Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Mette Nielsdatter1807

Navn
Mette Nielsdatter
Efternavn
Nielsdatter
Født
Type: BIRT
ja

Dåb
Type: CHR
10. oktober 1807
Delt note:
Sensitive:0 1807.10.10. Barnedåb. Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 1807 1. Nov. confirmeret Else Sophie Jens Datter fra Qvemberg hendes uægte Datters Daab: Mette, som 10. Oct. var Hjemmedøbt. Faderen blev udlagt at være Niels Jensen fra [......]
Dåb
Type: BAPM
1. november 1807 (Alder 22 dage)
Delt note:
Sensitive:0 Se dåbsnotatet
ÆgteskabJørgen Christian AndersenVis familie
Type: MARR
ja

ÆgteskabNiels Jensen KvembjergVis familie
Type: MARR
ja

ÆgteskabNiels AndersenVis familie
Type: MARR
ja

Datters fødsel
1
Else Marie Nielsen
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
2
Karen Kirstine Jørgensdatter
Type: BIRT
18. januar 1833 (Alder 25 år)
Delt note:
Sensitive:0 1833.01.18 Fødsel Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1825-1834 LAN C 539 - 4 Fødte. Kvindekjøn Lbnr.:1 Aar og Datum:1833, 18. Janv. Barnets fulde Navn:Karen Kjerstine Jørgensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:I Kirken, 27. Janv. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:IndsidderJørgen Christian Andersen og Mette Nielsdatter i Qvemberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Baaren af Pige Maren Letagr Gdmd. Laurids Gjødesen Ungkerl Jens Lassen Ungk. Anders Christian Nielsen og Pige Ane Mickelsdatter Anm.:- - -
FolketællingJørgen Christian AndersenVis familie
Type: CENS
18. februar 1834 (Alder 26 år)
Delt note:
Sensitive:0 1834.02.18 Folketælling Folketællingen 1834 i Dejbjerg sogn Mikrofilm Fkr 1834, mikrokort nr 603 DDA CD DDD 2002:4 Optegnelse på Folketallet m. v. i Deiberg Sogn i Bølling Herred, Ringkjøbing Amt den 18de Februar 1834. Byernes og Stedernes Navne:Wognberg Hede et Huus 45. Familie NavnAlder StandErhverv, Næringsvei, Titel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jørgen Christian Andersen23giftforegivet Glarmester} Mette Nielsdatter29giftHans Kone, Væverske} Allesamme de } saakaldte Natmandsfolk Karen Kirstine Jørgensdatter 1ugiftDeres Barn}
Søns fødsel
3
Niels Jørgensen
Type: BIRT
29. marts 1835 (Alder 27 år)
Delt note:
Sensitive:0 1835.03.29 Fødsel Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1834-1850 LAN C 539 - 05 Fødte. Mandkjøn Aar og Lbnr.:1835 - 2 Aar og Datum:29. Marts Barnets fulde Navn:Niels Jørgensen Daabens Datum Hjemme eller i Kirkeni Kirken 17de April. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Almisselem Jørgen Christian Andersen fraværende i Kongens Tjeneste og Mette Niels Datter opholdende sig i Qvemberg Huus Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Baaren af Kone Johanne Jepsdatter, Hsmd. Bennet Mortensen, Ungk. Jens Nielsen Pige Maren Lars Datter i Deiberg, Kone Johanne Peders D. i Stauning, Anm.:- - -
Søns dåbNiels Jørgensen
Type: CHR
17. april 1835 (Alder 27 år) Alder: 0 år 0 måneder 19 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søns fødsel
4
Jørgen Christian Nielsen
Type: BIRT
25. maj 1838 (Alder 30 år)

Delt note: Sensitive:0
Søns fødsel
5
Niels Christian Nielsen
Type: BIRT
25. maj 1838 (Alder 30 år)

Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 14. januar 1839 (Alder 31 år)
Delt note:
Sensitive:0 1839.01.14 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne Herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41 Aar 1839 den 14de Januar blev paa Herredernes Kontoir nedsat en Politieret af undertegnede Politie-mester i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Lange, hvor da blev optaget et Forhør paa Grund af Amtets Ordre af 7de. dennes til Oplysning om, hvorvidt Mette Nielsdatter er besvangret af hendes afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg. Retten fremlagde Ordren med påtegnet Stævning, hvorhos bemærkes, at Niels Qvemberg formeentlig har Bopæl i Gjellerup Sogn, Hammerum Herred, samt at Mette Nielsdatter, der ei var tilstede ved Stævningens Forkyndelse, ei endnu var hjemkommen, hvorfor det blev paalagt Sognefoged Jens Madsen i Dejbjerg, der var tilstede i Retten, at lade hende overføre hertil til Forhør, saa snart hun kom hjem. Af de indstævnte var mødt Christen Thuesen, som paa Anledning forklarede, at den 4de dennes, da Deponenten var tilstede i Dejberg Præstegaard i Anledning af Fattigregnskabets Forfattelse, var Mette Nielsdatter der tilstede i Folkestuen, og da Deponenten af Pastor Langøe blev anmodet om at forespørge hos hende, af hvem hun var besvangret, gik han ned til hende i Folkestuen, hvor Jens Peder [H.........] ligeledes var tilstede, og ved den Leilighed udelod hun sig om, at hun var frugtsommelig ved Niels Qvemberg, Stedfader til hendes tidligere afdøde Mand Jørgen Christian. Videre Oplysning kunne han ei afgive. - Demitteret. Jens Peder [H......] forklarede sig for sit vedkommende overensstemmende med foregaaende Vidne. - Demitteret. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange
Begivenhed 21. januar 1839 (Alder 31 år)
Delt note:
Sensitive:0 1839.01.21 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne Herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41 Aar 1839 den 21de Januar blev på Bølling og Nørre herreders Kontoir af den i den [......] Herredsfoged Hertzes Fraværelse const. Fuldmægtig H. Ferslev Lybecker med Vidnerne Lange og Niels Christian Pedersen continueret Forhøret af 14de dennes angaaende Oplysning om, hvorvidt Fruentimmeret Mette Nielsdatter maatte være besvangret ved sin afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg. Den Forhørsdommeren meddeelte Constitution acteres saalydende | se folie 387 |. Bemeldte Fruentimmer var tilstede og forklarede paa given Amledning, at hun er Enke efter den i Aaret 1836 ved 1ste Jydske Regiment i Kjøbenhavn afdøde Soldat Jørgen Christian Andersen, en Stedsøn af Niels Qvemberg, tjente fra Mikkelsdag 1837 til 3 Uger før Mikkelsdag f. A. hos Poul Pedersen Clelund i Lindknud Sogn, til hvilken sidste Tid hun med sin afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg kom til Gjellerup Sogn, af hvem hun var lovet Egteskab, i hvilken Anledning Niels Qvemberg flere Gange under hendes Tjeneste i Clelund havde været hos hende. Hun i Forening med Niels Qvemberg havde allerede under 11. Julii f. A. ved Degnen i Lindknud erholdt opsat en Ansøgning angaaende Tilladelse til at indgaae Egteskab, hvilken Ansøgning tilligemed en Attest fra Provst Hübert i Gjellerup hun fremlagde og blev taget til nærværende Forhørs Følge. - Niels Qvemberg var hos hende en fjorten Dages Tid, før hun drog af Tjenesten i Lindknud, og i den Tid havde han Samleie med hende og formentlig Besvangrelsen fundet Sted. Hun har paa Spørgsmaal af Christen Thuesen i Deiberg Præstegaard den 4de dennes i Overværelse af Jens Peder [Høj....} udeladt sig som af disse under Forhøret den 14de dennes forklaret. Angaaende hvorvidt Niels Qvemberg fortiden maatte være villig til at indgaae Egteskab med hende, saafremt saadant allernaadigst maatte tillades, veed hun ikke. Sidst hun talte med ham, Torsdag eller Fredag i sidste Uge, hvilken af Dagene kan hun ikke med Bestemthed sige, udelod han sig med "ikke at ville have med hende at gøre og ikke ville vide af hende at sige". Videre oplysning kunde hun ikke give og efter at have vedgaaet hendes oplæste Forklarings rigtige Tilførsel blev hun demitteret- H. Ferslev Lybecker Som VidnerNiels Christian PedersenJ. W. Lange.
Begivenhed 2. februar 1839 (Alder 31 år)
Delt note:
Sensitive:0 1839.02.02. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar 1839, den 2. Febr. blev Politieret sat og holdt paa Tngstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Anders Møller, hvor da passerede: No. 13/1839. Et Forhør skulle optages ifølge Skrivelse fra Amtet af 26de f. M. til Oplysning om, at Enken Mette Nielsdatter ska være besvangret ved hendes afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg. Amtets Skrivelse med Bilag blev fremlagt. Ligeledes blev fremlagt Stævning, hvorefter Niels Qvemberg, der skal have hjemme i Gjellerup, skulde have mødt idag, men af Forkyndelses Paategningen erfares det, at han ei for Tiden er tilstede. Uagtet der blev ventet længe over den bestemte Tid i Eftermiddag Kl. 3 mødte han dog ikke.Forhøret udsat.
Begivenhed 13. februar 1839 (Alder 31 år)
Delt note:
Sensitive:0 1839.02.13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1839, LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839. den 13de Februar blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Niels Pedersen, hvor da passerede som følger: No. 13/1839 Niels Qvemberg, som nu var kommen tilstede, mødte og erklærede, at han boer som Indsidder i Gjellerup, men han ejer ogsaa der i Sognet [i] Bjerregaard et Sted. I given Anledning forklarede Komparenten derpaa videre, at den i det fremlagte Forhør nævnte Mette Nielsdatter har været gift med Komparentens Stedsøn, Jørgen Christian Andersen, som nu er død. At han har haft Samleje med bemeldte Fruentimmer, medens hun tjente i Oxlund i Lindknud Sogn, erkjendte han, og som en Følge heraf matte han tolstaae, at han var Fader til det Barn, hvormed hun gaar svanger. Saavel Komparenten som Mette Nielsdatter er enige om at indgaa Ægteskab med hinanden, hvis dette kan tillades, og Komp. har ogsaa desangaaende for en Tid siden henvendt sig til Provst [H......] i Gjellerup og senere indgivet en Ansøgning herom, da han ikke havde de fornødne Beviisligheder, men nogen Tilladelse hertil havde han endnu ikke faaet. At komp. til Mette Nielsdatter nogensinde har udeladt sig med, at han ikke vilde have med hende at gjøre eller vide af hende at sige, nægter han paa det bestemteste som en Usandhed. Oplæst og ratihaberet. Aftraadt. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenNiels Pedersen.
Ægtemands dødsfaldNiels Jensen Kvembjerg
Type: DEAT
18. oktober 1841 (Alder 34 år)
Delt note: Sensitive:0
Datters dåbElse Marie Nielsen
Type: CHR
21. januar 1849 (Alder 41 år)
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed fra 1. april 1854 til 30. april 1854 (Alder 46 år)
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed fra 1. oktober 1854 til 31. oktober 1854 (Alder 46 år)
Delt note: Sensitive:0
Ægtemands begravelseNiels Jensen Kvembjerg
Type: BURI
28. marts 1869 (Alder 61 år)
Delt note:
Sensitive:0 se dødsnotatet
Ægtemands begravelseNiels Jensen Kvembjerg
Type: BURI
18. januar 1880 (Alder 72 år)
Delt note:
Sensitive:0 se dødsnotatet
Død
Type: DEAT
ja

Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
hende selv
Moders familie med Jørgen Frederik Abrahamsen - Vis familie
stedfar
mor
Ægteskab:
halvsøster
Moders familie med Christen Thygesen - Vis familie
stedfar
mor
Ægteskab:
halvbror
Familie med Jørgen Christian Andersen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
datter
2 år
søn
Familie med Niels Jensen Kvembjerg - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
søn
søn
Familie med Niels Andersen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
datter
Niels Jensen Kvembjerg + Christine Jørgensdatter - Vis familie
ægtemand
svigermor
Ægteskab:
stedsøn
7 år
steddatter
4 år
stedsøn
Casper Nielsen
Født: 7. august 1825 43 38Dejbjerg sogn - Kvembjerg
Død: 13. august 1825Dejbjerg sogn - Kvembjerg
15 måneder
stedsøn
Casper Nielsen
Født: 5. november 1826 44 39Dejbjerg sogn - Kvembjerg
Død: 18. oktober 1827Dejbjerg sogn - Kvembjerg
23 måneder
steddatter
Else Sophie Nielsdatter
Født: 30. september 1828 46 41Dejbjerg sogn - Kvembjerg
Død: 18. februar 1829Dejbjerg sogn - Kvembjerg
-12 år
stedsøn
3 år
steddatter
Niels Jensen Kvembjerg + Gertrud Marie Pedersdatter - Vis familie
ægtemand
ægtemand’s hustru
Ægteskab:
steddatter

Dåb
Sensitive:0 1807.10.10. Barnedåb. Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 1807 1. Nov. confirmeret Else Sophie Jens Datter fra Qvemberg hendes uægte Datters Daab: Mette, som 10. Oct. var Hjemmedøbt. Faderen blev udlagt at være Niels Jensen fra [......]
Dåb
Sensitive:0 Se dåbsnotatet
Folketælling
Sensitive:0 1834.02.18 Folketælling Folketællingen 1834 i Dejbjerg sogn Mikrofilm Fkr 1834, mikrokort nr 603 DDA CD DDD 2002:4 Optegnelse på Folketallet m. v. i Deiberg Sogn i Bølling Herred, Ringkjøbing Amt den 18de Februar 1834. Byernes og Stedernes Navne:Wognberg Hede et Huus 45. Familie NavnAlder StandErhverv, Næringsvei, Titel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jørgen Christian Andersen23giftforegivet Glarmester} Mette Nielsdatter29giftHans Kone, Væverske} Allesamme de } saakaldte Natmandsfolk Karen Kirstine Jørgensdatter 1ugiftDeres Barn}
EVEN
Sensitive:0 1839.01.14 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne Herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41 Aar 1839 den 14de Januar blev paa Herredernes Kontoir nedsat en Politieret af undertegnede Politie-mester i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Lange, hvor da blev optaget et Forhør paa Grund af Amtets Ordre af 7de. dennes til Oplysning om, hvorvidt Mette Nielsdatter er besvangret af hendes afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg. Retten fremlagde Ordren med påtegnet Stævning, hvorhos bemærkes, at Niels Qvemberg formeentlig har Bopæl i Gjellerup Sogn, Hammerum Herred, samt at Mette Nielsdatter, der ei var tilstede ved Stævningens Forkyndelse, ei endnu var hjemkommen, hvorfor det blev paalagt Sognefoged Jens Madsen i Dejbjerg, der var tilstede i Retten, at lade hende overføre hertil til Forhør, saa snart hun kom hjem. Af de indstævnte var mødt Christen Thuesen, som paa Anledning forklarede, at den 4de dennes, da Deponenten var tilstede i Dejberg Præstegaard i Anledning af Fattigregnskabets Forfattelse, var Mette Nielsdatter der tilstede i Folkestuen, og da Deponenten af Pastor Langøe blev anmodet om at forespørge hos hende, af hvem hun var besvangret, gik han ned til hende i Folkestuen, hvor Jens Peder [H.........] ligeledes var tilstede, og ved den Leilighed udelod hun sig om, at hun var frugtsommelig ved Niels Qvemberg, Stedfader til hendes tidligere afdøde Mand Jørgen Christian. Videre Oplysning kunne han ei afgive. - Demitteret. Jens Peder [H......] forklarede sig for sit vedkommende overensstemmende med foregaaende Vidne. - Demitteret. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange
EVEN
Sensitive:0 1839.01.21 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne Herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41 Aar 1839 den 21de Januar blev på Bølling og Nørre herreders Kontoir af den i den [......] Herredsfoged Hertzes Fraværelse const. Fuldmægtig H. Ferslev Lybecker med Vidnerne Lange og Niels Christian Pedersen continueret Forhøret af 14de dennes angaaende Oplysning om, hvorvidt Fruentimmeret Mette Nielsdatter maatte være besvangret ved sin afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg. Den Forhørsdommeren meddeelte Constitution acteres saalydende | se folie 387 |. Bemeldte Fruentimmer var tilstede og forklarede paa given Amledning, at hun er Enke efter den i Aaret 1836 ved 1ste Jydske Regiment i Kjøbenhavn afdøde Soldat Jørgen Christian Andersen, en Stedsøn af Niels Qvemberg, tjente fra Mikkelsdag 1837 til 3 Uger før Mikkelsdag f. A. hos Poul Pedersen Clelund i Lindknud Sogn, til hvilken sidste Tid hun med sin afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg kom til Gjellerup Sogn, af hvem hun var lovet Egteskab, i hvilken Anledning Niels Qvemberg flere Gange under hendes Tjeneste i Clelund havde været hos hende. Hun i Forening med Niels Qvemberg havde allerede under 11. Julii f. A. ved Degnen i Lindknud erholdt opsat en Ansøgning angaaende Tilladelse til at indgaae Egteskab, hvilken Ansøgning tilligemed en Attest fra Provst Hübert i Gjellerup hun fremlagde og blev taget til nærværende Forhørs Følge. - Niels Qvemberg var hos hende en fjorten Dages Tid, før hun drog af Tjenesten i Lindknud, og i den Tid havde han Samleie med hende og formentlig Besvangrelsen fundet Sted. Hun har paa Spørgsmaal af Christen Thuesen i Deiberg Præstegaard den 4de dennes i Overværelse af Jens Peder [Høj....} udeladt sig som af disse under Forhøret den 14de dennes forklaret. Angaaende hvorvidt Niels Qvemberg fortiden maatte være villig til at indgaae Egteskab med hende, saafremt saadant allernaadigst maatte tillades, veed hun ikke. Sidst hun talte med ham, Torsdag eller Fredag i sidste Uge, hvilken af Dagene kan hun ikke med Bestemthed sige, udelod han sig med "ikke at ville have med hende at gøre og ikke ville vide af hende at sige". Videre oplysning kunde hun ikke give og efter at have vedgaaet hendes oplæste Forklarings rigtige Tilførsel blev hun demitteret- H. Ferslev Lybecker Som VidnerNiels Christian PedersenJ. W. Lange.
EVEN
Sensitive:0 1839.02.02. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar 1839, den 2. Febr. blev Politieret sat og holdt paa Tngstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Anders Møller, hvor da passerede: No. 13/1839. Et Forhør skulle optages ifølge Skrivelse fra Amtet af 26de f. M. til Oplysning om, at Enken Mette Nielsdatter ska være besvangret ved hendes afdøde Mands Stedfader Niels Qvemberg. Amtets Skrivelse med Bilag blev fremlagt. Ligeledes blev fremlagt Stævning, hvorefter Niels Qvemberg, der skal have hjemme i Gjellerup, skulde have mødt idag, men af Forkyndelses Paategningen erfares det, at han ei for Tiden er tilstede. Uagtet der blev ventet længe over den bestemte Tid i Eftermiddag Kl. 3 mødte han dog ikke.Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1839.02.13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1839, LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839. den 13de Februar blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Niels Pedersen, hvor da passerede som følger: No. 13/1839 Niels Qvemberg, som nu var kommen tilstede, mødte og erklærede, at han boer som Indsidder i Gjellerup, men han ejer ogsaa der i Sognet [i] Bjerregaard et Sted. I given Anledning forklarede Komparenten derpaa videre, at den i det fremlagte Forhør nævnte Mette Nielsdatter har været gift med Komparentens Stedsøn, Jørgen Christian Andersen, som nu er død. At han har haft Samleje med bemeldte Fruentimmer, medens hun tjente i Oxlund i Lindknud Sogn, erkjendte han, og som en Følge heraf matte han tolstaae, at han var Fader til det Barn, hvormed hun gaar svanger. Saavel Komparenten som Mette Nielsdatter er enige om at indgaa Ægteskab med hinanden, hvis dette kan tillades, og Komp. har ogsaa desangaaende for en Tid siden henvendt sig til Provst [H......] i Gjellerup og senere indgivet en Ansøgning herom, da han ikke havde de fornødne Beviisligheder, men nogen Tilladelse hertil havde han endnu ikke faaet. At komp. til Mette Nielsdatter nogensinde har udeladt sig med, at han ikke vilde have med hende at gjøre eller vide af hende at sige, nægter han paa det bestemteste som en Usandhed. Oplæst og ratihaberet. Aftraadt. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenNiels Pedersen.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0