Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Jens MortensenAge: 34 years18081842

Name
Jens Mortensen
Surname
Mortensen
Birth
Type: BIRT
from January 1, 1808 to January 1, 1809 22 21
Shared note: Sensitive:0
Birth of a brotherChristopher Mortensen
Type: BIRT
March 21, 1811 (Age 3 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a sisterAppelone Mortensdatter
Type: BIRT
from January 1, 1815 to January 1, 1816 (Age 7 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a sisterElse Marie Mortensdatter
Type: BIRT
December 2, 1819 (Age 11 years)
Shared note:
Sensitive:0 1819,12,02 Fødsel: Udskrift af Kornum sogns kirkebog 1814-1844 LAN C 182 A - 04 Fødte Qvindekiøn. Aar og Lbnr.:1819 - 5 Aar og Datum:1819, 2 Debr. Barnes Fulde Navn:Else Elisabeth Daabs Datum, hjemme eller i Kirken:5. Decbr. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Opholdssted:Omvandrende Natmandsqvinde Else Marie Hansdatter fød i Østerørbeck Faderen udlagt at være Morten Christoffersen Faddernes navne, Stand og opholdssted:Konen Birthe Frantzdatter Pigen maren Chrestensdatter Kristen Rask Tomas Christenen og Peder Jensen. Anm.:- - -
Christening of a sisterElse Marie Mortensdatter
Type: CHR
December 5, 1819 (Age 11 years) Age: 0 years 0 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 se fødselsnotatet
Birth of a brotherChristen Mortensen
Type: BIRT
November 16, 1821 (Age 13 years)
Shared note:
Sensitive:0 1821.11.16 Fødsel: Udskrift af Kornum sogns kirkebog 1814-1844 LAN C 182 A - 04 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr.:1821 - 3 Aar og Datum:1821 - 16. Nov. Barnets fulde navn;Kresten Daabs Datum, hjemme eller i Kirken:Omvandrende Natmandsqvinde Else Marie hansdatter Fød i Østerørbech. Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Pige Ane marie Jørgensdatter Pige maren Sørensdatter begge af kornum, Kresten Erichsen, Anders Krestensen og Thomas Krestensen alle i Østerørbech Anm.:Fader udlagt at være Morten Christoffersen.
Christening of a brotherChristen Mortensen
Type: CHR
November 18, 1821 (Age 13 years) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a brotherChristopher Mortensen
Type: BIRT
March 23, 1827 (Age 19 years)
Shared note:
Sensitive:0 1827.03.222 Fødsel Udskrift af Sebber sogns kirkebog 1826-1851 LAN C 187 B - 01 Fødte. Mandkjøn Lbnr.:12. Aar og Datum:1827, født 22. Martii Barnets fulde Navn:Christopher Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Morten Kristophersen og Else Marie Hansdatter, omvankende Natmandsfolk Dåbens Datum, Hjemme eller i Kirken:døbt i Kirken 25de Martii Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Karen Jespersdatter af Præstegaarden, Mette Marie Christensdatter, Thomas Torkildsens Steddatter, Christian Jensen Dahl, Søren Rebstrup og Lars Lynnerups Søn Jens alle af Barmer - Anm.:- - -
Christening of a brotherChristopher Mortensen
Type: CHR
March 25, 1827 (Age 19 years) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event July 18, 1831 (Age 23 years) Age: 23 years 6 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1831.07.18 Retssag Udskrift af Fjends-Nørlyng herreders politiprotokol 1826-1831 RA microfilm M-32.699 Aar 1831 Mandagen den 18. Juli om Formiddagen Kl. 9 blev Fjends og Nørlyng Herreders Politiret sat paa Viborg Raadstue af Kammerjunker, Herredsfoged v. Bülow i Overværelse af Vidnerne [.....] og Kongstad. Der blev foretaget No. 45/1831 Forhør over 4 anholdte Personer den 16de dennes. En Dommeren tilhændekommen Skrivelse fra Avlsforvalter Stilling af Aunsberg blev fremlagt og lyder som følger: ## Foreløbigen bemærkede Politimesteren, at de heromhandlede 4 Personer vel var ankommen i Løverdags Aften, men at andre Forretninger havde hindret ham fra før i dag at foretage Forhør. Løs og Ledig fremstod dernæst Mette Marie Hansdatter af Ørred Sogn 3 Miil østen for Holstebroe, der formanet til Sandheds Udsigende forklarede, at hun tjente hos Christen Sørensen af Almbæk, Hodsager Sogn indtil kort før Juul, men maatte forlade denne hans Tjeneste formeedelst Sygdom. Hun meldte sig dernæst hos Pastor Baggesen af Ørred Præstegaard paa Understøttelse, da hun formedelst Sygdom ikke kunne tage ny Tjeneste, men denne sendte hende til Herredsfoged Landt, hvor hun blev arresteret og hensat arresteret i 8 Uger og 4 Dage, hvornæst hun blev løsladt uden enten at blive tiltalt eller straffet. Hun blev dernæst transporteret til Ørred Præstegaard, og uagtet hendes Sygdom betydelig var forøget ved Opholdet i den kolde og fugtige Arrest, hvis Fugtighed var i den Grad, at hun Daglig maatte vride Vandet ud af sine Klæder, prøvede hun dog efter Paalæg af Præsten at forskaffe sig en fast Tjeneste og kom virkelig ogsaa i Tjeneste hos Jeppe Jacobsen, hos hvem hun havde tjent før i 4 Aar og hos dennes Svoger Søren Bæk i Hodsager Sogn, hos ham den halve Tid, men formedelst hendes tiltagende Svaghed maatte hun for omtrent 8 a 9 Uger siden, saa vidt hun erindrer, atter forlade denne Tjeneste og har hendes svagelige Helbred ikke tilladt hende senere at kunde tage Tjeneste. Hun meldte sig ikke denne Gang for Præsten, da hun ansaae det for unyttigt, som før havde behandlet hende med Haardhed og ikke vilde erkjende hendes Sygdom, men havde derimod foranlediget hendes Arrest. Hun har siden den Tid vandret om, da hun ikke kunde tage Ophold hjemme hos Moderen. Paa denne hendes senere Vandring har hun havt forskjellige Natteqvarterer uden at hun seer sig i Stand til nøjagtigen at opgive Samme, ligesom hun ogsaa kunne angive Hensigten af sin Omvandring at være den at kunne igien erholde sit Helbred, hvornæst hun agter at tage fast Tjeneste, ligesom hun paastaar, at hun ikke havde vandret, dersom det havde været hende tilladt at opholde sig hos hendes Moder, da hun, ihvor svag hun end var, dog kunde tjene sit Ophold med sine Hænder. Paa denne sin Omvandring har hun levet af andres Godhed uden egentlig at betle. Paa hendes Vandring i Løverdags den 16de dennes blev hun uden at have begaaet nogensomhelst Brøde anholdt i Fiskbæk Sogn af en hende ubekendt ridende Person og af ham ført til Raunstrup, hvorfra de sammen bleve transporteret herop De trende Personer hun var i følge med ere hendes Søster Maren Johannesdatter 18 Aar gl., uconfirmeret, Jens Mortensen af de Omvandrende, med hvem Comparentinden har været Kjæreste i 8 Dage og som hun antraf i Vesterbølle, men som hun dog tidligere har kjendt, Nicolai Christensen, ogsaa af de Omvandrende, 22 Aar gl. med hvem hendes Søster er Kjæreste. I de 8te Uger hun har vandret om som foran forklaret har hun deels været i Hammerum Herred, Fjends Herred, Rinds og Sallinge Herreder, Ginding Herred. Hun forlod alene Ørred Sogn og traf hendes Søster paa Himmelland tæt uden for Djørrup og dennes Kjæreste Nicolai Christensen i Svingelberg i Rinds Herred. [.... ........] forklarede hun at være født i Ørred Sogn af Forældre Johannes og Moder Mette Pedersdatter, 20 Aar gl. og confirmeret i Linaae Kirke. Hendes fader som var Glarmester er tilligemed Moderen bosat i Ørred Sogn. Hun har havt forskjellige faste Tjenester. Hun har kuns een Gang været tiltalt som Omløberske og straffet med 6 Ugers Fangekost i Nibe for omtrent 2 Aar tilbage af Dommeren Justitsraad Koefod. Til yderligere Legitimation fremlagde hun sit Skudsmaal, dateret 7. Nov. 1830, der lyder som følger, hvornæst hun aftraadte. Dernæst fremstod Marie Johansdatter af Ørred Sogn, der formanet til Sandheds Udsigende forklarede, at hun for omtrent 3 Maaneder siden forlod Ørred Sogn og Aarsagen til at hun forlod Sognet var den, at hun ikke kunde holde ud at gaae i Skolen, som laa Miil fra hendes Bopæl, da hun ikke havde det Nødvendige at spise og den Understøttelse hun fik af Sognet var aldeles utilstrækkelig. Hun har i disse 3 Maaneder fornemmelig opholdt sig ved Løgstøers Kanten og er ikke i Stand til at opgive de enkelte Byer eller Steder hun har havt Ophold. Indtil hun var 10 a 12 Aar gammel var hun hjemme hos Moderen og siden har hun havt nogle faa Tjenester, men dernæst for det meste vandret om. Paa hendes seneste Vandring antraf hun for omtrent 4 Uger siden hendes Søster uden for Djørrup paa Himmelland og Nicolai Jacobsen for 8 Dage siden og fulgte hende da indtil i Løverdags hun bleve anholdt. Hun har paa denne sin Vandring levet af Betlerie. Hun har forhen været tiltalt og straffet med Riis, nemlig første Gang for 5 Aar siden i Holstebroe af Justitsraad Fugl, som mistænkt for Tyverie med Riis , 2den Gang blev hun tiltalt i Nibe for Betlerie, men frikjendt. Saadant passerede for omtrent2 Aar siden. 3die Gang blev hun straffet for Betlerie og Løsgængerie i Hobro for omtrent 6 Maaneder siden. Iøvrigt er hun 18 Aar gl. og uconfirmeret, men hun veed egentlig ikke rigtig, hvor hun er født eller døbt, dog antager hun, at saadant er skeet i Aarrestrup i Holstein - Aftraadte. Derpaa fremstod Jens Mortensen af Hvam i Rinds Herred, der formanet til Sandheds Udsigende forklarede, at han er født af Omløbere, eller de saakaldte Natmandsfolk, har vandret om fra sin tidligste Ungdom og ingensinde søgt Skolegang eller uconfirmeret. Han har vandret for det meste ved Løgstøer og Nibe Kanten og stundom været ved Hobroe Kanten og enkelte Gange i Nørlyng Herred. Siden han forlod sine Forældre har han søgt sin Næring som Blikkenslager og derhos modtaget, hvad Folk uanmodet har givet ham. For omtrent 8 Dage siden traf han Mette Johansdatter og Marie Johansdatter og blev Kjæreste med den Første. Med disse og hans Søskendebarn Nicolai Kristian Jakobsen har han siden vandret om indtil de i Løverdags bleve anholdte. Comparenten har aldrig forhen været tiltalt eller straffet. Quad Generalia forklarede dernæst Anholdte at være 20 eller 21 Aar gl., født i Hvam Bye og Sogn og døbt i Sammes Kirke. Hans Forældre ere Morten Kristoffersen Winde og Moder Else Marie Hansdatter Bjørnstrup Understed sogn. Derpaa fremstod Nicolai Christian Jacobsen, der formanet til Sandheds Udsigende, forklarede, at han den 2den Julii Aar blev løsladt af Viborg Tugthus, hvor han havde været inddømt [2] Aar for at have stiaalet en Plag. Hjemført dernæst til Aarrestrup Sogn søgte han forgjæves at faa fast Tjeneste og forlod derpaa strax Sognet med sin Moder Ellen M Klemensdatter og Stedfader Anders Axelsen, som var af de omvandrende, og efter at have fulgt en Tid med dem kom han i Selskab med hans Søskendebarn Jens Mortensen tilligemed andre af de Omvandrende. Han har været på mange forskjellige Steder og seer sig ikke i Stand til at opgive Samme. For omtrent 8 Dage siden antraf han Mette og Marie Hansdatter med hvilken sidste han blev Kjæreste og fulgtes med dem, indtil de i Løverdags blev paagrebne. Iøvrigt er han 20 Aar gl. født og døbt i Laastrup Sogn og confirmeret i Viborg Tugthus. Hans Faders Navn er Jakob Kristian Nikolaisen. Paa hans Vandring, siden han kom ud af Tugthuset, har han ernæret sig som Blikkenslager og modtaget de Gaver man har villet unde ham. Hans Signalement Quad Generalia er: Han er 65 Tom høj, af Legemsbygning vel proportioneret, blaae af Øjne , rundladent Ansigt, blond Haar og har paa den højre Haand næst Lilfingeren en finger med en dobbelt Negel. Han er iklædt en sort Trøje med Metalknapper, en rødstribet Vest med Metalknapper, Lyseblaae stribede Beenklæder, Hvide uldne Strømper og Skoe, rød Bomuldstørklæde om Halsen, og Blaargarns Skjorte paa Kroppen samt Uldhat paa Hovedet. - Aftraadt. Atter fremstod Jens Mortensen, hvis Signalement er som følger: 63 Tom høj, spinkel af Legemsbygning, skarpt Ansigt og meget fregnet, blaae Øjne, blond i det røde faldende Haar et Ar over højre Øje, iklædt rødprikket Halstørklæde, gl. Bindetrøje, Lærreds Buxer, et par hvide uldne Strømpeskafter paa Benene, blaae Kaskeet paa Hovedet, en gl. Blaargarns Skjorte. Samtlige Anholdte blev dernæst overleveret Arrestforvareren og Forhøret hævet. A. u. s. Bülow Vidner: [.....] Kongstad.
Event September 22, 1831 (Age 23 years) Age: 23 years 8 months 21 days
Shared note:
Sensitive:0 1831.09.22. Retssag Udskrift afFjends-Nørlyng herreders politiprotokol 1829-1832 RA microfilm M-32.699 Aar 1831 Torsdagen den 22de September blev Fjends og Nørlyng Herreders Politieret sat paa Herredscontoiret og betjent af Kammerjunker Herredsfoged v. Bülow med Vidnerne Jørgensen og Kongstad. Der blev foretaget Sagen No. 45/1831 Justitien ctr Mette Marie Johansdatter m. fl. efter udsættelse fra 18. Juli d. A. Løse og ledige vare Arrestanterne fremstillede for Retten. 1. Amtets Skrivelse af 21de Juli d. A. fremlagdes og lyder som følger: ## Den omhandlede Udskrivt af Forhøret blev taget til Vedfølge. Dernæst blev acteret: 2. Stiftamtets Skrivelse af 10. August d. A. der lyder saal.: ##. De tvende Bilage bleve taget til Vedfølgelse og sidste foreholdt Arrestanten Nicolai Christian Jacobsen. Ligeledes foreholdtes bemeldte Arrestant Udtog af hans vita ante acta, som under 31 Mai 1828 er afgivet til Tugthuset, samt Udskrivt af den ham overgaaede Dom, der begge Deele ere udlaante af Tugthuus Inspecteuren og som Gjenpart bleve vedheftede. Hvilket alt han vedgik at være sig angaaende. 3. Stiftamtets Skrivelse af 17. August 1831 fremlagdes og lyder som følger: ##. De paaberaabte 5 Bilage bleve tagne til Vedhæftelse. Den ved Aalborg Stiftamts Skrivelse af 12. Aug. d. A. fulgte Dom blev Mette Marie Johansdatter foreholdt, og vedgik hun at denne Dom var hende overgaaet og hende betræffende. Ligeledes foreholdtes Jens Mortensen den ved Herredsfoged Jansens Skrivelse af 10 August af Pastor Dreier givne Paategning og Attesten fra Herredsfoged Jansen af 12te f. M., ved hvilken han Intet havde at erindre. Han saa sig ikke i Stand til at opgive [Noget], der kunde give yderligere Oplysning om hans Døbe eller Fødested. Ligeledes erklærede at hans Forældre ikke er boesadt Biørnstrup i [Undere] Sogn, men at disse flakker om ligesom han selv, og at der derfor ingen Oplysning kunne være at erholde ham betræffende. Rettens Testes skjønnede dernæst efter hans Udseende, at Arrestanten maatte være 20 Aar gl. 4. Amtets Skrivelse af 20de August blev akteret og lyder som følger: ##. Den i medfølgende Domsact, der toges til Aktens Følge, indeholdende Dom af 6. Sept. 1830, hvorudi Arrestantinden Maren Marie Johansdatter eller Møller for Løsgængerie og Betlerie er idømt 120 Dages simpel Fængsel, blev hende foreholdt og vedgik hun, at samme er hende betræffende. Ligeledes foreholdtes hun Dommen af 4 Mai 1829, hvorved hun er frikjendt, som hun ogsaa vedgik at være sig betræffende. Ligeledes vedgik hun den hende under 24. April 1826 overgaaede Dom for Tyverie, at være hende betræffende og endelig vedgik hun den under 8. Juni 1826 overgangne Dom, hvorved hun var sadt under strengere Tilsyn, med Tilføjende, at hun ogsaa kalder sig Maren Marie Møller. 5. Stiftamtets Skrivelse af 14de September d. A. med 11 Bilage blev fremlagt. Skrivelsen lyder saaledes: ##. Bilagene følge Akten. Herredsfoged Landts Skrivelse af 22. Aug 1831 og Pastor Baggesens af [19. f. M.] blev begge Arrestantinderne foreholdt, og vedgik de, at samme vare dem betræffende, og idet de indrømmede at deres Navne er Mette Marie Johannesdatter og Maren Marie Johannesdatter eller Møller, vedblev dog Mette Marie Johansdatter at paastaa, at den af hende i Forhøret af 18 Juli d. A. angivne Grund til, at hun forlod sit Opholdsted, var den af hende Anførte, og lignende Paastand vedblev ogsaa Maren Johansdatter. En Skrivelse fra Herredsfoged Nellemann af 5te Septbr. blev foreholdt Mette Marie Johansdatter, og vedgik hun, at Samme var sig betræffende. Hun erindrer ei nøjagtig, hvor længe hun var hos Jørgen [Bek] men paastaar Gjentagende, at Sygsom tvang hende til at forlade Jeppe Jacobsen. I sidste Anledning bemærkede Dommeren, at i hans Skrivelse af 22de Juli var søgt Oplysning om hendes foregivende Sygdom havde nødt hende til at forlade den af hende sidst havte Tjeneste, men da vedkommende Justitsbetjent dog uagtet ikke havde søgt samme dersteds, Dommeren sig ikke til at udsætte Sagen videre. Denne [l..l.d.] og Attesten af [2den eller 5te] September 1831, som fulgte Nellemanns Skrivlse blev ligeledes Arrestantinden foreholdt. Cancelliesecretair Nellemanns Skrivelse af 1. Sept. d. A. Maren Johansdatter blev hende foreholdt og af hende vedgaaet. Udskrivten af et ved Hammerum Herreds politieret den 14. Juni 1831 optaget Forhør, som under No. 4 findes [benævnet] i Ringkøbing Amts Skrivelse, blev Mette Marie Johansdatter foreholdt, og vedgik hun dette at være sig betræffende. Ligeledes vedgik, at den under No. 5 i benævnte Skrivelse omhandlede Resolution var hende angaaende og at Tilholdet var hende givet. Dommeren bemærkede, at han først den 20 dennes var returneret fra en Reise til Kiøbenhavn, og at Sagen derfor først af ham havde kunnet være fremmet. Da paa Opfordring de Tiltalte intet videre havde at anføre, blev Sagen til Doms optaget. Retten hævet. Bülow Som Vidner. JørgensenKongstad. - - - Note. Referatet af retsmødet den 22.-9.-1831 synes de 2-3 sidste afsnit at være noget uforståelige, fordi der tilsyneladende er faldet en del ord ud af referatet. - - - o o o - - - O O O - - - o o o . . . Dokumenter fremlagt under retsmødet 22. sept. 1831 i sagen Justitien contra Mette Marie Johansdatter, Maren Marie Johansdatter, Niels Christian Jacobsen og Jens Mortensen Afskrevet efter Akter i pakken "Dokumenter til politiprotokollen" LAN B 44 - 1992/6 ad 1. Aktionsordre fra Viborg Stiftamt af 21de juli 1831 Idet jeg herved tilbagesender den med Hr. Kammerjunkerens Skrivelse af 20de dennes modtagne Udskrift, undlader jeg ikke tjenstligen at meddele, at de deri nævnte Personer, Mette Marie Johansdatter, Marie Johansdatter, Niels Christian Jacobsen og Jens Mortensen ville være at tiltale ved Politiretten for Løsgængeri og Betleri. Viborg Stiftamthus 21de Juli 1831 Ahlefeldt Laurvig Til Hr. Kammerjunker, Herredsfoged Bülow. - - - o o o - - - ad 4.. Skrivelse fra Viborg Stiftamt af 20de Aug. 1831. Det kongelige Stiftamthus i Aalborg har under 12te dennes tilskrevet mig saaledes: "Med den herfra næste Tirsdag den 16de dennes afgaaende Pakkepost skal Deres Høivelbaarenhed blive tilstillet Domsacten med hosheftede øvrige Acter i en Sag mod Mads Christoffersen eller Pludder Mads m. fl., paadømt ved Hellum-Hindsted Herreders Jurisdiction, og hvori de af Kammerjunker, Herredsfoged Bülow ved den mig under 6te dennes tilstillede Skrivelse begjærte Oplysninger i en ny Sag mod Marie Johannesdatter indeholdes." I Anledning heraf fremsendes den indbemeldte Domsact, der med Pakkeposten hertil er indløben. Viborg Stiftamthuus, 20de Aug. 1831. Ahlefeldt Laurvig Til Herr Kammerjunler Herredsfoged Bülow. - - - o o o - - - ad 5. Stiftamtets skrivelse af 14. sept. 1831 I Anledning af Herr Kammerjunkerens Skrivelse af 22de Juli sidstleden fremsendes tjenstligen en Skrivelse med Bilag fra Amtmanden over Ringkjøbing Amt angaaende Arrestantinderne Mette Marie Johansdatter og Marie Johansdatter. Viborg Stiftamthuus, 14de Sept. 1831 Ahlefeldt Laurvig Til Herr Kammerjunker Herredsfoged Bülow.
Event September 24, 1831 (Age 23 years) Age: 23 years 8 months 23 days
Shared note:
Sensitive:0 1831.09.24. Domsafsigelse Udskrift af Fjends-Nørlyng herreders politiprotokol 1829-1832 RA microfilm M-32.699. Aar 1831 Løverdagen den 24de September om Eftermiddagen Kl. 4 blev Fjends og Nørlyng Herreders Politeret sat paa Raadhuset i Viborg og betjent af Kammerjunker Herredsfoged v. Bülow med Vidner Jørgensen og Kongstad. Der blev foretaget Sagen No 45/1831 det Offentlige ctr. Mette Marie Johansdatter m. Fl. Dommeren fremlagde lovlig forkyndt Domsstævning saalydende: ##. Arrestanterne Mette Marie Johansdatter, Maren Marie Johansdatter og Jens Mortensen samt Nicolai Christian Jacobsen bleve løse og ledige fremstillede for Retten: Dommeren fremlagde og afsagde dernæst saalydende Dom: ##. Retten hævet. Bülow. Som Vidner: Jørgensen Kongstad. - - - o o o - - - O O O - - - o o o - - - Dokumenter fremlagt under retsmødet 24. sept. 1831 i sagen Justitien contra Mette Marie Johansdatter og Maren Marie Johansdatter samt Nicolaij Christian Jacobsen og Jens Mortensen Afskrevet efter dokumenter i arkivpakken "Dokumenter til politiprotokollen 1830-1932" LAN B 44 - 1992/6 A. Stævning. Indkaldelse. Arrestantinderne Mette Marie Johansdatter, Maren Marie Johansdatter eller Møller og Arrestanterne Nicolaij Christian Jacobsen og Jens Mortensen, alle af Viborg Arrest, indkaldes herved til at møde for Fjends Nørlybg Herreders Politieret, som nedsættes paa Raadhuset i Viborg Løverdagen den 24de Septbr. om Eftermiddagen Kl. 4 for dèr og da at lide Tiltale og Søgsmaal samt Dom for begaaet Løsgængerie og Betlerie. Forelæggelse og Laugdag har Forordningen 3. Juni 1796 afskaffet. Fjends og Nørlyng Herreders Contoir, Wiborg den 23de Septbr. 1831 Bülow. Påtegning: Aar 1831 d. 23de September have vi undertegnede Wiborg Kjøbstads Stævnevidner lovlig forkyndt foranstaaende Indkaldelse for for Mette Marie Johansdatter, Maren Marie Johansdatter eller Møller og for Nicolaj Christian Jacobsen samt Jens Mortensen Personligen i deres Arrest under Stadens Raadhuus, dette bliver herved i Kraft af vores forhen aflagte Eed og Hænders Underskrift attesteret. Brandt Clemmentzen
Event September 24, 1831 (Age 23 years) Age: 23 years 8 months 23 days
Shared note: Sensitive:0
Death of a fatherMorten Christophersen
Type: DEAT
February 4, 1834 (Age 26 years)
Shared note:
Sensitive:0 1834.02.04 Død Udskriftt af Gundersted sogns kirkebog 1813-1855 LAN C 189 - 11 Døde mandkjøn Lbnr.:316 Dødsdagen:1834, 4de Febr. Begravelsesdagen:16de Febr. Afdødes Navn:Morten Kristoffersen Afdødes Stand, Haandtering og Bopæl:af den omvandrende Natmandsslægt Afdødes Alder:50 Anm.:Skifteattest af 7de Febr.
Event July 8, 1837 (Age 29 years) Age: 29 years 6 months 7 days
Shared note: Sensitive:0
Event January 28, 1838 (Age 30 years) Age: 30 years 0 months 27 days
Shared note:
Sensitive:0 1939.01.28 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 587 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.3959 Aarligt No:11 Rulle No.:381 Fangernes Navne:Jens Mortensen Hvam af Nibe Arrest Hvor født:Hvam Sogn, Rind Herred, Viborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1838, d. 28de Januar Hvorfor:1ste Gang Tyveri og 3die Gang Løsgjængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel1839, d, 28de Juli hjemsendt - Opførsel god. Straffet før:Ja - 4191 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Hvam Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:1839, d. 26dede Maij i Viborg Tugthuus Religion:Lutters Profession:- - - Alder:28 Anmærkning:Dømt inden Aars og Slet Herreders Ret den 8. Juli 1837 I Landsoverretten den 11. December s. A. Approberet at Stiftamtmand Krieger i Aalborg d. 15. Jauar 1838
Event December 10, 1838 (Age 30 years) Age: 30 years 11 months 9 days
Shared note: Sensitive:0
Confirmation
Type: CONF
May 26, 1839 (Age 31 years) Age: 31 years 4 months 25 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.05.26 Konfirmation Udskrift af Viborg tugthus's kirkebog 1828-1873 LAN C 235 - 1 Confirmerede Drenge 1839 paa Trinitatis Søndag d. 26. Mai. Lbnr.:2 Confirmandens Navn:Jens mortensen Hvam Forældrenes, Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne:født og hjemmehørende i Hvam Sogn, Rinds Herred. Confirmandens Alder:29 Aar. Dom angaaende Kundskaber og Opførsel:Opf.: g. Kdskb.: g Naarog af hvem vaccineret:vaccineret af Hoff d. 22. Mai 1839
Event July 28, 1839 (Age 31 years) Age: 31 years 6 months 27 days
Shared note:
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 28.-1-1838
Event December 10, 1839 (Age 31 years) Age: 31 years 11 months 9 days
Shared note: Sensitive:0
Event December 17, 1839 (Age 31 years) Age: 31 years 11 months 16 days
Shared note: Sensitive:0
Event December 29, 1839 (Age 31 years) Age: 31 years 11 months 28 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.12.29 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4191 Aarligt No:115/116 Rulle No.:342 Fangernes Navne:Jens Mortensen Hvam Hvor født:Hvam Sogn, Rinds Herred, Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1839, d, 29. December Hvorfor:4de Gang Løsgjængeri Hvor længe:2 Aar Naar løsladt og Opførsel:1842, d. 15de Maij afgaaet ved Døden Straffet før:No. 3959 m. v. Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Hvam Sogn, Rinds Herred Viborg Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:1839, d. 26de Maij i Viborg Tugthuus Religion:Lutter Profession:Omstrøifende Glarmester Alder: 30 Anmærkning:Dømt inden Hornum og Fleskum Herreders Politiret d. 10de December 1839 - Approberet af Stiftamtmand Bluhme i Aalborg d. 17de s. M.
Death
Type: DEAT
May 15, 1842 (Age 34 years) Age: 34 years 4 months 14 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.05.15 Død Udskrift af Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 LAN C 235 - 1 Døde mandkjøn. Aar og Lbnr.:1842 - 3. Afdødes Navn:Jens Mortensen Hvam Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fange, hjemmehørende i Hvam Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. ugift - luthersk AfdødesAlder:33 Aar. Anm.:[Trockmann] 17. Mai Hoff 18. Mai
Burial
Type: BURI
May 20, 1842 (5 days after death) Age: 34 years 4 months 19 days

Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
younger brother
-2 years
himself
Jens Mortensen
Birth: from January 1, 1808 to January 1, 1809 22 21QK Hvam sogns kbg
Death: May 15, 1842Viborg tugthuspastorat
8 years
younger sister
12 years
younger brother
-7 years
younger sister
23 months
younger brother

Birth
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1831.07.18 Retssag Udskrift af Fjends-Nørlyng herreders politiprotokol 1826-1831 RA microfilm M-32.699 Aar 1831 Mandagen den 18. Juli om Formiddagen Kl. 9 blev Fjends og Nørlyng Herreders Politiret sat paa Viborg Raadstue af Kammerjunker, Herredsfoged v. Bülow i Overværelse af Vidnerne [.....] og Kongstad. Der blev foretaget No. 45/1831 Forhør over 4 anholdte Personer den 16de dennes. En Dommeren tilhændekommen Skrivelse fra Avlsforvalter Stilling af Aunsberg blev fremlagt og lyder som følger: ## Foreløbigen bemærkede Politimesteren, at de heromhandlede 4 Personer vel var ankommen i Løverdags Aften, men at andre Forretninger havde hindret ham fra før i dag at foretage Forhør. Løs og Ledig fremstod dernæst Mette Marie Hansdatter af Ørred Sogn 3 Miil østen for Holstebroe, der formanet til Sandheds Udsigende forklarede, at hun tjente hos Christen Sørensen af Almbæk, Hodsager Sogn indtil kort før Juul, men maatte forlade denne hans Tjeneste formeedelst Sygdom. Hun meldte sig dernæst hos Pastor Baggesen af Ørred Præstegaard paa Understøttelse, da hun formedelst Sygdom ikke kunne tage ny Tjeneste, men denne sendte hende til Herredsfoged Landt, hvor hun blev arresteret og hensat arresteret i 8 Uger og 4 Dage, hvornæst hun blev løsladt uden enten at blive tiltalt eller straffet. Hun blev dernæst transporteret til Ørred Præstegaard, og uagtet hendes Sygdom betydelig var forøget ved Opholdet i den kolde og fugtige Arrest, hvis Fugtighed var i den Grad, at hun Daglig maatte vride Vandet ud af sine Klæder, prøvede hun dog efter Paalæg af Præsten at forskaffe sig en fast Tjeneste og kom virkelig ogsaa i Tjeneste hos Jeppe Jacobsen, hos hvem hun havde tjent før i 4 Aar og hos dennes Svoger Søren Bæk i Hodsager Sogn, hos ham den halve Tid, men formedelst hendes tiltagende Svaghed maatte hun for omtrent 8 a 9 Uger siden, saa vidt hun erindrer, atter forlade denne Tjeneste og har hendes svagelige Helbred ikke tilladt hende senere at kunde tage Tjeneste. Hun meldte sig ikke denne Gang for Præsten, da hun ansaae det for unyttigt, som før havde behandlet hende med Haardhed og ikke vilde erkjende hendes Sygdom, men havde derimod foranlediget hendes Arrest. Hun har siden den Tid vandret om, da hun ikke kunde tage Ophold hjemme hos Moderen. Paa denne hendes senere Vandring har hun havt forskjellige Natteqvarterer uden at hun seer sig i Stand til nøjagtigen at opgive Samme, ligesom hun ogsaa kunne angive Hensigten af sin Omvandring at være den at kunne igien erholde sit Helbred, hvornæst hun agter at tage fast Tjeneste, ligesom hun paastaar, at hun ikke havde vandret, dersom det havde været hende tilladt at opholde sig hos hendes Moder, da hun, ihvor svag hun end var, dog kunde tjene sit Ophold med sine Hænder. Paa denne sin Omvandring har hun levet af andres Godhed uden egentlig at betle. Paa hendes Vandring i Løverdags den 16de dennes blev hun uden at have begaaet nogensomhelst Brøde anholdt i Fiskbæk Sogn af en hende ubekendt ridende Person og af ham ført til Raunstrup, hvorfra de sammen bleve transporteret herop De trende Personer hun var i følge med ere hendes Søster Maren Johannesdatter 18 Aar gl., uconfirmeret, Jens Mortensen af de Omvandrende, med hvem Comparentinden har været Kjæreste i 8 Dage og som hun antraf i Vesterbølle, men som hun dog tidligere har kjendt, Nicolai Christensen, ogsaa af de Omvandrende, 22 Aar gl. med hvem hendes Søster er Kjæreste. I de 8te Uger hun har vandret om som foran forklaret har hun deels været i Hammerum Herred, Fjends Herred, Rinds og Sallinge Herreder, Ginding Herred. Hun forlod alene Ørred Sogn og traf hendes Søster paa Himmelland tæt uden for Djørrup og dennes Kjæreste Nicolai Christensen i Svingelberg i Rinds Herred. [.... ........] forklarede hun at være født i Ørred Sogn af Forældre Johannes og Moder Mette Pedersdatter, 20 Aar gl. og confirmeret i Linaae Kirke. Hendes fader som var Glarmester er tilligemed Moderen bosat i Ørred Sogn. Hun har havt forskjellige faste Tjenester. Hun har kuns een Gang været tiltalt som Omløberske og straffet med 6 Ugers Fangekost i Nibe for omtrent 2 Aar tilbage af Dommeren Justitsraad Koefod. Til yderligere Legitimation fremlagde hun sit Skudsmaal, dateret 7. Nov. 1830, der lyder som følger, hvornæst hun aftraadte. Dernæst fremstod Marie Johansdatter af Ørred Sogn, der formanet til Sandheds Udsigende forklarede, at hun for omtrent 3 Maaneder siden forlod Ørred Sogn og Aarsagen til at hun forlod Sognet var den, at hun ikke kunde holde ud at gaae i Skolen, som laa Miil fra hendes Bopæl, da hun ikke havde det Nødvendige at spise og den Understøttelse hun fik af Sognet var aldeles utilstrækkelig. Hun har i disse 3 Maaneder fornemmelig opholdt sig ved Løgstøers Kanten og er ikke i Stand til at opgive de enkelte Byer eller Steder hun har havt Ophold. Indtil hun var 10 a 12 Aar gammel var hun hjemme hos Moderen og siden har hun havt nogle faa Tjenester, men dernæst for det meste vandret om. Paa hendes seneste Vandring antraf hun for omtrent 4 Uger siden hendes Søster uden for Djørrup paa Himmelland og Nicolai Jacobsen for 8 Dage siden og fulgte hende da indtil i Løverdags hun bleve anholdt. Hun har paa denne sin Vandring levet af Betlerie. Hun har forhen været tiltalt og straffet med Riis, nemlig første Gang for 5 Aar siden i Holstebroe af Justitsraad Fugl, som mistænkt for Tyverie med Riis , 2den Gang blev hun tiltalt i Nibe for Betlerie, men frikjendt. Saadant passerede for omtrent2 Aar siden. 3die Gang blev hun straffet for Betlerie og Løsgængerie i Hobro for omtrent 6 Maaneder siden. Iøvrigt er hun 18 Aar gl. og uconfirmeret, men hun veed egentlig ikke rigtig, hvor hun er født eller døbt, dog antager hun, at saadant er skeet i Aarrestrup i Holstein - Aftraadte. Derpaa fremstod Jens Mortensen af Hvam i Rinds Herred, der formanet til Sandheds Udsigende forklarede, at han er født af Omløbere, eller de saakaldte Natmandsfolk, har vandret om fra sin tidligste Ungdom og ingensinde søgt Skolegang eller uconfirmeret. Han har vandret for det meste ved Løgstøer og Nibe Kanten og stundom været ved Hobroe Kanten og enkelte Gange i Nørlyng Herred. Siden han forlod sine Forældre har han søgt sin Næring som Blikkenslager og derhos modtaget, hvad Folk uanmodet har givet ham. For omtrent 8 Dage siden traf han Mette Johansdatter og Marie Johansdatter og blev Kjæreste med den Første. Med disse og hans Søskendebarn Nicolai Kristian Jakobsen har han siden vandret om indtil de i Løverdags bleve anholdte. Comparenten har aldrig forhen været tiltalt eller straffet. Quad Generalia forklarede dernæst Anholdte at være 20 eller 21 Aar gl., født i Hvam Bye og Sogn og døbt i Sammes Kirke. Hans Forældre ere Morten Kristoffersen Winde og Moder Else Marie Hansdatter Bjørnstrup Understed sogn. Derpaa fremstod Nicolai Christian Jacobsen, der formanet til Sandheds Udsigende, forklarede, at han den 2den Julii Aar blev løsladt af Viborg Tugthus, hvor han havde været inddømt [2] Aar for at have stiaalet en Plag. Hjemført dernæst til Aarrestrup Sogn søgte han forgjæves at faa fast Tjeneste og forlod derpaa strax Sognet med sin Moder Ellen M Klemensdatter og Stedfader Anders Axelsen, som var af de omvandrende, og efter at have fulgt en Tid med dem kom han i Selskab med hans Søskendebarn Jens Mortensen tilligemed andre af de Omvandrende. Han har været på mange forskjellige Steder og seer sig ikke i Stand til at opgive Samme. For omtrent 8 Dage siden antraf han Mette og Marie Hansdatter med hvilken sidste han blev Kjæreste og fulgtes med dem, indtil de i Løverdags blev paagrebne. Iøvrigt er han 20 Aar gl. født og døbt i Laastrup Sogn og confirmeret i Viborg Tugthus. Hans Faders Navn er Jakob Kristian Nikolaisen. Paa hans Vandring, siden han kom ud af Tugthuset, har han ernæret sig som Blikkenslager og modtaget de Gaver man har villet unde ham. Hans Signalement Quad Generalia er: Han er 65 Tom høj, af Legemsbygning vel proportioneret, blaae af Øjne , rundladent Ansigt, blond Haar og har paa den højre Haand næst Lilfingeren en finger med en dobbelt Negel. Han er iklædt en sort Trøje med Metalknapper, en rødstribet Vest med Metalknapper, Lyseblaae stribede Beenklæder, Hvide uldne Strømper og Skoe, rød Bomuldstørklæde om Halsen, og Blaargarns Skjorte paa Kroppen samt Uldhat paa Hovedet. - Aftraadt. Atter fremstod Jens Mortensen, hvis Signalement er som følger: 63 Tom høj, spinkel af Legemsbygning, skarpt Ansigt og meget fregnet, blaae Øjne, blond i det røde faldende Haar et Ar over højre Øje, iklædt rødprikket Halstørklæde, gl. Bindetrøje, Lærreds Buxer, et par hvide uldne Strømpeskafter paa Benene, blaae Kaskeet paa Hovedet, en gl. Blaargarns Skjorte. Samtlige Anholdte blev dernæst overleveret Arrestforvareren og Forhøret hævet. A. u. s. Bülow Vidner: [.....] Kongstad.
EVEN
Sensitive:0 1831.09.22. Retssag Udskrift afFjends-Nørlyng herreders politiprotokol 1829-1832 RA microfilm M-32.699 Aar 1831 Torsdagen den 22de September blev Fjends og Nørlyng Herreders Politieret sat paa Herredscontoiret og betjent af Kammerjunker Herredsfoged v. Bülow med Vidnerne Jørgensen og Kongstad. Der blev foretaget Sagen No. 45/1831 Justitien ctr Mette Marie Johansdatter m. fl. efter udsættelse fra 18. Juli d. A. Løse og ledige vare Arrestanterne fremstillede for Retten. 1. Amtets Skrivelse af 21de Juli d. A. fremlagdes og lyder som følger: ## Den omhandlede Udskrivt af Forhøret blev taget til Vedfølge. Dernæst blev acteret: 2. Stiftamtets Skrivelse af 10. August d. A. der lyder saal.: ##. De tvende Bilage bleve taget til Vedfølgelse og sidste foreholdt Arrestanten Nicolai Christian Jacobsen. Ligeledes foreholdtes bemeldte Arrestant Udtog af hans vita ante acta, som under 31 Mai 1828 er afgivet til Tugthuset, samt Udskrivt af den ham overgaaede Dom, der begge Deele ere udlaante af Tugthuus Inspecteuren og som Gjenpart bleve vedheftede. Hvilket alt han vedgik at være sig angaaende. 3. Stiftamtets Skrivelse af 17. August 1831 fremlagdes og lyder som følger: ##. De paaberaabte 5 Bilage bleve tagne til Vedhæftelse. Den ved Aalborg Stiftamts Skrivelse af 12. Aug. d. A. fulgte Dom blev Mette Marie Johansdatter foreholdt, og vedgik hun at denne Dom var hende overgaaet og hende betræffende. Ligeledes foreholdtes Jens Mortensen den ved Herredsfoged Jansens Skrivelse af 10 August af Pastor Dreier givne Paategning og Attesten fra Herredsfoged Jansen af 12te f. M., ved hvilken han Intet havde at erindre. Han saa sig ikke i Stand til at opgive [Noget], der kunde give yderligere Oplysning om hans Døbe eller Fødested. Ligeledes erklærede at hans Forældre ikke er boesadt Biørnstrup i [Undere] Sogn, men at disse flakker om ligesom han selv, og at der derfor ingen Oplysning kunne være at erholde ham betræffende. Rettens Testes skjønnede dernæst efter hans Udseende, at Arrestanten maatte være 20 Aar gl. 4. Amtets Skrivelse af 20de August blev akteret og lyder som følger: ##. Den i medfølgende Domsact, der toges til Aktens Følge, indeholdende Dom af 6. Sept. 1830, hvorudi Arrestantinden Maren Marie Johansdatter eller Møller for Løsgængerie og Betlerie er idømt 120 Dages simpel Fængsel, blev hende foreholdt og vedgik hun, at samme er hende betræffende. Ligeledes foreholdtes hun Dommen af 4 Mai 1829, hvorved hun er frikjendt, som hun ogsaa vedgik at være sig betræffende. Ligeledes vedgik hun den hende under 24. April 1826 overgaaede Dom for Tyverie, at være hende betræffende og endelig vedgik hun den under 8. Juni 1826 overgangne Dom, hvorved hun var sadt under strengere Tilsyn, med Tilføjende, at hun ogsaa kalder sig Maren Marie Møller. 5. Stiftamtets Skrivelse af 14de September d. A. med 11 Bilage blev fremlagt. Skrivelsen lyder saaledes: ##. Bilagene følge Akten. Herredsfoged Landts Skrivelse af 22. Aug 1831 og Pastor Baggesens af [19. f. M.] blev begge Arrestantinderne foreholdt, og vedgik de, at samme vare dem betræffende, og idet de indrømmede at deres Navne er Mette Marie Johannesdatter og Maren Marie Johannesdatter eller Møller, vedblev dog Mette Marie Johansdatter at paastaa, at den af hende i Forhøret af 18 Juli d. A. angivne Grund til, at hun forlod sit Opholdsted, var den af hende Anførte, og lignende Paastand vedblev ogsaa Maren Johansdatter. En Skrivelse fra Herredsfoged Nellemann af 5te Septbr. blev foreholdt Mette Marie Johansdatter, og vedgik hun, at Samme var sig betræffende. Hun erindrer ei nøjagtig, hvor længe hun var hos Jørgen [Bek] men paastaar Gjentagende, at Sygsom tvang hende til at forlade Jeppe Jacobsen. I sidste Anledning bemærkede Dommeren, at i hans Skrivelse af 22de Juli var søgt Oplysning om hendes foregivende Sygdom havde nødt hende til at forlade den af hende sidst havte Tjeneste, men da vedkommende Justitsbetjent dog uagtet ikke havde søgt samme dersteds, Dommeren sig ikke til at udsætte Sagen videre. Denne [l..l.d.] og Attesten af [2den eller 5te] September 1831, som fulgte Nellemanns Skrivlse blev ligeledes Arrestantinden foreholdt. Cancelliesecretair Nellemanns Skrivelse af 1. Sept. d. A. Maren Johansdatter blev hende foreholdt og af hende vedgaaet. Udskrivten af et ved Hammerum Herreds politieret den 14. Juni 1831 optaget Forhør, som under No. 4 findes [benævnet] i Ringkøbing Amts Skrivelse, blev Mette Marie Johansdatter foreholdt, og vedgik hun dette at være sig betræffende. Ligeledes vedgik, at den under No. 5 i benævnte Skrivelse omhandlede Resolution var hende angaaende og at Tilholdet var hende givet. Dommeren bemærkede, at han først den 20 dennes var returneret fra en Reise til Kiøbenhavn, og at Sagen derfor først af ham havde kunnet være fremmet. Da paa Opfordring de Tiltalte intet videre havde at anføre, blev Sagen til Doms optaget. Retten hævet. Bülow Som Vidner. JørgensenKongstad. - - - Note. Referatet af retsmødet den 22.-9.-1831 synes de 2-3 sidste afsnit at være noget uforståelige, fordi der tilsyneladende er faldet en del ord ud af referatet. - - - o o o - - - O O O - - - o o o . . . Dokumenter fremlagt under retsmødet 22. sept. 1831 i sagen Justitien contra Mette Marie Johansdatter, Maren Marie Johansdatter, Niels Christian Jacobsen og Jens Mortensen Afskrevet efter Akter i pakken "Dokumenter til politiprotokollen" LAN B 44 - 1992/6 ad 1. Aktionsordre fra Viborg Stiftamt af 21de juli 1831 Idet jeg herved tilbagesender den med Hr. Kammerjunkerens Skrivelse af 20de dennes modtagne Udskrift, undlader jeg ikke tjenstligen at meddele, at de deri nævnte Personer, Mette Marie Johansdatter, Marie Johansdatter, Niels Christian Jacobsen og Jens Mortensen ville være at tiltale ved Politiretten for Løsgængeri og Betleri. Viborg Stiftamthus 21de Juli 1831 Ahlefeldt Laurvig Til Hr. Kammerjunker, Herredsfoged Bülow. - - - o o o - - - ad 4.. Skrivelse fra Viborg Stiftamt af 20de Aug. 1831. Det kongelige Stiftamthus i Aalborg har under 12te dennes tilskrevet mig saaledes: "Med den herfra næste Tirsdag den 16de dennes afgaaende Pakkepost skal Deres Høivelbaarenhed blive tilstillet Domsacten med hosheftede øvrige Acter i en Sag mod Mads Christoffersen eller Pludder Mads m. fl., paadømt ved Hellum-Hindsted Herreders Jurisdiction, og hvori de af Kammerjunker, Herredsfoged Bülow ved den mig under 6te dennes tilstillede Skrivelse begjærte Oplysninger i en ny Sag mod Marie Johannesdatter indeholdes." I Anledning heraf fremsendes den indbemeldte Domsact, der med Pakkeposten hertil er indløben. Viborg Stiftamthuus, 20de Aug. 1831. Ahlefeldt Laurvig Til Herr Kammerjunler Herredsfoged Bülow. - - - o o o - - - ad 5. Stiftamtets skrivelse af 14. sept. 1831 I Anledning af Herr Kammerjunkerens Skrivelse af 22de Juli sidstleden fremsendes tjenstligen en Skrivelse med Bilag fra Amtmanden over Ringkjøbing Amt angaaende Arrestantinderne Mette Marie Johansdatter og Marie Johansdatter. Viborg Stiftamthuus, 14de Sept. 1831 Ahlefeldt Laurvig Til Herr Kammerjunker Herredsfoged Bülow.
EVEN
Sensitive:0 1831.09.24. Domsafsigelse Udskrift af Fjends-Nørlyng herreders politiprotokol 1829-1832 RA microfilm M-32.699. Aar 1831 Løverdagen den 24de September om Eftermiddagen Kl. 4 blev Fjends og Nørlyng Herreders Politeret sat paa Raadhuset i Viborg og betjent af Kammerjunker Herredsfoged v. Bülow med Vidner Jørgensen og Kongstad. Der blev foretaget Sagen No 45/1831 det Offentlige ctr. Mette Marie Johansdatter m. Fl. Dommeren fremlagde lovlig forkyndt Domsstævning saalydende: ##. Arrestanterne Mette Marie Johansdatter, Maren Marie Johansdatter og Jens Mortensen samt Nicolai Christian Jacobsen bleve løse og ledige fremstillede for Retten: Dommeren fremlagde og afsagde dernæst saalydende Dom: ##. Retten hævet. Bülow. Som Vidner: Jørgensen Kongstad. - - - o o o - - - O O O - - - o o o - - - Dokumenter fremlagt under retsmødet 24. sept. 1831 i sagen Justitien contra Mette Marie Johansdatter og Maren Marie Johansdatter samt Nicolaij Christian Jacobsen og Jens Mortensen Afskrevet efter dokumenter i arkivpakken "Dokumenter til politiprotokollen 1830-1932" LAN B 44 - 1992/6 A. Stævning. Indkaldelse. Arrestantinderne Mette Marie Johansdatter, Maren Marie Johansdatter eller Møller og Arrestanterne Nicolaij Christian Jacobsen og Jens Mortensen, alle af Viborg Arrest, indkaldes herved til at møde for Fjends Nørlybg Herreders Politieret, som nedsættes paa Raadhuset i Viborg Løverdagen den 24de Septbr. om Eftermiddagen Kl. 4 for dèr og da at lide Tiltale og Søgsmaal samt Dom for begaaet Løsgængerie og Betlerie. Forelæggelse og Laugdag har Forordningen 3. Juni 1796 afskaffet. Fjends og Nørlyng Herreders Contoir, Wiborg den 23de Septbr. 1831 Bülow. Påtegning: Aar 1831 d. 23de September have vi undertegnede Wiborg Kjøbstads Stævnevidner lovlig forkyndt foranstaaende Indkaldelse for for Mette Marie Johansdatter, Maren Marie Johansdatter eller Møller og for Nicolaj Christian Jacobsen samt Jens Mortensen Personligen i deres Arrest under Stadens Raadhuus, dette bliver herved i Kraft af vores forhen aflagte Eed og Hænders Underskrift attesteret. Brandt Clemmentzen
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1939.01.28 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 587 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.3959 Aarligt No:11 Rulle No.:381 Fangernes Navne:Jens Mortensen Hvam af Nibe Arrest Hvor født:Hvam Sogn, Rind Herred, Viborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1838, d. 28de Januar Hvorfor:1ste Gang Tyveri og 3die Gang Løsgjængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel1839, d, 28de Juli hjemsendt - Opførsel god. Straffet før:Ja - 4191 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Hvam Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:1839, d. 26dede Maij i Viborg Tugthuus Religion:Lutters Profession:- - - Alder:28 Anmærkning:Dømt inden Aars og Slet Herreders Ret den 8. Juli 1837 I Landsoverretten den 11. December s. A. Approberet at Stiftamtmand Krieger i Aalborg d. 15. Jauar 1838
EVEN
Sensitive:0
Confirmation
Sensitive:0 1839.05.26 Konfirmation Udskrift af Viborg tugthus's kirkebog 1828-1873 LAN C 235 - 1 Confirmerede Drenge 1839 paa Trinitatis Søndag d. 26. Mai. Lbnr.:2 Confirmandens Navn:Jens mortensen Hvam Forældrenes, Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne:født og hjemmehørende i Hvam Sogn, Rinds Herred. Confirmandens Alder:29 Aar. Dom angaaende Kundskaber og Opførsel:Opf.: g. Kdskb.: g Naarog af hvem vaccineret:vaccineret af Hoff d. 22. Mai 1839
EVEN
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 28.-1-1838
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1839.12.29 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4191 Aarligt No:115/116 Rulle No.:342 Fangernes Navne:Jens Mortensen Hvam Hvor født:Hvam Sogn, Rinds Herred, Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1839, d, 29. December Hvorfor:4de Gang Løsgjængeri Hvor længe:2 Aar Naar løsladt og Opførsel:1842, d. 15de Maij afgaaet ved Døden Straffet før:No. 3959 m. v. Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Hvam Sogn, Rinds Herred Viborg Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:1839, d. 26de Maij i Viborg Tugthuus Religion:Lutter Profession:Omstrøifende Glarmester Alder: 30 Anmærkning:Dømt inden Hornum og Fleskum Herreders Politiret d. 10de December 1839 - Approberet af Stiftamtmand Bluhme i Aalborg d. 17de s. M.
Death
Sensitive:0 1842.05.15 Død Udskrift af Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 LAN C 235 - 1 Døde mandkjøn. Aar og Lbnr.:1842 - 3. Afdødes Navn:Jens Mortensen Hvam Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fange, hjemmehørende i Hvam Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. ugift - luthersk AfdødesAlder:33 Aar. Anm.:[Trockmann] 17. Mai Hoff 18. Mai
Burial
Sensitive:0 Se dødsnotatet