Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Anne Kirstine ChristensdatterAge: 50 years18201870

Name
Anne Kirstine Christensdatter
Surname
Christensdatter
Birth
Type: BIRT
July 7, 1820 44 40
Shared note:
Sensitive:0 1820.07.07. Fødsel Udskrift af Skarrild sogns kirkebog 1815-1846 LAN C Fødte. Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1820 - 2 Aar og Datum:1820, 7. Julji Barnets Navn:Ane Kirstine Christensdatter Daabens Dato, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt 9. Julji Stadfæstet i Kirken 23. Julji Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Natmand Christen Jørgensen og Hustrue Ingeborg Christensdatter. uden fast Bopæl. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Husmand [O....] Pedersens Kone af Skarrild Grene Elisabeth Jensdatter Gaardmand Morten Pedersen Hesselvig, K. Ole Pedersen Skaue P. Bodild Cathrine Pedersdatter Rønnum og Jens Olesens Hustru i Grene Mette Marie Sørensdatter.
Christening
Type: CHR
July 9, 1820 (Age 2 days) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se foranstående fødselsnotat
Baptism
Type: BAPM
July 23, 1820 (Age 16 days) Age: 0 years 0 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 Se foranstående fødselsnotat
Marriage of parentsChristen JørgensenIngeborg ChristensdatterView this family
Type: MARR
from January 1, 1820 to January 1, 1821

Shared note: Sensitive:0
Birth of a sisterChristine Christensdatter
Type: BIRT
July 22, 1823 (Age 3 years)
Shared note:
Sensitive:0 1823.07.22 Barnedåb Udskrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1815-1827. LAN C 517 A - 2 Fødte Kvindekjøn Nr.1823 - 12 Barnets fødselsdato:d. 22. Juli 1823 Barnets navn:Christine Dåbens dato, hjemme eller i kirken:Hjemmedøbt d. 23. Juli Publ. i Kirken d. 31. Aug. Forældrenes Navne Stand og Bopæl:Natmand Christen Jørgensen og Hustru Ingeborg Christensdatter af Rind. Faddernes Navne, Stand og opholdssted:Madme Næblerød fra Rind Præstegrd. Huusmd. Lars Hagensen, Ungk. Jens Pedersen, begge af Lind, Pigerne Mette Kristine Kristensd. i Svendlund og Else Magdalene Kristensdatter af Mørup. Anm.:- - -
Christening of a sisterChristine Christensdatter
Type: CHR
July 23, 1823 (Age 3 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a sisterChristine Christensdatter
Type: BAPM
August 31, 1823 (Age 3 years) Age: 0 years 1 month 9 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a brotherMads Christian Christensen
Type: BIRT
September 13, 1826 (Age 6 years)
Shared note:
Sensitive:0 1826.09.13. Barnedåb Rind - Herning sognes kirkebog 1815-1827. LAN C 517 A - 2 Fødte Mandkjøn. No.:1826 - 11 Barnets fødselsdato:d. 13. Sept. 1826 Barnets navn:Mads Christian. Daabens datum, hjemme eller i kirken:Hjemmedøbt 13. Sept. Publiceret i Kirken d. 15. October. Forældrenes Navne, Stand og Bopæl:Indsidder Christen Jørgensen og Hustru Ingeborg Christensdatter af Rind Fattighuus. Faddernes Navne Stand og Opholdssted:Jomfru Bruun fra Rind Prstegrd., Grd. Laust Kristensen fra Nørreveien, Ungk. Jacob Kristensen i Lind, Niels [Riiskjærs] Hustrue i Feierskovhuse og Pigen Lene Truelsd. af Lind Anm.:- - -
Christening of a brotherMads Christian Christensen
Type: CHR
September 13, 1826 (Age 6 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a brotherMads Christian Christensen
Type: BAPM
October 15, 1826 (Age 6 years) Age: 0 years 1 month 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Confirmation
Type: CONF
from January 1, 1835 to January 1, 1836 (Age 14 years) Age: 14 years 5 months 25 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.10.24. Konfirmation Udskrift af Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - Confirmerede. Piger. Efterfølgende Børn bleve confirmerede i Herning Kirke d. 6. Apr. 1835 af P. Tang. Lbnr.:3 Konfirmandens Navn:Anna Kristine Christensdatter hos Forældrene i Fattighuset. Forældrenes, Husbondens eller Plejeforældrenes Navne og Bopæl:Indsidder og Almisselem Christen Jørgensen og Kone Ingeborg Christensd. i Fattighuset i Lind. Forældrene af de saakaldte Natmandsfolk. Konfirmandens Alder:Fød i Skarrild 7. Julii 1823, døbt d. 9de, publ. d. 23de s. A. Dom vedr. Kundskab og Opførsel:g. - mg- Naar og af Hvem vaccineret:1823 den [15. Juli] af Gunst. Anm.:- - -
Event June 8, 1835 (Age 14 years) Age: 14 years 11 months 1 day
Shared note:
Description: Ingeborg Madsen Sensitive:0 Fadder Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 3 Fødte Kvindekøn. No.:1835 - 4 Barnets fødselsdato:12te Maij Barnets Navn:Ingeborg Madsen Dåbens dato, hjemme eller i kirken:Døbt i Kirken den 8de Juni Forældrenes Navne, Stand og Bopæl:Indsidder Mads Christian Caspersen og Hustru i Møruphuus navnlig Anne Marie Christensd Faddernes Navne Stand og Opholdssted:Kone Mette Jensdatter fra Mørup Md Laust Jensen fra Sneiberg Ungk. Christen Christensen, ibd., Pige Anne Kirstine Kristensdatter i Fattighuset. Anm.:Forældre ere af Natmandsfolk.
Event December 16, 1835 (Age 15 years) Age: 15 years 5 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.12.16 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotikol 1834-1836, LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1835, den 16. December blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede følgende. No. 87/1835 En Skrivelse fra Rind og Herning Sognes Fattigcommission, hvorefter Pigen Ane Kirstine Christensdatter fra Lind skulle være at ansee som Løsgænger, blev fremlagt. Bemeldte Ane Kirstine Christensdatter fremstod efter Indkaldelse og forklarede: Hun var 15 Aar 14 Dage efter sidste Sankthansdag. Til Paasken førstkommende skal hun have Tjeneste hos Gaardmand i Hover Sogn, hos hvem hun er fæstet til Mikkelsdag næstefter og skal have 8 S Courant i Fæstepenge. Lønnen er bestemt til 2 Rd Courant, 1 pund Uld og et Par Træsko. For Tiden er hun uden Tjeneste, da hun 8 Dage efter sidste Paaske blev sat fra sin Tjeneste hos Frands Skjerbek i Rind af ham fordi hun, skjønt hun giorde sit Bedste, ikke kunde passe hans Kreaturer til Fornøielse for ham. Hun har ikke før været sigtet for Løsgængerie. Hun blev nu givet Tilhold om stedse at søge at have fast Tjeneste med Bemærkning om, at de ordentlige Skiftetider var 1ste Mai og 1ste November, og at hun hos Sognefogderne i Rind og nærmeste Sogne skulle anmode om at faae bekjendtgiort, at hun idtil Paaske er tjenstledig, samt at tage den Tjeneste eller det Arbejde hos Andre, som hun indtil den Tid kunde erholde, da hun i andet Fald vilde bleve at ansee som Løsgænger. Ved dette Tilfælde fandtes Anordningerne mod Løsgængerie i dette Tilfælde med Hensyn paa Komparentens Ungdom og Omstændighederne iøvrigt for nærværende Tid at være efterkommet. Aftraadt. Sagen hævet. Landt Som Vidner:WiigBertelsen - - - - - Afskrift af dokumenter fremlagt under ovennævnte fattigforhør.: LAN B79 - 85. Dokumenter til Hammerum herreds politiprotokol 1835 A. Anne Kirstine Christensdatter, en Datter af Natmand Christen Jørgensen i Lind, blev sidste Paaske af mig Præsten confirmeret og er nu 15 Aar. Efter sin Confirmation tjente hun først Franz Christensen i Skjærbek i Rind og passede Kiøerne ibidem, men opførte sig saaledes, at disse ellers vakkre Folk ikke vilde have hende, men joge hende bort, da hun var ganske unyttig for dem og havde ingen Lyst til sin Bestilling. Derpaa tjernte hun Jørgen Frederik Caspersen i Ikast en Tid, men blev heller ikke dèr længe, og ligger nu hjemme hos Forældrene, der er Almisselemmer i Fattighuset i Rind. Da dette vil vistnok give Anledning til, at den Hjelp som disse faae af den beskattede Commune bliver mindre tilstrækkelig, og hun selv kan betragtes som Løsgjængerinde, saa vilde vi melde dette til Deres Velbyr- dighed. Vel har jeg Præsten for en Maaneds Tid meldt til Amtet, at der saa vidt mig bekjendt ikke var Løsgjængere i dette Pastorat, men erindrede da ikke denne Pige og søge saa meget mere at rette denne Feiltagelse. Rind præstegaard den 1ste December 1835 Ærbødigst P. Tang. [Frantsen] - Thomas Christensen - Niels Tang - Peder Holm - Peder Elemholdt. Til S. T. Herr Herredsfoged Landt. Påtegning: Fremlagt i Hammerum Herreds Politiret d. 16. December 1835.
Event May 20, 1836 (Age 15 years) Age: 15 years 10 months 13 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.05.20. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr M-32.767 Aar 1836 den 20. Maj blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overvæ- relse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 28/1836 I Forbindelse med hvad der under 16de December f. A. er tilført Protokollen blev en Sag foretagtet imod Ane Kirstine Christensdatter af Rind, som endnu opholdt sig tjenesteledig i bemeldte Rind Sogn. En af Contoirbetjent Bertelsen meddeelt Rapport angaaende hvorledes bemeldte Ane Kirstine Christensdatter for ham har forklaret sig, blev fremlagt saalydende. Ane Kirstine Christensdatter mødte, for hvem Rapporten blev oplæst, og hun vedkjendte sig dens Indhold som overensstemmende med Sandhed. Komp tilføiede at hendes Forældre ere Fattiglemmer og at de ere af Natmandsslægten. Der vil nu være at tilskrive Fattigcommissionen. Sagen udsat i 14 dage. Landt Som Vidner:WiigBertelsen. - - - - - Afskrift af Dokumenter til Politiprotokollen 1836-1837. LAN B 79 - 86. A. Omslag til sagens dokumenter. No. 28/1836. Documenter til Politiesagen mod Ane Kirstine Christensdatter af Rind, som er uden Tjeneste. Begyndt:20. Maj/ vide 16. Dec. 1835 / Cont.3. Juni Cont.10. - Cont.17. - Cont.24. - Cont.1. Juli Cont.8. - Cont.15. - og optaget til Dom. 1836, 24. August reassummeret 6 Ugersdagen: 26. August. Imgen påtegninger. - - - - -
Event June 3, 1836 (Age 15 years) Age: 15 years 10 months 27 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.06.03. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836. LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1836, den 3. Juni, blev Politieret sat og holdt paa politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: ....... No. 28/1836. Fattigcommissionen er tilskrevet om det sidst passerede, men da Svar ikke er modtaget, blen Sagen udsat i 8 Dage. Landt Som Vidner:WiigBertelsen
Event June 10, 1836 (Age 15 years) Age: 15 years 11 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.06.10. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836. LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 10. Juni blev politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger. ....... No 28/1836 En Skrivelse fra Fattigcommissionen i Rind af 6te dennes blev fremlagt. Sagen udsat i 8 Dage. Landt Som Vidner:WiigBertelsen.
Event June 17, 1836 (Age 15 years) Age: 15 years 11 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.06.17. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836. LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 17. Juni blev Politieret sat og Holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overvæ- relse af Vidnerne Bertelsen og Wiig, hvor da passerede som følger: No. 28/1836 Paa Grund af en Skrivelse til Amtet blev Sagen udsat i 8 Dage Landt Som Vidner:BertelsenWiig
Event June 24, 1836 (Age 15 years) Age: 15 years 11 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.06.24. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836. LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1836 den 24. Juni blev Politieret sat og Holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overvæ- relse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 28/1836. Paa samme grund som sidst blev Sagen udsat i 8 Dage. Landt Som Vidner:WiigBertelsen
Event June 27, 1836 (Age 15 years) Age: 15 years 11 months 20 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.06.27 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre herreders politiprotokol Afskrift af Dokumenter til Hammerum herreds politiprotokol 1836-1837 LAN B 79 - 86. A. Pigen Ane Kirstine Christensdatter, en Datter af Christen Jørgensen i Rind, henhørende til Natmandsslæg- ten, der her er under Tiltale som tjenstledig, har under Forhør forklaret, at hun noget før afvigte Juul blev fæstet bort til Gaardmand Carsten Dyrvig i Houen fra Paaske derefter til næstkommende Mikkelsdag for Løn 2 Rd. Courant, et Pund Uld og et Par Træskoe, men da hun manglede de fornødne Klæder, kom hun først 8 Dage efter Paaske for at vilde tiltræde Tjenesten, hvisaarsag Carsten Dyrvig tilkjendegav hende, at han nu havde fæstet en anden i hendes Sted, og selv om hun havde indfunden sig til rette Tid, skal han have sagt, aqt han alligevel ikke kunde have taget hende i Tjeneste med Hensyn til, at hun var saa maadelig i Klæder. I Anledning heraf beder jeg allerærbødigst, at Deres Høivelbaarenhed gunstbehageligst vilde bevirke mig et Forhør optaget over bemeldte Carsten Dyrvig i Houen angaaende om forestaaende af Tiltalte afgivne Forklaring med- fører Sandhed, i Særdeleshed om hendes Paaklædning virkelig var saa ringe, at dette kunne være en Hinder for hende til at være og forblive i Tjenesten. Hammerum Herred, den 16de Juni 1836. I Hr. Herredsfoged Landts Fraværelse Bertelsen, const. Til Høivelbaarne Hr Amtmand og Kammerjunker de Neergaard. Påtegning: Fremlagt til Vedhæftning ved Bølling Nørre Herreders Politieret den 27. Juni 1836. Hertz. Kommentar. Efter at det begærede forhør er optaget, er ovenstående Reqvisition returneret til Hammerum herred. - - - - -
Event July 1, 1836 (Age 15 years) Age: 15 years 11 months 25 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.07.01. Retsmøde. Udsskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836. LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 1ste juli blev politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overvæ- relse af Vidnerne Bertelsen og Wiig, hvor da passerede som følger: No. 28/1836. Da de reqvirerede Oplysninger endnu ikke er modtaget blev Sagen udsat i 8 Dage. Landt Som Vidner:BertelsenWiig.
Event July 8, 1836 (Age 16 years) Age: 16 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 1836.07.08. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838. LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1836 den 8 Juli blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Herreds- foged Landts Forfald formedelst Arbeide som Commissair i Justitssagen mod Daniel Cohn med Flere af Exam. Jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Wiig, hvor da passerede som følger: ....... No. 28/1838. En Skrivelse fra Amtet af 29de f M., modtaget 7de dennes med Bilag blev fremlagt. Bertelsen. Som Vidner:BjørnWiig - - - - - Afskrift af Dokumenter til politiprotokollen 1836-1837 LAN B 79 - 86. A. Vedlagt remitteres Deres Velædelhed tjenstlig Deres Reqvisitionsskrivelse af 16de dennes vedhæftet Udskrift af et ved Bølling Nørre Herreders Politieret optaget Forhør til Brug i Sagen mod Pigen Ane Kirstine Christens- datter. Ringkiøbing Amthuus den 29de Juni 1836 Neergaard. Til Herr. Herredsfoged Landt. Påtegning: Fremlagt i Hammerum Herreds Politieret den 8. Juli 1836. Bertelsen - - - - - B. Pigen Ane Kirstine Christensdatter, en Datter af Christen Jørgensen i Rind, henhørende til Natmandsslæg- ten, der her er under Tiltale som tjenstledig, har under Forhør forklaret, at hun noget før afvigte Juul blev fæstet bort til Gaardmand Carsten Dyrvig i Houen fra Paaske derefter til næstkommende Mikkelsdag for Løn 2 Rd. Courant, et Pund Uld og et Par Træskoe, men da hun manglede de fornødne Klæder, kom hun først 8 Dage efter Paaske for at vilde tiltræde Tjenesten, hvisaarsag Carsten Dyrvig tilkjendegav hende, at han nu havde fæstet en anden i hendes Sted, og selv om hun havde indfunden sig til rette Tid, skal han have sagt, aqt han alligevel ikke kunde have taget hende i Tjeneste med Hensyn til, at hun var saa maadelig i Klæder. I Anledning heraf beder jeg allerærbødigst, at Deres Høivelbaarenhed gunstbehageligst vilde bevirke mig et Forhør optaget over bemeldte Carsten Dyrvig i Houen angaaende om forestaaende af Tiltalte afgivne Forklaring med- fører Sandhed, i Særdeleshed om hendes Paaklædning virkelig var saa ringe, at dette kunne være en Hinder for hende til at være og forblive i Tjenesten. Hammerum Herred, den 16de Juni 1836. I Hr. Herredsfoged Landts Fraværelse Bertelsen, const. Til Høivelbaarne Hr Amtmand og Kammerjunker de Neergaard. Påtegning: Fremlagt til Vedhæftning ved Bølling Nørre Herreders Politieret den 27. Juni 1836. Hertz. Ingen påtegning om fremlæggelse i Hammerum herreds ret. - - - - -
Event July 15, 1836 (Age 16 years) Age: 16 years 0 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.07.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 15. Juli blev Politieret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herningsholm i Herredsfoged Landts Forfald formedelst Arbeide som Commissair i Justitssagen mod Daniel Cohn med Flere af Exam. jur. Bertel- sen som constituereti Overværelse af Vidnerne Bjørn og Wiig, hvor da passerede som følger: ....... No. 28/1836. Tiltalte mødte og blev foreholdt Carsten Christensens Forklaring, der indeholdes i den fremlagte udskrift af Bølling og Nørre Herreds Politieprotokol, hvornæst hun bemærkede i Anledning heraf, at det kan vel være, at hun udeblev 10 Dage fra den Tid, hun skulde have traadt i Tjenesten, og ikke som hun havde angivet 8 Dage, men derimod vedbliver hun, at Carsten Dyrvig efter hendes forekomme havde udeladt sig med, at han ikke kunde have taget hende i sin Tjeneste, fordi hendes Klæder var for maadelige. - Aftraadt. Sagen blev nu optaget til Dom. ....... Bertelsen Som Vidner: BjørnWiig.
Event August 24, 1836 (Age 16 years) Age: 16 years 1 month 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.08.24. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838. LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M- 32.767 Aar 1836 den 24 Aug. blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bjørn, hvor da passerede som følger: ........ No. 28/1836 Ane Kierstine Christensdatter fremstod i meget maadelige Klæder og anmærkede, at det var de eneste hun havde, og da det var med Hensyn til hendes Mangel paa Klæder, at hun ikke havde faaet den for hende bestemte Tjeneste uden for Sognet bestemte Tjeneste, samt da hun gierne vilde tage Tjeneste og see at erholde samme til 1. Novbr., saa haabede hun ogsaa at Sagen imod hende maatte bortfalde, hvorom hun vilde see at faae en Ansøgning skreven til Amtet, som hun vilde faae indgivet inden 14 Dage og begiærede i denAnledning Sagen udsat indtil Reso- lution erholdes. Sagen blev nu med Hensyn dertil og da Dommeren i alt Fald selv fandt Anledning til at giøre Indstilling til Amtet. Reassummeret og udsat indtil videre. Landt Som Vidner:WiigBjørn
Event April 16, 1838 (Age 17 years) Age: 17 years 9 months 9 days
Shared note:
Description: Christiane NMadsen Sensitive:0 1838.01.21 Fadderskab Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 3 Fødte Qvindekiøn No.:1838 - 1 Barnets fødselsdato:Janv. 21de Barnets Navn:Christiane Madsen Dåbens dato, hjemme eller i kirken:den 16de April i Kirken. Forældrenes Navne Stand og Bopæl:Huusmand og Glarmester Mads Christian Caspersen og Hustru Anne Marie Christensdatter af Møruphuus. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Kone Mette Jensdatter af Mørup Indsidder Jørgen Frederik Caspersen af Møruphus, Pige Anne Kjerstine Christensen af Lind og Mette Kirstine Nielsdatter af Gjellerup]. Anm.:Af Natmandsfolk.
Event March 14, 1841 (Age 20 years) Age: 20 years 8 months 7 days
Shared note:
Description: Casper Madsen Sensitive:0 1841.02.04 Fadder Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 3 Fødte Mandkøn No.:1841 - 1 Barnets fødselsdato:4. Febr. Barnets NavnCasper Madsen Dåbens dato, hjemme eller i kirken:14de Marts i Kirken. Forældrenes Navne Stand og Bopæl:Glarmester Mads Christian Caspersen og Kone Anna Maria Christensdatter af Møruphuus. Faddernes Navne, Stand og OpholdsstedPige Anna Kirstine Christensen, Skorstensfeier Christen Jørgensen, Pige Christine Christensen, alle i Lind, og Fæster Jørgen Frederik Caspersen af [N]olsgaardhuus i Sneiberg. .. Anm.:- - -
Event February 14, 1843 (Age 22 years) Age: 22 years 7 months 7 days
Shared note:
Sensitive:0 1843.02.14. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politprotokol 1842-1843 LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1843 den 14. Februar blev en Politieret sat paa Herredscontoret af Politiedommeren i Overværelse af Vidner Schou og Bindesbøll, hvor da ...... No. 17/1843 Politieforhør blev optaget i Anledning af en Indberetning fra Pastor Sveistrup til Ametet af 22. November f. A. om, at Anders Christian Nielsen af Natmandsslægten og Fruentimmeret Ane Kirstine Christensdatter af samme Slægt skal have Tilhold hos Mads Christian Caspersen i Rind, hvor de uden at have noget fast Erhverv skal føre et utilladeligt Samliv. Pastor Sveistrups Indberetning blev fremlagt og tages til Medfølge. Med Hensyn til, at dette Forhør først optages nu bemærkes, at de Paagjeldende have været fraværende og først nu frivilligen have meldt sig. For Forhøret fremstod Anders Christian Nielsen, som efter Formaning til Sandhed paa given Anledning afgav følgende Forklaring: I afvigte Efteraar kort efter November ankom han fra Nørre Vium til Rind Sogn for at søge om en Tjeneste. Han fremviste sit Skudsmaal for Præsten strax efter Ankomsten og spurgte denne om han maatte blive hos Mads Caspersen indtil han fik en Tjeneste, hvilket han tillod. - Han tilstaaer at han ikke har meldt sig hos Sognefogden som Tjenesteledig, men han foregiver, at han selv har været omkring for at finde en Tjeneste. Dog har han kun været paa 2 Steder, nemlig paa Herningholm og hos Christen Mørup, hvilket var i Efteraaret og de behøvede ingen. Han har faaet sin Underholdning i Vinter hos Mads Caspersen, for hvem han til Gjengjeld herfor har arbeidet. Fruentimmeret Ane Kirstine Christensdatter har samtidig med ham i Vinter havt Ophold hos mads Caspersen, hvor hun har sidet på hendes egen Haand og ernæret sig ved at binde, og han tilstaaer at han i Vinter har sluttet Kjærlighedsforbindelse med hende uden at han dog vil indrømme, at de have havt noget usædeligt Samliv med hinanden. Sluttelig tilføier han og Ane Kirstine har gjort en Reise sammen vester paa, han for at besøge sin Familie i Deigberg og tillige for at forhøre om der mueligen kunde være en Tjeneste ledig, og hun for at besøge sin Familie i Vorgod. Da de ved Hjemkomsten for nogle faae Dage siden hertil erfarede, at de have været indkaldte, begave de sig hertil for at melde deres Ankomst. Quaad generalia forklarer han, at han er 28 Aar gl. og født i Qvemberg i Deigberg Sogn. Han har været tiltalt og straffet 3 Gange, 1ste Gang for omtrent 6 Aar siden ved Bølling Nørre Herreders Ret for Løsgjængerie og anseet med 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød. 2. Gang for ulovlig Handel og anseet med en Mulct, som han maatte afsone med Vand og Brød og 3die Gang ved denne Ret for gjentaget Løsgjængerie og anseet med 20 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Efterat det Tilførte var bleven oplæst for ham ratihaberede han samme med det Tillæg, at Aarsagen hvorfor han havde undladt at melde sig hos Sognefogden som tjenesteledig er at det var ham ubekjendt, at saadant var befalet. Inqvisiten blev derpaa afgivet til Arresten, hvorhos det tillige blev bemærket, at han siden igaar foreløbigen har været indsat her paa Grund af at Forhøret som Følge af andre Forretninger ikke kunde foretages før idag. Fremstod derefter Fruentimmeret Ane Kirstine Christensdatter, som efter Formaning til Sandhed paa given Anledning afgav følgende Forklaring: Da hun afvigte November fratraadte sin Tjeneste paa Herningsholm, vendte hun tilbae til Rind Sogn, hvor hun er forsørgelsesberettiget og Mads Caspersen tillod, at hun kunde opholde sig dem her i Vinter, dog har hun under dette Ophold ernæret sig selv ved at binde, og hun har i dette Tidspunct nydt nogen Understøttelse af Fattigvæsenet. Hun tilstaaer, at hun ved Ankomsten til Sognet i Efteraaret har undladt at melde sig hos Sognefogden som tjenesteledig, ligesom hun og indrømmer, at dette ikke er skeet af Uvidenhed, da hun herom blev givet Tilhold paa Herredscontoiret, da hun ifjor var i Forhør, men hun anfører som Grund hertil, at hun var frugtsommelig og at hun derfor ikke kunde paatage sig nogen Tjeneste, da hun venter sin Nedkomst ved Maidagstid. Hun angiver, at det er ved Anders Christian Nielsen, at hun er frugtsommelig, og da hun blev foreholdt Anders Christian Nielsens Forklaring, bemærkede hun, at det ikke var i Vinter, at de blev Kjærester, hvorimod de have staaet i dette Forhold i længere Tid. Derimod benægter hun at have havt noget usædeligt Samliv med ham under deres Ophold hos Mads Christian Caspersen, skjønt hun dog maa indrømme, at de i Vinter har ligget sammen i een Seng, dog saaledes at Mads Caspersens Datter, omtrent 8 Aar gammel, laae imellem dem. Hendes øvrige forklaring stemmer med den forrige Inqvisits Udsagn. Det Tilførte blev oplæst og ratihaberet, hvorpaa hun ligeledes blev afgivet til Arresten. Forhøret udsat. Retten hævet. Hunderup. Som Vidner:SchouBindesbøll.
Event February 15, 1843 (Age 22 years) Age: 22 years 7 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 1843.02.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M.32.769. Aar 1843 den 15. Februar blev en Politieret sat paa Herredets Contoir at Politiedommeren i Overværelse af Vidner Schou og Bindesbøll, hvor da Forhøret No. 17/1843 blev continueret. Arrestanten Anders Christian Nielsen blev fremstillet løs og ledig og afgav paa given Anledning quaad generalia følgende yderligere Forklaring. Da han i Aaret 1839 havde udstaaet heri Arresten hans for 2den Gang begaaet Løsgjængerie idømte Straf blev hanafsendt til sit Hjemsted Deigberg, hvorfra han efter 8 Dages Forløb afgik til Kjøbenhavn som Soldat ved den nuværende 8. Infanterie Bataillons 1. Kompanie No. 167. Efter to Aars Tjeneste vendte han tilbage og fik ved Michelsdag Tjeneste hos Hans Mouritzen Fisbæk i Nørre Vium, hvor han tjente til September f. A., da han atter var i Kjøbenhavn for at gjøre Mynstring. Efter endt Mynstring rejste han hjem og efterat have hævet sin tilgodehavende Løn hos Hans Miuritzen reiste han som allerede forklaret til Rind Sogn, hvor han senere har opholdt sig. Oplæst og ratihaberet. Arrestanten blev igjen afgivet til Arresten. Forhøret udsat.
Event March 8, 1843 (Age 22 years) Age: 22 years 8 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 1843.03.08. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr M-32.769. Aar 1843 den 8 Marts blev en Politieret sat paa Herreds Contoiret af Politiedommeren i Overværelse af Vidner Biørn og Bindesbøll. hvor da ...... Forhøret no 17/1843 blev foretaget: Dommeren fremlagde en Skrivelse fra Amtet af 28de f. M. hvorved meldes, at den mod Ane Kirstine Christensdatter [..st....erede] Undersøgelse for Løsgjængerie bortfalder. Skrivelsen acteres og lyder saaledes ##. Arrestantinden Ane Kirstine Christensdatter blev fremstillet løs og ledig for Retten. Efterat Dommeren havde givet hende Tilhold om at melde sig hos Sognefogden som tjenesteledig saasnart hendes Tilstand atter bliver saaledes at hun kan tjene, blev hun løsladt og afsendt til Sogneforstanderskabet i Rind Sogn, hvor hun er forsørgelsesberettiget. Da ikke endnu alle de Oplysninger ere modtagede, son andetsteds fra ere reqvirerede, vil Forhøret for Anders Christian Nielsens Vedkommende indtil videre blive at udsætte.
Birth of a son
#1
Niels Christian Andersen
Type: BIRT
June 9, 1843 (Age 22 years)
Shared note:
Sensitive:0 1843.06-09 Fødsel Udskrift af Arnborg sogns kirkebog 1832-1872 LAN C 521 Fødte. Mandkjøn Lbnr.:1843-4 Aar og Datum:9. Juni Barnets fulde Navn_Niels Christian Andersen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:døbt i Kirken d- 18. Juni Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Natmand Anders Nielsen Qvemberg ugifte Fruentimmer Ane Kjerstine Christensdatter af Rind Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Maren Iversdatter Pige Mariane Pedersdatter Ane Maria Thomasdatter Niels Birkebæk Anm.:- - -
Christening of a sonNiels Christian Andersen
Type: CHR
June 18, 1843 (Age 22 years) Age: 0 years 0 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a motherIngeborg Christensdatter
Type: DEAT
April 3, 1844 (Age 23 years)
Shared note:
Sensitive:0 1844.04.03 Død. Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517A - 4 Døde. Qvindekiøn. Aar og Lbnr.1844 - 3 Dødsdagen:1844, 3. April Begravelsesdagen1844, 21. April Afdødes Navn:Ingeborg Christensdatter Afdødes Stand, Haandtering og opholdssted:Almisselem, Natmand Christen Jørgensens K. i Fattighuset. Født i Føvling. Moderen Ane Marie Carlsdatter. Afdødes Alder64 Ar Anmærkning:Død af Brokskade.
Census
Type: CENS
February 1, 1845 (Age 24 years) Age: 24 years 6 months 25 days
Shared note:
Sensitive:0 1845.02.01 Folketælling Folketællingen 1. febr. 1845 i Rind sogn RA microfilm Fkt 1845 microkort xxx Optegnelse paa Folketallet m.v. i Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt den 1ste Februar 1845 Byernes og Stedernes Navne:Møruphuus26. Et Huus1 Familie NavnAlderStandFødesognErhverv, Familiepos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mads Christian Caspersen36gifther i SognetGlarmester og Strømpestrikker Anne Marie Christensdatter32gifther i Sognethans Kone Ingeborg Madsdatter10ugifther i Sognetderes Barn Casper Madsen4ugifther i Sognetderes Barn Christen Jørgensen69Enkemandher i SognetAlmisselem Anne Kirstine Christensdatter25ugiftSkarrild SognAlmisselem Niels Christian Andersen2ugiftArnborg Sognhendes Søn
Death of a sisterMette Kirstine Christensdatter
Type: DEAT
May 1, 1848 (Age 27 years)

Shared note: Sensitive:0
Death of a fatherChristen Jørgensen
Type: DEAT
October 13, 1849 (Age 29 years)

Shared note: Sensitive:0
Birth of a son
#2
Christian Andersen
Type: BIRT
April 30, 1853 (Age 32 years)
Shared note: Sensitive:0
MarriageAnders Christian NielsenView this family
Type: MARR
April 5, 1858 (Age 37 years)
Shared note:
Sensitive:0 1858.04.05. Vielse Udskrift af Skarrild sogns kirkebog 1847-1867 LAN C 521 - 10 Copulerede Lbnr.:1858 - 2 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkrl. Anders Christian Nielsen af Dejberg, 43 Aar. Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Pigen Ane Kirstine Christensdatter af Skarrild, 38 Aar Dagen Trolovelsen er anmeldt for Præsten:20, Marts. Hvem Forloverne ere:Gmd Jens Thomsen og Hmd Christen Andersen, begge af [Silstrup] Vielsesdagen:5. April Vielsesstedet:Skarrild Kirke Anm.:Begge vaccinerede. Tillysning har fundet Sted i Forveien.
Death of a sisterElse Magdalene Christensdatter
Type: DEAT
March 23, 1860 (Age 39 years)
Shared note: Sensitive:0
Death
Type: DEAT
August 21, 1870 (Age 50 years) Age: 50 years 1 month 14 days
Shared note:
Sensitive:0 1870.08.21 Død Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1856-1879 LAN C 539 - 07 Døde. Qvindekiøn Aar og Lbnr.:1870 - 6 Dødsdagen:21 August Begravelsesdagen:28. August Afdødes Navn:Ane Kirstine Christensdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fattiglem Anders Christian Qvembergs Hustru i Bjørnemose Fattighuus Født i Skarrild, Faderen afdøde fattiglem Christen Jørgensen i Rind. Afdødes Alder:50 Anm.:Tæring
Burial
Type: BURI
August 28, 1870 (7 days after death) Age: 50 years 1 month 21 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: from January 1, 1820 to January 1, 1821
-7 years
elder sister
14 years
younger brother
-17 years
elder brother
7 years
elder brother
-15 months
elder sister
8 years
younger sister
-3 years
herself
-16 years
elder sister
3 years
elder sister
Family with Anders Christian Nielsen - View this family
husband
herself
Marriage: April 5, 1858Skarrild kirke
-15 years
son
10 years
son

Birth
Sensitive:0 1820.07.07. Fødsel Udskrift af Skarrild sogns kirkebog 1815-1846 LAN C Fødte. Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1820 - 2 Aar og Datum:1820, 7. Julji Barnets Navn:Ane Kirstine Christensdatter Daabens Dato, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt 9. Julji Stadfæstet i Kirken 23. Julji Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Natmand Christen Jørgensen og Hustrue Ingeborg Christensdatter. uden fast Bopæl. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Husmand [O....] Pedersens Kone af Skarrild Grene Elisabeth Jensdatter Gaardmand Morten Pedersen Hesselvig, K. Ole Pedersen Skaue P. Bodild Cathrine Pedersdatter Rønnum og Jens Olesens Hustru i Grene Mette Marie Sørensdatter.
Christening
Sensitive:0 Se foranstående fødselsnotat
Baptism
Sensitive:0 Se foranstående fødselsnotat
Confirmation
Sensitive:0 1836.10.24. Konfirmation Udskrift af Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - Confirmerede. Piger. Efterfølgende Børn bleve confirmerede i Herning Kirke d. 6. Apr. 1835 af P. Tang. Lbnr.:3 Konfirmandens Navn:Anna Kristine Christensdatter hos Forældrene i Fattighuset. Forældrenes, Husbondens eller Plejeforældrenes Navne og Bopæl:Indsidder og Almisselem Christen Jørgensen og Kone Ingeborg Christensd. i Fattighuset i Lind. Forældrene af de saakaldte Natmandsfolk. Konfirmandens Alder:Fød i Skarrild 7. Julii 1823, døbt d. 9de, publ. d. 23de s. A. Dom vedr. Kundskab og Opførsel:g. - mg- Naar og af Hvem vaccineret:1823 den [15. Juli] af Gunst. Anm.:- - -
EVEN
Description: Ingeborg Madsen Sensitive:0 Fadder Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 3 Fødte Kvindekøn. No.:1835 - 4 Barnets fødselsdato:12te Maij Barnets Navn:Ingeborg Madsen Dåbens dato, hjemme eller i kirken:Døbt i Kirken den 8de Juni Forældrenes Navne, Stand og Bopæl:Indsidder Mads Christian Caspersen og Hustru i Møruphuus navnlig Anne Marie Christensd Faddernes Navne Stand og Opholdssted:Kone Mette Jensdatter fra Mørup Md Laust Jensen fra Sneiberg Ungk. Christen Christensen, ibd., Pige Anne Kirstine Kristensdatter i Fattighuset. Anm.:Forældre ere af Natmandsfolk.
EVEN
Sensitive:0 1836.12.16 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotikol 1834-1836, LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1835, den 16. December blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede følgende. No. 87/1835 En Skrivelse fra Rind og Herning Sognes Fattigcommission, hvorefter Pigen Ane Kirstine Christensdatter fra Lind skulle være at ansee som Løsgænger, blev fremlagt. Bemeldte Ane Kirstine Christensdatter fremstod efter Indkaldelse og forklarede: Hun var 15 Aar 14 Dage efter sidste Sankthansdag. Til Paasken førstkommende skal hun have Tjeneste hos Gaardmand i Hover Sogn, hos hvem hun er fæstet til Mikkelsdag næstefter og skal have 8 S Courant i Fæstepenge. Lønnen er bestemt til 2 Rd Courant, 1 pund Uld og et Par Træsko. For Tiden er hun uden Tjeneste, da hun 8 Dage efter sidste Paaske blev sat fra sin Tjeneste hos Frands Skjerbek i Rind af ham fordi hun, skjønt hun giorde sit Bedste, ikke kunde passe hans Kreaturer til Fornøielse for ham. Hun har ikke før været sigtet for Løsgængerie. Hun blev nu givet Tilhold om stedse at søge at have fast Tjeneste med Bemærkning om, at de ordentlige Skiftetider var 1ste Mai og 1ste November, og at hun hos Sognefogderne i Rind og nærmeste Sogne skulle anmode om at faae bekjendtgiort, at hun idtil Paaske er tjenstledig, samt at tage den Tjeneste eller det Arbejde hos Andre, som hun indtil den Tid kunde erholde, da hun i andet Fald vilde bleve at ansee som Løsgænger. Ved dette Tilfælde fandtes Anordningerne mod Løsgængerie i dette Tilfælde med Hensyn paa Komparentens Ungdom og Omstændighederne iøvrigt for nærværende Tid at være efterkommet. Aftraadt. Sagen hævet. Landt Som Vidner:WiigBertelsen - - - - - Afskrift af dokumenter fremlagt under ovennævnte fattigforhør.: LAN B79 - 85. Dokumenter til Hammerum herreds politiprotokol 1835 A. Anne Kirstine Christensdatter, en Datter af Natmand Christen Jørgensen i Lind, blev sidste Paaske af mig Præsten confirmeret og er nu 15 Aar. Efter sin Confirmation tjente hun først Franz Christensen i Skjærbek i Rind og passede Kiøerne ibidem, men opførte sig saaledes, at disse ellers vakkre Folk ikke vilde have hende, men joge hende bort, da hun var ganske unyttig for dem og havde ingen Lyst til sin Bestilling. Derpaa tjernte hun Jørgen Frederik Caspersen i Ikast en Tid, men blev heller ikke dèr længe, og ligger nu hjemme hos Forældrene, der er Almisselemmer i Fattighuset i Rind. Da dette vil vistnok give Anledning til, at den Hjelp som disse faae af den beskattede Commune bliver mindre tilstrækkelig, og hun selv kan betragtes som Løsgjængerinde, saa vilde vi melde dette til Deres Velbyr- dighed. Vel har jeg Præsten for en Maaneds Tid meldt til Amtet, at der saa vidt mig bekjendt ikke var Løsgjængere i dette Pastorat, men erindrede da ikke denne Pige og søge saa meget mere at rette denne Feiltagelse. Rind præstegaard den 1ste December 1835 Ærbødigst P. Tang. [Frantsen] - Thomas Christensen - Niels Tang - Peder Holm - Peder Elemholdt. Til S. T. Herr Herredsfoged Landt. Påtegning: Fremlagt i Hammerum Herreds Politiret d. 16. December 1835.
EVEN
Sensitive:0 1836.05.20. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr M-32.767 Aar 1836 den 20. Maj blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overvæ- relse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 28/1836 I Forbindelse med hvad der under 16de December f. A. er tilført Protokollen blev en Sag foretagtet imod Ane Kirstine Christensdatter af Rind, som endnu opholdt sig tjenesteledig i bemeldte Rind Sogn. En af Contoirbetjent Bertelsen meddeelt Rapport angaaende hvorledes bemeldte Ane Kirstine Christensdatter for ham har forklaret sig, blev fremlagt saalydende. Ane Kirstine Christensdatter mødte, for hvem Rapporten blev oplæst, og hun vedkjendte sig dens Indhold som overensstemmende med Sandhed. Komp tilføiede at hendes Forældre ere Fattiglemmer og at de ere af Natmandsslægten. Der vil nu være at tilskrive Fattigcommissionen. Sagen udsat i 14 dage. Landt Som Vidner:WiigBertelsen. - - - - - Afskrift af Dokumenter til Politiprotokollen 1836-1837. LAN B 79 - 86. A. Omslag til sagens dokumenter. No. 28/1836. Documenter til Politiesagen mod Ane Kirstine Christensdatter af Rind, som er uden Tjeneste. Begyndt:20. Maj/ vide 16. Dec. 1835 / Cont.3. Juni Cont.10. - Cont.17. - Cont.24. - Cont.1. Juli Cont.8. - Cont.15. - og optaget til Dom. 1836, 24. August reassummeret 6 Ugersdagen: 26. August. Imgen påtegninger. - - - - -
EVEN
Sensitive:0 1836.06.03. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836. LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1836, den 3. Juni, blev Politieret sat og holdt paa politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: ....... No. 28/1836. Fattigcommissionen er tilskrevet om det sidst passerede, men da Svar ikke er modtaget, blen Sagen udsat i 8 Dage. Landt Som Vidner:WiigBertelsen
EVEN
Sensitive:0 1836.06.10. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836. LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 10. Juni blev politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger. ....... No 28/1836 En Skrivelse fra Fattigcommissionen i Rind af 6te dennes blev fremlagt. Sagen udsat i 8 Dage. Landt Som Vidner:WiigBertelsen.
EVEN
Sensitive:0 1836.06.17. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836. LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 17. Juni blev Politieret sat og Holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overvæ- relse af Vidnerne Bertelsen og Wiig, hvor da passerede som følger: No. 28/1836 Paa Grund af en Skrivelse til Amtet blev Sagen udsat i 8 Dage Landt Som Vidner:BertelsenWiig
EVEN
Sensitive:0 1836.06.24. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836. LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1836 den 24. Juni blev Politieret sat og Holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overvæ- relse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 28/1836. Paa samme grund som sidst blev Sagen udsat i 8 Dage. Landt Som Vidner:WiigBertelsen
EVEN
Sensitive:0 1836.06.27 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre herreders politiprotokol Afskrift af Dokumenter til Hammerum herreds politiprotokol 1836-1837 LAN B 79 - 86. A. Pigen Ane Kirstine Christensdatter, en Datter af Christen Jørgensen i Rind, henhørende til Natmandsslæg- ten, der her er under Tiltale som tjenstledig, har under Forhør forklaret, at hun noget før afvigte Juul blev fæstet bort til Gaardmand Carsten Dyrvig i Houen fra Paaske derefter til næstkommende Mikkelsdag for Løn 2 Rd. Courant, et Pund Uld og et Par Træskoe, men da hun manglede de fornødne Klæder, kom hun først 8 Dage efter Paaske for at vilde tiltræde Tjenesten, hvisaarsag Carsten Dyrvig tilkjendegav hende, at han nu havde fæstet en anden i hendes Sted, og selv om hun havde indfunden sig til rette Tid, skal han have sagt, aqt han alligevel ikke kunde have taget hende i Tjeneste med Hensyn til, at hun var saa maadelig i Klæder. I Anledning heraf beder jeg allerærbødigst, at Deres Høivelbaarenhed gunstbehageligst vilde bevirke mig et Forhør optaget over bemeldte Carsten Dyrvig i Houen angaaende om forestaaende af Tiltalte afgivne Forklaring med- fører Sandhed, i Særdeleshed om hendes Paaklædning virkelig var saa ringe, at dette kunne være en Hinder for hende til at være og forblive i Tjenesten. Hammerum Herred, den 16de Juni 1836. I Hr. Herredsfoged Landts Fraværelse Bertelsen, const. Til Høivelbaarne Hr Amtmand og Kammerjunker de Neergaard. Påtegning: Fremlagt til Vedhæftning ved Bølling Nørre Herreders Politieret den 27. Juni 1836. Hertz. Kommentar. Efter at det begærede forhør er optaget, er ovenstående Reqvisition returneret til Hammerum herred. - - - - -
EVEN
Sensitive:0 1836.07.01. Retsmøde. Udsskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836. LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 1ste juli blev politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overvæ- relse af Vidnerne Bertelsen og Wiig, hvor da passerede som følger: No. 28/1836. Da de reqvirerede Oplysninger endnu ikke er modtaget blev Sagen udsat i 8 Dage. Landt Som Vidner:BertelsenWiig.
EVEN
Sensitive:0 1836.07.08. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838. LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1836 den 8 Juli blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Herreds- foged Landts Forfald formedelst Arbeide som Commissair i Justitssagen mod Daniel Cohn med Flere af Exam. Jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Wiig, hvor da passerede som følger: ....... No. 28/1838. En Skrivelse fra Amtet af 29de f M., modtaget 7de dennes med Bilag blev fremlagt. Bertelsen. Som Vidner:BjørnWiig - - - - - Afskrift af Dokumenter til politiprotokollen 1836-1837 LAN B 79 - 86. A. Vedlagt remitteres Deres Velædelhed tjenstlig Deres Reqvisitionsskrivelse af 16de dennes vedhæftet Udskrift af et ved Bølling Nørre Herreders Politieret optaget Forhør til Brug i Sagen mod Pigen Ane Kirstine Christens- datter. Ringkiøbing Amthuus den 29de Juni 1836 Neergaard. Til Herr. Herredsfoged Landt. Påtegning: Fremlagt i Hammerum Herreds Politieret den 8. Juli 1836. Bertelsen - - - - - B. Pigen Ane Kirstine Christensdatter, en Datter af Christen Jørgensen i Rind, henhørende til Natmandsslæg- ten, der her er under Tiltale som tjenstledig, har under Forhør forklaret, at hun noget før afvigte Juul blev fæstet bort til Gaardmand Carsten Dyrvig i Houen fra Paaske derefter til næstkommende Mikkelsdag for Løn 2 Rd. Courant, et Pund Uld og et Par Træskoe, men da hun manglede de fornødne Klæder, kom hun først 8 Dage efter Paaske for at vilde tiltræde Tjenesten, hvisaarsag Carsten Dyrvig tilkjendegav hende, at han nu havde fæstet en anden i hendes Sted, og selv om hun havde indfunden sig til rette Tid, skal han have sagt, aqt han alligevel ikke kunde have taget hende i Tjeneste med Hensyn til, at hun var saa maadelig i Klæder. I Anledning heraf beder jeg allerærbødigst, at Deres Høivelbaarenhed gunstbehageligst vilde bevirke mig et Forhør optaget over bemeldte Carsten Dyrvig i Houen angaaende om forestaaende af Tiltalte afgivne Forklaring med- fører Sandhed, i Særdeleshed om hendes Paaklædning virkelig var saa ringe, at dette kunne være en Hinder for hende til at være og forblive i Tjenesten. Hammerum Herred, den 16de Juni 1836. I Hr. Herredsfoged Landts Fraværelse Bertelsen, const. Til Høivelbaarne Hr Amtmand og Kammerjunker de Neergaard. Påtegning: Fremlagt til Vedhæftning ved Bølling Nørre Herreders Politieret den 27. Juni 1836. Hertz. Ingen påtegning om fremlæggelse i Hammerum herreds ret. - - - - -
EVEN
Sensitive:0 1836.07.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 15. Juli blev Politieret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herningsholm i Herredsfoged Landts Forfald formedelst Arbeide som Commissair i Justitssagen mod Daniel Cohn med Flere af Exam. jur. Bertel- sen som constituereti Overværelse af Vidnerne Bjørn og Wiig, hvor da passerede som følger: ....... No. 28/1836. Tiltalte mødte og blev foreholdt Carsten Christensens Forklaring, der indeholdes i den fremlagte udskrift af Bølling og Nørre Herreds Politieprotokol, hvornæst hun bemærkede i Anledning heraf, at det kan vel være, at hun udeblev 10 Dage fra den Tid, hun skulde have traadt i Tjenesten, og ikke som hun havde angivet 8 Dage, men derimod vedbliver hun, at Carsten Dyrvig efter hendes forekomme havde udeladt sig med, at han ikke kunde have taget hende i sin Tjeneste, fordi hendes Klæder var for maadelige. - Aftraadt. Sagen blev nu optaget til Dom. ....... Bertelsen Som Vidner: BjørnWiig.
EVEN
Sensitive:0 1836.08.24. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838. LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M- 32.767 Aar 1836 den 24 Aug. blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bjørn, hvor da passerede som følger: ........ No. 28/1836 Ane Kierstine Christensdatter fremstod i meget maadelige Klæder og anmærkede, at det var de eneste hun havde, og da det var med Hensyn til hendes Mangel paa Klæder, at hun ikke havde faaet den for hende bestemte Tjeneste uden for Sognet bestemte Tjeneste, samt da hun gierne vilde tage Tjeneste og see at erholde samme til 1. Novbr., saa haabede hun ogsaa at Sagen imod hende maatte bortfalde, hvorom hun vilde see at faae en Ansøgning skreven til Amtet, som hun vilde faae indgivet inden 14 Dage og begiærede i denAnledning Sagen udsat indtil Reso- lution erholdes. Sagen blev nu med Hensyn dertil og da Dommeren i alt Fald selv fandt Anledning til at giøre Indstilling til Amtet. Reassummeret og udsat indtil videre. Landt Som Vidner:WiigBjørn
EVEN
Description: Christiane NMadsen Sensitive:0 1838.01.21 Fadderskab Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 3 Fødte Qvindekiøn No.:1838 - 1 Barnets fødselsdato:Janv. 21de Barnets Navn:Christiane Madsen Dåbens dato, hjemme eller i kirken:den 16de April i Kirken. Forældrenes Navne Stand og Bopæl:Huusmand og Glarmester Mads Christian Caspersen og Hustru Anne Marie Christensdatter af Møruphuus. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Kone Mette Jensdatter af Mørup Indsidder Jørgen Frederik Caspersen af Møruphus, Pige Anne Kjerstine Christensen af Lind og Mette Kirstine Nielsdatter af Gjellerup]. Anm.:Af Natmandsfolk.
EVEN
Description: Casper Madsen Sensitive:0 1841.02.04 Fadder Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 3 Fødte Mandkøn No.:1841 - 1 Barnets fødselsdato:4. Febr. Barnets NavnCasper Madsen Dåbens dato, hjemme eller i kirken:14de Marts i Kirken. Forældrenes Navne Stand og Bopæl:Glarmester Mads Christian Caspersen og Kone Anna Maria Christensdatter af Møruphuus. Faddernes Navne, Stand og OpholdsstedPige Anna Kirstine Christensen, Skorstensfeier Christen Jørgensen, Pige Christine Christensen, alle i Lind, og Fæster Jørgen Frederik Caspersen af [N]olsgaardhuus i Sneiberg. .. Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1843.02.14. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politprotokol 1842-1843 LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1843 den 14. Februar blev en Politieret sat paa Herredscontoret af Politiedommeren i Overværelse af Vidner Schou og Bindesbøll, hvor da ...... No. 17/1843 Politieforhør blev optaget i Anledning af en Indberetning fra Pastor Sveistrup til Ametet af 22. November f. A. om, at Anders Christian Nielsen af Natmandsslægten og Fruentimmeret Ane Kirstine Christensdatter af samme Slægt skal have Tilhold hos Mads Christian Caspersen i Rind, hvor de uden at have noget fast Erhverv skal føre et utilladeligt Samliv. Pastor Sveistrups Indberetning blev fremlagt og tages til Medfølge. Med Hensyn til, at dette Forhør først optages nu bemærkes, at de Paagjeldende have været fraværende og først nu frivilligen have meldt sig. For Forhøret fremstod Anders Christian Nielsen, som efter Formaning til Sandhed paa given Anledning afgav følgende Forklaring: I afvigte Efteraar kort efter November ankom han fra Nørre Vium til Rind Sogn for at søge om en Tjeneste. Han fremviste sit Skudsmaal for Præsten strax efter Ankomsten og spurgte denne om han maatte blive hos Mads Caspersen indtil han fik en Tjeneste, hvilket han tillod. - Han tilstaaer at han ikke har meldt sig hos Sognefogden som Tjenesteledig, men han foregiver, at han selv har været omkring for at finde en Tjeneste. Dog har han kun været paa 2 Steder, nemlig paa Herningholm og hos Christen Mørup, hvilket var i Efteraaret og de behøvede ingen. Han har faaet sin Underholdning i Vinter hos Mads Caspersen, for hvem han til Gjengjeld herfor har arbeidet. Fruentimmeret Ane Kirstine Christensdatter har samtidig med ham i Vinter havt Ophold hos mads Caspersen, hvor hun har sidet på hendes egen Haand og ernæret sig ved at binde, og han tilstaaer at han i Vinter har sluttet Kjærlighedsforbindelse med hende uden at han dog vil indrømme, at de have havt noget usædeligt Samliv med hinanden. Sluttelig tilføier han og Ane Kirstine har gjort en Reise sammen vester paa, han for at besøge sin Familie i Deigberg og tillige for at forhøre om der mueligen kunde være en Tjeneste ledig, og hun for at besøge sin Familie i Vorgod. Da de ved Hjemkomsten for nogle faae Dage siden hertil erfarede, at de have været indkaldte, begave de sig hertil for at melde deres Ankomst. Quaad generalia forklarer han, at han er 28 Aar gl. og født i Qvemberg i Deigberg Sogn. Han har været tiltalt og straffet 3 Gange, 1ste Gang for omtrent 6 Aar siden ved Bølling Nørre Herreders Ret for Løsgjængerie og anseet med 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød. 2. Gang for ulovlig Handel og anseet med en Mulct, som han maatte afsone med Vand og Brød og 3die Gang ved denne Ret for gjentaget Løsgjængerie og anseet med 20 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Efterat det Tilførte var bleven oplæst for ham ratihaberede han samme med det Tillæg, at Aarsagen hvorfor han havde undladt at melde sig hos Sognefogden som tjenesteledig er at det var ham ubekjendt, at saadant var befalet. Inqvisiten blev derpaa afgivet til Arresten, hvorhos det tillige blev bemærket, at han siden igaar foreløbigen har været indsat her paa Grund af at Forhøret som Følge af andre Forretninger ikke kunde foretages før idag. Fremstod derefter Fruentimmeret Ane Kirstine Christensdatter, som efter Formaning til Sandhed paa given Anledning afgav følgende Forklaring: Da hun afvigte November fratraadte sin Tjeneste paa Herningsholm, vendte hun tilbae til Rind Sogn, hvor hun er forsørgelsesberettiget og Mads Caspersen tillod, at hun kunde opholde sig dem her i Vinter, dog har hun under dette Ophold ernæret sig selv ved at binde, og hun har i dette Tidspunct nydt nogen Understøttelse af Fattigvæsenet. Hun tilstaaer, at hun ved Ankomsten til Sognet i Efteraaret har undladt at melde sig hos Sognefogden som tjenesteledig, ligesom hun og indrømmer, at dette ikke er skeet af Uvidenhed, da hun herom blev givet Tilhold paa Herredscontoiret, da hun ifjor var i Forhør, men hun anfører som Grund hertil, at hun var frugtsommelig og at hun derfor ikke kunde paatage sig nogen Tjeneste, da hun venter sin Nedkomst ved Maidagstid. Hun angiver, at det er ved Anders Christian Nielsen, at hun er frugtsommelig, og da hun blev foreholdt Anders Christian Nielsens Forklaring, bemærkede hun, at det ikke var i Vinter, at de blev Kjærester, hvorimod de have staaet i dette Forhold i længere Tid. Derimod benægter hun at have havt noget usædeligt Samliv med ham under deres Ophold hos Mads Christian Caspersen, skjønt hun dog maa indrømme, at de i Vinter har ligget sammen i een Seng, dog saaledes at Mads Caspersens Datter, omtrent 8 Aar gammel, laae imellem dem. Hendes øvrige forklaring stemmer med den forrige Inqvisits Udsagn. Det Tilførte blev oplæst og ratihaberet, hvorpaa hun ligeledes blev afgivet til Arresten. Forhøret udsat. Retten hævet. Hunderup. Som Vidner:SchouBindesbøll.
EVEN
Sensitive:0 1843.02.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M.32.769. Aar 1843 den 15. Februar blev en Politieret sat paa Herredets Contoir at Politiedommeren i Overværelse af Vidner Schou og Bindesbøll, hvor da Forhøret No. 17/1843 blev continueret. Arrestanten Anders Christian Nielsen blev fremstillet løs og ledig og afgav paa given Anledning quaad generalia følgende yderligere Forklaring. Da han i Aaret 1839 havde udstaaet heri Arresten hans for 2den Gang begaaet Løsgjængerie idømte Straf blev hanafsendt til sit Hjemsted Deigberg, hvorfra han efter 8 Dages Forløb afgik til Kjøbenhavn som Soldat ved den nuværende 8. Infanterie Bataillons 1. Kompanie No. 167. Efter to Aars Tjeneste vendte han tilbage og fik ved Michelsdag Tjeneste hos Hans Mouritzen Fisbæk i Nørre Vium, hvor han tjente til September f. A., da han atter var i Kjøbenhavn for at gjøre Mynstring. Efter endt Mynstring rejste han hjem og efterat have hævet sin tilgodehavende Løn hos Hans Miuritzen reiste han som allerede forklaret til Rind Sogn, hvor han senere har opholdt sig. Oplæst og ratihaberet. Arrestanten blev igjen afgivet til Arresten. Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1843.03.08. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr M-32.769. Aar 1843 den 8 Marts blev en Politieret sat paa Herreds Contoiret af Politiedommeren i Overværelse af Vidner Biørn og Bindesbøll. hvor da ...... Forhøret no 17/1843 blev foretaget: Dommeren fremlagde en Skrivelse fra Amtet af 28de f. M. hvorved meldes, at den mod Ane Kirstine Christensdatter [..st....erede] Undersøgelse for Løsgjængerie bortfalder. Skrivelsen acteres og lyder saaledes ##. Arrestantinden Ane Kirstine Christensdatter blev fremstillet løs og ledig for Retten. Efterat Dommeren havde givet hende Tilhold om at melde sig hos Sognefogden som tjenesteledig saasnart hendes Tilstand atter bliver saaledes at hun kan tjene, blev hun løsladt og afsendt til Sogneforstanderskabet i Rind Sogn, hvor hun er forsørgelsesberettiget. Da ikke endnu alle de Oplysninger ere modtagede, son andetsteds fra ere reqvirerede, vil Forhøret for Anders Christian Nielsens Vedkommende indtil videre blive at udsætte.
Census
Sensitive:0 1845.02.01 Folketælling Folketællingen 1. febr. 1845 i Rind sogn RA microfilm Fkt 1845 microkort xxx Optegnelse paa Folketallet m.v. i Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt den 1ste Februar 1845 Byernes og Stedernes Navne:Møruphuus26. Et Huus1 Familie NavnAlderStandFødesognErhverv, Familiepos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mads Christian Caspersen36gifther i SognetGlarmester og Strømpestrikker Anne Marie Christensdatter32gifther i Sognethans Kone Ingeborg Madsdatter10ugifther i Sognetderes Barn Casper Madsen4ugifther i Sognetderes Barn Christen Jørgensen69Enkemandher i SognetAlmisselem Anne Kirstine Christensdatter25ugiftSkarrild SognAlmisselem Niels Christian Andersen2ugiftArnborg Sognhendes Søn
Marriage
Sensitive:0 1858.04.05. Vielse Udskrift af Skarrild sogns kirkebog 1847-1867 LAN C 521 - 10 Copulerede Lbnr.:1858 - 2 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkrl. Anders Christian Nielsen af Dejberg, 43 Aar. Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Pigen Ane Kirstine Christensdatter af Skarrild, 38 Aar Dagen Trolovelsen er anmeldt for Præsten:20, Marts. Hvem Forloverne ere:Gmd Jens Thomsen og Hmd Christen Andersen, begge af [Silstrup] Vielsesdagen:5. April Vielsesstedet:Skarrild Kirke Anm.:Begge vaccinerede. Tillysning har fundet Sted i Forveien.
Death
Sensitive:0 1870.08.21 Død Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1856-1879 LAN C 539 - 07 Døde. Qvindekiøn Aar og Lbnr.:1870 - 6 Dødsdagen:21 August Begravelsesdagen:28. August Afdødes Navn:Ane Kirstine Christensdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fattiglem Anders Christian Qvembergs Hustru i Bjørnemose Fattighuus Født i Skarrild, Faderen afdøde fattiglem Christen Jørgensen i Rind. Afdødes Alder:50 Anm.:Tæring
Burial
Sensitive:0 Se dødsnotatet