Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Jens Karl Severin NielsenAge: 80 years18201900

Name
Jens Karl Severin Nielsen
Surname
Nielsen
Birth
Type: BIRT
April 17, 1820 41 38
Shared note: Sensitive:0
MarriageElse Cathrine AndersdatterView this family
Type: MARR
yes

Death of a motherMette Cathrine Pedersdatter
Type: DEAT
November 20, 1825 (Age 5 years) Age: 43 years 10 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 1825.11.20. Død Udskrift af Sulsted sogns kirkebog 1815-1834 LAN C 145 B - 02 Døde. Qvindekiøn Lbnr.:8 Aar og Datum:d, 20. Novbr. 1825 Begravelsesdagen:d- 24- Novbr. Afdødes Navn:Mette Kathrine Pedersdatter. Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Omrejsende Blikkenslager Niels Jørgensens Hustru fra Ringkiøbing Afdødes Alder:43 Anm.:- - -
Event February 11, 1835 (Age 14 years) Age: 14 years 9 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 Se forhøret 13.-2.-1835
Event February 13, 1835 (Age 14 years) Age: 14 years 9 months 26 days
Shared note:
Sensitive:0 !835.02.13 Justitien contra Niels Jørgensen, Jens Karen Severin Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter, anholdt under Kjæltringejagten d. 11. febr. 1835 og tiltalt for løsgængeri og betleri 1. retsmøde Ulfborg-Hind herreders politiret 13. febr. 1835 Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, den 13. Febr. blev Ulfborg og Hind Herreders Politieret sat og holdt paa Raadstuen i Ringkjøbing af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og Christen Torp. - - - - - Retsmødet indledes med forhør over 3 personer, som ikke er af natmandsslægt og som løslades direkte fra præliminærforhøret uden at der rejses sag imod dem. Forhørene over disse personer refereres ikke her. - - - - - 4. Niels Jørgensen, anholdt i Thimring Sogn, forklarede, at han er hjemmehørende i Rind Sogn, Hammerum Herred og er sidst ved denne Rets Dom af13de August 1832, som senere blev stadfæstet ved Høiesteret dømt for 2den Gang begaaet Løsgjængerie dømt til 8 Maaneders Arbeide i Viborg Tugt- og Forbedringshuus, hvilken Straf han har udstaaet og blev hjemsendt derfra den 6te August 1833 til sit Hjemsted Rind Sogn, hvor han dog ikkuns opholdt sig et par Dage, da han skulle gaae paa Omgang i Sognet og ikke fik nok at spise. Han begav sig derpaa strax igien paa en Vandring nordpaa i Jylland og har siden bestandig gaaet omkring uden at have nogen Tjeneste eller fast Opholdssted. Han har for det meste ernæret sig ved Blikkenslagerarbeide, dog tilstaaer han ogsaa en enkelt Gang at have betlet, naar han ingen Arbeide har havt. Siden omtrent ved Mortensdagstider 1833 har hans Søn, der i Onsdags blev anholdt tilligemed hami Thimring, navnlig Jens Karen Severin Nielsen gaaet omkring med ham og hjulpet ham at gjøre Bliktøi og Hægter samt ogsaa undertiden at feie Skorstene for Colonisterne paa Alheden, og kort efter sidstafvigte Pindse kom det ligeledes med ham anholdte Fruentimmer Anne Cathrine Sørensdatter ogsaa i Følge med dem i Egnen ved Lemvig, og have de alle 3 siden bestandig fulgtes ad. Hun har deels ernæret sig ved at strikke Strømper, naar hun har kunnet faa noget Uld og ellers betlet omkring hos Godtfolk. Han forsikrer iøvrigt ikke at have giort sig skyldig i Tyveri eller nogen anden Forbrydelse, og han foregiver at have ved Maskinarbeide i Viborg Tugthuus faaet Skade i den venstre Skulder, som siden har giort ham vanfør og uduelig til Arbeide. Arrestanten blev atter indsat i Arresten. 5. Anne Cathrine Sørensdatter, anholdt tilligemed No. 4 i Thimring Sogn, forklarede, at hun er 72 Aar gammel, født i Fæsted i Hygum Sogn sønden for Ribe af Forældre Markmand Søren Jørgensen og Inger Jensdatter, som begge er døde for mange Aar siden . Hun har været gift med en Nordmand Niels Nielsen, som døde over 90 Aar gammel kort før Juul 1833. Det samme Efteraar, omtrent ved det saakaldte Store Marked i Holstebroe havde hun det Uheld at falde i en Vasegrøft mellem Ginding og Vemb, hvorved hun brækkede sin venstre Arm og blev lagt ind paa Amtsygehuset i Holstebroe, hvor hun laae en Tid lang under Lægens Kuur, og efterat hun var blevet helbredet sad hun arresteret paa Raadstuen omtrent et Fjerdingaar, hvor hun flere Gange var i Forhør, og hvor hun afgav Forklaringer om hendes foregivende Opholdssteder samt Liv og Levnet. Hun veed ikke om der overgik hende nogen Dom, som i al Fald ikke har været høiere en simpelt Fængsel i nogen Tid, men det blev bestemt, at hun skulde høre hjemme i Gørding Sogn, hvorhen hun blev sendt og af Fattigvæsenet bortliciteret til Underholdning i Buur Mølle. Her blev hun dog ikkuns omtrent 3 Uger, hvorefter hun vandrede bort derfra i Selskab med Niels Jørgensen, saavidt hun veed kort efter Pindse 1834 og har siden gaaet omkring med ham hist og her i Landet uden at have noget fast Opholdssted. Hun har ernæret sig deels ved at strikke Strømper og Ærmer og deels ved at betle, men forsikrer ikke at have gjort sig skyldig i nogen anden Forbrydelse. Hun foregiver at have ofte og i høi Grad været angrebet af Slagtilfælde, men at hun er blevet godt pleiet af hendes Kjæreste bemeldte Niels Jørgensen, med hvem hun ville holde Bryllup saa snart han i dette Foraar kunde tjene noget ved Skorstensfeining hos Colonisterne paa Alheden. Hun forsikrer aldrig før at have været tiltalt eller straffet, medmindre saadant har været Tilfældet under hendes sidste Arrest i Holstebroe. Hun blev derpaa atter indsat i Arresten. 6. Jens Karen Severin Nielsen forklarede, at han er 15 Aar gammel, en Slegfredsøn af 4de Komparent Niels Jørgensen og Mette Cathrine Pedersdatter, som er død for 9 Aar siden. Han er fød i Ølstrup sogn, men har aldrig havt noget fast Opholdssted og bestandig gaaet omkring i Landet, deels i Følgeskab med sin Fader og en ældre Broder Jørgen Christian, og deels alene med sidstnævnte. Han er engang før, nemlig i Sommeren 1831 bleven arresteret tilligemed førnævnte sin Fader og Broder i Warde, hvor de sad en Tid lang arresteret, og blev derefter indlagt paa Sygehuset for at cureres for Fnat, men undvege derfra uden at der saa vidt han veed overgik ham og hans Broder nogen Dom eller at de have lidt nogen Straf. Iøvrigt forsikrer han aldrig oftere at have været anholdt førend nu, ligesom han ogsaa benægter at have begaaet noget andet ulovligt end at han undertiden har betlet. I det sidste omtrent 1 Aar har han bestandig gaaet rundt med sin Fader og hjulpet ham med at gjøre Hægter. Da han er vandret saa vidt omkring, kan han ikke opgive nogen bestemte Steder, hvor han har betlet, da baade Stedernes og Folkenes Navne er ham ubekjendte, dog opgiver han at have kort forinden han nu blev anholdt betlet i Worgod Sogn.Han har hverken lært at læse eller lært nogen Christendom. Han har i de sidste 2 á 3 Aar havt aabne Saar paa den høire Side og Skulder , hvoraf endnu findes betydeligt kjendelige Arr. Han blev derefter indsat i Arresten og forhøret udsat. John Finsen Vidner: P. Holm.
Event March 15, 1835 (Age 14 years) Age: 14 years 10 months 28 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.16. 2. retsmøde Ulfborg-Hind herreders politiret 16. marts 1835. Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159. 1835, den 16de Martii blev Ulfborg Hind Herreders Politieret sat og holdt paa Ringkiøbing Raadstue af Herredsfogeden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og Chr. Smedgaard. Forhøret over Arrestanterne Niels Jørgensen, Jens Karen Severin Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter, som blev fremstillede fri for Baand og Tvang, blev continueret. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 10de dennes, modtaget den 14de næstefter, med 2 Bilage, hvoraf Domsacten blev antaget til Følge, men [..... .....] og Amtets Skrivelse til Indlemmelse saal.: ## Anne Cathrine Sørensdatter erkjendte Rigtigheden af de hende vedkommende fremlagte Documenter, og tvivlede ikke paa, baade at være overgaaet Dommen af 10de April f. A. og at have derefter udstaaet Straffen af 20 Dages simpel Fængsel, skiønt hun ikke kan erindre at skielne denne Straf fra den længere Sikkerheds Arrest. Niels Jørgensen erkjendte ligeledes Rigtigheden de fremlagte ham angaaende Documenter, dog vedblev han at paastaae endnu at lide af Svaghed i den venstre Arm som Følge af det ham ved Maskinarbeide i Wiborg Straffeanstalt tilføiede Stød. Da Dommeren endnu ikke havde modtaget de reqvirerede Oplysninger om Arrestanten Jens Karen Severin Nielsen, blev Forhøret udsat indtil videre og Arrestanterne indsatte i Arresten.
Event March 25, 1835 (Age 14 years) Age: 14 years 11 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.25. 3. retsmøde. Ulfborg-Hind herreders politiret 25. marts 1835 Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, den 25. Martii. blev Ulfborg og Hind Herreders Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og Chr. Smedgaard. Sagen Politiet contra Arrestanten Niels Jørgensen m. fl. blev foretaget. Drengen Jens Karen Severin Nielsen blev fremstillet fri for Baand og Tvang. Dommeren fremlagde 1) en Skrivelse fra Kammerjunker, Bye og Herredsfoged Wedel Heinen i Warde af 23de dennes, som blev læst og antaget til Indlemmelse saal. ##. - Arrestanten erkjendte Rigtigheden af den fremlagte Skrivelse og tilføiede efter Anledning, at han næste 16de April fylder sit 15de Aar. Niels Jørgensen og Anne Cathrine Sørensdatter bleve dernæst ogsaa fremstillede fri for Baand og Tvang og erklærede intet videre at have at fremføre til deres Forsvar eller til Sagens Oplysning. Niels Jørgensen forklarede endnu efter given Anledning i Henseende til Spørgsmaalet om hans Søn Jens Karen Severins Forsørgelsessted, at hans Søn er født i [Hjøllund] Bye, Ølstrup Sogn, Bølling og aldrig nogetsteds havt stadigt Ophold siden han blev født. Hans Moder Mette Cathrine Pedersdatter, der er død for 9 Aar siden, levede i naturligt Ægteskab med Comparenten i 16 Aar, og havde i den Tid ingensteds fast Ophold, men løb omkring i Landet med ham. Hun er født i Thye, men havde efter hendes Udsagn aldrig opholdt sig samfulde 3 Aar paa et Sted. Videre Oplysning herom forsikkrer han ikke at kunne give. Sagen blev herefter optaget til Dom, og Arrestanterne indsatte i Arresten John Finsen Vidner: P. Holm.Chr. Smedgaard.
Event March 31, 1835 (Age 14 years) Age: 14 years 11 months 14 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.31 4. retsmøde. Ulfborg-Hind herreders politiret 31. marts 1835 Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, den 31te Martii blev Ulfborg Hind herreders Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogeden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og J. Silkeborg. Sagen Politiet contra Arrestanterne Niels Jørgensen, Jens Karen Severin Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter blev foretaget, og Arrestanterne fremstillede fri for Baand og Tvang. Dommeren [......... .... ....] og fremlagde en Døbeattest af 29de dennes fra Pastor Holm i Lemb, imod hvilken Jens Karen Severin Nielsen intet havde at erindre. Attesten blev læst og antaget til Indlemmelse saalydende: ## Dommeren fremlagde dernæst sin skriftligt affattede Dom, der blev læst og taget ad acta saalydende ##.. De Domfældte erklærede dem tilfreds med Dommen, som for dem blev oplæst og bleve indsatte i Arresten. John Finsen Vidner: P. Holm. J. Silkeborg. Dom i Sagen ctr. Arrestanterne Niels Jørgensen, Anne Cathrine Sørensdatter og Jens Karen Severin Nielsen. Arrestanterne Niels Jørgensen, 56 Aar gammel, hans Søn Jens Karen Severin Jensen, 14 Aar gammel, og Anne Cathrine Sørensdatter, over 70 Aar gl., tiltales under nærværende Sag for Løsgiængerie og Betlerie. Det er ved deres egen Tilstaaelsei Forbindelse med Sagens øvrige oplyste Omstændigheder tilstrækkelig godtgiort at 1. Niels Jørgensen har, efterat være den 6te August 1833 hjemsendt fra Wiborg Tugt og Forbedringshuus til Rind Sogn i Hammerum Herred, hvor han er forsørgelsesberettiget og skulde gaae paa Omgang imellem Sognebeboerne, forladt dette sit rette Opholdssted og siden bestandig vandret omkring i Jylland og ernæret sig deels ved Blikkenslager og Hægtemager-Arbeide og deels ved at betle. Han har forhen været straffet for 1ste Gang begaaet Løsgiængerie og Betlerie efter Høiesterets Dom af 21. Novbr. 1832 med 3 Maaneders Forbedringshuusarbeide. Han vil saaledes nu blive at ansee med Straf efter Frdn. af 21. Aug. 1829 3 og 8. Da hans Foregivende om formedelst en Svaghed i den venstre Skulder, deel ikke kan antages at være beviist og deels ikke vilde kunne komme i Betragtning til at fri ham for at ansees som Løsgiænger, da han ikke har benyttet den ham af Fattigcommissionen for Rind Sogn givne Understøttelse og [Anviisning] til lovligt Erhverv. Da det endvidere er godtgiort, at han desuden har [...dt] sin Søn, Medtiltalte Jens Karen Severin Nielsen, til at betle, maa denne Omstændighed efter Reglementet for Fattige paa Landet af 5te Julii 1803 67 ogsaa tages i Betragtning ved Straffegradens Bestemmelse, som ikke skjønnes at kunne blive ringere end 1 Aars Forbedringshuusarbeide. 2. Jens Karen Severin Nielsen har som født af omvandrende Natmandsfolk aldrig siden han blev født havt noget fast Opholdssted, men bestandig flakket omkring og betlet i Forening deels med sin Fader og deels med en ældre Broder, men da han endnu ikke har fyldt 15 Aar og ikke forhen har været tiltalt eller straffet, vil han efter Reglementet for Fattige paa Landet af 5te Julii 1803 68 jfr. Frdn. 21. Aug. 1829 7 ikkuns være at advare og sætte under strengere Tilsyn, men iøvrigt blive at frifinde for Tiltale i denne Sag. 3. Anne Cathrine Sørensdatter er forhen efter Hjerm Ginding Herreders Politierets Dam af 10de April 1934 bleven for 1ste Gang begaaet Betlerie straffet med 20 Dage simpelt Fængsel og blev derfra efter Amtsresolution afleveret til Wemb, Buur og Giørding Sogne til Forsørgelse men løb derfra efter kort Tids Forløb ved Pinsetider f. A., og har siden den Tid flakket omkring og betlet i Følgeskab med Tiltalte Niels Jørgensen, indtil hun tilligemed ham og hans Søn blev anholdt i Thimring Sogn den 11te f. M. Hun vil saaledes nu blive at ansee for 2den Gang begaaet Betlerie og 1ste Gang begaaet Løsgiængerie (da hun har unddraget sig den hende af det Offentlige anviiste Forsørgelse) efter Frdn. 21de Aug. 1829 4, jfr.2 og 8, med Straf, som med H4ensyn til hendes Alderdom og Svaghed skiønnes passende at kunne bestemmes til 40 Dages simpelt Fængsel paa Sædvanlig Fangekost. Tiltalte Niels Jørgensen og Anne Cathrine Sørensdatter ville derhos blive at dømme til hver for sit Vedkommende at udrede alle af deres Arrest og Straffens Fuldbyrdelse lovlig flydende Omkostninger, hvorimod Tiltalte Jens Karen Severin Nielsens Arrestomkostninger ville bleve at udrede af det Offentlige. Thi kjendes for Ret: De Tiltalte Niels Jørgensen og Anne Cathrine Sørensdatter bør hensættes, den Første som Forbedringshusfange til Arbeide i Viborg Tugt og Forbedringshuus i 1 Aar, den sidste i simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 40 Dage, samt hver for sig udrede alle af deres Arrest og Straffenes Execution lovlig flydende Omkostninger. Tiltalte Jens Karen Severin Nielsen bør fri for Tiltale i denne Sag at være, og de paa hans Arrest medgaaede Omkostninger at udredes af det Offentlige. At efterkomme under Adfærd efter Loven. John Finsen. Fremlagt og oplæst i Ulfborg-Hind Herreders Politieret den 31te Marts 1835. J. Finsen
Event April 3, 1835 (Age 14 years) Age: 14 years 11 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.04.03 Fattigforhør Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, de 3die April blev Arrestanten Niels Jørgensen fremstillet for et Forhør paa Ringkjøbing Raadstue i Overværelse af P. Holm og J. Silkeborg for at afkræves en nærmere Forklaring angaaende hans Søn, den ligeledes arresterede Jens Karen Severin Nielsen til mulig Oplysning om og Udfindelse af hans Forsørgelses-sted. Efterat være formanet til at sige Sandhed forklarede han, at bemeldte Drengs Moder var født omkring 4 mile sønden for Thisted (men i hvilket Sogn eller Bye veed han ikke) den 13de Martij 1782, hendes Forældre hed Peder Jensen og Maren. Fra sit 5te Aar havde hun gaaet omkring i Landet og tigget, men ingensteds havt fast Ophold, indtil hun omtrent 20 Aar gl. kom til Aalborg, hvor hun tjente i 2 Aar, men hos hvem veed han ikke. Dér blev hun besvangret af Corporal Wilhjelm, og efter den Tid gik hun bestandig omkring i Landet med sit Barn og til sidst med Compt., ved hvem hun fødte 2 Børn, i 16 Aar og 21 Uger, indtil hun døde den 20de November 1825 i Sulsted Sogn i Wendsyssel og blev begravet der. Han forsikkrer i denne Henseende ingen videre Oplysning at kunne meddele, hvornæst Forhøret blev sluttet, og Arrestanten indsat i Arresten. John Finsen Vidner: P. Holm. J. Silkeborg.
Event September 16, 1837 (Age 17 years) Age: 17 years 4 months 29 days

Shared note: Sensitive:0
Event March 13, 1838 (Age 17 years) Age: 17 years 10 months 26 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.03.13. Forhør. Udskrivt af Bølling-Nørre Horne herreders politieprotokol 1832-1840. Mikrofilm M-32.656 Aar 1838 den 13 Martz blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da ifølge Amtets Ordre blev optaget et Forhør til Oplysning om Jens Carl eller Karen Severin Nielsens Ophold i Lemb Sogn. Retten fremlagde ovennævnte Ordre med paategnet Stævning ligesom de med Ordren modtagne 4 Bilage med sidste til Vedhæftning, Ordren med Stævning til Indlemmelse saalydende: ##. For Forhøret fremstod Mikkel Christensen, Wahrhode, som paa Anledning forklarede, at det forholder sig rigtigt, at en Person ved Navn Karen Severin Nielsen, der havde et daarligt Been og som var tilkjendt Lemb Fattigdistrict til Forsørgelse, af Fattigcommissionen sammesteds blev indleiet til Logie og Forpleining hos Dep. i Decbr. Maaned f. A. og forblev hos ham i 6 Uger, i hvilken Tid bemeldte Person nød ordentlig Huuslye, Klæde og Føde, ligesom og Dep. hver fjortende Dag nød sin Betaling derfor af Fattigcommissionen, nemlig for de første fjorten Dage 2 Skp. Rug og 1 Mk. 4 s. H. Cour. i Penge og for hver af de andre 14 Dage 1 Skp. Rug og 1 Skp. Byg. Under sit første Ophold hos Dep. førte Karen Severin Nielsen ingen Klage over sin Forpleining, der var fuldkommen god i alle Maader, ligeledes veed Dep. at omtrent 14 Dage før Severin Nielsen forlod ham blev han paa Fattigcommissionens Foranstaltning paa Grund af sit daarlige Been kjørt ind til Districtschirurg Gunst i Ringkjøbing, der [-----rede] ham noget Plaster med Ordre om at bruge det i fjorten Dage til 3 Uger, hvorefter han igjen skulde komme til Doctoren, men da disse 14 Dage var forløbne, foregav Karen Severin Nielsen at han selv vilde gaae ud til Gunst og forlod derpaa Huset uden senere at være kommet tilbagee. Efter at have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed blev han demitteret. Forhøret sluttet for at tilstilles vedkommende Fattigcommission, hvornæst det Hele til Amtet vil blive afsendt. Politieretten hævet. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
Event May 26, 1838 (Age 18 years) Age: 18 years 1 month 9 days

Shared note: Sensitive:0
Event September 25, 1838 (Age 18 years) Age: 18 years 5 months 8 days
Shared note: Sensitive:0
Event November 15, 1838 (Age 18 years) Age: 18 years 6 months 28 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.11.15. Retsmøde Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656 Aar 1838 den 15 November blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lange og Christen Pedersen, hvor da blev optaget et Forhør i Anledning af en Skrivelse fra Lysgaard og Hids Herreder af 22de f. M. betræffende den sammesteds arresterede Jens Carl Severin Nielsen. Retten fremlagde ovennævnte Skrivelse samt een til idag udtagen Stævning med Benærkning, at de i Skrivelsen ommeldte Nøgler først var modtaget med Posten den 10de dennes, hvilket havde foranlediget, at Stævningen ei før kunde udtages. De fremlagte Documenter acteres saalydende: ##. 1. Af de Indstævnte var mødt Mikkel Christensen Warhode, der paa Anledning forklarede, at Arrestanten af Fattigvæsenet var indleiet hos ham fra 1ste Juledag 1837 og 6 Uger derefter, da han forlod Huset og siden blev arresteret i Skive. De til Retten oversendte Nøgler kjendte Dep. ikke noget til. - Demitteret. 2. Henrik Jensen, som paa Anledning forklarede, at omtrent i Juni og Juli Maaneder var Arrestanten tilhuse hos ham paa Fattigvæsenets Regning, men blev som mistænkt for Tyverie i Ringkjøbing arresteret. Her sad han i længere Tid indtil d, 1ste October d. A., da han igjen kom frie og i Huset til Dep., men den 11te f. M. gik han bort under Foregivende af at ville gaae til Deiberg, og senere har han ei indfundet sig hos Dep. De oversendte Nøgler blev Dep. foreviste, og skjønt det forekommer Dep. at han i sin Stald har havt hængende 2 lignende, er han dog ikke vis derpaa og tør ikke under Eed vedkjende den som sine, saa meget mere da Dep. som Smed har flere ubenyttede Nøgler i sit Huus uden videre at lægge Mærke til hvorledes de ser ud. - Ratihaberet, demitteret. Forhøret sluttet. Hertz. Som Vidner:J. W. LangeChristen Pedersen
Event December 8, 1838 (Age 18 years) Age: 18 years 7 months 21 days
Shared note: Sensitive:0
Event July 29, 1840 (Age 20 years) Age: 20 years 3 months 12 days
Shared note:
Sensitive:0 1840.07.29 Underretsdom Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAN B 81 - xx, mikrofilm rulle M-32.660-661 Aar 1840 den 29de Juli blev i Politisagen mod Arrestanten Jens Carl eller Karen Severin Nielsen afsagt saadan DOM: Ved egen Tilstaaelse og øvrige under nærværende Sag oplyst Omstændigheder er Tiltalte Jens Carl eller Karen Severin Nielsen overbeviist om uden vedkommende Fattigcommissions Tilladelse den 31te Maii d. A. at have begivet sig bort fra Lemb Sogn, hvor han som forsørgelsesberettiget gik paa Omgang, hvorpaa han i nogle Dage har vanket omkring uden Arbejde eller egentlig fast Bestemmelse, indtil han den 7de Juni selv anmeldte sig for Politiet i Wiborg og derfra hertil overført. Ved Bortgangen fra sit Forsørgelsessted medtog han to Skjorter, en Trøie og to Par Beenklæder, som var ham betroede af Fattigcommissionen i Lemb, men af dette har han paa Vandringen bortsolgt den ene Skjorte for to Mark [Hb.] Courant til en ham ubekjendt Person uden siden at junne bringe den tilstede og bort- kastet det eene Par Beenklæder som ubrugelige, hvorimod han har bragt de øvrige Klædningsstykker hjem med sig. Skjorten og Beenklæderne er anset til en Værdie af 1 rbd. 2 mk. 15 s. r. S. Skjønt Tiltalte for dette sit Forhold i Henhold til Frd. 21de Aug. 1829 1 ikke kan betragtes som Løsgænger, da det deri befalede Tilhold af Politimyndigheden ei er eller kunne gives ham, saalænge han stod under Fattigcommissionens Specielle Opsyn og Forsorg. ville han dog ei kunde undgaa Straf i Overensstemmelse med Pl. 14. Decbr. 1810 22, Pl. 19. Decbr. 1832 samt Frd. 11 April 1840 43, og sees nu hen til Tiltaltes foregaaende Levnet, da findes han, der nu er 20 Aar gammel, straffet, først efter Dom af 16. Septbr. 1837 for første Gang begaaet Løsgængerie og Betlerie med 60 Dages Fængsel paa simpel Fangekost, dernæst efter Dom af 26 Maii 1838 for 2den Gang begaaet Betlerie med 10 Dages Fængsel paa Vand og Brød, og endelig tvende Gange tiltalt for Tyverie, men paa grund af manglede tilstrækkelige Beviser begge gange frifunden for Actors videre Tiltale ved Domme af 25. Septbr. og 8 Decbr. 1838, og Straffen fastsættes derfor denne Gang saavel for den begaaede Overtrædelse som for Ulydighed imod Fattigcommissionens Foranstaltninger som for det bedragelige Forhold med de bortkastede Beenklæder til 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, hvorhos han har at udrede samtlige af Sagen og Dommens Execution flydende Omkostninger. Paa Erstatningen renoncerer Fattigvæsenet. Thi kjendes for Ret. Tiltalte Jens Carl eller Karen Severin Nielsen bør paa egen Bekostning hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i tre Gange fem Dage og Nætter med befatlet Mellemfrist, hvorhos han har at udrede samtlige af nærværende Sag lovligt flydende Omkostninger. - At efterkomme under Adfærd efter Loven. Hertz
Event September 24, 1841 (Age 21 years) Age: 21 years 5 months 7 days
Shared note:
Sensitive:0 1841.09.24 Underretsdom Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAN B81 - xx, RA mikrofilm M-32.660-661 Aar 1841, den 24. September blev i Politiesagen contra Jens Carl Severin Nielsen og Else Cathrine Anders- datter afsagt saadan DOM. De under nærværende Sag tiltalte Personer Jens Carl Severin Nielsen og Else Cathrine Andersdatter ere ved egen Tilstaaelse og efter Sagens oplyste Omstændigheder overbeviiste om siden midt i December Maaned f. Aar indtil deres Anholdelse først i indeværende Maaned uagtet de er fuldkommen arbeidsføre og forud have erholdt Tilhold om at holde sig Frd. 21. Aug, 1829 efterrettelig, at have drevet omkring i Landet uden fast Erhverv eller Tjeneste. De have saaledes gjort sig skyldige i Løsgængerie og kunne for denne deres Lovovertrædelse ei undgaae at blive straffet efter ovennævnte Anordning. Hvad nu betræffter Jens Carl Severin Nielsen, da er han 21 Aar gl., har forhen været straffet 1) for første Gang begaaet Løsgængerie og Betlerie efter Dom af 16de Sept. 1837, 2) for 2den Gang begaaet Betlerie med 10 Dages Fængsel paa Vand og Brød efter Dom af 26de Maii 1838, 3) for 2den Gang begaaet Løsgængerie med 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød efter Høiesterets Dom af 14de Octobr. f. A. Ligeledes har han tvende Gange været tiltalt for Tyverie, men er begge Gange frifundet for Actors videre Tiltale, og skjønt den Paagjældendes heele Vandel saaledes tyder paa afgjort Hang til Løsgænger-Livet, og dette synes at tale for Anvendelse af skærpet Straf, formeener dog Retten, at hans nu tredje Gang begaaede Løsgængerie, med Hensyn til at han endnu er uconfirmeret og ei hidndtil er overbeviist om nogen farlig Forbrydelse, passende bøer afsones overensstemmende med Frd. 21. Aug. 1829 3 med 1 Aars Arbeide som fForbedringshusfange i Viborg Tugt og Forbedringshus. Betræffende Else Cathrine Andersdatter, da er hun kun 17 Aar gammel og tiollige i frugtsommelig Tilstand. Hun har forhen været straffet for 1ste Gang Betlerie og Løsgængerie samt for uhjemlet Besiddelse af stjaalne Koster efter Bølling og Nørre Herreders Extrarets Dom af 8. Octob. f. A. med 20 Dages Fængsel på simpel Fangekost, og skulle saaledes nu, da ingen skærpende Omstændigheder ved hendes Forbrydelse fandt Sted, hvorimod hendes Ungdom taler for mildeste Straf, afsone sin Brøde, 2den Gang begaaet Løsgængerie, med 20 Dages Fængsel paa Vand og Brød efter Frd. 21. Aug. 1829 3, men paa Grund af at hun er under 18 Aar og i frugtsommelig Tilstand, bliver denne Straf i Henhold til Frd. 12. Juni 1816 7 sammenholdt med Do.23de Maii 1840 1, 4 at forandre til simpelt Fængsel paa Almindelig Fangekost i 40 Dage med det i sidstnævnte Anordning bestemte Tillæg af Brød og Penge. De Tiltalte udreder hver for sig de paa deres Arrest og Varetægt samt Execution af Dommen medgaaede Omkostninger. Thi Kiendes for Ret: Tiltalte Jens Carl Severin Nielsen bør som Forberingshuusfange hensættes til Arbeide i eet Aar i Wiborg Tugt og Forbedringshuus. Else Cathrine Andersdatter hensættes i 40 Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost med Tillæg af halvt Brød og Penge. Desuden udreder hver af de Tiltalte de paa deres Varetægt, Arrest m. v. samt Dommens Execution medgaaede Omkostninger. - At efterkommee under Adfærd efter Loven. Hertz
Event September 28, 1841 (Age 21 years) Age: 21 years 5 months 11 days
Shared note: Sensitive:0
Event October 2, 1841 (Age 21 years) Age: 21 years 5 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 1841.10.02 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4397 Aarligt No:77 Rulle No.:405 Fangernes Navne:Jens Carl Severin Nielsen af Skiern Arrest Hvor født:Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1841, d. 2den October Hvorfor:3die Gang Løsgængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1842, d. 2den October hjemsendt Opførsel taalelig Straffet før:Ja 3 Gange - See No. 5111 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:1842, 12te Juni i Viborg Tugthuus Religion:Luthersk Profession:- - - Alder: 21 Anmærkning:Dømt inden Bølling og Nørre Herreders Politiret d. 24. Sept. 1841 Approberet af Ringkiøbing Amt d. 28de s. M.
Confirmation
Type: CONF
June 12, 1842 (Age 22 years) Age: 22 years 1 month 25 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.06.12 Konfirmation Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 Lan C 235 - 1 Confirmerede Drenge. 1842, 3die Søndag efter Trinitatis, 12. Juni. Aar og Lbnr.:1842 - 3 Confirmandens Navn og Opholdssted:Jens Carl Severin Nielsen Forældrenes, Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne:Søn af Niels Jørgensen og hustru Mette cathrine Pedersdatter født og hjemmehørende i Ølstrup Sogn, Ringkjøbing Amt, inddømt paa 1 Aar for Løsgjængerie Confirmandens Alder:22 Aar gl Vidnesbyrd vedr. Kundskab og Opførsel:Kundskab: mg Opførsel: god. Naar og af Hvem vaccineret:Ifølge Attest fra Hoff beskyttet mod Børnekopper af 9. Juni 1842.
Event October 2, 1842 (Age 22 years) Age: 22 years 5 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 02.-10.-1841
Property
?
Type: PROP
February 26, 1843 (Age 22 years) Age: 22 years 10 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 1843.02.13 Fadder Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1834-1850 LAN C 539 - 5 Fødte. Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1843 - 3 Fødselsdagen:13. Febr. Barnets Navn:Inger Marie Jacobsdatter Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:I Kirke 26. Febr. Forældrenes Navne, Haandtering ogbopæl:Moder Mette Kirstine Andersdatter paa Vognberg Heede Til Barnefader blev udlagt Enkemand Jacob Hansen af [Brønden] Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:baaren af Pige Mette Andersdatter Hmd. Jens Andersen, Ungkarl Severin Nielsen Kone Mette Kirstine Christensdatter og Pige Else Cathrine Andersd. af Deiberg. Anm:Anmeldt for Sognepræst Hansen i Gjørding.
Event November 8, 1845 (Age 25 years) Age: 25 years 6 months 21 days
Shared note: Sensitive:0
Event January 17, 1846 (Age 25 years) Age: 25 years 9 months 0 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 18, 1846 (Age 25 years) Age: 25 years 10 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 1846.02.18 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.5111 Aarligt No:19 Rulle No.:294 Fangernes Navne:Jens Carl eller Karen Severin Nielsen af Hammerum Herreds Arrest Hvor født:Ølstrup sogn, Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1846, den 18. Februar Eftermidd. Hvorfor:4de Gang Løsgængeri Hvor længe:2 Aar Naar løsladt og Opførsel:1848, d. 18. Februar hjemsendt. Opførsel god. Straffet før:4 Gange. See No. 4397, 5465 Hvor Værnepligtig:Ringkiøbing Amt 18 - 42 Hvor Forsørgelsesberettiget:Lemb Sogn, Bølling Herred, Ringkiøbing Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:2 Døttre Er Confirmeret:den 12. Juni i denne Straffeanstalt. Religion:Lutherske Profession:Omstreifende Glarmester Alder: 25 Anmærkning:dømt ved Hammerum Herreds Politiret den 8. November 1845 ved Ringkiøbing Amts Overpolitiret den 17. Januar 1846
Death of a fatherNiels Jørgensen
Type: DEAT
May 10, 1846 (Age 26 years)
Shared note:
Sensitive:0 1846.05.10 Død Udskrift af Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 LAN C 235 - 1 Døde Mandkjøn Aar og Lbnr.:1846 - 2 Dødsdagen:10. Mai Bebravelsesdagen:15. Mai Afdødes Navn:Niels Jørgensen eller Niels Kat. Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fange, hjemmehørende i Rind Sogn, Ringkøbing Amt. ugift - luthersk. Afdødes Alder:67 Aar. Anm.:11/5-46 Trockmann 12/5-46 Hoff.
Event February 18, 1848 (Age 27 years) Age: 27 years 10 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 18.-02.-1846
Event November 9, 1848 (Age 28 years) Age: 28 years 6 months 22 days
Shared note: Sensitive:0
Event December 27, 1848 (Age 28 years) Age: 28 years 8 months 10 days
Shared note: Sensitive:0
Event May 1, 1849 (Age 29 years) Age: 29 years 0 months 14 days
Shared note: Sensitive:0
Event May 11, 1849 (Age 29 years) Age: 29 years 0 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 11 5 1849 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.653 Løbenr.5475 Aarligt No:25 Rulle No.:293 Fangernes Navne:Jens Carl eller Karen Severin Nielsen af Holstebroe Arrest Hvor født:Ølstrup S., Ringkiøbing A. Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1849. d. 11te Mai Efterm Hvorfor:5. Gang Løsgængeri Hvor længe:4 Aar Naar løsladt og Opførsel:1853, d. 11te Maii hjemsendt Straffet før:5 Gange, ad 4397, 5111 Hvor Værnepligtig:Ringkiøbing Amt 18 - 42 Hvor Forsørgelsesberettiget:Lemb S., Bølling H., Ringkiøbing A. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:I Straffeanstalten Religion:Lutherske Profession:Omstrøifende Glarmester Alder: 28 Anmærkning:Hjerm-Ginding Hrdrs Politiretsdom af 9de November 1848 LORetten 27de December s. A. Hste Retsdom af 1. Mai 1849
Event May 11, 1853 (Age 33 years) Age: 33 years 0 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 11.-5.-1849
MarriageStivert KjeldsenView this family
Type: MARR
August 13, 1872 (Age 52 years)
Shared note:
Sensitive:0 1872.08.13 Vielse Udskrift af Madum sogns kirkebog 1855-1885 LAN C 523 B - 10 Copulerede Lbnr.:1872 - 1 Brudgommens Navn, Alder, Stand Haandtering og Opholdssted:Ungkarl, Huusmand og Blikkenslager Jens karl Severin Nielsen af Sønder Lem født i Ølstrup d. 17. April 1820 Brudens Navn, Alder, Stand Haandtering og Opholdssted:Fraskilt Stivert Kjeldsen opholdende sig i Lund og andre Steder født i Brande d. 22. Juli 1836 Andet Ægteskab (ifølge Kongel. Bevilling af 26 Juli 1872 til at indgaanyt Ægteskab med Brudgommen) Hvem Forloverne ere:Gmd. Svend Holm og Jens Strandbygaard. Vielsesdagen:13. August Vielsesstedet:i Kirken Anm.: Kongebrev af 12. August 1872
Death
Type: DEAT
October 30, 1900 (Age 80 years) Age: 80 years 6 months 13 days
Shared note: Sensitive:0
Event from January 1, 1960 to January 1, 1961 (59 years after death)
Shared note:
Sensitive:0 Jens Carl Severin Nielsen H. P, Hansen: "Natmandsfolk og Kjæltringer 2" Side 155 Af Niels Kat`s børn er kun Severin, der i alminelighed blev kaldt Severin Kat, videre bekendt. Under Niels Jørgensen og Mette Cathrine Pedersdatters omstrejfen blev han født ved "en kålgordi'g" ved gården Hjøllund i Ølstrup sogn den 17/4 1820. I sin barndom og ungdom vandrede han uafbrudt dels med sin fader og dels med sin ældre broder uden at have plads. Han blev, som nævnt under Niels Kat, anholdt i Varde, kom på sygehuset for fnat, men stak af derfra uden at blive straffet. Senere blev han i Bølling Nr. herred dømt for løsgængeri med 6x5 dages vand og brød. Ved sin løsladelse den 15 / 12 1840 fik han tilhold om at drage hjem til Lem, hvor han var bleven kendt forsørgelsesberettiget, og søge sig en plads. Nu skulle han opholde sig hos Henrik Jensen i Ølstrup, medens præsten kunne forberede ham til Confirmationen. Men allerede to dage senere forlod han sognet, drog hen til Anders Jensen Kvembjergs og fik sin kæreste, Else Cathrine Andersdatter, med sig på vandring. Efter at have strejfet om i Vestjylland blev parret anholdt og tiltalt i Bølling Nr. herreds politiret den 2 / 9 1841, og den 24. samme måned blev Severin for tredie gang begået løsgængeri idømt 1 års forbedringshusarbejde i Viborg. Under sit ophold i Viborghus blev han confirmeret i 1842. Han fik mg. for kundskaber og g. for opførsel. Den 8 / 11 1845 blev Severin for fjerde gang begået løsgængeri idømt 2 års tugthus i Hammerum herreds politiret. Hans livsledsagerinde, Else Cathrine, fik ved samme lejlighed 1 år. Kort efter at Severin var sluppet ud fra Viborghus blev han arresteret i Hjerm - Ginding herred sammen med sin nye "dil' ", Benned Hansdatter, og den 9 / 11 1848 idømt 4 års tugthus for løsgængeri, hvilket blev stadfæstet såvel i over - som højesteret 1 / 5 1849. Siden har jeg ikke truffet Severin Kats navn blandt de tiltalte og straffede kjæltringer. En gammel kone i Lem har fortalt mig, at Severin både var skikkelig og mådeholden, når han da ikke fik altfor stort besøg af andre kjæltringer, for da kunne det gå vildt til. "De wa den jænnest rakker, vi hå'r i æ såwn - vi va så stuer a de, de wa sårn skikkele fålk! " Den 13 / 8 1872 blev ungkarl husmand og blikkenslager Jens Carl Severin Nielsen fra Lem viet i Madum kirke til fraskilt Stivert Kjeldsen, "opholdende sig i Lem og andre Steder". Hun var født i Brande den 22 / 7 1836. I førstningen boede parret i et simpelt hus, der delvis var gravet ind i en høj øst for Røgind kro; men senere hjalp folk dem til at få et bedre hus. Sidste lå på Pæ Jørgensens mark, og efter at Severin og stivert var stedt til hvile ved kirkegårdens nordre stette, holdt Pæ Jørgensen deres grav pænt i orden, så længe han levede. Severin lavede bliktøj, som han gik rundt og solgte til folk. Når han var "o æ klit", fik han fisk med sig hjem. Fra folkemunde har jeg ikke noget stof vedrørende ham udover, at han engang var kommen ifølge med en "bornholmer" i en dagvogn. Bornholmeren talte til sine medrejsende og hævdede, at man ikke skulle sørge for den dag i morgen. Da greb Severin Kat ind i debatten og sagde: "De æ løwn - de hår a prøwe jæn gång, o da hå*r a nær suldt ihjæl!" Parret fik tre børn, en søn, som man kaldte Niels "Rien" (Severin) og to døtre, der både var pæne og skikkelige folk - de rejste som voksne til Amerika. Severin døde den 30 / 10 1900 og Stivert den 21 / 5 1902.
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
elder brother
4 years
himself
Father’s family with Karen Jensdatter Svin - View this family
father
step-mother
Marriage:
half-sister
3 years
half-sister
Father’s family with Anne Cathrine Sørensdatter - View this family
father
step-mother
Marriage:
Mother’s family with Wilhelm Mødbak - View this family
step-father
mother
Marriage:
half-brother
Family with Stivert Kjeldsen - View this family
himself
wife
Marriage: August 13, 1872Madum kirke
Family with Else Cathrine Andersdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
Johannes Pedersen Mus + Else Cathrine Andersdatter - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: December 2, 1856Dejbjerg kirke
-3 years
step-daughter
step-daughter

Birth
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 Se forhøret 13.-2.-1835
EVEN
Sensitive:0 !835.02.13 Justitien contra Niels Jørgensen, Jens Karen Severin Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter, anholdt under Kjæltringejagten d. 11. febr. 1835 og tiltalt for løsgængeri og betleri 1. retsmøde Ulfborg-Hind herreders politiret 13. febr. 1835 Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, den 13. Febr. blev Ulfborg og Hind Herreders Politieret sat og holdt paa Raadstuen i Ringkjøbing af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og Christen Torp. - - - - - Retsmødet indledes med forhør over 3 personer, som ikke er af natmandsslægt og som løslades direkte fra præliminærforhøret uden at der rejses sag imod dem. Forhørene over disse personer refereres ikke her. - - - - - 4. Niels Jørgensen, anholdt i Thimring Sogn, forklarede, at han er hjemmehørende i Rind Sogn, Hammerum Herred og er sidst ved denne Rets Dom af13de August 1832, som senere blev stadfæstet ved Høiesteret dømt for 2den Gang begaaet Løsgjængerie dømt til 8 Maaneders Arbeide i Viborg Tugt- og Forbedringshuus, hvilken Straf han har udstaaet og blev hjemsendt derfra den 6te August 1833 til sit Hjemsted Rind Sogn, hvor han dog ikkuns opholdt sig et par Dage, da han skulle gaae paa Omgang i Sognet og ikke fik nok at spise. Han begav sig derpaa strax igien paa en Vandring nordpaa i Jylland og har siden bestandig gaaet omkring uden at have nogen Tjeneste eller fast Opholdssted. Han har for det meste ernæret sig ved Blikkenslagerarbeide, dog tilstaaer han ogsaa en enkelt Gang at have betlet, naar han ingen Arbeide har havt. Siden omtrent ved Mortensdagstider 1833 har hans Søn, der i Onsdags blev anholdt tilligemed hami Thimring, navnlig Jens Karen Severin Nielsen gaaet omkring med ham og hjulpet ham at gjøre Bliktøi og Hægter samt ogsaa undertiden at feie Skorstene for Colonisterne paa Alheden, og kort efter sidstafvigte Pindse kom det ligeledes med ham anholdte Fruentimmer Anne Cathrine Sørensdatter ogsaa i Følge med dem i Egnen ved Lemvig, og have de alle 3 siden bestandig fulgtes ad. Hun har deels ernæret sig ved at strikke Strømper, naar hun har kunnet faa noget Uld og ellers betlet omkring hos Godtfolk. Han forsikrer iøvrigt ikke at have giort sig skyldig i Tyveri eller nogen anden Forbrydelse, og han foregiver at have ved Maskinarbeide i Viborg Tugthuus faaet Skade i den venstre Skulder, som siden har giort ham vanfør og uduelig til Arbeide. Arrestanten blev atter indsat i Arresten. 5. Anne Cathrine Sørensdatter, anholdt tilligemed No. 4 i Thimring Sogn, forklarede, at hun er 72 Aar gammel, født i Fæsted i Hygum Sogn sønden for Ribe af Forældre Markmand Søren Jørgensen og Inger Jensdatter, som begge er døde for mange Aar siden . Hun har været gift med en Nordmand Niels Nielsen, som døde over 90 Aar gammel kort før Juul 1833. Det samme Efteraar, omtrent ved det saakaldte Store Marked i Holstebroe havde hun det Uheld at falde i en Vasegrøft mellem Ginding og Vemb, hvorved hun brækkede sin venstre Arm og blev lagt ind paa Amtsygehuset i Holstebroe, hvor hun laae en Tid lang under Lægens Kuur, og efterat hun var blevet helbredet sad hun arresteret paa Raadstuen omtrent et Fjerdingaar, hvor hun flere Gange var i Forhør, og hvor hun afgav Forklaringer om hendes foregivende Opholdssteder samt Liv og Levnet. Hun veed ikke om der overgik hende nogen Dom, som i al Fald ikke har været høiere en simpelt Fængsel i nogen Tid, men det blev bestemt, at hun skulde høre hjemme i Gørding Sogn, hvorhen hun blev sendt og af Fattigvæsenet bortliciteret til Underholdning i Buur Mølle. Her blev hun dog ikkuns omtrent 3 Uger, hvorefter hun vandrede bort derfra i Selskab med Niels Jørgensen, saavidt hun veed kort efter Pindse 1834 og har siden gaaet omkring med ham hist og her i Landet uden at have noget fast Opholdssted. Hun har ernæret sig deels ved at strikke Strømper og Ærmer og deels ved at betle, men forsikrer ikke at have gjort sig skyldig i nogen anden Forbrydelse. Hun foregiver at have ofte og i høi Grad været angrebet af Slagtilfælde, men at hun er blevet godt pleiet af hendes Kjæreste bemeldte Niels Jørgensen, med hvem hun ville holde Bryllup saa snart han i dette Foraar kunde tjene noget ved Skorstensfeining hos Colonisterne paa Alheden. Hun forsikrer aldrig før at have været tiltalt eller straffet, medmindre saadant har været Tilfældet under hendes sidste Arrest i Holstebroe. Hun blev derpaa atter indsat i Arresten. 6. Jens Karen Severin Nielsen forklarede, at han er 15 Aar gammel, en Slegfredsøn af 4de Komparent Niels Jørgensen og Mette Cathrine Pedersdatter, som er død for 9 Aar siden. Han er fød i Ølstrup sogn, men har aldrig havt noget fast Opholdssted og bestandig gaaet omkring i Landet, deels i Følgeskab med sin Fader og en ældre Broder Jørgen Christian, og deels alene med sidstnævnte. Han er engang før, nemlig i Sommeren 1831 bleven arresteret tilligemed førnævnte sin Fader og Broder i Warde, hvor de sad en Tid lang arresteret, og blev derefter indlagt paa Sygehuset for at cureres for Fnat, men undvege derfra uden at der saa vidt han veed overgik ham og hans Broder nogen Dom eller at de have lidt nogen Straf. Iøvrigt forsikrer han aldrig oftere at have været anholdt førend nu, ligesom han ogsaa benægter at have begaaet noget andet ulovligt end at han undertiden har betlet. I det sidste omtrent 1 Aar har han bestandig gaaet rundt med sin Fader og hjulpet ham med at gjøre Hægter. Da han er vandret saa vidt omkring, kan han ikke opgive nogen bestemte Steder, hvor han har betlet, da baade Stedernes og Folkenes Navne er ham ubekjendte, dog opgiver han at have kort forinden han nu blev anholdt betlet i Worgod Sogn.Han har hverken lært at læse eller lært nogen Christendom. Han har i de sidste 2 á 3 Aar havt aabne Saar paa den høire Side og Skulder , hvoraf endnu findes betydeligt kjendelige Arr. Han blev derefter indsat i Arresten og forhøret udsat. John Finsen Vidner: P. Holm.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.16. 2. retsmøde Ulfborg-Hind herreders politiret 16. marts 1835. Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159. 1835, den 16de Martii blev Ulfborg Hind Herreders Politieret sat og holdt paa Ringkiøbing Raadstue af Herredsfogeden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og Chr. Smedgaard. Forhøret over Arrestanterne Niels Jørgensen, Jens Karen Severin Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter, som blev fremstillede fri for Baand og Tvang, blev continueret. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 10de dennes, modtaget den 14de næstefter, med 2 Bilage, hvoraf Domsacten blev antaget til Følge, men [..... .....] og Amtets Skrivelse til Indlemmelse saal.: ## Anne Cathrine Sørensdatter erkjendte Rigtigheden af de hende vedkommende fremlagte Documenter, og tvivlede ikke paa, baade at være overgaaet Dommen af 10de April f. A. og at have derefter udstaaet Straffen af 20 Dages simpel Fængsel, skiønt hun ikke kan erindre at skielne denne Straf fra den længere Sikkerheds Arrest. Niels Jørgensen erkjendte ligeledes Rigtigheden de fremlagte ham angaaende Documenter, dog vedblev han at paastaae endnu at lide af Svaghed i den venstre Arm som Følge af det ham ved Maskinarbeide i Wiborg Straffeanstalt tilføiede Stød. Da Dommeren endnu ikke havde modtaget de reqvirerede Oplysninger om Arrestanten Jens Karen Severin Nielsen, blev Forhøret udsat indtil videre og Arrestanterne indsatte i Arresten.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.25. 3. retsmøde. Ulfborg-Hind herreders politiret 25. marts 1835 Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, den 25. Martii. blev Ulfborg og Hind Herreders Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og Chr. Smedgaard. Sagen Politiet contra Arrestanten Niels Jørgensen m. fl. blev foretaget. Drengen Jens Karen Severin Nielsen blev fremstillet fri for Baand og Tvang. Dommeren fremlagde 1) en Skrivelse fra Kammerjunker, Bye og Herredsfoged Wedel Heinen i Warde af 23de dennes, som blev læst og antaget til Indlemmelse saal. ##. - Arrestanten erkjendte Rigtigheden af den fremlagte Skrivelse og tilføiede efter Anledning, at han næste 16de April fylder sit 15de Aar. Niels Jørgensen og Anne Cathrine Sørensdatter bleve dernæst ogsaa fremstillede fri for Baand og Tvang og erklærede intet videre at have at fremføre til deres Forsvar eller til Sagens Oplysning. Niels Jørgensen forklarede endnu efter given Anledning i Henseende til Spørgsmaalet om hans Søn Jens Karen Severins Forsørgelsessted, at hans Søn er født i [Hjøllund] Bye, Ølstrup Sogn, Bølling og aldrig nogetsteds havt stadigt Ophold siden han blev født. Hans Moder Mette Cathrine Pedersdatter, der er død for 9 Aar siden, levede i naturligt Ægteskab med Comparenten i 16 Aar, og havde i den Tid ingensteds fast Ophold, men løb omkring i Landet med ham. Hun er født i Thye, men havde efter hendes Udsagn aldrig opholdt sig samfulde 3 Aar paa et Sted. Videre Oplysning herom forsikkrer han ikke at kunne give. Sagen blev herefter optaget til Dom, og Arrestanterne indsatte i Arresten John Finsen Vidner: P. Holm.Chr. Smedgaard.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.31 4. retsmøde. Ulfborg-Hind herreders politiret 31. marts 1835 Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, den 31te Martii blev Ulfborg Hind herreders Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogeden Cancelliesecretair Finsen med Vidner P. Holm og J. Silkeborg. Sagen Politiet contra Arrestanterne Niels Jørgensen, Jens Karen Severin Nielsen og Anne Cathrine Sørensdatter blev foretaget, og Arrestanterne fremstillede fri for Baand og Tvang. Dommeren [......... .... ....] og fremlagde en Døbeattest af 29de dennes fra Pastor Holm i Lemb, imod hvilken Jens Karen Severin Nielsen intet havde at erindre. Attesten blev læst og antaget til Indlemmelse saalydende: ## Dommeren fremlagde dernæst sin skriftligt affattede Dom, der blev læst og taget ad acta saalydende ##.. De Domfældte erklærede dem tilfreds med Dommen, som for dem blev oplæst og bleve indsatte i Arresten. John Finsen Vidner: P. Holm. J. Silkeborg. Dom i Sagen ctr. Arrestanterne Niels Jørgensen, Anne Cathrine Sørensdatter og Jens Karen Severin Nielsen. Arrestanterne Niels Jørgensen, 56 Aar gammel, hans Søn Jens Karen Severin Jensen, 14 Aar gammel, og Anne Cathrine Sørensdatter, over 70 Aar gl., tiltales under nærværende Sag for Løsgiængerie og Betlerie. Det er ved deres egen Tilstaaelsei Forbindelse med Sagens øvrige oplyste Omstændigheder tilstrækkelig godtgiort at 1. Niels Jørgensen har, efterat være den 6te August 1833 hjemsendt fra Wiborg Tugt og Forbedringshuus til Rind Sogn i Hammerum Herred, hvor han er forsørgelsesberettiget og skulde gaae paa Omgang imellem Sognebeboerne, forladt dette sit rette Opholdssted og siden bestandig vandret omkring i Jylland og ernæret sig deels ved Blikkenslager og Hægtemager-Arbeide og deels ved at betle. Han har forhen været straffet for 1ste Gang begaaet Løsgiængerie og Betlerie efter Høiesterets Dom af 21. Novbr. 1832 med 3 Maaneders Forbedringshuusarbeide. Han vil saaledes nu blive at ansee med Straf efter Frdn. af 21. Aug. 1829 3 og 8. Da hans Foregivende om formedelst en Svaghed i den venstre Skulder, deel ikke kan antages at være beviist og deels ikke vilde kunne komme i Betragtning til at fri ham for at ansees som Løsgiænger, da han ikke har benyttet den ham af Fattigcommissionen for Rind Sogn givne Understøttelse og [Anviisning] til lovligt Erhverv. Da det endvidere er godtgiort, at han desuden har [...dt] sin Søn, Medtiltalte Jens Karen Severin Nielsen, til at betle, maa denne Omstændighed efter Reglementet for Fattige paa Landet af 5te Julii 1803 67 ogsaa tages i Betragtning ved Straffegradens Bestemmelse, som ikke skjønnes at kunne blive ringere end 1 Aars Forbedringshuusarbeide. 2. Jens Karen Severin Nielsen har som født af omvandrende Natmandsfolk aldrig siden han blev født havt noget fast Opholdssted, men bestandig flakket omkring og betlet i Forening deels med sin Fader og deels med en ældre Broder, men da han endnu ikke har fyldt 15 Aar og ikke forhen har været tiltalt eller straffet, vil han efter Reglementet for Fattige paa Landet af 5te Julii 1803 68 jfr. Frdn. 21. Aug. 1829 7 ikkuns være at advare og sætte under strengere Tilsyn, men iøvrigt blive at frifinde for Tiltale i denne Sag. 3. Anne Cathrine Sørensdatter er forhen efter Hjerm Ginding Herreders Politierets Dam af 10de April 1934 bleven for 1ste Gang begaaet Betlerie straffet med 20 Dage simpelt Fængsel og blev derfra efter Amtsresolution afleveret til Wemb, Buur og Giørding Sogne til Forsørgelse men løb derfra efter kort Tids Forløb ved Pinsetider f. A., og har siden den Tid flakket omkring og betlet i Følgeskab med Tiltalte Niels Jørgensen, indtil hun tilligemed ham og hans Søn blev anholdt i Thimring Sogn den 11te f. M. Hun vil saaledes nu blive at ansee for 2den Gang begaaet Betlerie og 1ste Gang begaaet Løsgiængerie (da hun har unddraget sig den hende af det Offentlige anviiste Forsørgelse) efter Frdn. 21de Aug. 1829 4, jfr.2 og 8, med Straf, som med H4ensyn til hendes Alderdom og Svaghed skiønnes passende at kunne bestemmes til 40 Dages simpelt Fængsel paa Sædvanlig Fangekost. Tiltalte Niels Jørgensen og Anne Cathrine Sørensdatter ville derhos blive at dømme til hver for sit Vedkommende at udrede alle af deres Arrest og Straffens Fuldbyrdelse lovlig flydende Omkostninger, hvorimod Tiltalte Jens Karen Severin Nielsens Arrestomkostninger ville bleve at udrede af det Offentlige. Thi kjendes for Ret: De Tiltalte Niels Jørgensen og Anne Cathrine Sørensdatter bør hensættes, den Første som Forbedringshusfange til Arbeide i Viborg Tugt og Forbedringshuus i 1 Aar, den sidste i simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 40 Dage, samt hver for sig udrede alle af deres Arrest og Straffenes Execution lovlig flydende Omkostninger. Tiltalte Jens Karen Severin Nielsen bør fri for Tiltale i denne Sag at være, og de paa hans Arrest medgaaede Omkostninger at udredes af det Offentlige. At efterkomme under Adfærd efter Loven. John Finsen. Fremlagt og oplæst i Ulfborg-Hind Herreders Politieret den 31te Marts 1835. J. Finsen
EVEN
Sensitive:0 1835.04.03 Fattigforhør Afskrevet efter Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA microfilm M-33.159 1835, de 3die April blev Arrestanten Niels Jørgensen fremstillet for et Forhør paa Ringkjøbing Raadstue i Overværelse af P. Holm og J. Silkeborg for at afkræves en nærmere Forklaring angaaende hans Søn, den ligeledes arresterede Jens Karen Severin Nielsen til mulig Oplysning om og Udfindelse af hans Forsørgelses-sted. Efterat være formanet til at sige Sandhed forklarede han, at bemeldte Drengs Moder var født omkring 4 mile sønden for Thisted (men i hvilket Sogn eller Bye veed han ikke) den 13de Martij 1782, hendes Forældre hed Peder Jensen og Maren. Fra sit 5te Aar havde hun gaaet omkring i Landet og tigget, men ingensteds havt fast Ophold, indtil hun omtrent 20 Aar gl. kom til Aalborg, hvor hun tjente i 2 Aar, men hos hvem veed han ikke. Dér blev hun besvangret af Corporal Wilhjelm, og efter den Tid gik hun bestandig omkring i Landet med sit Barn og til sidst med Compt., ved hvem hun fødte 2 Børn, i 16 Aar og 21 Uger, indtil hun døde den 20de November 1825 i Sulsted Sogn i Wendsyssel og blev begravet der. Han forsikkrer i denne Henseende ingen videre Oplysning at kunne meddele, hvornæst Forhøret blev sluttet, og Arrestanten indsat i Arresten. John Finsen Vidner: P. Holm. J. Silkeborg.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1838.03.13. Forhør. Udskrivt af Bølling-Nørre Horne herreders politieprotokol 1832-1840. Mikrofilm M-32.656 Aar 1838 den 13 Martz blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da ifølge Amtets Ordre blev optaget et Forhør til Oplysning om Jens Carl eller Karen Severin Nielsens Ophold i Lemb Sogn. Retten fremlagde ovennævnte Ordre med paategnet Stævning ligesom de med Ordren modtagne 4 Bilage med sidste til Vedhæftning, Ordren med Stævning til Indlemmelse saalydende: ##. For Forhøret fremstod Mikkel Christensen, Wahrhode, som paa Anledning forklarede, at det forholder sig rigtigt, at en Person ved Navn Karen Severin Nielsen, der havde et daarligt Been og som var tilkjendt Lemb Fattigdistrict til Forsørgelse, af Fattigcommissionen sammesteds blev indleiet til Logie og Forpleining hos Dep. i Decbr. Maaned f. A. og forblev hos ham i 6 Uger, i hvilken Tid bemeldte Person nød ordentlig Huuslye, Klæde og Føde, ligesom og Dep. hver fjortende Dag nød sin Betaling derfor af Fattigcommissionen, nemlig for de første fjorten Dage 2 Skp. Rug og 1 Mk. 4 s. H. Cour. i Penge og for hver af de andre 14 Dage 1 Skp. Rug og 1 Skp. Byg. Under sit første Ophold hos Dep. førte Karen Severin Nielsen ingen Klage over sin Forpleining, der var fuldkommen god i alle Maader, ligeledes veed Dep. at omtrent 14 Dage før Severin Nielsen forlod ham blev han paa Fattigcommissionens Foranstaltning paa Grund af sit daarlige Been kjørt ind til Districtschirurg Gunst i Ringkjøbing, der [-----rede] ham noget Plaster med Ordre om at bruge det i fjorten Dage til 3 Uger, hvorefter han igjen skulde komme til Doctoren, men da disse 14 Dage var forløbne, foregav Karen Severin Nielsen at han selv vilde gaae ud til Gunst og forlod derpaa Huset uden senere at være kommet tilbagee. Efter at have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed blev han demitteret. Forhøret sluttet for at tilstilles vedkommende Fattigcommission, hvornæst det Hele til Amtet vil blive afsendt. Politieretten hævet. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1838.11.15. Retsmøde Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656 Aar 1838 den 15 November blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lange og Christen Pedersen, hvor da blev optaget et Forhør i Anledning af en Skrivelse fra Lysgaard og Hids Herreder af 22de f. M. betræffende den sammesteds arresterede Jens Carl Severin Nielsen. Retten fremlagde ovennævnte Skrivelse samt een til idag udtagen Stævning med Benærkning, at de i Skrivelsen ommeldte Nøgler først var modtaget med Posten den 10de dennes, hvilket havde foranlediget, at Stævningen ei før kunde udtages. De fremlagte Documenter acteres saalydende: ##. 1. Af de Indstævnte var mødt Mikkel Christensen Warhode, der paa Anledning forklarede, at Arrestanten af Fattigvæsenet var indleiet hos ham fra 1ste Juledag 1837 og 6 Uger derefter, da han forlod Huset og siden blev arresteret i Skive. De til Retten oversendte Nøgler kjendte Dep. ikke noget til. - Demitteret. 2. Henrik Jensen, som paa Anledning forklarede, at omtrent i Juni og Juli Maaneder var Arrestanten tilhuse hos ham paa Fattigvæsenets Regning, men blev som mistænkt for Tyverie i Ringkjøbing arresteret. Her sad han i længere Tid indtil d, 1ste October d. A., da han igjen kom frie og i Huset til Dep., men den 11te f. M. gik han bort under Foregivende af at ville gaae til Deiberg, og senere har han ei indfundet sig hos Dep. De oversendte Nøgler blev Dep. foreviste, og skjønt det forekommer Dep. at han i sin Stald har havt hængende 2 lignende, er han dog ikke vis derpaa og tør ikke under Eed vedkjende den som sine, saa meget mere da Dep. som Smed har flere ubenyttede Nøgler i sit Huus uden videre at lægge Mærke til hvorledes de ser ud. - Ratihaberet, demitteret. Forhøret sluttet. Hertz. Som Vidner:J. W. LangeChristen Pedersen
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1840.07.29 Underretsdom Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAN B 81 - xx, mikrofilm rulle M-32.660-661 Aar 1840 den 29de Juli blev i Politisagen mod Arrestanten Jens Carl eller Karen Severin Nielsen afsagt saadan DOM: Ved egen Tilstaaelse og øvrige under nærværende Sag oplyst Omstændigheder er Tiltalte Jens Carl eller Karen Severin Nielsen overbeviist om uden vedkommende Fattigcommissions Tilladelse den 31te Maii d. A. at have begivet sig bort fra Lemb Sogn, hvor han som forsørgelsesberettiget gik paa Omgang, hvorpaa han i nogle Dage har vanket omkring uden Arbejde eller egentlig fast Bestemmelse, indtil han den 7de Juni selv anmeldte sig for Politiet i Wiborg og derfra hertil overført. Ved Bortgangen fra sit Forsørgelsessted medtog han to Skjorter, en Trøie og to Par Beenklæder, som var ham betroede af Fattigcommissionen i Lemb, men af dette har han paa Vandringen bortsolgt den ene Skjorte for to Mark [Hb.] Courant til en ham ubekjendt Person uden siden at junne bringe den tilstede og bort- kastet det eene Par Beenklæder som ubrugelige, hvorimod han har bragt de øvrige Klædningsstykker hjem med sig. Skjorten og Beenklæderne er anset til en Værdie af 1 rbd. 2 mk. 15 s. r. S. Skjønt Tiltalte for dette sit Forhold i Henhold til Frd. 21de Aug. 1829 1 ikke kan betragtes som Løsgænger, da det deri befalede Tilhold af Politimyndigheden ei er eller kunne gives ham, saalænge han stod under Fattigcommissionens Specielle Opsyn og Forsorg. ville han dog ei kunde undgaa Straf i Overensstemmelse med Pl. 14. Decbr. 1810 22, Pl. 19. Decbr. 1832 samt Frd. 11 April 1840 43, og sees nu hen til Tiltaltes foregaaende Levnet, da findes han, der nu er 20 Aar gammel, straffet, først efter Dom af 16. Septbr. 1837 for første Gang begaaet Løsgængerie og Betlerie med 60 Dages Fængsel paa simpel Fangekost, dernæst efter Dom af 26 Maii 1838 for 2den Gang begaaet Betlerie med 10 Dages Fængsel paa Vand og Brød, og endelig tvende Gange tiltalt for Tyverie, men paa grund af manglede tilstrækkelige Beviser begge gange frifunden for Actors videre Tiltale ved Domme af 25. Septbr. og 8 Decbr. 1838, og Straffen fastsættes derfor denne Gang saavel for den begaaede Overtrædelse som for Ulydighed imod Fattigcommissionens Foranstaltninger som for det bedragelige Forhold med de bortkastede Beenklæder til 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, hvorhos han har at udrede samtlige af Sagen og Dommens Execution flydende Omkostninger. Paa Erstatningen renoncerer Fattigvæsenet. Thi kjendes for Ret. Tiltalte Jens Carl eller Karen Severin Nielsen bør paa egen Bekostning hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i tre Gange fem Dage og Nætter med befatlet Mellemfrist, hvorhos han har at udrede samtlige af nærværende Sag lovligt flydende Omkostninger. - At efterkomme under Adfærd efter Loven. Hertz
EVEN
Sensitive:0 1841.09.24 Underretsdom Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAN B81 - xx, RA mikrofilm M-32.660-661 Aar 1841, den 24. September blev i Politiesagen contra Jens Carl Severin Nielsen og Else Cathrine Anders- datter afsagt saadan DOM. De under nærværende Sag tiltalte Personer Jens Carl Severin Nielsen og Else Cathrine Andersdatter ere ved egen Tilstaaelse og efter Sagens oplyste Omstændigheder overbeviiste om siden midt i December Maaned f. Aar indtil deres Anholdelse først i indeværende Maaned uagtet de er fuldkommen arbeidsføre og forud have erholdt Tilhold om at holde sig Frd. 21. Aug, 1829 efterrettelig, at have drevet omkring i Landet uden fast Erhverv eller Tjeneste. De have saaledes gjort sig skyldige i Løsgængerie og kunne for denne deres Lovovertrædelse ei undgaae at blive straffet efter ovennævnte Anordning. Hvad nu betræffter Jens Carl Severin Nielsen, da er han 21 Aar gl., har forhen været straffet 1) for første Gang begaaet Løsgængerie og Betlerie efter Dom af 16de Sept. 1837, 2) for 2den Gang begaaet Betlerie med 10 Dages Fængsel paa Vand og Brød efter Dom af 26de Maii 1838, 3) for 2den Gang begaaet Løsgængerie med 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød efter Høiesterets Dom af 14de Octobr. f. A. Ligeledes har han tvende Gange været tiltalt for Tyverie, men er begge Gange frifundet for Actors videre Tiltale, og skjønt den Paagjældendes heele Vandel saaledes tyder paa afgjort Hang til Løsgænger-Livet, og dette synes at tale for Anvendelse af skærpet Straf, formeener dog Retten, at hans nu tredje Gang begaaede Løsgængerie, med Hensyn til at han endnu er uconfirmeret og ei hidndtil er overbeviist om nogen farlig Forbrydelse, passende bøer afsones overensstemmende med Frd. 21. Aug. 1829 3 med 1 Aars Arbeide som fForbedringshusfange i Viborg Tugt og Forbedringshus. Betræffende Else Cathrine Andersdatter, da er hun kun 17 Aar gammel og tiollige i frugtsommelig Tilstand. Hun har forhen været straffet for 1ste Gang Betlerie og Løsgængerie samt for uhjemlet Besiddelse af stjaalne Koster efter Bølling og Nørre Herreders Extrarets Dom af 8. Octob. f. A. med 20 Dages Fængsel på simpel Fangekost, og skulle saaledes nu, da ingen skærpende Omstændigheder ved hendes Forbrydelse fandt Sted, hvorimod hendes Ungdom taler for mildeste Straf, afsone sin Brøde, 2den Gang begaaet Løsgængerie, med 20 Dages Fængsel paa Vand og Brød efter Frd. 21. Aug. 1829 3, men paa Grund af at hun er under 18 Aar og i frugtsommelig Tilstand, bliver denne Straf i Henhold til Frd. 12. Juni 1816 7 sammenholdt med Do.23de Maii 1840 1, 4 at forandre til simpelt Fængsel paa Almindelig Fangekost i 40 Dage med det i sidstnævnte Anordning bestemte Tillæg af Brød og Penge. De Tiltalte udreder hver for sig de paa deres Arrest og Varetægt samt Execution af Dommen medgaaede Omkostninger. Thi Kiendes for Ret: Tiltalte Jens Carl Severin Nielsen bør som Forberingshuusfange hensættes til Arbeide i eet Aar i Wiborg Tugt og Forbedringshuus. Else Cathrine Andersdatter hensættes i 40 Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost med Tillæg af halvt Brød og Penge. Desuden udreder hver af de Tiltalte de paa deres Varetægt, Arrest m. v. samt Dommens Execution medgaaede Omkostninger. - At efterkommee under Adfærd efter Loven. Hertz
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1841.10.02 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4397 Aarligt No:77 Rulle No.:405 Fangernes Navne:Jens Carl Severin Nielsen af Skiern Arrest Hvor født:Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1841, d. 2den October Hvorfor:3die Gang Løsgængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1842, d. 2den October hjemsendt Opførsel taalelig Straffet før:Ja 3 Gange - See No. 5111 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Ølstrup Sogn, Bølling Herred, Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:1842, 12te Juni i Viborg Tugthuus Religion:Luthersk Profession:- - - Alder: 21 Anmærkning:Dømt inden Bølling og Nørre Herreders Politiret d. 24. Sept. 1841 Approberet af Ringkiøbing Amt d. 28de s. M.
Confirmation
Sensitive:0 1842.06.12 Konfirmation Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 Lan C 235 - 1 Confirmerede Drenge. 1842, 3die Søndag efter Trinitatis, 12. Juni. Aar og Lbnr.:1842 - 3 Confirmandens Navn og Opholdssted:Jens Carl Severin Nielsen Forældrenes, Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne:Søn af Niels Jørgensen og hustru Mette cathrine Pedersdatter født og hjemmehørende i Ølstrup Sogn, Ringkjøbing Amt, inddømt paa 1 Aar for Løsgjængerie Confirmandens Alder:22 Aar gl Vidnesbyrd vedr. Kundskab og Opførsel:Kundskab: mg Opførsel: god. Naar og af Hvem vaccineret:Ifølge Attest fra Hoff beskyttet mod Børnekopper af 9. Juni 1842.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 02.-10.-1841
Property
Sensitive:0 1843.02.13 Fadder Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1834-1850 LAN C 539 - 5 Fødte. Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1843 - 3 Fødselsdagen:13. Febr. Barnets Navn:Inger Marie Jacobsdatter Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:I Kirke 26. Febr. Forældrenes Navne, Haandtering ogbopæl:Moder Mette Kirstine Andersdatter paa Vognberg Heede Til Barnefader blev udlagt Enkemand Jacob Hansen af [Brønden] Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:baaren af Pige Mette Andersdatter Hmd. Jens Andersen, Ungkarl Severin Nielsen Kone Mette Kirstine Christensdatter og Pige Else Cathrine Andersd. af Deiberg. Anm:Anmeldt for Sognepræst Hansen i Gjørding.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1846.02.18 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.5111 Aarligt No:19 Rulle No.:294 Fangernes Navne:Jens Carl eller Karen Severin Nielsen af Hammerum Herreds Arrest Hvor født:Ølstrup sogn, Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1846, den 18. Februar Eftermidd. Hvorfor:4de Gang Løsgængeri Hvor længe:2 Aar Naar løsladt og Opførsel:1848, d. 18. Februar hjemsendt. Opførsel god. Straffet før:4 Gange. See No. 4397, 5465 Hvor Værnepligtig:Ringkiøbing Amt 18 - 42 Hvor Forsørgelsesberettiget:Lemb Sogn, Bølling Herred, Ringkiøbing Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:2 Døttre Er Confirmeret:den 12. Juni i denne Straffeanstalt. Religion:Lutherske Profession:Omstreifende Glarmester Alder: 25 Anmærkning:dømt ved Hammerum Herreds Politiret den 8. November 1845 ved Ringkiøbing Amts Overpolitiret den 17. Januar 1846
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 18.-02.-1846
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 11 5 1849 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.653 Løbenr.5475 Aarligt No:25 Rulle No.:293 Fangernes Navne:Jens Carl eller Karen Severin Nielsen af Holstebroe Arrest Hvor født:Ølstrup S., Ringkiøbing A. Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1849. d. 11te Mai Efterm Hvorfor:5. Gang Løsgængeri Hvor længe:4 Aar Naar løsladt og Opførsel:1853, d. 11te Maii hjemsendt Straffet før:5 Gange, ad 4397, 5111 Hvor Værnepligtig:Ringkiøbing Amt 18 - 42 Hvor Forsørgelsesberettiget:Lemb S., Bølling H., Ringkiøbing A. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:I Straffeanstalten Religion:Lutherske Profession:Omstrøifende Glarmester Alder: 28 Anmærkning:Hjerm-Ginding Hrdrs Politiretsdom af 9de November 1848 LORetten 27de December s. A. Hste Retsdom af 1. Mai 1849
EVEN
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 11.-5.-1849
Marriage
Sensitive:0 1872.08.13 Vielse Udskrift af Madum sogns kirkebog 1855-1885 LAN C 523 B - 10 Copulerede Lbnr.:1872 - 1 Brudgommens Navn, Alder, Stand Haandtering og Opholdssted:Ungkarl, Huusmand og Blikkenslager Jens karl Severin Nielsen af Sønder Lem født i Ølstrup d. 17. April 1820 Brudens Navn, Alder, Stand Haandtering og Opholdssted:Fraskilt Stivert Kjeldsen opholdende sig i Lund og andre Steder født i Brande d. 22. Juli 1836 Andet Ægteskab (ifølge Kongel. Bevilling af 26 Juli 1872 til at indgaanyt Ægteskab med Brudgommen) Hvem Forloverne ere:Gmd. Svend Holm og Jens Strandbygaard. Vielsesdagen:13. August Vielsesstedet:i Kirken Anm.: Kongebrev af 12. August 1872
Death
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 Jens Carl Severin Nielsen H. P, Hansen: "Natmandsfolk og Kjæltringer 2" Side 155 Af Niels Kat`s børn er kun Severin, der i alminelighed blev kaldt Severin Kat, videre bekendt. Under Niels Jørgensen og Mette Cathrine Pedersdatters omstrejfen blev han født ved "en kålgordi'g" ved gården Hjøllund i Ølstrup sogn den 17/4 1820. I sin barndom og ungdom vandrede han uafbrudt dels med sin fader og dels med sin ældre broder uden at have plads. Han blev, som nævnt under Niels Kat, anholdt i Varde, kom på sygehuset for fnat, men stak af derfra uden at blive straffet. Senere blev han i Bølling Nr. herred dømt for løsgængeri med 6x5 dages vand og brød. Ved sin løsladelse den 15 / 12 1840 fik han tilhold om at drage hjem til Lem, hvor han var bleven kendt forsørgelsesberettiget, og søge sig en plads. Nu skulle han opholde sig hos Henrik Jensen i Ølstrup, medens præsten kunne forberede ham til Confirmationen. Men allerede to dage senere forlod han sognet, drog hen til Anders Jensen Kvembjergs og fik sin kæreste, Else Cathrine Andersdatter, med sig på vandring. Efter at have strejfet om i Vestjylland blev parret anholdt og tiltalt i Bølling Nr. herreds politiret den 2 / 9 1841, og den 24. samme måned blev Severin for tredie gang begået løsgængeri idømt 1 års forbedringshusarbejde i Viborg. Under sit ophold i Viborghus blev han confirmeret i 1842. Han fik mg. for kundskaber og g. for opførsel. Den 8 / 11 1845 blev Severin for fjerde gang begået løsgængeri idømt 2 års tugthus i Hammerum herreds politiret. Hans livsledsagerinde, Else Cathrine, fik ved samme lejlighed 1 år. Kort efter at Severin var sluppet ud fra Viborghus blev han arresteret i Hjerm - Ginding herred sammen med sin nye "dil' ", Benned Hansdatter, og den 9 / 11 1848 idømt 4 års tugthus for løsgængeri, hvilket blev stadfæstet såvel i over - som højesteret 1 / 5 1849. Siden har jeg ikke truffet Severin Kats navn blandt de tiltalte og straffede kjæltringer. En gammel kone i Lem har fortalt mig, at Severin både var skikkelig og mådeholden, når han da ikke fik altfor stort besøg af andre kjæltringer, for da kunne det gå vildt til. "De wa den jænnest rakker, vi hå'r i æ såwn - vi va så stuer a de, de wa sårn skikkele fålk! " Den 13 / 8 1872 blev ungkarl husmand og blikkenslager Jens Carl Severin Nielsen fra Lem viet i Madum kirke til fraskilt Stivert Kjeldsen, "opholdende sig i Lem og andre Steder". Hun var født i Brande den 22 / 7 1836. I førstningen boede parret i et simpelt hus, der delvis var gravet ind i en høj øst for Røgind kro; men senere hjalp folk dem til at få et bedre hus. Sidste lå på Pæ Jørgensens mark, og efter at Severin og stivert var stedt til hvile ved kirkegårdens nordre stette, holdt Pæ Jørgensen deres grav pænt i orden, så længe han levede. Severin lavede bliktøj, som han gik rundt og solgte til folk. Når han var "o æ klit", fik han fisk med sig hjem. Fra folkemunde har jeg ikke noget stof vedrørende ham udover, at han engang var kommen ifølge med en "bornholmer" i en dagvogn. Bornholmeren talte til sine medrejsende og hævdede, at man ikke skulle sørge for den dag i morgen. Da greb Severin Kat ind i debatten og sagde: "De æ løwn - de hår a prøwe jæn gång, o da hå*r a nær suldt ihjæl!" Parret fik tre børn, en søn, som man kaldte Niels "Rien" (Severin) og to døtre, der både var pæne og skikkelige folk - de rejste som voksne til Amerika. Severin døde den 30 / 10 1900 og Stivert den 21 / 5 1902.
Shared note
gså kaldet Jens Karen Severin Nielsen også kaldet Severin Kat