Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Anne Cathrine SørensdatterAge: 75 years17631838

Name
Anne Cathrine Sørensdatter
Surname
Sørensdatter
Birth
Type: BIRT
yes

Christening
Type: CHR
from January 1, 1763 to January 1, 1764
Shared note: Sensitive:0
MarriageNiels JørgensenView this family
Type: MARR
yes

Event February 11, 1835 (Age 72 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se forhørsnotatet 13.-2.-1835
Event February 13, 1835 (Age 72 years)
Shared note:
Sensitive:0 !835.02.13 Retsmøde Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, den 13. Febr. blev Ulfborg og Hind Herreders Politieret sat og holdt paa Raadstuen i Ringkjøbing af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og Christen Torp. - - - - - Retsmødet indledes med forhør over 3 personer, som ikke er af natmandsslægt og som løslades direkte fra præliminærforhøret uden at der rejses sag imod dem. Forhørene over disse personer refereres ikke her. - - - - - 4. Niels Jørgensen, anholdt i Thimring Sogn, forklarede, at han er hjemmehørende i Rind Sogn, Hammerum Herred og er sidst ved denne Rets Dom af13de August 1832, som senere blev stadfæstet ved Høiesteret dømt for 2den Gang begaaet Løsgjængerie dømt til 8 Maaneders Arbeide i Viborg Tugt- og Forbedringshuus, hvilken Straf han har udstaaet og blev hjemsendt derfra den 6te August 1833 til sit Hjemsted Rind Sogn, hvor han dog ikkuns opholdt sig et par Dage, da han skulle gaae paa Omgang i Sognet og ikke fik nok at spise. Han begav sig derpaa strax igien paa en Vandring nordpaa i Jylland og har siden bestandig gaaet omkring uden at have nogen Tjeneste eller fast Opholdssted. Han har for det meste ernæret sig ved Blikkenslagerarbeide, dog tilstaaer han ogsaa en enkelt Gang at have betlet, naar han ingen Arbeide har havt. Siden omtrent ved Mortensdagstider 1833 har hans Søn, der i Onsdags blev anholdt tilligemed hami Thimring, navnlig Jens Karen Severin Nielsen gaaet omkring med ham og hjulpet ham at gjøre Bliktøi og Hægter samt ogsaa undertiden at feie Skorstene for Colonisterne paa Alheden, og kort efter sidstafvigte Pindse kom det ligeledes med ham anholdte Fruentimmer Anne Cathrine Sørensdatter ogsaa i Følge med dem i Egnen ved Lemvig, og have de alle 3 siden bestandig fulgtes ad. Hun har deels ernæret sig ved at strikke Strømper, naar hun har kunnet faa noget Uld og ellers betlet omkring hos Godtfolk. Han forsikrer iøvrigt ikke at have giort sig skyldig i Tyveri eller nogen anden Forbrydelse, og han foregiver at have ved Maskinarbeide i Viborg Tugthuus faaet Skade i den venstre Skulder, som siden har giort ham vanfør og uduelig til Arbeide. Arrestanten blev atter indsat i Arresten. 5. Anne Cathrine Sørensdatter, anholdt tilligemed No. 4 i Thimring Sogn, forklarede, at hun er 72 Aar gammel, født i Fæsted i Hygum Sogn sønden for Ribe af Forældre Markmand Søren Jørgensen og Inger Jensdatter, som begge er døde for mange Aar siden . Hun har været gift med en Nordmand Niels Nielsen, som døde over 90 Aar gammel kort før Juul 1833. Det samme Efteraar, omtrent ved det saakaldte Store Marked i Holstebroe havde hun det Uheld at falde i en Vasegrøft mellem Ginding og Vemb, hvorved hun brækkede sin venstre Arm og blev lagt ind paa Amtsygehuset i Holstebroe, hvor hun laae en Tid lang under Lægens Kuur, og efterat hun var blevet helbredet sad hun arresteret paa Raadstuen omtrent et Fjerdingaar, hvor hun flere Gange var i Forhør, og hvor hun afgav Forklaringer om hendes foregivende Opholdssteder samt Liv og Levnet. Hun veed ikke om der overgik hende nogen Dom, som i al Fald ikke har været høiere en simpelt Fængsel i nogen Tid, men det blev bestemt, at hun skulde høre hjemme i Gørding Sogn, hvorhen hun blev sendt og af Fattigvæsenet bortliciteret til Underholdning i Buur Mølle. Her blev hun dog ikkuns omtrent 3 Uger, hvorefter hun vandrede bort derfra i Selskab med Niels Jørgensen, saavidt hun veed kort efter Pindse 1834 og har siden gaaet omkring med ham hist og her i Landet uden at have noget fast Opholdssted. Hun har ernæret sig deels ved at strikke Strømper og Ærmer og deels ved at betle, men forsikrer ikke at have gjort sig skyldig i nogen anden Forbrydelse. Hun foregiver at have ofte og i høi Grad været angrebet af Slagtilfælde, men at hun er blevet godt pleiet af hendes Kjæreste bemeldte Niels Jørgensen, med hvem hun ville holde Bryllup saa snart han i dette Foraar kunde tjene noget ved Skorstensfeining hos Colonisterne paa Alheden. Hun forsikrer aldrig før at have været tiltalt eller straffet, medmindre saadant har været Tilfældet under hendes sidste Arrest i Holstebroe. Hun blev derpaa atter indsat i Arresten. 6. Jens Karen Severin Nielsen forklarede, at han er 15 Aar gammel, en Slegfredsøn af 4de Komparent Niels Jørgensen og Mette Cathrine Pedersdatter, som er død for 9 Aar siden. Han er fød i Ølstrup sogn, men har aldrig havt noget fast Opholdssted og bestandig gaaet omkring i Landet, deels i Følgeskab med sin Fader og en ældre Broder Jørgen Christian, og deels alene med sidstnævnte. Han er engang før, nemlig i Sommeren 1831 bleven arresteret tilligemed førnævnte sin Fader og Broder i Warde, hvor de sad en Tid lang arresteret, og blev derefter indlagt paa Sygehuset for at cureres for Fnat, men undvege derfra uden at der saa vidt han veed overgik ham og hans Broder nogen Dom eller at de have lidt nogen Straf. Iøvrigt forsikrer han aldrig oftere at have været anholdt førend nu, ligesom han ogsaa benægter at have begaaet noget andet ulovligt end at han undertiden har betlet. I det sidste omtrent 1 Aar har han bestandig gaaet rundt med sin Fader og hjulpet ham med at gjøre Hægter. Da han er vandret saa vidt omkring, kan han ikke opgive nogen bestemte Steder, hvor han har betlet, da baade Stedernes og Folkenes Navne er ham ubekjendte, dog opgiver han at have kort forinden han nu blev anholdt betlet i Worgod Sogn.Han har hverken lært at læse eller lært nogen Christendom. Han har i de sidste 2 á 3 Aar havt aabne Saar paa den høire Side og Skulder , hvoraf endnu findes betydeligt kjendelige Arr. Han blev derefter indsat i Arresten og forhøret udsat. John Finsen Vidner: P. Holm.
Event March 16, 1835 (Age 72 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.16. 1835.03.16 Retsmøde Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159. 1835, den 16de Martii blev Ulfborg Hind Herreders Politieret sat og holdt paa Ringkiøbing Raadstue af Herredsfogeden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og Chr. Smedgaard. Forhøret over Arrestanterne Niels Jørgensen, Jens Karen Severin Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter, som blev fremstillede fri for Baand og Tvang, blev continueret. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 10de dennes, modtaget den 14de næstefter, med 2 Bilage, hvoraf Domsacten blev antaget til Følge, men [..... .....] og Amtets Skrivelse til Indlemmelse saal.: ## Anne Cathrine Sørensdatter erkjendte Rigtigheden af de hende vedkommende fremlagte Documenter, og tvivlede ikke paa, baade at være overgaaet Dommen af 10de April f. A. og at have derefter udstaaet Straffen af 20 Dages simpel Fængsel, skiønt hun ikke kan erindre at skielne denne Straf fra den længere Sikkerheds Arrest. Niels Jørgensen erkjendte ligeledes Rigtigheden de fremlagte ham angaaende Documenter, dog vedblev han at paastaae endnu at lide af Svaghed i den venstre Arm som Følge af det ham ved Maskinarbeide i Wiborg Straffeanstalt tilføiede Stød. Da Dommeren endnu ikke havde modtaget de reqvirerede Oplysninger om Arrestanten Jens Karen Severin Nielsen, blev Forhøret udsat indtil videre og Arrestanterne indsatte i Arresten.
Event March 25, 1835 (Age 72 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.25. Retsmøde. Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, den 25. Martii. blev Ulfborg og Hind Herreders Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og Chr. Smedgaard. Sagen Politiet contra Arrestanten Niels Jørgensen m. fl. blev foretaget. Drengen Jens Karen Severin Nielsen blev fremstillet fri for Baand og Tvang. Dommeren fremlagde 1. en Skrivelse fra Kammerjunker, Bye og Herredsfoged Wedel Heinen i Warde af 23de dennes, som blev læst og antaget til Indlemmelse saal. ##. - Arrestanten erkjendte Rigtigheden af den fremlagte Skrivelse og tilføiede efter Anledning, at han næste 16de April fylder sit 15de Aar. Niels Jørgensen og Anne Cathrine Sørensdatter bleve dernæst ogsaa fremstillede fri for Baand og Tvang og erklærede intet videre at have at fremføre til deres Forsvar eller til Sagens Oplysning. Niels Jørgensen forklarede endnu efter given Anledning i Henseende til Spørgsmaalet om hans Søn Jens Karen Severins Forsørgelsessted, at hans Søn er født i [Hjøllund] Bye, Ølstrup Sogn, Bølling og aldrig nogetsteds havt stadigt Ophold siden han blev født. Hans Moder Mette Cathrine Pedersdatter, der er død for 9 Aar siden, levede i naturligt Ægteskab med Comparenten i 16 Aar, og havde i den Tid ingensteds fast Ophold, men løb omkring i Landet med ham. Hun er født i Thye, men havde efter hendes Udsagn aldrig opholdt sig samfulde 3 Aar paa et Sted. Videre Oplysning herom forsikkrer han ikke at kunne give. Sagen blev herefter optaget til Dom, og Arrestanterne indsatte i Arresten John Finsen Vidner: P. Holm.Chr. Smedgaard.
Event March 31, 1835 (Age 72 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.31 4. retsmøde. Ulfborg-Hind herreders politiret 31. marts 1835 Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, den 31te Martii blev Ulfborg Hind herreders Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogeden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og J. Silkeborg. Sagen Politiet contra Arrestanterne Niels Jørgensen, Jens Karen Severin Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter blev foretaget, og Arrestanterne fremstillede fri for Baand og Tvang. Dommeren [......... .... ....] og fremlagde en Døbeattest af 29de dennes fra Pastor Holm i Lemb, imod hvilken Jens Karen Severin Nielsen intet havde at erindre. Attesten blev læst og antaget til Indlemmelse saalydende: ## Dommeren fremlagde dernæst sin skriftligt affattede Dom, der blev læst og taget ad acta saalydende ##.. De Domfældte erklærede dem tilfreds med Dommen, som for dem blev oplæst og bleve indsatte i Arresten. John Finsen Vidner: P. Holm. J. Silkeborg. Dom i Sagen ctr. Arrestanterne Niels Jørgensen, Anne Cathrine Sørensdatter og Jens Karen Severin Nielsen. Arrestanterne Niels Jørgensen, 56 Aar gammel, hans Søn Jens Karen Severin Jensen, 14 Aar gammel, og Anne Cathrine Sørensdatter, over 70 Aar gl., tiltales under nærværende Sag for Løsgiængerie og Betlerie. Det er ved deres egen Tilstaaelsei Forbindelse med Sagens øvrige oplyste Omstændigheder tilstrækkelig godtgiort at 1. Niels Jørgensen har, efterat være den 6te August 1833 hjemsendt fra Wiborg Tugt og Forbedringshuus til Rind Sogn i Hammerum Herred, hvor han er forsørgelsesberettiget og skulde gaae paa Omgang imellem Sognebeboerne, forladt dette sit rette Opholdssted og siden bestandig vandret omkring i Jylland og ernæret sig deels ved Blikkenslager og Hægtemager-Arbeide og deels ved at betle. Han har forhen været straffet for 1ste Gang begaaet Løsgiængerie og Betlerie efter Høiesterets Dom af 21. Novbr. 1832 med 3 Maaneders Forbedringshuusarbeide. Han vil saaledes nu blive at ansee med Straf efter Frdn. af 21. Aug. 1829 3 og 8. Da hans Foregivende om formedelst en Svaghed i den venstre Skulder, deel ikke kan antages at være beviist og deels ikke vilde kunne komme i Betragtning til at fri ham for at ansees som Løsgiænger, da han ikke har benyttet den ham af Fattigcommissionen for Rind Sogn givne Understøttelse og [Anviisning] til lovligt Erhverv. Da det endvidere er godtgiort, at han desuden har [...dt] sin Søn, Medtiltalte Jens Karen Severin Nielsen, til at betle, maa denne Omstændighed efter Reglementet for Fattige paa Landet af 5te Julii 1803 67 ogsaa tages i Betragtning ved Straffegradens Bestemmelse, som ikke skjønnes at kunne blive ringere end 1 Aars Forbedringshuusarbeide. 2. Jens Karen Severin Nielsen har som født af omvandrende Natmandsfolk aldrig siden han blev født havt noget fast Opholdssted, men bestandig flakket omkring og betlet i Forening deels med sin Fader og deels med en ældre Broder, men da han endnu ikke har fyldt 15 Aar og ikke forhen har været tiltalt eller straffet, vil han efter Reglementet for Fattige paa Landet af 5te Julii 1803 68 jfr. Frdn. 21. Aug. 1829 7 ikkuns være at advare og sætte under strengere Tilsyn, men iøvrigt blive at frifinde for Tiltale i denne Sag. 3. Anne Cathrine Sørensdatter er forhen efter Hjerm Ginding Herreders Politierets Dam af 10de April 1934 bleven for 1ste Gang begaaet Betlerie straffet med 20 Dage simpelt Fængsel og blev derfra efter Amtsresolution afleveret til Wemb, Buur og Giørding Sogne til Forsørgelse men løb derfra efter kort Tids Forløb ved Pinsetider f. A., og har siden den Tid flakket omkring og betlet i Følgeskab med Tiltalte Niels Jørgensen, indtil hun tilligemed ham og hans Søn blev anholdt i Thimring Sogn den 11te f. M. Hun vil saaledes nu blive at ansee for 2den Gang begaaet Betlerie og 1ste Gang begaaet Løsgiængerie (da hun har unddraget sig den hende af det Offentlige anviiste Forsørgelse) efter Frdn. 21de Aug. 1829 4, jfr.2 og 8, med Straf, som med H4ensyn til hendes Alderdom og Svaghed skiønnes passende at kunne bestemmes til 40 Dages simpelt Fængsel paa Sædvanlig Fangekost. Tiltalte Niels Jørgensen og Anne Cathrine Sørensdatter ville derhos blive at dømme til hver for sit Vedkommende at udrede alle af deres Arrest og Straffens Fuldbyrdelse lovlig flydende Omkostninger, hvorimod Tiltalte Jens Karen Severin Nielsens Arrestomkostninger ville bleve at udrede af det Offentlige. Thi kjendes for Ret: De Tiltalte Niels Jørgensen og Anne Cathrine Sørensdatter bør hensættes, den Første som Forbedringshusfange til Arbeide i Viborg Tugt og Forbedringshuus i 1 Aar, den sidste i simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 40 Dage, samt hver for sig udrede alle af deres Arrest og Straffenes Execution lovlig flydende Omkostninger. Tiltalte Jens Karen Severin Nielsen bør fri for Tiltale i denne Sag at være, og de paa hans Arrest medgaaede Omkostninger at udredes af det Offentlige. At efterkomme under Adfærd efter Loven. John Finsen. Fremlagt og oplæst i Ulfborg-Hind Herreders Politieret den 31te Marts 1835. J. Finsen
Event September 16, 1837 (Age 74 years)
Shared note: Sensitive:0
Event October 2, 1837 (Age 74 years)
Shared note: Sensitive:0
Event October 7, 1837 (Age 74 years)
Shared note:
Sensitive:0 1837.10.07 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.3917 Aarligt No:99 Rulle No.:51 Fangernes Navne:Ane Cathrine Sørensdatter Hvor født:- - - Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1837, den 7de October Hvorfor:3die Gang Betleri og 2de Gang Løsgængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1838, d. 7de October hjemsendt - Opførsel god Straffet før:Ja Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Ginding Sogn, Hjerm Herred Ringkjøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Emele Kirke Religion:Lutters Profession:- - - Alder:82 Anmærkning:Dømt under Kjær og Hvetboe Herreders Politiret d. 16. September 1837 Approberet af Stiftamtmand Krieger den 2 Octob. s. A.
Event October 7, 1838 (Age 75 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet
Death
Type: DEAT
December 31, 1838 (Age 75 years)
Shared note: Sensitive:0
Family with Niels Jørgensen - View this family
husband
herself
Marriage:
Niels Jørgensen + Karen Jensdatter Svin - View this family
husband
husband’s wife
Marriage:
step-daughter
3 years
step-daughter
Niels Jørgensen + Mette Cathrine Pedersdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage:
step-son
4 years
step-son

Christening
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 Se forhørsnotatet 13.-2.-1835
EVEN
Sensitive:0 !835.02.13 Retsmøde Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, den 13. Febr. blev Ulfborg og Hind Herreders Politieret sat og holdt paa Raadstuen i Ringkjøbing af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og Christen Torp. - - - - - Retsmødet indledes med forhør over 3 personer, som ikke er af natmandsslægt og som løslades direkte fra præliminærforhøret uden at der rejses sag imod dem. Forhørene over disse personer refereres ikke her. - - - - - 4. Niels Jørgensen, anholdt i Thimring Sogn, forklarede, at han er hjemmehørende i Rind Sogn, Hammerum Herred og er sidst ved denne Rets Dom af13de August 1832, som senere blev stadfæstet ved Høiesteret dømt for 2den Gang begaaet Løsgjængerie dømt til 8 Maaneders Arbeide i Viborg Tugt- og Forbedringshuus, hvilken Straf han har udstaaet og blev hjemsendt derfra den 6te August 1833 til sit Hjemsted Rind Sogn, hvor han dog ikkuns opholdt sig et par Dage, da han skulle gaae paa Omgang i Sognet og ikke fik nok at spise. Han begav sig derpaa strax igien paa en Vandring nordpaa i Jylland og har siden bestandig gaaet omkring uden at have nogen Tjeneste eller fast Opholdssted. Han har for det meste ernæret sig ved Blikkenslagerarbeide, dog tilstaaer han ogsaa en enkelt Gang at have betlet, naar han ingen Arbeide har havt. Siden omtrent ved Mortensdagstider 1833 har hans Søn, der i Onsdags blev anholdt tilligemed hami Thimring, navnlig Jens Karen Severin Nielsen gaaet omkring med ham og hjulpet ham at gjøre Bliktøi og Hægter samt ogsaa undertiden at feie Skorstene for Colonisterne paa Alheden, og kort efter sidstafvigte Pindse kom det ligeledes med ham anholdte Fruentimmer Anne Cathrine Sørensdatter ogsaa i Følge med dem i Egnen ved Lemvig, og have de alle 3 siden bestandig fulgtes ad. Hun har deels ernæret sig ved at strikke Strømper, naar hun har kunnet faa noget Uld og ellers betlet omkring hos Godtfolk. Han forsikrer iøvrigt ikke at have giort sig skyldig i Tyveri eller nogen anden Forbrydelse, og han foregiver at have ved Maskinarbeide i Viborg Tugthuus faaet Skade i den venstre Skulder, som siden har giort ham vanfør og uduelig til Arbeide. Arrestanten blev atter indsat i Arresten. 5. Anne Cathrine Sørensdatter, anholdt tilligemed No. 4 i Thimring Sogn, forklarede, at hun er 72 Aar gammel, født i Fæsted i Hygum Sogn sønden for Ribe af Forældre Markmand Søren Jørgensen og Inger Jensdatter, som begge er døde for mange Aar siden . Hun har været gift med en Nordmand Niels Nielsen, som døde over 90 Aar gammel kort før Juul 1833. Det samme Efteraar, omtrent ved det saakaldte Store Marked i Holstebroe havde hun det Uheld at falde i en Vasegrøft mellem Ginding og Vemb, hvorved hun brækkede sin venstre Arm og blev lagt ind paa Amtsygehuset i Holstebroe, hvor hun laae en Tid lang under Lægens Kuur, og efterat hun var blevet helbredet sad hun arresteret paa Raadstuen omtrent et Fjerdingaar, hvor hun flere Gange var i Forhør, og hvor hun afgav Forklaringer om hendes foregivende Opholdssteder samt Liv og Levnet. Hun veed ikke om der overgik hende nogen Dom, som i al Fald ikke har været høiere en simpelt Fængsel i nogen Tid, men det blev bestemt, at hun skulde høre hjemme i Gørding Sogn, hvorhen hun blev sendt og af Fattigvæsenet bortliciteret til Underholdning i Buur Mølle. Her blev hun dog ikkuns omtrent 3 Uger, hvorefter hun vandrede bort derfra i Selskab med Niels Jørgensen, saavidt hun veed kort efter Pindse 1834 og har siden gaaet omkring med ham hist og her i Landet uden at have noget fast Opholdssted. Hun har ernæret sig deels ved at strikke Strømper og Ærmer og deels ved at betle, men forsikrer ikke at have gjort sig skyldig i nogen anden Forbrydelse. Hun foregiver at have ofte og i høi Grad været angrebet af Slagtilfælde, men at hun er blevet godt pleiet af hendes Kjæreste bemeldte Niels Jørgensen, med hvem hun ville holde Bryllup saa snart han i dette Foraar kunde tjene noget ved Skorstensfeining hos Colonisterne paa Alheden. Hun forsikrer aldrig før at have været tiltalt eller straffet, medmindre saadant har været Tilfældet under hendes sidste Arrest i Holstebroe. Hun blev derpaa atter indsat i Arresten. 6. Jens Karen Severin Nielsen forklarede, at han er 15 Aar gammel, en Slegfredsøn af 4de Komparent Niels Jørgensen og Mette Cathrine Pedersdatter, som er død for 9 Aar siden. Han er fød i Ølstrup sogn, men har aldrig havt noget fast Opholdssted og bestandig gaaet omkring i Landet, deels i Følgeskab med sin Fader og en ældre Broder Jørgen Christian, og deels alene med sidstnævnte. Han er engang før, nemlig i Sommeren 1831 bleven arresteret tilligemed førnævnte sin Fader og Broder i Warde, hvor de sad en Tid lang arresteret, og blev derefter indlagt paa Sygehuset for at cureres for Fnat, men undvege derfra uden at der saa vidt han veed overgik ham og hans Broder nogen Dom eller at de have lidt nogen Straf. Iøvrigt forsikrer han aldrig oftere at have været anholdt førend nu, ligesom han ogsaa benægter at have begaaet noget andet ulovligt end at han undertiden har betlet. I det sidste omtrent 1 Aar har han bestandig gaaet rundt med sin Fader og hjulpet ham med at gjøre Hægter. Da han er vandret saa vidt omkring, kan han ikke opgive nogen bestemte Steder, hvor han har betlet, da baade Stedernes og Folkenes Navne er ham ubekjendte, dog opgiver han at have kort forinden han nu blev anholdt betlet i Worgod Sogn.Han har hverken lært at læse eller lært nogen Christendom. Han har i de sidste 2 á 3 Aar havt aabne Saar paa den høire Side og Skulder , hvoraf endnu findes betydeligt kjendelige Arr. Han blev derefter indsat i Arresten og forhøret udsat. John Finsen Vidner: P. Holm.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.16. 1835.03.16 Retsmøde Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159. 1835, den 16de Martii blev Ulfborg Hind Herreders Politieret sat og holdt paa Ringkiøbing Raadstue af Herredsfogeden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og Chr. Smedgaard. Forhøret over Arrestanterne Niels Jørgensen, Jens Karen Severin Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter, som blev fremstillede fri for Baand og Tvang, blev continueret. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 10de dennes, modtaget den 14de næstefter, med 2 Bilage, hvoraf Domsacten blev antaget til Følge, men [..... .....] og Amtets Skrivelse til Indlemmelse saal.: ## Anne Cathrine Sørensdatter erkjendte Rigtigheden af de hende vedkommende fremlagte Documenter, og tvivlede ikke paa, baade at være overgaaet Dommen af 10de April f. A. og at have derefter udstaaet Straffen af 20 Dages simpel Fængsel, skiønt hun ikke kan erindre at skielne denne Straf fra den længere Sikkerheds Arrest. Niels Jørgensen erkjendte ligeledes Rigtigheden de fremlagte ham angaaende Documenter, dog vedblev han at paastaae endnu at lide af Svaghed i den venstre Arm som Følge af det ham ved Maskinarbeide i Wiborg Straffeanstalt tilføiede Stød. Da Dommeren endnu ikke havde modtaget de reqvirerede Oplysninger om Arrestanten Jens Karen Severin Nielsen, blev Forhøret udsat indtil videre og Arrestanterne indsatte i Arresten.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.25. Retsmøde. Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, den 25. Martii. blev Ulfborg og Hind Herreders Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og Chr. Smedgaard. Sagen Politiet contra Arrestanten Niels Jørgensen m. fl. blev foretaget. Drengen Jens Karen Severin Nielsen blev fremstillet fri for Baand og Tvang. Dommeren fremlagde 1. en Skrivelse fra Kammerjunker, Bye og Herredsfoged Wedel Heinen i Warde af 23de dennes, som blev læst og antaget til Indlemmelse saal. ##. - Arrestanten erkjendte Rigtigheden af den fremlagte Skrivelse og tilføiede efter Anledning, at han næste 16de April fylder sit 15de Aar. Niels Jørgensen og Anne Cathrine Sørensdatter bleve dernæst ogsaa fremstillede fri for Baand og Tvang og erklærede intet videre at have at fremføre til deres Forsvar eller til Sagens Oplysning. Niels Jørgensen forklarede endnu efter given Anledning i Henseende til Spørgsmaalet om hans Søn Jens Karen Severins Forsørgelsessted, at hans Søn er født i [Hjøllund] Bye, Ølstrup Sogn, Bølling og aldrig nogetsteds havt stadigt Ophold siden han blev født. Hans Moder Mette Cathrine Pedersdatter, der er død for 9 Aar siden, levede i naturligt Ægteskab med Comparenten i 16 Aar, og havde i den Tid ingensteds fast Ophold, men løb omkring i Landet med ham. Hun er født i Thye, men havde efter hendes Udsagn aldrig opholdt sig samfulde 3 Aar paa et Sted. Videre Oplysning herom forsikkrer han ikke at kunne give. Sagen blev herefter optaget til Dom, og Arrestanterne indsatte i Arresten John Finsen Vidner: P. Holm.Chr. Smedgaard.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.31 4. retsmøde. Ulfborg-Hind herreders politiret 31. marts 1835 Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, den 31te Martii blev Ulfborg Hind herreders Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogeden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og J. Silkeborg. Sagen Politiet contra Arrestanterne Niels Jørgensen, Jens Karen Severin Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter blev foretaget, og Arrestanterne fremstillede fri for Baand og Tvang. Dommeren [......... .... ....] og fremlagde en Døbeattest af 29de dennes fra Pastor Holm i Lemb, imod hvilken Jens Karen Severin Nielsen intet havde at erindre. Attesten blev læst og antaget til Indlemmelse saalydende: ## Dommeren fremlagde dernæst sin skriftligt affattede Dom, der blev læst og taget ad acta saalydende ##.. De Domfældte erklærede dem tilfreds med Dommen, som for dem blev oplæst og bleve indsatte i Arresten. John Finsen Vidner: P. Holm. J. Silkeborg. Dom i Sagen ctr. Arrestanterne Niels Jørgensen, Anne Cathrine Sørensdatter og Jens Karen Severin Nielsen. Arrestanterne Niels Jørgensen, 56 Aar gammel, hans Søn Jens Karen Severin Jensen, 14 Aar gammel, og Anne Cathrine Sørensdatter, over 70 Aar gl., tiltales under nærværende Sag for Løsgiængerie og Betlerie. Det er ved deres egen Tilstaaelsei Forbindelse med Sagens øvrige oplyste Omstændigheder tilstrækkelig godtgiort at 1. Niels Jørgensen har, efterat være den 6te August 1833 hjemsendt fra Wiborg Tugt og Forbedringshuus til Rind Sogn i Hammerum Herred, hvor han er forsørgelsesberettiget og skulde gaae paa Omgang imellem Sognebeboerne, forladt dette sit rette Opholdssted og siden bestandig vandret omkring i Jylland og ernæret sig deels ved Blikkenslager og Hægtemager-Arbeide og deels ved at betle. Han har forhen været straffet for 1ste Gang begaaet Løsgiængerie og Betlerie efter Høiesterets Dom af 21. Novbr. 1832 med 3 Maaneders Forbedringshuusarbeide. Han vil saaledes nu blive at ansee med Straf efter Frdn. af 21. Aug. 1829 3 og 8. Da hans Foregivende om formedelst en Svaghed i den venstre Skulder, deel ikke kan antages at være beviist og deels ikke vilde kunne komme i Betragtning til at fri ham for at ansees som Løsgiænger, da han ikke har benyttet den ham af Fattigcommissionen for Rind Sogn givne Understøttelse og [Anviisning] til lovligt Erhverv. Da det endvidere er godtgiort, at han desuden har [...dt] sin Søn, Medtiltalte Jens Karen Severin Nielsen, til at betle, maa denne Omstændighed efter Reglementet for Fattige paa Landet af 5te Julii 1803 67 ogsaa tages i Betragtning ved Straffegradens Bestemmelse, som ikke skjønnes at kunne blive ringere end 1 Aars Forbedringshuusarbeide. 2. Jens Karen Severin Nielsen har som født af omvandrende Natmandsfolk aldrig siden han blev født havt noget fast Opholdssted, men bestandig flakket omkring og betlet i Forening deels med sin Fader og deels med en ældre Broder, men da han endnu ikke har fyldt 15 Aar og ikke forhen har været tiltalt eller straffet, vil han efter Reglementet for Fattige paa Landet af 5te Julii 1803 68 jfr. Frdn. 21. Aug. 1829 7 ikkuns være at advare og sætte under strengere Tilsyn, men iøvrigt blive at frifinde for Tiltale i denne Sag. 3. Anne Cathrine Sørensdatter er forhen efter Hjerm Ginding Herreders Politierets Dam af 10de April 1934 bleven for 1ste Gang begaaet Betlerie straffet med 20 Dage simpelt Fængsel og blev derfra efter Amtsresolution afleveret til Wemb, Buur og Giørding Sogne til Forsørgelse men løb derfra efter kort Tids Forløb ved Pinsetider f. A., og har siden den Tid flakket omkring og betlet i Følgeskab med Tiltalte Niels Jørgensen, indtil hun tilligemed ham og hans Søn blev anholdt i Thimring Sogn den 11te f. M. Hun vil saaledes nu blive at ansee for 2den Gang begaaet Betlerie og 1ste Gang begaaet Løsgiængerie (da hun har unddraget sig den hende af det Offentlige anviiste Forsørgelse) efter Frdn. 21de Aug. 1829 4, jfr.2 og 8, med Straf, som med H4ensyn til hendes Alderdom og Svaghed skiønnes passende at kunne bestemmes til 40 Dages simpelt Fængsel paa Sædvanlig Fangekost. Tiltalte Niels Jørgensen og Anne Cathrine Sørensdatter ville derhos blive at dømme til hver for sit Vedkommende at udrede alle af deres Arrest og Straffens Fuldbyrdelse lovlig flydende Omkostninger, hvorimod Tiltalte Jens Karen Severin Nielsens Arrestomkostninger ville bleve at udrede af det Offentlige. Thi kjendes for Ret: De Tiltalte Niels Jørgensen og Anne Cathrine Sørensdatter bør hensættes, den Første som Forbedringshusfange til Arbeide i Viborg Tugt og Forbedringshuus i 1 Aar, den sidste i simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 40 Dage, samt hver for sig udrede alle af deres Arrest og Straffenes Execution lovlig flydende Omkostninger. Tiltalte Jens Karen Severin Nielsen bør fri for Tiltale i denne Sag at være, og de paa hans Arrest medgaaede Omkostninger at udredes af det Offentlige. At efterkomme under Adfærd efter Loven. John Finsen. Fremlagt og oplæst i Ulfborg-Hind Herreders Politieret den 31te Marts 1835. J. Finsen
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1837.10.07 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.3917 Aarligt No:99 Rulle No.:51 Fangernes Navne:Ane Cathrine Sørensdatter Hvor født:- - - Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1837, den 7de October Hvorfor:3die Gang Betleri og 2de Gang Løsgængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1838, d. 7de October hjemsendt - Opførsel god Straffet før:Ja Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Ginding Sogn, Hjerm Herred Ringkjøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Emele Kirke Religion:Lutters Profession:- - - Alder:82 Anmærkning:Dømt under Kjær og Hvetboe Herreders Politiret d. 16. September 1837 Approberet af Stiftamtmand Krieger den 2 Octob. s. A.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet
Death
Sensitive:0