Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Johannes Pedersen MusAge: 87 years18181905

Name
Johannes Pedersen Mus
Surname
Pedersen Mus
Birth
Type: BIRT
January 6, 1818 73 40
Shared note:
Sensitive:0 1818.01.06. Fødsel Dejbjerg sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 539 - 3 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr.:1818 - 1 Fødselsdagen;1818, 6. Janv. Barnets Navn:Johannes Daabens Datum, Hjemme eller i KirkenHjemme 8. Janv, i Kirken 25. Janv. Forældrenes Navne Stand, Haandtering og Bopæl:Ægtefolk Peder Karlsen og mette Marie Jensdatter, som med Pas fra Amtmanden gaar omkring og feier Skorstene. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Hsmd. Anders Jensen og Hustr. Hsmd. Niels Jensen og Hustr. Pige Else Jens Datter, alle i djberg Anm.:Konens Kirkegang d. 25. Janv. - død.
Christening
Type: CHR
January 8, 1818 (Age 2 days) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism
Type: BAPM
January 25, 1818 (Age 19 days) Age: 0 years 0 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
MarriageElse Sophie CaspersdatterView this family
Type: MARR
yes

Birth of a daughter
#1
Mette Johansen
Type: BIRT
yes

Death of a sisterMette Marie Pedersdatter
Type: DEAT
March 13, 1835 (Age 17 years)

Shared note: Sensitive:0
Death of a fatherPeder Carlsen
Type: DEAT
April 21, 1838 (Age 20 years) Age: 93 years 3 months 20 days

Shared note: Sensitive:0
Event from January 1, 1840 to January 1, 1841 (Age 21 years) Age: 21 years 11 months 26 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 15, 1840 (Age 22 years) Age: 22 years 1 month 9 days
Shared note:
Sensitive:0 Se referatet af retsmødet 16.-2.-1840.
Event February 16, 1840 (Age 22 years) Age: 22 years 1 month 10 days
Shared note:
Sensitive:0 1840.02.16. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 16. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Skou, ibidem, hvor da passerede som følger: No. 13/1840. Et Forhør blev optaget i Anledning af en Skrivelse fra Sognefoged Jens Knudsen i Herning, hvormed fulgte de deri nævnte 4 Personer, der vare blevne anholdte her i Sognet. Skrivelsen datteret 15. ds blev fremlagt. Af de anholdte Personer, der ved Ankomsten igaar vare blevne indsatte i Arresten, fremstod løs og ledig Johannes Johansen, hjemmehørende i Rind, der har været efterlyst som derfra bortgaaet, og i given Anledning forklarede, at da han i afvigte December Maaned hjemkom fra Wiborg Tugthuus blev han af Fattigvæsenet hensat til Jørgen Frederik Caspersen, hvor han skulde forblive til Nytaar. Med Tilladelse af Præsten gik han 3. Juledag til Mørup- Huus, Rind og Herning Fatighuse, for der at besøge sin Familie, hvorpaa han gik videre uden dertil at være given nogen Tilladelse nør og vester paa i Egnen omkring ad Holstebroe og Ringkjøbing for at opspørge sig en Tjeneste, men de Steder han saaledes har været siger han, at han ej kan navngive. Han har ernæret sig paa sin Omvandring af at sætte Ruder ind hos Folk samt at Handel med Hægter og Strømpepinde. Til Indkjøb af Staaltraad og hvad han ellers behøvede, medbragte han 4 Mk Sølv, som han havde opsparet i Wiborg og af de ham hertil medgivne Reisepenge. Betleri nægter han nogen steder at have forøvet. Et Fruentimmer navnlig Benneth Kirstine Hansdatter, der også igaar blev arresteret, har gaaet omkring med Arrestanten og i Stavning stødte de sammen med de to andre anholdte, Arrestantens Moder Else Caspersdatter og en Johannes Pedersen fra Dejberg. Arrestanten har tilforn været straffet. nemlig først for Betlerie til Fængsel på simpel Fangekost i 40 Dage efter Dom afsagt ved Hjerm Ginding Herreders Politieret og dernæst for Løsgængerie ligeledes til Fængsel i 80 Dage ifølge Dom afsagt ved Ulfborg Hind Herreders Politieret, og endelig efter samme Rets Dom for Løsgængerie og uhjemlet Besiddelse af stiaalet Gods til Arbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus i 1 Aar. Nu forklarer Arrestanten videre at han for en 3 Uger siden erindrer at have kjøbt Staaltraad af Peder Morre i Neufling, nemlig [..] û, hvorfor han gav 12 S. Cour. Tyverie nægter han ligeledes nogen Steder at have forøvet. Arrestanten blev igien i Arresten indsat. Derpaa fremstod løs og ledig Pigen Bennet, hvis fulde Navn er Benneth Hansdatter, der som bortløbet fra sin Tjeneste for Lauge Nørgaard i Herning har været efterlyst. Arrestantinden forklarede, at en 14 Dage efter November Skiftetid f. A. bortløb hun en Aften i Mørkningen af sin Tjeneste hos Lauge Nørgaard i Herning, hvor hun var fæstet til at blive 1 Aar eller til 1ste November d. A., fordi Konen i Huset, når hun drak sig fuld, var urimelig mod hende, idet hun forlangte, at Arrestantinden skulde bestille mere, end hun kunde overkomme, og dertil slog hende. Hun gik først til Madum for at besøge en Moster og efterat hun havde været videre omkring, stødte hun sammen med den arresterede Johannes Johansen i Svendlund, med hvem hun siden har fulgt, og hun foregiver at være hans Kjæreste. Hvad han har fortjent som Glarmester og Handel med Hægter og Staaltraad har de levet af. Betlerie og Tyverie nægter hun at have gjort sig skyldig i. De Steder, de har gaaet omkring, angiver hun at være norden Holstebroe og ved Ringkjøbings [....]. men da hun er ubekjendt, kan hun ikke opgive Sognenes Navne. Arrestanten nægter tilforn at have været tiltalt eller straffet.Arrestaantinden blev igien i Arresten indsat. Derpaa fremstod løs og ledig Fruentimmeret Else Caspersdatter, hjemmehørende i Rind, som forklarede, at hun et Aar eller saa omtrent har gaaet omkring paa forskjellige Steder, saavel her i Jurisdictionen som Bølling Herred i Selskab med Johannes Pedersen fra Himmelland, med hvem hun er forlovet, der tilligemed hende igaar blev anholdt her i Sognet. Betlerie og Tyverie nægter hun at have begaaet, thi vel er hun flere Steder paa sin Omvandring bleven givet et Stk Mad, men hun har aldrig forlangt eller bedet om noget. Johannes Pedersen giver sig af med at lodde og klinke og deraf saavelsom af hvad Arrestantinden kunne fortjene ved Strikning paastaaer hun, at de have ernæret dem. Tilforn har hun udstaaet Straf, nemlig i Aarhuus for Løsgngerie, Fængsel af simpel Fangekost i 14 Dage, og siden her i Jurisdictionen, nu paa 4de Aar, for Betlerie og Løsgængerie samt for at have udlagt en urigtig Barnefader, Fængsel ved Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage. Arrestantinden blev igien i Arresten indsat. Derpaa fremstod den anholdte ubekjendte Mandsperson, der navngav sig Johannes Pedersen og derhos forklarede, at han for et Aars tid siden blev bekjendt med Else Caspersdatter af Rind, med hvem han er forlovet, og de har i en saadan Tid fulgtes sammen omkring i Ringkjøbing Amt og ernæret dem af hvad han har fortjent ved at lodde og klinkefor Folk og hvad Else erhvervede ved Strikning. Betlerie eller nogen anden ulovlig Handling nægter Arrestanten at have forøvet eller giort sig skyldig i. Hvor de have været og spurgt om Arbejde, træffer det undertiden, at de blev givet noget at spise, men forlangt noget har de ingen Steder. Arrestanten er født i Deiberg, men i Thistrup paa Himmelland boer hans Moder, og der ansees han at være hjem- mehørende. I Hobroe var han anholdt i Sommeren 1838 et Par Dage, formentlig fordi han var hos sin Moder og ingen Tjeneste havde, men han blev derefter løsladt uden Straf og fik Tilladelse til at gaae hjem igien. Han har fortiden et daarligt Been og den venstre [.....] Tommelfinger er kroget og begge hans Hænder har lidt Skade, hvilket er kommen ved, at han har skaaret Hakkelse, og han paastaaer, at han paa Grund heraf ei kan udføre Bondearbejde eller taale at tjene. Arreatanten blev igien i Arresten indsat. Forhøret udsat.
Event March 5, 1840 (Age 22 years) Age: 22 years 1 month 30 days
Shared note:
Sensitive:0 1840.03.05. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 5. Marts blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: No. 13/1840. En Skrivelse fra Amtet af 22de f. M. med Bilag blev fremlagt. Saa blev og fremlagt en Skrivelse fra Bye og Herredsfoged Jansen i Hobroe af 28de f. M. med Bilag. Arrestanten Johannes Pedersen fremstod løs og ledig og i given Anledning forklarede, at han er 22 Aar gammel, født i et Huus Nørre Vognberg kaldet i Dejberg Sogn af omvandrende Forældre Peder Carlsen og Hustrue Mette Marie Jensdatter, hvoraf førstnævnte nu er død. Med Hensyn til hvad Bye og Herredsfoged Jansen har anført om Arrestantens Broder blev han spurgt om hans Broder Jens Pedersersen havde været i Følge med ham og om han kjendte noget til hans Opholdssted, hvortil Arrestanten svarede, at ifjor engang ved November Tid for et Aar siden saae han hans Broder hos Casper Christensen i Rind, hvor saavel Komp. som han var, men senere har han ei talt med ham eller veed noget til Oplysning om, hvor han maatte være at finde. Dengang Arrestanten saaledes talte med ham, var han alene og yttrede ikke noget om, hvorhen han agtede sig. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Det anmærkes at denne Protokol den 28de blev indsendt til Amtet til Eftersyn og modtoges først derfra tilbage igjen den 4. dennes. - Forhøret udsat.
Event March 14, 1840 (Age 22 years) Age: 22 years 2 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 1840.03.14 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 14. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: ..... No. 13/1840. Peder Morre i Neufling var indkaldt til idag, men han mødte ikke. 2de Skrivelser fra Sognepræst Tang i Rind af 7de og en ditto fra Cancellie- secretær Finsen i Ringkjøbing af 6te dennes med Bilag blev fremlagt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner: Niels JensenJens Andersen.
Event March 19, 1840 (Age 22 years) Age: 22 years 2 months 13 days
Shared note:
Sensitive:0 1840.03.19 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 19. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Anders Christensen, hvor da passerede som følger: ..... No. 13/1840. En Skrivelse fra Amtet af 16de ds. med Bilag blev fremlagt. Forhøret sluttet. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen - - - - - Kommentar. Ifølge referatets indledning skulle Niels Jensen og Anders Christensen være tingsvidner ved det nævnte retsmøde, men det er Niels Jensen og Jens Andersen, der underskriver protokollen som vidner.
Event March 24, 1840 (Age 22 years) Age: 22 years 2 months 18 days
Shared note:
Sensitive:0 1840.03.24. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840 LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M- 32.768-769 Aar 1840 den 24. Marts blev politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jeppe Andersen, hvor da passerede som følger: ...... No. 13/1840. En Attest fra Districtschirurg Gunst af 15de dennes med Bilag vedkommende Arrestanten Johannes Pedersen og en Skrivelse fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 19de s. M. med Bilag samme Person angaaende blev fremlagt. Arrestanten bemeldte Johannes Pedersen fremstod løs og ledig og blev forelæst, hvorefter han paa Opfordring erkjendte, at han var den deri nævnte Person. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret hævet. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJeppe Andersen
Event April 15, 1840 (Age 22 years) Age: 22 years 3 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 1840.04.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politieprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. 32.768. Aar 1840 den 15de April blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Dam. hvor da passerede som følger: No. 13/1840. Arrestanten Johannes Johansen fremstod løs og ledig og blev forelæst Sognepræst Tangs ham vedkommende Skrivelse af 7de f. M. hvormed han nu forklarede sig overensstemmende. Han blev derpaa forespurgt, om han havde henvendt sig om Tjeneste til nogen Sognefoged, og han svarede, at han havde meldt sig til 3 eller 4 saadanne Personer, men navngive dem eller sige, hvor de boer, kunde han ikke. Arrestanten blev dernæst spurgt om, hvor og hvornaar han traf sammen med Benned Kirstine Hansdatter og naar i Stauning med de 2 andre, Else Caspersdatter og Johannes Pedersen, og han svarede dertil, at 2den Juledag sidstleden stødte han sammen med Benned hos Johan Fred. Caspersen i Svendlund, og til de andre kom han saavel som Benned i Stauning 8de eller 9de Febr. d. A. Efter Opfordring skjønnede Vidnerne, at Arrestanten var arbejdsfør, og Dommeren tiltraadte dette Skjøn. Dernæst fremstod Arrestantinden Benned Kirstine Hansdatter løs og ledig og blev spurgt ,om hun mødtes med Johannes Johansen i Svendlund og hvoraf hun ernærede sig indtil hun kom til ham. Hertil svarede hun at hun kom til ham 2den Juledag, og fra hun løb bort og indtil den Tid levede hun af hvad Folk vilde give hende og hvad hun kunde fortjene ved at strikke, hvor hun kom. Enkelte Steder paa sine Omvandringer er kommen, har hun bedet om en drik Øl, men Mad nægter hun vedblivende at have forlangt og siger, at Folk har været gode imod hende og alletider har givet hende Spise, navnlig Smørrebrød uden at have begjæret det. Hos hendes Moster i Madum var hun i 14 Dage bestandig og fik, hvad hun behøvede. Arrestantinden erkjendte, at hun ei siden hun løb bort har søgt om nogen Tjeneste. Hun blev derefter endvidere spurgt om naar og hvor hun trtaf sammen med Else caspersdatter og Johannes Pedersen, og dertil svarede hun, at saavel hun som Johannes kom til dem i Stauning, men Tiden dette skete, kunde hun ikke anderledes erindre, end at det var samme Maaned, som de bleve arresterede her, og hun tilføiede, at de kun havde været sammen en [3] Dage. Arrestantinden tilstod at være arbejdsfør, hvilket Vidnerne efter Opfordring ogsaa skjønnede, og Dommeren tiltraadte dette Skjøn. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestanten Johannes Pedersen, som i given Anledning indrømmede, at han foruden den Tid han har angivet at have gaaet omkring med Else Caspersdatter, desuden har været uden Tjeneste fra [Midten] i April 1838 og indtil noget efter Pintse s. A., da han kom hjem til sin Moder i Thistrup og blev derefter anholdt i Hobroe. Arrestanten erkjender paa Spørgsmaal derom, at han ikke har henvendt sig om Tjeneste til nogen Sognefoged. Han blev derefter spurgt naar og hvor han og Else Caspersdatter kom til Johannes Johansen og Pigen Benned, og dertil svarede han, i Stauning kom de til den om Mandag efter Kyndelse *) og nemlig Mandagen før de her bleve arresterede. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestantinden Else Sophie Caspersdatter og blev forelæst Sognepræst Tangs Skrivelse af 7de f. M, fremlagt 14de næstefter, hvorimod hun intet havde at bemærke. Arrestantinden blev derefter spurgt, om hun havde henvendt sig om Tjeneste til nogen Sognefoged og hun gav da hertil et benægtende Svar med Tilføiende, at hun ei kan taale at tage fast Tjeneste, formedelst hun er begavet med den Svaghed, at hun næsten daglig lider af Hovedpine, hvilket hun foregiver at have fundet Sted, siden hun sidst her var paa Vand og Brød. Hun blev ifølge heraf tilspurgt, hvor- for hun ikke tilforn havde anmeldt dette, og dertil svarede hun, at det var af den Grund, at hun ei troede, at det kunde nytte hende noget. Efter Opfordring skjønnede Vidnerne, at hun, saa viddt de kunde see, var fuldkommmen [......] til Bondearbejde, og Dommeren fandt ingen Anledning til at fravige dette Skjøn. Arrestantinden blev derpaa fremdeles spurgt, naar og hvor hun og Johannes Pedersen stødte sammen med Johannes Johansen og Benned Kristine og hun svarede herpaa, at bemeldte Personer kom til dem i Stauning en 3 Dage før de samlige her bleve anholdte. Arrestantinden blev dernæst foreholdt de hende den 7. Marts i Skanderborg og herunder Jurisdictionen den 9. April 1836 overgaaede Domme, hvilke hun erkjender at være hende angaaende og Attester paa førstnævnte Dom om at hun har udstaaet Straf af Fængsel paa 4 Uger, men hun vedblev som forhen, at det ikke er hende mulig at erindre, at hun har lidt Fængsel paa simpel Fangekost i længere Tid end 14 Dage. En Straffeattest vedkommende denne Tiltalte saavelsom Johannes Johansen og Benned Kirstine Hansdatter af Dags Dato blev fremlagt. Samtlige Tiltalte blev derpaa igjen i Arresten indsat. Det bemærkes, at der siden Forhørets sidste Foretagelse har en Mængde andre Sager og Forretninger været at foretage og behandle, men at Tiden ogsaa har været benyttet af den ordinaire Dommer saa vidt mueligt tillige til Gennemgang af Sagen for at erfare hvilke Oplysninger der endvidere maatte være fornødne og til Arbejde udi samme saaledes, at der, naar den nu bliver optaget, formentlig ogsaa i Dag vil kunde paadømmes. Sagen blev saaledes optaget til Kjendelse eller Dom. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenMads Larsen Dam. - - - - - 1840.04.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politieprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. 32.768. Aar 1840 den 15de ASpril blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Larsen Dam. hvor da passerede som følger: No. 13/1840. I Sagen blev nu afsagt Dom - vide Fol. 52 i Domprotokollen - Samtlige Tiltalte fremstod løse og ledige og paahørte Dommen, hvorpaa de igjen bleve indsatte i Arresten. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenMads Larsen Dam
Event from January 1, 1841 to January 1, 1842 (Age 22 years) Age: 22 years 11 months 26 days
Shared note: Sensitive:0
Event from August 1, 1841 to August 31, 1841 (Age 23 years) Age: 23 years 6 months 26 days
Shared note: Sensitive:0
Event June 11, 1842 (Age 24 years) Age: 24 years 5 months 5 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.06.11 Underretsdom Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAF B 81 - xx, RA mikrofilm M-32.660-661. Aar 1842, den 11. Juni blev i Sagen det Offentlige contra Reserven 40-219 Johannes Pedersen af Dejbjerg afsagt saadan DOM I Følge Amtets Ordre af 2. f. M. er Reserven 40-219 Johannes Pedersen Dejbjerg under nærværende Sag sat under Tiltale for ulovlig Bortgang fra Amtet, i hvilken Anledning det er oplyst, at Tiltalte, der er 23 Aar gl. og forhen har været straffet to Gange for Løsgængerie og en Gang for Tyverie, har staaet anført i Randers Amts 98. Lægd, hvor han blev givet Vedtegning "Haandskade, [ M8, tjenl. ] Trainkudsk". Ved Sessionen i Randers begjærede han at omvexles til Ringkiøbing Amt, men da han ikke kunde opgive noget fast Opholdssted tillodes Omvexlingen ikke, hvorfor han uden videre Hjemmel begav sig til Moderen i Taastrup i Viborg Amt, og senere vankede han om i Landet, indtil han efter to Gange at være anholdt og straffet for ovennævnte Forbrydelser under 10. August f. A. kom i Tjeneste i Ringkiøbing Amt Dejbjerg Sogn, hvor han endnu opholder sig. Tiltalte har saaledes uden Amtspas eller befalet [R.....hed] begivet sig fra et Amt til et Andet og kan saaledes ei undgaae at at ansees efter Frd. 22. Marts 1793 6 sammenholdt med Placaten 24. Febr. 1826, men da Hensigten med hans Bortgang fra Amtet ei kan antages at være den at ville unddrage sig Værnepligten, eftersom han 4 [S......] er bedømt utjenstdygtig til Soldat, finder Retten, at kun Mulct i nærværende Tilfælde bliver at anvende og fastsætter denne til 5 Rdl. r. S. til Randers Amts Fattigkasse, hvor Forseelsen er begaaet. Thi kiendes for Ret: Tiltalte Johannes Pedersen Dejberg bør at betale en Mulct af 5 Rdl. r. S. til Randers Amts Fattigkasse, at udreede inden trende Solemærker efter denne Doms lovlige Forkyndelse. - Under Adfærd efter Loven. Hertz
Death of a sisterAnne Cathrine Pedersdatter
Type: DEAT
August 1, 1842 (Age 24 years)
Shared note: Sensitive:0
Event February 13, 1843 (Age 25 years) Age: 25 years 1 month 7 days
Shared note:
Sensitive:0 1843.02.13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr M-32.769. Aar 1843 den 13. Februar blev en Politieret sat paa Herreds Contoiret Herninglund af Politiedommeren i Overværelse af Vidner Schou og Schubert, hvor da No 14 /1843 Forhør blev optaget i Anledning af 2de Løsgjængeres Anholdelse i Herning Sogns Fattighuus, hvilket fandt Sted i Aftes, hvorfor de foreløbigen blev indsatte i Arresthuset til idag. Den ene af de Anholdte, som blev fremstillet løs og ledig, navngav sig Morten Andersen og foregiver at være fra Neufling Sogn, hvor han er forsørgelsesberettiget, og hvor han i Vinter har gaaet paa Omgang. For Tiden har han Ophold hos Jens Hansen i Neufling Præstegaard og han forlod dette Stedi Gaar Morges med Mandens Tilladelse for at besøge hans Faster Mette Cathrine Jensdatter, som opholder sig i Hernings Fattighuus. Han forlod Neufling Præstegaard igaar Morges og ankom til Fattighuset op paa Formiddagen, hvor han har opholdt sig hos sin Faster hele Dagen, indtil han i Aftes Kl. 7 blev anholdt. Han paastaaer det var hans Agt at vende tilbage til Neufling i Aftes, men at han ved Anholdelsen blev forhindret i at udføre dette. Han indrømmer, at da Arrestforvarer Schubert og Kontorist Biørn nærmede sig Huset i Aftes, var han uden for for at lade sit Vand og da han bemærkede dem løb han ud paa Heden, fordi han frygtede for at blive anholdt, men da de løb efter ham, standsede han og fulgte med dem. Han har 2de Gange før i Vinter besøgt sin Faster, men da havde han Præstens Tilladelse hertil. Aarsagen, hvorfor han ikke denne Gang havde forsynet sig med en saadan Tilladelse, var fordi han antog, at Mandens Tilladelse, hos hvem han opholdt sig var tilstrækkelig. Han har slet ikke været i Følge med den anden Anholdte, Johannes Pedersen, hvem han kjender fra Deigberg, hvor han ligeledes har Familie. Han fulgte igaar den lige Vei fra Neufling og hertil, var ingensteds inde under Veis og har hverken betlet eller foretaget sig noget andet ulovligt. Han tilstaaer dog nu, at det ikke var igaar Morges, men i Løver- dags Aftes, han forlod Præstegaarden og at han Løverdag Nat var til Liigstue hos Erik Justeseni Egbækhuus, hvorfra han fulgtes med Gaardens øvrige Folk, uden at han dog havde bedet Manden om Tilladelse hertil, hvorimod han som meldt kun gav ham Tilladelse til om Søndagen at gaae [afbye]. Der var en heel Deel Mennesker samlede i Egbækhuus, og de tilbragte Natten med Dands og Kortenspil, som varede til hen paa Morgenstunden. Der blev beværtet med Brændeviin og Punsch. Han fik kun een Snaps, som Manden i Huset skjænkede ham ved Ankomsten, uden at han betalte noget derfor. - At de Andre betalte for deres Fortæring antager han, skjønt han ikke saae det.Folkene fra Præstegaarden som deeltoge i Lystigheden var Tjenestepigen Else, Mandens Datter Dorthe og Tjenestedrengen Peder. Sluttelig tilføier han, at han hører til de saakaldte Matmandsslægt og at han har været straffet 4 Gange for Løsgjængerie, 1ste Gang i Holstebroe for omtrent 9 Aar siden, 2den Gang i Ringkjøbing og 3die og 4de Gang i Viborg. 1 Gang blev han anholdt i Hjerm Herred, 2den Gang i Bølling ørre Herred, 3die Gang i Fjends og Nørlyng og 4. Gang i Viborg. Hans Straf var 1ste Gang 5 Dages Vand og Brød, 2den Gang 15 Dage, 3die Gang 30 Dage og 4de Gang et Aars Forbedringshuusarbeide, hvor fra han blev løsladt i September 1841. Det Tilførte blev oplæst og ratihaberet. Forhørsdommeren decreterede Arrest paa hans Person indtil videre, hvorpaa han blev afgivet til Arrestforvareren. Fremstod derpaa den anden Anholdte, som navngav sig Johannes Pedersen og foregav at være fra Deigberg, hvor han er forsørgelsesbe- rettiget. Han tilstaaer at være straffet 2de Gange, 1ste Gang her ved Retten i 1840 for Løsgjængerie og anseet med 10 Dages Fængsel paa Vand og Brød, og 2den Gang ved Bølling Nørre Herreders Ret i Aaret 1841 for Løsgjængerie og svigagtig Omgang med Hittegods og herfor anseet med 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Da han havde udstaaet sin sidste Straf i August Maaned 1841 blev han afleveret til Fattigvæsenet i Deigberg, men fik straks Tjeneste hos Møller paa Magrethenlund, paa hvilket Sted han tjente indtil Michelsdag ifjor, da Tjenestetiden var udløben. Da han kom fra Magrethenlund fik han Arbeide som Dagleier hos Granjean paa Gammellund, som varede omtrent i 3 Uger, hvorpaa han leiede sig ind hos Christen Jensen Kandberg for hele Vinteren til Mai. Han har forøvrigt kun været lidt hjemme i Vinter, men har reist omkring i Landet, først for at søge sig en Tjeneste, og da dette ikke vilde lykkes for at fæste sig en Plet Jord, hvor han vilde bygge paa. Det sidste har han ogsaa opnaaet i Thorsted Sogn, hvor han i Forening med Mette Kathrine Jensdatter af Herning Fattighuus, med hvem han er gode Venner,har fæstet en Kaalhauge og en Plet Hedejord af Jens Nielsen i Thorsted, og det er Bestemmelsen at Mette Kathrine Jensdatter skal boe sammen med ham og føre Huusholdningen. Han tilstaaer at han flere Gange i Vinter har opsøgt Mette Kathrine Jensdatter, sidste Gang med Undtagelse af i Aftes for 14 Dage siden, da han hentede hende for at de kunde følges ad til Thorsted i Anledning af at Fæstecontracten, som er oprettet den 26. Januar, og det er 3 Dage siden, de kom tilbage hertil. I Fredags var han hos Præsten i Rind for at spørge om Mette Kathrine kunde følge med ham til Thorsted, hvilket Præsten ikke mente der kunde være noget iveien for, naar han blot vilde have hende som Huusholder. I Vinter har han ernæret sig ved Blikkenslagerarbeide, hvilket Arbeide han har udført paa sine Vandringer, men han har ogsaa sammensparet noget af sin Løn fra den Tid han tjente, som ligeledes har tjent ham til Underholdning. Han ægter at have betlet eller foretaget sig noget andet ulovligt. Forøvrigt har han ikke meldt sig som tjenestesøgende hos Sognefogden, men har fohørt sig om Tjeneste, hvor han er kommet frem. Dog har han en Gang kort før Juul i denne Henseende meldt sig hos Sognefogden i Vorgod. Dommeren bemærkede at Inqvisiten ved Anholdelsen var fundet i Besiddelse af et Fæstebrev dateret Thorsted 26. f. M underskrevet Johannes Pedersen, Mette Kathrine Jensdatter, Jens Nielsen Fiilsøe og Niels Fiilsøe som [For.........]hvis Indhold stemmer med Inqvisitens foregaaende Forklaring. Fæstebrevet blev fremlagt og taget til Medfølge. Det Tilførte blev oplæst og ratihaberet. Dommeren decreterede Arrest paa Inqvisittens Person, hvorpaa han blev afgivet til Arresten. Forhøret udsat. Hunderup Som Vidner:Schou.
Event March 18, 1843 (Age 25 years) Age: 25 years 2 months 12 days
Shared note:
Sensitive:0 1843.03.18 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843 LAN B 79 - 74. RA mikrofolm, rulle nr. M-32.769 Aar 1843 den 18 Marts blev Politieret sat paa Herredets Tingsted og betjent af Politiedommeren i Overværelse af Vidner Jens Christian Lauridtsen Støvl og Peder Jepsen af Herning, hvor da Forhøret No. 14/1838 blev foretaget. Dommeren fremlagde Skrivelse fra Pastor Sveistrup af 27. f. M., en Do. fra Amtet af samme Dato med 7 Stk. Arrestanten Johannes Pedersen vedkommende Acter, en Do af 2den d. M. fra Herredscontoiret i Nørre Bølling Herreder med 3 Bilage, samtlige vedkommende Arrestanten Johannes Pedersen. Denne Arrestant blev fremstillet for Retten løs og ledig. De fremlagte Skrivelser tilligemed Bilagene med Skrivelsen fra Nørre-Bølling Herreder blev tagne til Indlemmelse saalydende. De øvrige Bilag tages til Medfølge. Arrestanten blev foreholdt de fremlagte Documenter i Anledning af hvilke han afgav følgende Forklaring. Pastor Sveigaards Skrivelse vedgaar han som rigtig. De med Amtets Skrivelse fulgte Acter vedgaaer han at være sig betræffende, hvilket han ogsaa vedgik med Hensyn til den fra Nørre Bølling Herreder fremlagte Straffeattest. Med Hensyn til Skrivelsen fra Sognefogden i Woergod og Pastor Langøes Skrivelse vedbliver han sin tidligere Forklaring uforandret, i det han paastaaer, at han kort før Juul sidstl. har meldt sig hos Sognefogden som tjenesteledig, og at han for hele Vinteren havde indleiet sig hos Christen Kandberg mod Betaling af 1 Rbd. hvoraf de 3 Mk bleve betalte forud, og han tilføier, at Huusmand Johannes af Deiberg, hans Tilnavn erindrer han ikke, var Vidne til Kontracten med Chr. Kandberg. Sluttelig tilføier han, at Thorsted ikke ligger i Nørre Bølling Herreder, men i Ulfborg Hind Herreder. Oplæst og ratihaberet. Arrestanten igjen afgivet til Arresten Arrestanten Morten Andersen blev derpaa fremstillet løs og ledig. Dommeren fremlagde en Skrivelse fra Pastor Glud i Wildberg af 1ste d. M. med 3 Bilage. Skrivelsen acteres saalydende ##. Bilagene tages til Medfølge.Med Hensyn til den fremlagte Skrivelse, som blev Arrestantn foreholdt . og hvis Indhold han vedgik, forklarer Arrestanten paa given Anledning, at naar han, som Skrivelsen anmelder, har forladt de Steder hvor han efter Omgang skulde opholde sig, da er dette skeet deels i det Øiemed at opspørge sig en Tjeneste, deels at forfærdige Træeklodser og Skoetøi for Folk, hvilket sidste dog stedse har indskrænket sig til Sognet selv. Med Hensyn til den Omstændighed, at Jens Hansen har erklæret ikke at have meddeelt Arrestanten Tilladelse til at gaae bort den Søndag, da han blev anholdt, vedbliver Arrestanten sin Forklaring at han har sagt det til Jens Hansen, men han tilføier, at det er mueligt, at Jens Hansen ikke har hørt det. Jens Hansen gav ei heller noget udtrykkeligt Samtykke, men Arrestanten atog hans Tavshed derfor. De Skrivelsen medfulgte Bilage vedgaaer Arrestanten at være sig betræffende. Det Tilførte oplæst og ratihaberet. Arrestanten igjen afgivet til Arresten. Forhøret udsat. Hunderup. Som Vidner:J. C. L. StøvlPeder Jepsen.
Event April 18, 1843 (Age 25 years) Age: 25 years 3 months 12 days
Shared note:
Sensitive:0 1843.04.18 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1843 den 18. April blev en Politieret sat paa Herredscontoiret af Politiedommeren i Overværelse af Vidnerne Biørn og Bindesbøll, hvor da Sagen No. 14/1843 for Arrestantens Johannes Pedersens vedkommende blev foretaget. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 19. f. M. hvorved fremsendes de mang-lende til Sagen hørende 2de Stk. Acter, samt en Skrivelse fra Herredscontoiret i Ringkjøbing af 4. d. M. hvorved fremsendes et til Oplysning i Sagen reqvireret Forhør med Bilag. Skrivelsen acteredes saalydende ##. Bilagene toges til Medfølge. Forhøret sluttet. - - - - - Kommentar: Det forekommer usædvanligt, at der skulle gå 14 dage fra modtagelsen af sidstnævnte skrivelse indtil dette afsluttende retsmøde kunne afholdes i sagen.
Event May 9, 1843 (Age 25 years) Age: 25 years 4 months 3 days
Shared note: Sensitive:0
Event May 30, 1843 (Age 25 years) Age: 25 years 4 months 24 days
Shared note: Sensitive:0
Event June 2, 1843 (Age 25 years) Age: 25 years 4 months 27 days
Shared note:
Sensitive:0 1843.06.02 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4710 Aarligt No:89 Rulle No.:456 Fangernes Navne:Johannes Pedersen af Hammerum Herreds Arrest Hvor født:Deigberg Sogn, Ringkiøbing Amt. Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1843, den 2. Juni Hvorfor:3die Gang Løsgængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1844, d. 2den Juni hjemsendt Opførsel god Straffet før:2 gange Hvor Værnepligtig:Ringkiøbing Amt, Deiberg Sogn Hvor Forsørgelsesberettiget:Deiberg Sogn, Bølling Herred, Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:2 Døttre Er Confirmeret:Tostrup Religion:Luthersk Profession:Bondehåndtring Alder: 26 Anmærkning:Dømt ved Hammerum Herreds Politiret den 9. Mai 1843 Approberet af Ringkiøbing Amt den 30. Mai s. A.
Event June 2, 1844 (Age 26 years) Age: 26 years 4 months 27 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 2.-6.-1843
Death of a sisterElse Sophie Pedersdatter
Type: DEAT
November 12, 1844 (Age 26 years) Age: 44 years 5 months 18 days
Shared note:
Sensitive:0 1844.11.12 Død. Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517 A - 4 Døde. Kvindekjøn. Aar og Lbnr.1844 - 8 Dødsdagen:12. November. Begravelsesdagen:19. November Afdødes Navn:Else Sophie Pedersdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Gift med Natmand Christen Caspersen i Feierskovhuset i Gunnerup Faderen Peder Carlsen, Natmand Afdødes Alder:44 Aar Anmærkninger:Død i Barnsnød
Burial of a sisterElse Sophie Pedersdatter
Type: BURI
November 19, 1844 (Age 26 years) Age: 44 years 5 months 25 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Census
Type: CENS
February 1, 1845 (Age 27 years) Age: 27 years 0 months 26 days
Shared note:
Sensitive:0 1845.02.01 Folketælling Udskrift af Folketællingsliste for Herning sogn 1845 CD DDA DDD 2004:6 Optegnelse på Folketallet i Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt den 1ste Februar 1845 Byernes og Stedernes Navne:Herning ByEt Hus50. Husstand NavnAlderStandFødestedErhverv, Næringsvej -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Johannes Pedersen28UgiftDeibjerg sognHuusfæster, Dagleier Mette Katrine Jensdatter47UgiftHer i Sognethans Husholderske.
Death of a wifeElse Sophie Caspersdatter
Type: DEAT
March 10, 1852 (Age 34 years)
Shared note:
Sensitive:0 1852.03.10 Død Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517 A - 4 Døde. Qvindekiøn. Aar og Lbnr.:1852 - 3 Dødsdagen:1852, 10de Marts. Begravelsesdagen:1852, 14de Marts Afdødes Navn:Else Sophie Caspersdatter Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Almisselem og ugift Fruentimmer i Fattighuset født her i Sognet. Faderen Casper Christensen. Afdødes Alder:58 Aar Anm.:Død af Svindsot.
Burial of a wifeElse Sophie Caspersdatter
Type: BURI
March 14, 1852 (Age 34 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Birth of a daughter
#2
Anne Cathrine Johannesen
Type: BIRT
November 14, 1853 (Age 35 years)
Shared note:
Sensitive:0 1853.11.14. Fødsel Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1849-1861 LAN C 539 - 6 Fødte. Qvindekjøn Aar og Lbnr.:1853 - 11 Aar og Datum:14. Novbr. Barnets fulde Navn:Ane Catrine Johannsen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken: i Kirken 26. Decbr. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moder Else Catrine Anders Datter paa Vognberg Heede til Barnefader blev udlagt Ungk. Johannes Pedersen, sammesteds. Faddernes Navne, Stand og OpholdsstedBaaren af Hsmds Jens Qvembergs Kone Hsmd. Jens Qvemberg Hsmd. Jens Andersen, Ungk. Anders Jensen Pige Maren Johannesen, alle af Dejberg Anm.:- - -
Christening of a daughterAnne Cathrine Johannesen
Type: CHR
December 26, 1853 (Age 35 years) Age: 0 years 1 month 12 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
MarriageElse Cathrine AndersdatterView this family
Type: MARR
December 2, 1856 (Age 38 years)
Shared note:
Sensitive:0 1856.12.02 Vielse Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1849-1856 LAN C 539 - 9 Copulerede Brudgommens Navn, Alder, Stand og Opholdssted:Ungk. Johannes Pedersen Muus 39 Aar, Huusfæster paa Vognbjerg Hede vacc. d. 23de August 1825 af Gunst. Brudens Navn, Alder, Stand og Opholdssted:Pige Else Chatrine Andersen 32-1/4 Aar, tilhuse hos Brudgommen vaccineret, men Vaccinationsattesten bortkommen. Hvem forloverne ere:Anders Jensen, Gaardmand i Vognbjerg Carl Bekke tagmose, Huusmand sammesteds Vielsesdagen:1856, 2 Decbr. Vielsesstedet:i Kirken. Anm.:Tillysning 1. Gang 27. sønd. efter Trinitatis.
Event March 14, 1858 (Age 40 years) Age: 40 years 2 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 1858.03.14 Fadderskab Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1849-1861 LAN C 539 - 6 Fødte. Kvindekjøn Aar og Lbnr.:1858 - 1 Aar og Datum1858, 8 Februar Barnets fulde NavnSeverine Kirstine Jensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken14. Marts Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Husfæster Jens Nielsen Qvemberg og Christine Andersdatter, 38 Aar, paa Stampe Mark Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Baaren af Huusfæster Søren Jespersen Ribers Hustru Huusfæster Søren Søren Jespersen Riber Huusfæster Johannes Pedersen Muus og Hustru Anm.:- - -
Death
Type: DEAT
March 4, 1905 (Age 87 years) Age: 87 years 1 month 29 days
Shared note: Sensitive:0
Event from January 1, 1919 to January 1, 1920 (13 years after death)
Shared note:
Sensitive:0 1919.xx.xx Omtale Udskrift af Johannes Faurschou: "Barndomsminder fra Ringkøbing-egnen" Hardsyssels Årbog, 1919 side 8 - 10 ..... En af Taterne, Johannes Muus, der boede i Vognbjerg, arbejdede i Præstegaardens Have, men udmærkede sig ikke ved Flid. Han holdt mest af, støttet til sin Spade, at holde gudelige Foredrag, idet han havde sluttet sig til Pietisterne eller Forsamlingsfolket. Om han var særlig velset indenfor deres Kreds, tvivler jeg paa, der var nu engang en ret dyb Kløft mellem Befolkningen og hans Standsfæller, som det ikke var saa let at faa slaaet Bro over. Tilmed var hans Liv efter Sigende nok heller ikke altid saa eksemplarisk, men det var han jo ikke ene om. Nøjsom i Retning af Tilhørere var han da, naar han vilde ofre sin Veltalenhed paa en Praas som mig, der næppe kunde følge ham paa hans høje Flugt. .....
Event from April 1, 1959 to April 30, 1959 (54 years after death)
Shared note:
Sensitive:0 1959.04.xx Omtale Udskrift af H. P. Hansen: "Natmændsfolk og Kjæltringer" bd. 1 Rosenkilde og Baggers forlag Mette boede, som nævnt, i 1840 i Herning fattighus og her er hun i 1843 genstand for Johannes "Mus"s opmærksomhed. I et par skrivelser mellem Hammerum herreds kontor og pastor P Sveistrup i Rind oplyses, at Johannes Pedersen fra Dejbjerg i 1840 var straffet ved Hammerum herreds ret med 10 dages vand og brød for løsgængeri, i 1841 ved Bølling-Nørre herred med 30 Dages vand og brød for løsgængeri og svigagtig omgang med hittegods og at han efter sidste straf i aug. s. å. blev afleveret til Dejbjerg fattigvæsen, hvorfra han fik tjeneste på Margrethelund. Siden arbejdede han som daglejer eller rejste omkring og søgte arbejde, og da det ikke ville lykkes "for at fæste sig en plet jord, hvor han ville bygge på". Det sidste var for så vidt lykkedes for ham, som han "i forening med Mette Cathrine Jensdatter - med hvem han er gode venner- har fæstet sig en kålhauge og en plet hedejord af Jens Nielsen i Thorsted." En skønne dag stiller Johannes med sin tilkommende svoger Christopher Jensen "Bitzou" fra Gjellerup - sidste fremviser en bevilling på at lodde - for præsten i Rind og spørger, om han må ægte Mette Cathrine, hvad præsten ikke mener kan lade sig gøre, dernæst om hun da må følge med og føre husholdning for ham, hvortil præsten svarer, at det er der ikke noget i vejen for, "når han blot ville have hende som husholderske!" Men hvorvidt de to kom til at leve i idylleni Thorsted eller ej, melder historien intet om.
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
elder sister
5 years
elder sister
12 years
himself
-22 years
elder brother
6 years
elder brother
11 years
elder sister
3 years
elder brother
-9 years
elder sister
-5 years
elder sister
Family with Else Cathrine Andersdatter - View this family
himself
wife
Marriage: December 2, 1856Dejbjerg kirke
-3 years
daughter
daughter
Family with Else Sophie Caspersdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
Jens Karl Severin Nielsen + Else Cathrine Andersdatter - View this family
wife’s husband
wife
Marriage:
Johannes Johansen + Else Sophie Caspersdatter - View this family
wife’s husband
wife
Marriage:
step-son
4 years
step-daughter
Abraham Johansen + Else Sophie Caspersdatter - View this family
wife’s husband
wife
Marriage:
step-son
-3 years
step-son

Birth
Sensitive:0 1818.01.06. Fødsel Dejbjerg sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 539 - 3 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr.:1818 - 1 Fødselsdagen;1818, 6. Janv. Barnets Navn:Johannes Daabens Datum, Hjemme eller i KirkenHjemme 8. Janv, i Kirken 25. Janv. Forældrenes Navne Stand, Haandtering og Bopæl:Ægtefolk Peder Karlsen og mette Marie Jensdatter, som med Pas fra Amtmanden gaar omkring og feier Skorstene. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Hsmd. Anders Jensen og Hustr. Hsmd. Niels Jensen og Hustr. Pige Else Jens Datter, alle i djberg Anm.:Konens Kirkegang d. 25. Janv. - død.
Christening
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 Se referatet af retsmødet 16.-2.-1840.
EVEN
Sensitive:0 1840.02.16. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 16. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Skou, ibidem, hvor da passerede som følger: No. 13/1840. Et Forhør blev optaget i Anledning af en Skrivelse fra Sognefoged Jens Knudsen i Herning, hvormed fulgte de deri nævnte 4 Personer, der vare blevne anholdte her i Sognet. Skrivelsen datteret 15. ds blev fremlagt. Af de anholdte Personer, der ved Ankomsten igaar vare blevne indsatte i Arresten, fremstod løs og ledig Johannes Johansen, hjemmehørende i Rind, der har været efterlyst som derfra bortgaaet, og i given Anledning forklarede, at da han i afvigte December Maaned hjemkom fra Wiborg Tugthuus blev han af Fattigvæsenet hensat til Jørgen Frederik Caspersen, hvor han skulde forblive til Nytaar. Med Tilladelse af Præsten gik han 3. Juledag til Mørup- Huus, Rind og Herning Fatighuse, for der at besøge sin Familie, hvorpaa han gik videre uden dertil at være given nogen Tilladelse nør og vester paa i Egnen omkring ad Holstebroe og Ringkjøbing for at opspørge sig en Tjeneste, men de Steder han saaledes har været siger han, at han ej kan navngive. Han har ernæret sig paa sin Omvandring af at sætte Ruder ind hos Folk samt at Handel med Hægter og Strømpepinde. Til Indkjøb af Staaltraad og hvad han ellers behøvede, medbragte han 4 Mk Sølv, som han havde opsparet i Wiborg og af de ham hertil medgivne Reisepenge. Betleri nægter han nogen steder at have forøvet. Et Fruentimmer navnlig Benneth Kirstine Hansdatter, der også igaar blev arresteret, har gaaet omkring med Arrestanten og i Stavning stødte de sammen med de to andre anholdte, Arrestantens Moder Else Caspersdatter og en Johannes Pedersen fra Dejberg. Arrestanten har tilforn været straffet. nemlig først for Betlerie til Fængsel på simpel Fangekost i 40 Dage efter Dom afsagt ved Hjerm Ginding Herreders Politieret og dernæst for Løsgængerie ligeledes til Fængsel i 80 Dage ifølge Dom afsagt ved Ulfborg Hind Herreders Politieret, og endelig efter samme Rets Dom for Løsgængerie og uhjemlet Besiddelse af stiaalet Gods til Arbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus i 1 Aar. Nu forklarer Arrestanten videre at han for en 3 Uger siden erindrer at have kjøbt Staaltraad af Peder Morre i Neufling, nemlig [..] û, hvorfor han gav 12 S. Cour. Tyverie nægter han ligeledes nogen Steder at have forøvet. Arrestanten blev igien i Arresten indsat. Derpaa fremstod løs og ledig Pigen Bennet, hvis fulde Navn er Benneth Hansdatter, der som bortløbet fra sin Tjeneste for Lauge Nørgaard i Herning har været efterlyst. Arrestantinden forklarede, at en 14 Dage efter November Skiftetid f. A. bortløb hun en Aften i Mørkningen af sin Tjeneste hos Lauge Nørgaard i Herning, hvor hun var fæstet til at blive 1 Aar eller til 1ste November d. A., fordi Konen i Huset, når hun drak sig fuld, var urimelig mod hende, idet hun forlangte, at Arrestantinden skulde bestille mere, end hun kunde overkomme, og dertil slog hende. Hun gik først til Madum for at besøge en Moster og efterat hun havde været videre omkring, stødte hun sammen med den arresterede Johannes Johansen i Svendlund, med hvem hun siden har fulgt, og hun foregiver at være hans Kjæreste. Hvad han har fortjent som Glarmester og Handel med Hægter og Staaltraad har de levet af. Betlerie og Tyverie nægter hun at have gjort sig skyldig i. De Steder, de har gaaet omkring, angiver hun at være norden Holstebroe og ved Ringkjøbings [....]. men da hun er ubekjendt, kan hun ikke opgive Sognenes Navne. Arrestanten nægter tilforn at have været tiltalt eller straffet.Arrestaantinden blev igien i Arresten indsat. Derpaa fremstod løs og ledig Fruentimmeret Else Caspersdatter, hjemmehørende i Rind, som forklarede, at hun et Aar eller saa omtrent har gaaet omkring paa forskjellige Steder, saavel her i Jurisdictionen som Bølling Herred i Selskab med Johannes Pedersen fra Himmelland, med hvem hun er forlovet, der tilligemed hende igaar blev anholdt her i Sognet. Betlerie og Tyverie nægter hun at have begaaet, thi vel er hun flere Steder paa sin Omvandring bleven givet et Stk Mad, men hun har aldrig forlangt eller bedet om noget. Johannes Pedersen giver sig af med at lodde og klinke og deraf saavelsom af hvad Arrestantinden kunne fortjene ved Strikning paastaaer hun, at de have ernæret dem. Tilforn har hun udstaaet Straf, nemlig i Aarhuus for Løsgngerie, Fængsel af simpel Fangekost i 14 Dage, og siden her i Jurisdictionen, nu paa 4de Aar, for Betlerie og Løsgængerie samt for at have udlagt en urigtig Barnefader, Fængsel ved Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage. Arrestantinden blev igien i Arresten indsat. Derpaa fremstod den anholdte ubekjendte Mandsperson, der navngav sig Johannes Pedersen og derhos forklarede, at han for et Aars tid siden blev bekjendt med Else Caspersdatter af Rind, med hvem han er forlovet, og de har i en saadan Tid fulgtes sammen omkring i Ringkjøbing Amt og ernæret dem af hvad han har fortjent ved at lodde og klinkefor Folk og hvad Else erhvervede ved Strikning. Betlerie eller nogen anden ulovlig Handling nægter Arrestanten at have forøvet eller giort sig skyldig i. Hvor de have været og spurgt om Arbejde, træffer det undertiden, at de blev givet noget at spise, men forlangt noget har de ingen Steder. Arrestanten er født i Deiberg, men i Thistrup paa Himmelland boer hans Moder, og der ansees han at være hjem- mehørende. I Hobroe var han anholdt i Sommeren 1838 et Par Dage, formentlig fordi han var hos sin Moder og ingen Tjeneste havde, men han blev derefter løsladt uden Straf og fik Tilladelse til at gaae hjem igien. Han har fortiden et daarligt Been og den venstre [.....] Tommelfinger er kroget og begge hans Hænder har lidt Skade, hvilket er kommen ved, at han har skaaret Hakkelse, og han paastaaer, at han paa Grund heraf ei kan udføre Bondearbejde eller taale at tjene. Arreatanten blev igien i Arresten indsat. Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1840.03.05. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 5. Marts blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: No. 13/1840. En Skrivelse fra Amtet af 22de f. M. med Bilag blev fremlagt. Saa blev og fremlagt en Skrivelse fra Bye og Herredsfoged Jansen i Hobroe af 28de f. M. med Bilag. Arrestanten Johannes Pedersen fremstod løs og ledig og i given Anledning forklarede, at han er 22 Aar gammel, født i et Huus Nørre Vognberg kaldet i Dejberg Sogn af omvandrende Forældre Peder Carlsen og Hustrue Mette Marie Jensdatter, hvoraf førstnævnte nu er død. Med Hensyn til hvad Bye og Herredsfoged Jansen har anført om Arrestantens Broder blev han spurgt om hans Broder Jens Pedersersen havde været i Følge med ham og om han kjendte noget til hans Opholdssted, hvortil Arrestanten svarede, at ifjor engang ved November Tid for et Aar siden saae han hans Broder hos Casper Christensen i Rind, hvor saavel Komp. som han var, men senere har han ei talt med ham eller veed noget til Oplysning om, hvor han maatte være at finde. Dengang Arrestanten saaledes talte med ham, var han alene og yttrede ikke noget om, hvorhen han agtede sig. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Det anmærkes at denne Protokol den 28de blev indsendt til Amtet til Eftersyn og modtoges først derfra tilbage igjen den 4. dennes. - Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1840.03.14 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 14. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: ..... No. 13/1840. Peder Morre i Neufling var indkaldt til idag, men han mødte ikke. 2de Skrivelser fra Sognepræst Tang i Rind af 7de og en ditto fra Cancellie- secretær Finsen i Ringkjøbing af 6te dennes med Bilag blev fremlagt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner: Niels JensenJens Andersen.
EVEN
Sensitive:0 1840.03.19 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 19. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Anders Christensen, hvor da passerede som følger: ..... No. 13/1840. En Skrivelse fra Amtet af 16de ds. med Bilag blev fremlagt. Forhøret sluttet. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen - - - - - Kommentar. Ifølge referatets indledning skulle Niels Jensen og Anders Christensen være tingsvidner ved det nævnte retsmøde, men det er Niels Jensen og Jens Andersen, der underskriver protokollen som vidner.
EVEN
Sensitive:0 1840.03.24. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840 LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M- 32.768-769 Aar 1840 den 24. Marts blev politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jeppe Andersen, hvor da passerede som følger: ...... No. 13/1840. En Attest fra Districtschirurg Gunst af 15de dennes med Bilag vedkommende Arrestanten Johannes Pedersen og en Skrivelse fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 19de s. M. med Bilag samme Person angaaende blev fremlagt. Arrestanten bemeldte Johannes Pedersen fremstod løs og ledig og blev forelæst, hvorefter han paa Opfordring erkjendte, at han var den deri nævnte Person. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret hævet. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJeppe Andersen
EVEN
Sensitive:0 1840.04.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politieprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. 32.768. Aar 1840 den 15de April blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Dam. hvor da passerede som følger: No. 13/1840. Arrestanten Johannes Johansen fremstod løs og ledig og blev forelæst Sognepræst Tangs ham vedkommende Skrivelse af 7de f. M. hvormed han nu forklarede sig overensstemmende. Han blev derpaa forespurgt, om han havde henvendt sig om Tjeneste til nogen Sognefoged, og han svarede, at han havde meldt sig til 3 eller 4 saadanne Personer, men navngive dem eller sige, hvor de boer, kunde han ikke. Arrestanten blev dernæst spurgt om, hvor og hvornaar han traf sammen med Benned Kirstine Hansdatter og naar i Stauning med de 2 andre, Else Caspersdatter og Johannes Pedersen, og han svarede dertil, at 2den Juledag sidstleden stødte han sammen med Benned hos Johan Fred. Caspersen i Svendlund, og til de andre kom han saavel som Benned i Stauning 8de eller 9de Febr. d. A. Efter Opfordring skjønnede Vidnerne, at Arrestanten var arbejdsfør, og Dommeren tiltraadte dette Skjøn. Dernæst fremstod Arrestantinden Benned Kirstine Hansdatter løs og ledig og blev spurgt ,om hun mødtes med Johannes Johansen i Svendlund og hvoraf hun ernærede sig indtil hun kom til ham. Hertil svarede hun at hun kom til ham 2den Juledag, og fra hun løb bort og indtil den Tid levede hun af hvad Folk vilde give hende og hvad hun kunde fortjene ved at strikke, hvor hun kom. Enkelte Steder paa sine Omvandringer er kommen, har hun bedet om en drik Øl, men Mad nægter hun vedblivende at have forlangt og siger, at Folk har været gode imod hende og alletider har givet hende Spise, navnlig Smørrebrød uden at have begjæret det. Hos hendes Moster i Madum var hun i 14 Dage bestandig og fik, hvad hun behøvede. Arrestantinden erkjendte, at hun ei siden hun løb bort har søgt om nogen Tjeneste. Hun blev derefter endvidere spurgt om naar og hvor hun trtaf sammen med Else caspersdatter og Johannes Pedersen, og dertil svarede hun, at saavel hun som Johannes kom til dem i Stauning, men Tiden dette skete, kunde hun ikke anderledes erindre, end at det var samme Maaned, som de bleve arresterede her, og hun tilføiede, at de kun havde været sammen en [3] Dage. Arrestantinden tilstod at være arbejdsfør, hvilket Vidnerne efter Opfordring ogsaa skjønnede, og Dommeren tiltraadte dette Skjøn. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestanten Johannes Pedersen, som i given Anledning indrømmede, at han foruden den Tid han har angivet at have gaaet omkring med Else Caspersdatter, desuden har været uden Tjeneste fra [Midten] i April 1838 og indtil noget efter Pintse s. A., da han kom hjem til sin Moder i Thistrup og blev derefter anholdt i Hobroe. Arrestanten erkjender paa Spørgsmaal derom, at han ikke har henvendt sig om Tjeneste til nogen Sognefoged. Han blev derefter spurgt naar og hvor han og Else Caspersdatter kom til Johannes Johansen og Pigen Benned, og dertil svarede han, i Stauning kom de til den om Mandag efter Kyndelse *) og nemlig Mandagen før de her bleve arresterede. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestantinden Else Sophie Caspersdatter og blev forelæst Sognepræst Tangs Skrivelse af 7de f. M, fremlagt 14de næstefter, hvorimod hun intet havde at bemærke. Arrestantinden blev derefter spurgt, om hun havde henvendt sig om Tjeneste til nogen Sognefoged og hun gav da hertil et benægtende Svar med Tilføiende, at hun ei kan taale at tage fast Tjeneste, formedelst hun er begavet med den Svaghed, at hun næsten daglig lider af Hovedpine, hvilket hun foregiver at have fundet Sted, siden hun sidst her var paa Vand og Brød. Hun blev ifølge heraf tilspurgt, hvor- for hun ikke tilforn havde anmeldt dette, og dertil svarede hun, at det var af den Grund, at hun ei troede, at det kunde nytte hende noget. Efter Opfordring skjønnede Vidnerne, at hun, saa viddt de kunde see, var fuldkommmen [......] til Bondearbejde, og Dommeren fandt ingen Anledning til at fravige dette Skjøn. Arrestantinden blev derpaa fremdeles spurgt, naar og hvor hun og Johannes Pedersen stødte sammen med Johannes Johansen og Benned Kristine og hun svarede herpaa, at bemeldte Personer kom til dem i Stauning en 3 Dage før de samlige her bleve anholdte. Arrestantinden blev dernæst foreholdt de hende den 7. Marts i Skanderborg og herunder Jurisdictionen den 9. April 1836 overgaaede Domme, hvilke hun erkjender at være hende angaaende og Attester paa førstnævnte Dom om at hun har udstaaet Straf af Fængsel paa 4 Uger, men hun vedblev som forhen, at det ikke er hende mulig at erindre, at hun har lidt Fængsel paa simpel Fangekost i længere Tid end 14 Dage. En Straffeattest vedkommende denne Tiltalte saavelsom Johannes Johansen og Benned Kirstine Hansdatter af Dags Dato blev fremlagt. Samtlige Tiltalte blev derpaa igjen i Arresten indsat. Det bemærkes, at der siden Forhørets sidste Foretagelse har en Mængde andre Sager og Forretninger været at foretage og behandle, men at Tiden ogsaa har været benyttet af den ordinaire Dommer saa vidt mueligt tillige til Gennemgang af Sagen for at erfare hvilke Oplysninger der endvidere maatte være fornødne og til Arbejde udi samme saaledes, at der, naar den nu bliver optaget, formentlig ogsaa i Dag vil kunde paadømmes. Sagen blev saaledes optaget til Kjendelse eller Dom. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenMads Larsen Dam. - - - - - 1840.04.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politieprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. 32.768. Aar 1840 den 15de ASpril blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Larsen Dam. hvor da passerede som følger: No. 13/1840. I Sagen blev nu afsagt Dom - vide Fol. 52 i Domprotokollen - Samtlige Tiltalte fremstod løse og ledige og paahørte Dommen, hvorpaa de igjen bleve indsatte i Arresten. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenMads Larsen Dam
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1842.06.11 Underretsdom Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAF B 81 - xx, RA mikrofilm M-32.660-661. Aar 1842, den 11. Juni blev i Sagen det Offentlige contra Reserven 40-219 Johannes Pedersen af Dejbjerg afsagt saadan DOM I Følge Amtets Ordre af 2. f. M. er Reserven 40-219 Johannes Pedersen Dejbjerg under nærværende Sag sat under Tiltale for ulovlig Bortgang fra Amtet, i hvilken Anledning det er oplyst, at Tiltalte, der er 23 Aar gl. og forhen har været straffet to Gange for Løsgængerie og en Gang for Tyverie, har staaet anført i Randers Amts 98. Lægd, hvor han blev givet Vedtegning "Haandskade, [ M8, tjenl. ] Trainkudsk". Ved Sessionen i Randers begjærede han at omvexles til Ringkiøbing Amt, men da han ikke kunde opgive noget fast Opholdssted tillodes Omvexlingen ikke, hvorfor han uden videre Hjemmel begav sig til Moderen i Taastrup i Viborg Amt, og senere vankede han om i Landet, indtil han efter to Gange at være anholdt og straffet for ovennævnte Forbrydelser under 10. August f. A. kom i Tjeneste i Ringkiøbing Amt Dejbjerg Sogn, hvor han endnu opholder sig. Tiltalte har saaledes uden Amtspas eller befalet [R.....hed] begivet sig fra et Amt til et Andet og kan saaledes ei undgaae at at ansees efter Frd. 22. Marts 1793 6 sammenholdt med Placaten 24. Febr. 1826, men da Hensigten med hans Bortgang fra Amtet ei kan antages at være den at ville unddrage sig Værnepligten, eftersom han 4 [S......] er bedømt utjenstdygtig til Soldat, finder Retten, at kun Mulct i nærværende Tilfælde bliver at anvende og fastsætter denne til 5 Rdl. r. S. til Randers Amts Fattigkasse, hvor Forseelsen er begaaet. Thi kiendes for Ret: Tiltalte Johannes Pedersen Dejberg bør at betale en Mulct af 5 Rdl. r. S. til Randers Amts Fattigkasse, at udreede inden trende Solemærker efter denne Doms lovlige Forkyndelse. - Under Adfærd efter Loven. Hertz
EVEN
Sensitive:0 1843.02.13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr M-32.769. Aar 1843 den 13. Februar blev en Politieret sat paa Herreds Contoiret Herninglund af Politiedommeren i Overværelse af Vidner Schou og Schubert, hvor da No 14 /1843 Forhør blev optaget i Anledning af 2de Løsgjængeres Anholdelse i Herning Sogns Fattighuus, hvilket fandt Sted i Aftes, hvorfor de foreløbigen blev indsatte i Arresthuset til idag. Den ene af de Anholdte, som blev fremstillet løs og ledig, navngav sig Morten Andersen og foregiver at være fra Neufling Sogn, hvor han er forsørgelsesberettiget, og hvor han i Vinter har gaaet paa Omgang. For Tiden har han Ophold hos Jens Hansen i Neufling Præstegaard og han forlod dette Stedi Gaar Morges med Mandens Tilladelse for at besøge hans Faster Mette Cathrine Jensdatter, som opholder sig i Hernings Fattighuus. Han forlod Neufling Præstegaard igaar Morges og ankom til Fattighuset op paa Formiddagen, hvor han har opholdt sig hos sin Faster hele Dagen, indtil han i Aftes Kl. 7 blev anholdt. Han paastaaer det var hans Agt at vende tilbage til Neufling i Aftes, men at han ved Anholdelsen blev forhindret i at udføre dette. Han indrømmer, at da Arrestforvarer Schubert og Kontorist Biørn nærmede sig Huset i Aftes, var han uden for for at lade sit Vand og da han bemærkede dem løb han ud paa Heden, fordi han frygtede for at blive anholdt, men da de løb efter ham, standsede han og fulgte med dem. Han har 2de Gange før i Vinter besøgt sin Faster, men da havde han Præstens Tilladelse hertil. Aarsagen, hvorfor han ikke denne Gang havde forsynet sig med en saadan Tilladelse, var fordi han antog, at Mandens Tilladelse, hos hvem han opholdt sig var tilstrækkelig. Han har slet ikke været i Følge med den anden Anholdte, Johannes Pedersen, hvem han kjender fra Deigberg, hvor han ligeledes har Familie. Han fulgte igaar den lige Vei fra Neufling og hertil, var ingensteds inde under Veis og har hverken betlet eller foretaget sig noget andet ulovligt. Han tilstaaer dog nu, at det ikke var igaar Morges, men i Løver- dags Aftes, han forlod Præstegaarden og at han Løverdag Nat var til Liigstue hos Erik Justeseni Egbækhuus, hvorfra han fulgtes med Gaardens øvrige Folk, uden at han dog havde bedet Manden om Tilladelse hertil, hvorimod han som meldt kun gav ham Tilladelse til om Søndagen at gaae [afbye]. Der var en heel Deel Mennesker samlede i Egbækhuus, og de tilbragte Natten med Dands og Kortenspil, som varede til hen paa Morgenstunden. Der blev beværtet med Brændeviin og Punsch. Han fik kun een Snaps, som Manden i Huset skjænkede ham ved Ankomsten, uden at han betalte noget derfor. - At de Andre betalte for deres Fortæring antager han, skjønt han ikke saae det.Folkene fra Præstegaarden som deeltoge i Lystigheden var Tjenestepigen Else, Mandens Datter Dorthe og Tjenestedrengen Peder. Sluttelig tilføier han, at han hører til de saakaldte Matmandsslægt og at han har været straffet 4 Gange for Løsgjængerie, 1ste Gang i Holstebroe for omtrent 9 Aar siden, 2den Gang i Ringkjøbing og 3die og 4de Gang i Viborg. 1 Gang blev han anholdt i Hjerm Herred, 2den Gang i Bølling ørre Herred, 3die Gang i Fjends og Nørlyng og 4. Gang i Viborg. Hans Straf var 1ste Gang 5 Dages Vand og Brød, 2den Gang 15 Dage, 3die Gang 30 Dage og 4de Gang et Aars Forbedringshuusarbeide, hvor fra han blev løsladt i September 1841. Det Tilførte blev oplæst og ratihaberet. Forhørsdommeren decreterede Arrest paa hans Person indtil videre, hvorpaa han blev afgivet til Arrestforvareren. Fremstod derpaa den anden Anholdte, som navngav sig Johannes Pedersen og foregav at være fra Deigberg, hvor han er forsørgelsesbe- rettiget. Han tilstaaer at være straffet 2de Gange, 1ste Gang her ved Retten i 1840 for Løsgjængerie og anseet med 10 Dages Fængsel paa Vand og Brød, og 2den Gang ved Bølling Nørre Herreders Ret i Aaret 1841 for Løsgjængerie og svigagtig Omgang med Hittegods og herfor anseet med 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Da han havde udstaaet sin sidste Straf i August Maaned 1841 blev han afleveret til Fattigvæsenet i Deigberg, men fik straks Tjeneste hos Møller paa Magrethenlund, paa hvilket Sted han tjente indtil Michelsdag ifjor, da Tjenestetiden var udløben. Da han kom fra Magrethenlund fik han Arbeide som Dagleier hos Granjean paa Gammellund, som varede omtrent i 3 Uger, hvorpaa han leiede sig ind hos Christen Jensen Kandberg for hele Vinteren til Mai. Han har forøvrigt kun været lidt hjemme i Vinter, men har reist omkring i Landet, først for at søge sig en Tjeneste, og da dette ikke vilde lykkes for at fæste sig en Plet Jord, hvor han vilde bygge paa. Det sidste har han ogsaa opnaaet i Thorsted Sogn, hvor han i Forening med Mette Kathrine Jensdatter af Herning Fattighuus, med hvem han er gode Venner,har fæstet en Kaalhauge og en Plet Hedejord af Jens Nielsen i Thorsted, og det er Bestemmelsen at Mette Kathrine Jensdatter skal boe sammen med ham og føre Huusholdningen. Han tilstaaer at han flere Gange i Vinter har opsøgt Mette Kathrine Jensdatter, sidste Gang med Undtagelse af i Aftes for 14 Dage siden, da han hentede hende for at de kunde følges ad til Thorsted i Anledning af at Fæstecontracten, som er oprettet den 26. Januar, og det er 3 Dage siden, de kom tilbage hertil. I Fredags var han hos Præsten i Rind for at spørge om Mette Kathrine kunde følge med ham til Thorsted, hvilket Præsten ikke mente der kunde være noget iveien for, naar han blot vilde have hende som Huusholder. I Vinter har han ernæret sig ved Blikkenslagerarbeide, hvilket Arbeide han har udført paa sine Vandringer, men han har ogsaa sammensparet noget af sin Løn fra den Tid han tjente, som ligeledes har tjent ham til Underholdning. Han ægter at have betlet eller foretaget sig noget andet ulovligt. Forøvrigt har han ikke meldt sig som tjenestesøgende hos Sognefogden, men har fohørt sig om Tjeneste, hvor han er kommet frem. Dog har han en Gang kort før Juul i denne Henseende meldt sig hos Sognefogden i Vorgod. Dommeren bemærkede at Inqvisiten ved Anholdelsen var fundet i Besiddelse af et Fæstebrev dateret Thorsted 26. f. M underskrevet Johannes Pedersen, Mette Kathrine Jensdatter, Jens Nielsen Fiilsøe og Niels Fiilsøe som [For.........]hvis Indhold stemmer med Inqvisitens foregaaende Forklaring. Fæstebrevet blev fremlagt og taget til Medfølge. Det Tilførte blev oplæst og ratihaberet. Dommeren decreterede Arrest paa Inqvisittens Person, hvorpaa han blev afgivet til Arresten. Forhøret udsat. Hunderup Som Vidner:Schou.
EVEN
Sensitive:0 1843.03.18 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843 LAN B 79 - 74. RA mikrofolm, rulle nr. M-32.769 Aar 1843 den 18 Marts blev Politieret sat paa Herredets Tingsted og betjent af Politiedommeren i Overværelse af Vidner Jens Christian Lauridtsen Støvl og Peder Jepsen af Herning, hvor da Forhøret No. 14/1838 blev foretaget. Dommeren fremlagde Skrivelse fra Pastor Sveistrup af 27. f. M., en Do. fra Amtet af samme Dato med 7 Stk. Arrestanten Johannes Pedersen vedkommende Acter, en Do af 2den d. M. fra Herredscontoiret i Nørre Bølling Herreder med 3 Bilage, samtlige vedkommende Arrestanten Johannes Pedersen. Denne Arrestant blev fremstillet for Retten løs og ledig. De fremlagte Skrivelser tilligemed Bilagene med Skrivelsen fra Nørre-Bølling Herreder blev tagne til Indlemmelse saalydende. De øvrige Bilag tages til Medfølge. Arrestanten blev foreholdt de fremlagte Documenter i Anledning af hvilke han afgav følgende Forklaring. Pastor Sveigaards Skrivelse vedgaar han som rigtig. De med Amtets Skrivelse fulgte Acter vedgaaer han at være sig betræffende, hvilket han ogsaa vedgik med Hensyn til den fra Nørre Bølling Herreder fremlagte Straffeattest. Med Hensyn til Skrivelsen fra Sognefogden i Woergod og Pastor Langøes Skrivelse vedbliver han sin tidligere Forklaring uforandret, i det han paastaaer, at han kort før Juul sidstl. har meldt sig hos Sognefogden som tjenesteledig, og at han for hele Vinteren havde indleiet sig hos Christen Kandberg mod Betaling af 1 Rbd. hvoraf de 3 Mk bleve betalte forud, og han tilføier, at Huusmand Johannes af Deiberg, hans Tilnavn erindrer han ikke, var Vidne til Kontracten med Chr. Kandberg. Sluttelig tilføier han, at Thorsted ikke ligger i Nørre Bølling Herreder, men i Ulfborg Hind Herreder. Oplæst og ratihaberet. Arrestanten igjen afgivet til Arresten Arrestanten Morten Andersen blev derpaa fremstillet løs og ledig. Dommeren fremlagde en Skrivelse fra Pastor Glud i Wildberg af 1ste d. M. med 3 Bilage. Skrivelsen acteres saalydende ##. Bilagene tages til Medfølge.Med Hensyn til den fremlagte Skrivelse, som blev Arrestantn foreholdt . og hvis Indhold han vedgik, forklarer Arrestanten paa given Anledning, at naar han, som Skrivelsen anmelder, har forladt de Steder hvor han efter Omgang skulde opholde sig, da er dette skeet deels i det Øiemed at opspørge sig en Tjeneste, deels at forfærdige Træeklodser og Skoetøi for Folk, hvilket sidste dog stedse har indskrænket sig til Sognet selv. Med Hensyn til den Omstændighed, at Jens Hansen har erklæret ikke at have meddeelt Arrestanten Tilladelse til at gaae bort den Søndag, da han blev anholdt, vedbliver Arrestanten sin Forklaring at han har sagt det til Jens Hansen, men han tilføier, at det er mueligt, at Jens Hansen ikke har hørt det. Jens Hansen gav ei heller noget udtrykkeligt Samtykke, men Arrestanten atog hans Tavshed derfor. De Skrivelsen medfulgte Bilage vedgaaer Arrestanten at være sig betræffende. Det Tilførte oplæst og ratihaberet. Arrestanten igjen afgivet til Arresten. Forhøret udsat. Hunderup. Som Vidner:J. C. L. StøvlPeder Jepsen.
EVEN
Sensitive:0 1843.04.18 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1843 den 18. April blev en Politieret sat paa Herredscontoiret af Politiedommeren i Overværelse af Vidnerne Biørn og Bindesbøll, hvor da Sagen No. 14/1843 for Arrestantens Johannes Pedersens vedkommende blev foretaget. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 19. f. M. hvorved fremsendes de mang-lende til Sagen hørende 2de Stk. Acter, samt en Skrivelse fra Herredscontoiret i Ringkjøbing af 4. d. M. hvorved fremsendes et til Oplysning i Sagen reqvireret Forhør med Bilag. Skrivelsen acteredes saalydende ##. Bilagene toges til Medfølge. Forhøret sluttet. - - - - - Kommentar: Det forekommer usædvanligt, at der skulle gå 14 dage fra modtagelsen af sidstnævnte skrivelse indtil dette afsluttende retsmøde kunne afholdes i sagen.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1843.06.02 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4710 Aarligt No:89 Rulle No.:456 Fangernes Navne:Johannes Pedersen af Hammerum Herreds Arrest Hvor født:Deigberg Sogn, Ringkiøbing Amt. Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1843, den 2. Juni Hvorfor:3die Gang Løsgængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1844, d. 2den Juni hjemsendt Opførsel god Straffet før:2 gange Hvor Værnepligtig:Ringkiøbing Amt, Deiberg Sogn Hvor Forsørgelsesberettiget:Deiberg Sogn, Bølling Herred, Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:2 Døttre Er Confirmeret:Tostrup Religion:Luthersk Profession:Bondehåndtring Alder: 26 Anmærkning:Dømt ved Hammerum Herreds Politiret den 9. Mai 1843 Approberet af Ringkiøbing Amt den 30. Mai s. A.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 2.-6.-1843
Census
Sensitive:0 1845.02.01 Folketælling Udskrift af Folketællingsliste for Herning sogn 1845 CD DDA DDD 2004:6 Optegnelse på Folketallet i Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt den 1ste Februar 1845 Byernes og Stedernes Navne:Herning ByEt Hus50. Husstand NavnAlderStandFødestedErhverv, Næringsvej -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Johannes Pedersen28UgiftDeibjerg sognHuusfæster, Dagleier Mette Katrine Jensdatter47UgiftHer i Sognethans Husholderske.
Marriage
Sensitive:0 1856.12.02 Vielse Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1849-1856 LAN C 539 - 9 Copulerede Brudgommens Navn, Alder, Stand og Opholdssted:Ungk. Johannes Pedersen Muus 39 Aar, Huusfæster paa Vognbjerg Hede vacc. d. 23de August 1825 af Gunst. Brudens Navn, Alder, Stand og Opholdssted:Pige Else Chatrine Andersen 32-1/4 Aar, tilhuse hos Brudgommen vaccineret, men Vaccinationsattesten bortkommen. Hvem forloverne ere:Anders Jensen, Gaardmand i Vognbjerg Carl Bekke tagmose, Huusmand sammesteds Vielsesdagen:1856, 2 Decbr. Vielsesstedet:i Kirken. Anm.:Tillysning 1. Gang 27. sønd. efter Trinitatis.
EVEN
Sensitive:0 1858.03.14 Fadderskab Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1849-1861 LAN C 539 - 6 Fødte. Kvindekjøn Aar og Lbnr.:1858 - 1 Aar og Datum1858, 8 Februar Barnets fulde NavnSeverine Kirstine Jensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken14. Marts Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Husfæster Jens Nielsen Qvemberg og Christine Andersdatter, 38 Aar, paa Stampe Mark Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Baaren af Huusfæster Søren Jespersen Ribers Hustru Huusfæster Søren Søren Jespersen Riber Huusfæster Johannes Pedersen Muus og Hustru Anm.:- - -
Death
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1919.xx.xx Omtale Udskrift af Johannes Faurschou: "Barndomsminder fra Ringkøbing-egnen" Hardsyssels Årbog, 1919 side 8 - 10 ..... En af Taterne, Johannes Muus, der boede i Vognbjerg, arbejdede i Præstegaardens Have, men udmærkede sig ikke ved Flid. Han holdt mest af, støttet til sin Spade, at holde gudelige Foredrag, idet han havde sluttet sig til Pietisterne eller Forsamlingsfolket. Om han var særlig velset indenfor deres Kreds, tvivler jeg paa, der var nu engang en ret dyb Kløft mellem Befolkningen og hans Standsfæller, som det ikke var saa let at faa slaaet Bro over. Tilmed var hans Liv efter Sigende nok heller ikke altid saa eksemplarisk, men det var han jo ikke ene om. Nøjsom i Retning af Tilhørere var han da, naar han vilde ofre sin Veltalenhed paa en Praas som mig, der næppe kunde følge ham paa hans høje Flugt. .....
EVEN
Sensitive:0 1959.04.xx Omtale Udskrift af H. P. Hansen: "Natmændsfolk og Kjæltringer" bd. 1 Rosenkilde og Baggers forlag Mette boede, som nævnt, i 1840 i Herning fattighus og her er hun i 1843 genstand for Johannes "Mus"s opmærksomhed. I et par skrivelser mellem Hammerum herreds kontor og pastor P Sveistrup i Rind oplyses, at Johannes Pedersen fra Dejbjerg i 1840 var straffet ved Hammerum herreds ret med 10 dages vand og brød for løsgængeri, i 1841 ved Bølling-Nørre herred med 30 Dages vand og brød for løsgængeri og svigagtig omgang med hittegods og at han efter sidste straf i aug. s. å. blev afleveret til Dejbjerg fattigvæsen, hvorfra han fik tjeneste på Margrethelund. Siden arbejdede han som daglejer eller rejste omkring og søgte arbejde, og da det ikke ville lykkes "for at fæste sig en plet jord, hvor han ville bygge på". Det sidste var for så vidt lykkedes for ham, som han "i forening med Mette Cathrine Jensdatter - med hvem han er gode venner- har fæstet sig en kålhauge og en plet hedejord af Jens Nielsen i Thorsted." En skønne dag stiller Johannes med sin tilkommende svoger Christopher Jensen "Bitzou" fra Gjellerup - sidste fremviser en bevilling på at lodde - for præsten i Rind og spørger, om han må ægte Mette Cathrine, hvad præsten ikke mener kan lade sig gøre, dernæst om hun da må følge med og føre husholdning for ham, hvortil præsten svarer, at det er der ikke noget i vejen for, "når han blot ville have hende som husholderske!" Men hvorvidt de to kom til at leve i idylleni Thorsted eller ej, melder historien intet om.