have mødt idag, men af Forkyndelses Paategningen erfares det, at han ei for Tiden er tilstede. Uagtet der blev ventet længe over den bestemte Tid i Eftermiddag Kl. 3 mødte han dog ikke.Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1839.02.13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1839, LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839. den 13de Februar blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Niels Pedersen, hvor da passerede som følger: No. 13/1839 Niels Qvemberg, som nu var kommen tilstede, mødte og erklærede, at han boer som Indsidder i Gjellerup, men han ejer ogsaa der i Sognet [i] Bjerregaard et Sted. I given Anledning forklarede Komparenten derpaa videre, at den i det fremlagte Forhør nævnte Mette Nielsdatter har været gift med Komparentens Stedsøn, Jørgen Christian Andersen, som nu er død. At han har haft Samleje med bemeldte Fruentimmer, medens hun tjente i Oxlund i Lindknud Sogn, erkjendte han, og som en Følge heraf matte han tolstaae, at han var Fader til det Barn, hvormed hun gaar svanger. Saavel Komparenten som Mette Nielsdatter er enige om at indgaa Ægteskab med hinanden, hvis dette kan tillades, og Komp. har ogsaa desangaaende for en Tid siden henvendt sig til Provst [H......] i Gjellerup og senere indgivet en Ansøgning herom, da han ikke havde de fornødne Beviisligheder, men nogen Tilladelse hertil havde han endnu ikke faaet. At komp. til Mette Nielsdatter nogensinde har udeladt sig med, at han ikke vilde have med hende at gjøre eller vide af hende at sige, nægter han paa det bestemteste som en Usandhed. Oplæst og ratihaberet. Aftraadt. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenNiels Pedersen.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0