Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Benneth Kirstine HansdatterAlder: 29 år18201850

Navn
Benneth Kirstine Hansdatter
Efternavn
Hansdatter
Født
Type: BIRT
15. november 1820 23 25
Delt note: Sensitive:0
ÆgteskabJohannes JohansenVis familie
Type: MARR
ja

Søsters fødselKaren Marie Hansdatter
Type: BIRT
1. september 1824 (Alder 3 år)
Delt note:
Sensitive:0 1824.09.01 Fødsel Gjellerup sogns kirkebog 1816-1830 LAN C 515 A - 5 Fødte. Kvindekjøn Aar og Lbnr.:1824 - 13 Fødselsdagen:d. 1ste September Barnets fulde Navn:Karen Marie Hansdatter vacc. 1835, den 23. Aug. af Doctor Gunst i Ringkjøbing ankom til Sognet d. 20de. October 1842. Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 1ste September publ. den 6. September i Kirken Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moder Mette Cathrine Jensdatter, fød i Rind Sogn, og Hans Christian Nielsen, født i Skinderup i Thyeland Omløbende Natmandsfolk. Hun fødte Barnet i Lillegrd. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Kone Kirsten Christophersdatter fra Aulum Hendes Datter Johanne Kirstine Jensdatter, født i Madum Sogn Abraham Pedersen Grønning, fød i Sneiberg og Jens Christian Christensen [N...] fra Ryede Sogn Anm.:Uægte. Forældrene, der vare Omløbere og i Barselsengen opholdt sig hos Svend Lillegaard, forlode strax Sognet og medtoge Barnet.
Søsters dåbKaren Marie Hansdatter
Type: CHR
1. september 1824 (Alder 3 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søsters dåbKaren Marie Hansdatter
Type: BAPM
6. september 1824 (Alder 3 år) Alder: 0 år 0 måneder 5 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Mormors dødKirsten Christophersdatter
Type: DEAT
8. oktober 1829 (Alder 8 år)
Delt note:
Sensitive:0 1829.10.08. Død. Aulum sogns kirkebog 1825-1842 LAN C 512 B - 01 | Døde. Qvindekjøn Lbnr.9 Dødsdagen:d. 8de October 1829 Begravelsesdagen:d. 11te October 1829 Afdødes Navn:Kirsten Christoffers Datter Afdødes Stand, H Håndtering og Opholdssted.Almisselem i Fattighuset Afdødes Alder:71 Aar. Anm.:- - - -
Fars dødHans Christian Nielsen
Type: DEAT
1. januar 1836 (Alder 15 år)

Delt note: Sensitive:0
Konfirmeret
Type: CONF
22. april 1838 (Alder 17 år) Alder: 17 år 5 måneder 7 dage
Delt note:
Sensitive:0 1838.04.22 Konfirmarion Udskrift af Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 03 Confirmerede Piger. Nedenstaaende Piger bleve confirmerede i Rind Kirke den 22de April 1838 af P. Tang, p. l. Lbnr.:15. Confirmandens Navn og Opholdssted:Benneth Hansen af Fattighuset, indleiet i Store Stokkildhoved. Confirmandens Forældre, Husbonde eller Pleieforældre:Fruentimmeret Mette Cathrine Jensdatter. Som Barnefader udlagt omløbende Glarmester Hans Christian Nielsen. Begge Forældre Natmandsfolk. Confirmandens Alder:d. 15de Nov. 1820 blev hun født og hjemmedøbt, 19de s. M. publiceredes Daaben i Hover Sogns Kirke, Hind Herred. Dom vedr. Kundskab og Opførsel:tg? - mg. Naar og af hvem vaccineret:1835, den 20. sept. af Gunst. Anm.:Hun confirmeredes med ringere Kundskaber end de almindeligt befalede paa Grund af sin lange Uvidenhed iflg. Cancellie Rescript af 26de September 1835 og 3die April 1838.
Begivenhed 15. februar 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 3 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se referatet af retsmødet 16.-2.-1840.
Begivenhed 16. februar 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 3 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 1840.02.16. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 16. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Skou, ibidem, hvor da passerede som følger: No. 13/1840. Et Forhør blev optaget i Anledning af en Skrivelse fra Sognefoged Jens Knudsen i Herning, hvormed fulgte de deri nævnte 4 Personer, der vare blevne anholdte her i Sognet. Skrivelsen datteret 15. ds blev fremlagt. Af de anholdte Personer, der ved Ankomsten igaar vare blevne indsatte i Arresten, fremstod løs og ledig Johannes Johansen, hjemmehørende i Rind, der har været efterlyst som derfra bortgaaet, og i given Anledning forklarede, at da han i afvigte December Maaned hjemkom fra Wiborg Tugthuus blev han af Fattigvæsenet hensat til Jørgen Frederik Caspersen, hvor han skulde forblive til Nytaar. Med Tilladelse af Præsten gik han 3. Juledag til Mørup- Huus, Rind og Herning Fatighuse, for der at besøge sin Familie, hvorpaa han gik videre uden dertil at være given nogen Tilladelse nør og vester paa i Egnen omkring ad Holstebroe og Ringkjøbing for at opspørge sig en Tjeneste, men de Steder han saaledes har været siger han, at han ej kan navngive. Han har ernæret sig paa sin Omvandring af at sætte Ruder ind hos Folk samt at Handel med Hægter og Strømpepinde. Til Indkjøb af Staaltraad og hvad han ellers behøvede, medbragte han 4 Mk Sølv, som han havde opsparet i Wiborg og af de ham hertil medgivne Reisepenge. Betleri nægter han nogen steder at have forøvet. Et Fruentimmer navnlig Benneth Kirstine Hansdatter, der også igaar blev arresteret, har gaaet omkring med Arrestanten og i Stavning stødte de sammen med de to andre anholdte, Arrestantens Moder Else Caspersdatter og en Johannes Pedersen fra Dejberg. Arrestanten har tilforn været straffet. nemlig først for Betlerie til Fængsel på simpel Fangekost i 40 Dage efter Dom afsagt ved Hjerm Ginding Herreders Politieret og dernæst for Løsgængerie ligeledes til Fængsel i 80 Dage ifølge Dom afsagt ved Ulfborg Hind Herreders Politieret, og endelig efter samme Rets Dom for Løsgængerie og uhjemlet Besiddelse af stiaalet Gods til Arbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus i 1 Aar. Nu forklarer Arrestanten videre at han for en 3 Uger siden erindrer at have kjøbt Staaltraad af Peder Morre i Neufling, nemlig [..] û, hvorfor han gav 12 S. Cour. Tyverie nægter han ligeledes nogen Steder at have forøvet. Arrestanten blev igien i Arresten indsat. Derpaa fremstod løs og ledig Pigen Bennet, hvis fulde Navn er Benneth Hansdatter, der som bortløbet fra sin Tjeneste for Lauge Nørgaard i Herning har været efterlyst. Arrestantinden forklarede, at en 14 Dage efter November Skiftetid f. A. bortløb hun en Aften i Mørkningen af sin Tjeneste hos Lauge Nørgaard i Herning, hvor hun var fæstet til at blive 1 Aar eller til 1ste November d. A., fordi Konen i Huset, når hun drak sig fuld, var urimelig mod hende, idet hun forlangte, at Arrestantinden skulde bestille mere, end hun kunde overkomme, og dertil slog hende. Hun gik først til Madum for at besøge en Moster og efterat hun havde været videre omkring, stødte hun sammen med den arresterede Johannes Johansen i Svendlund, med hvem hun siden har fulgt, og hun foregiver at være hans Kjæreste. Hvad han har fortjent som Glarmester og Handel med Hægter og Staaltraad har de levet af. Betlerie og Tyverie nægter hun at have gjort sig skyldig i. De Steder, de har gaaet omkring, angiver hun at være norden Holstebroe og ved Ringkjøbings [....]. men da hun er ubekjendt, kan hun ikke opgive Sognenes Navne. Arrestanten nægter tilforn at have været tiltalt eller straffet.Arrestaantinden blev igien i Arresten indsat. Derpaa fremstod løs og ledig Fruentimmeret Else Caspersdatter, hjemmehørende i Rind, som forklarede, at hun et Aar eller saa omtrent har gaaet omkring paa forskjellige Steder, saavel her i Jurisdictionen som Bølling Herred i Selskab med Johannes Pedersen fra Himmelland, med hvem hun er forlovet, der tilligemed hende igaar blev anholdt her i Sognet. Betlerie og Tyverie nægter hun at have begaaet, thi vel er hun flere Steder paa sin Omvandring bleven givet et Stk Mad, men hun har aldrig forlangt eller bedet om noget. Johannes Pedersen giver sig af med at lodde og klinke og deraf saavelsom af hvad Arrestantinden kunne fortjene ved Strikning paastaaer hun, at de have ernæret dem. Tilforn har hun udstaaet Straf, nemlig i Aarhuus for Løsgngerie, Fængsel af simpel Fangekost i 14 Dage, og siden her i Jurisdictionen, nu paa 4de Aar, for Betlerie og Løsgængerie samt for at have udlagt en urigtig Barnefader, Fængsel ved Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage. Arrestantinden blev igien i Arresten indsat. Derpaa fremstod den anholdte ubekjendte Mandsperson, der navngav sig Johannes Pedersen og derhos forklarede, at han for et Aars tid siden blev bekjendt med Else Caspersdatter af Rind, med hvem han er forlovet, og de har i en saadan Tid fulgtes sammen omkring i Ringkjøbing Amt og ernæret dem af hvad han har fortjent ved at lodde og klinkefor Folk og hvad Else erhvervede ved Strikning. Betlerie eller nogen anden ulovlig Handling nægter Arrestanten at have forøvet eller giort sig skyldig i. Hvor de have været og spurgt om Arbejde, træffer det undertiden, at de blev givet noget at spise, men forlangt noget har de ingen Steder. Arrestanten er født i Deiberg, men i Thistrup paa Himmelland boer hans Moder, og der ansees han at være hjem- mehørende. I Hobroe var han anholdt i Sommeren 1838 et Par Dage, formentlig fordi han var hos sin Moder og ingen Tjeneste havde, men han blev derefter løsladt uden Straf og fik Tilladelse til at gaae hjem igien. Han har fortiden et daarligt Been og den venstre [.....] Tommelfinger er kroget og begge hans Hænder har lidt Skade, hvilket er kommen ved, at han har skaaret Hakkelse, og han paastaaer, at han paa Grund heraf ei kan udføre Bondearbejde eller taale at tjene. Arreatanten blev igien i Arresten indsat. Forhøret udsat.
Begivenhed 26. februar 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 3 måneder 11 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.02.26. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 16. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Larsen [Dam], hvor da passerede som følger: No. 13/1840. Arrestantinden Benneth Kirstine Hansdatter fremstod løs og ledig og i given Anledning forklarede, at hun sidste Mortensdag fyldte 19 Aar og er født i noget som kaldes Hoversig i Hover Sogn ved Ringkjøbing. Hendes Forældre vare Hans Christian Nielsen Rosenlund, som er død, og Hustrue Mette Cathrine Jensdatter. Indtil hun opnaaede en Alder af 14 Aar fulgte hun sine Forældre paa deres Vandringer i Landet, men hun fik derpaa Tjeneste ved Fattigcommissionens Foranstaltning hos Gaardmand Lauge Nørgaard i Herning og var hos ham i 2 Aar. Hun tjente dernæst hos Gaardmand Jens Christian Thomsen i Store Stokkildhoved 1 Aar og derpaa igjen kom til Gaarden Nørgaard og var der 1 Aar og nogle Dage, indtil hun løb bort. Andre Tjenester har hun ej havt. Arrestantinden blev igjen i Arresten indsat. Bertelsen Vidner: Niels JensenMads Larsen [Dam].
Begivenhed 27. februar 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 3 måneder 12 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.02.27. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 16. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Larsen, hvor da passerede som følger: No. 13/1840. Zidsel Jensdatter, Gaardmand Lauge Andersens Hustrue af Nørgaard i Herning mødte og forklarede, at Arrestantinden Benneth Hansdatter har tjent Komp. og Mand i en Tid af 3 Aar, nemlig først 2 Aar, da hun blev dem overleveret af Fattigvæsenet for 4 Aar siden, dernæst 1 Aar fra Nov. Skiftetid 1838 til samme Tid 1839. Paa hendes Opførsel i Tjenesten var der intet at udsætte. Noget efter Nov. ifjor gik hun en Aften ud til en af [Naboerne] for at [strikke], og hun løb da bort med det samme. Hendes Tøj havde hun taget med sig, men ellers intet andet tilhørende. I Anledning af Arrestantindens Udta- lelse om, at omp. forlangte mere af hende, end hun v ar istand til at udføre og derhos slaaet hende, blev Komp. spurgt, om det forholdt sig saaledes, og hun svarede hertil, at hun vel det første Aar, Arrestantinden var i hendes Tjeneste kan have givet hende nogle Slag med Haanden, naar hun har fortjent det, men ellers ikke. Derimod nægtede hun nogensinde at have fordret mere af Arrestantinden, end hun godt kunde bestille. Aftraadt. Arrestantinden fremstod løs og ledig og blev Zidsel Jensdatters Forklaring forelæst, hvorefter hun vedblev, at Zidsel Jensdatter til enkelte Tider, naar hun var beruset, var urimelig og vilde, at hun skulde bestille mere, end hun kunde. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat og Forhøret udsat.
Begivenhed 7. marts 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 3 måneder 22 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.03.07. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 7. Marts blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Peder Jensen, hvor da passerede som følger: ...... No. 13/1840. En Skrivelse fra Jens Chr. Thomsen af Stokkildhoved angaaende Arrestantinden Benneth Hansdatters Tjeneste hos ham blev fremlagt. Forhøret udsat.
Begivenhed 14. marts 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 3 måneder 29 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.03.14 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 14. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: ..... No. 13/1840. Peder Morre i Neufling var indkaldt til idag, men han mødte ikke. 2de Skrivelser fra Sognepræst Tang i Rind af 7de og en ditto fra Cancellie- secretær Finsen i Ringkjøbing af 6te dennes med Bilag blev fremlagt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner: Niels JensenJens Andersen.
Begivenhed 19. marts 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 4 måneder 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.03.19 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 19. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Anders Christensen, hvor da passerede som følger: ..... No. 13/1840. En Skrivelse fra Amtet af 16de ds. med Bilag blev fremlagt. Forhøret sluttet. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen - - - - - Kommentar. Ifølge referatets indledning skulle Niels Jensen og Anders Christensen være tingsvidner ved det nævnte retsmøde, men det er Niels Jensen og Jens Andersen, der underskriver protokollen som vidner.
Begivenhed 21. marts 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 4 måneder 6 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.03.21. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768-769. Aar 1840 den 21 Marts blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passertede som følger: ...... No. 13/1840 En Skrivelse fra Peder Pedersen Morre i Neufling af 20de dennes vedkommende Arrestanten Johannes Johansen blev fremlagt. Arrestantinden Benneth Hansdatter fremstod løs og ledig og blev forelæst den den 14de dennes fremlagte Daabsattest. Hvorefter hun erkjendte den var hende angaaende. Hun blev derpaa igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestanten Johannes Johansen og blev foreholdt, at han ifølge Dom afsagt ved Hjerm Ginding Herreders Politieret den 13de Janv. 1836 er straffet for Løsgængerie og Betlerie med simpel Fængsel ved sædvanlig Fangekost i 40 Dage, og dernæst atter for de samme Forseelser med 80 Dage efter Ringkjøbing Kjøbstads Extrarets Dom af 18 Juli s. A. samt efter Ulfborg Hind Herreders Ekstraretsdom af 28. Maj 1838 for 3die Gang begaaet Løsgængerie og Betlerie og tillige for første Gang forøvet simpelt Tyverie til Forbedringshuus Arbeide i 1 Aar, og han tilstod, at han Tid efter anden har udstaaet de anførte Straffe. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Beertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen.
Begivenhed 15. april 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 5 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.04.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politieprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. 32.768. Aar 1840 den 15de April blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Dam. hvor da passerede som følger: No. 13/1840. Arrestanten Johannes Johansen fremstod løs og ledig og blev forelæst Sognepræst Tangs ham vedkommende Skrivelse af 7de f. M. hvormed han nu forklarede sig overensstemmende. Han blev derpaa forespurgt, om han havde henvendt sig om Tjeneste til nogen Sognefoged, og han svarede, at han havde meldt sig til 3 eller 4 saadanne Personer, men navngive dem eller sige, hvor de boer, kunde han ikke. Arrestanten blev dernæst spurgt om, hvor og hvornaar han traf sammen med Benned Kirstine Hansdatter og naar i Stauning med de 2 andre, Else Caspersdatter og Johannes Pedersen, og han svarede dertil, at 2den Juledag sidstleden stødte han sammen med Benned hos Johan Fred. Caspersen i Svendlund, og til de andre kom han saavel som Benned i Stauning 8de eller 9de Febr. d. A. Efter Opfordring skjønnede Vidnerne, at Arrestanten var arbejdsfør, og Dommeren tiltraadte dette Skjøn. Dernæst fremstod Arrestantinden Benned Kirstine Hansdatter løs og ledig og blev spurgt ,om hun mødtes med Johannes Johansen i Svendlund og hvoraf hun ernærede sig indtil hun kom til ham. Hertil svarede hun at hun kom til ham 2den Juledag, og fra hun løb bort og indtil den Tid levede hun af hvad Folk vilde give hende og hvad hun kunde fortjene ved at strikke, hvor hun kom. Enkelte Steder paa sine Omvandringer er kommen, har hun bedet om en drik Øl, men Mad nægter hun vedblivende at have forlangt og siger, at Folk har været gode imod hende og alletider har givet hende Spise, navnlig Smørrebrød uden at have begjæret det. Hos hendes Moster i Madum var hun i 14 Dage bestandig og fik, hvad hun behøvede. Arrestantinden erkjendte, at hun ei siden hun løb bort har søgt om nogen Tjeneste. Hun blev derefter endvidere spurgt om naar og hvor hun traf sammen med Else Caspersdatter og Johannes Pedersen, og dertil svarede hun, at saavel hun som Johannes kom til dem i Stauning, men Tiden dette skete, kunde hun ikke anderledes erindre, end at det var samme Maaned, som de bleve arresterede her, og hun tilføiede, at de kun havde været sammen en [3] Dage. Arrestantinden tilstod at være arbejdsfør, hvilket Vidnerne efter Opfordring ogsaa skjønnede, og Dommeren tiltraadte dette Skjøn. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestanten Johannes Pedersen, som i given Anledning indrømmede, at han foruden den Tid han har angivet at have gaaet omkring med Else Caspersdatter, desuden har været uden Tjeneste fra [Midten] i April 1838 og indtil noget efter Pintse s. A., da han kom hjem til sin Moder i Thistrup og blev derefter anholdt i Hobroe. Arrestanten erkjender paa Spørgsmaal derom, at han ikke har henvendt sig om Tjeneste til nogen Sognefoged. Han blev derefter spurgt naar og hvor han og Else Caspersdatter kom til Johannes Johansen og Pigen Benned, og dertil svarede han, i Stauning kom de til den om Mandag efter Kyndelse *) og nemlig Mandagen før de her bleve arresterede. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestantinden Else Sophie Caspersdatter og blev forelæst Sognepræst Tangs Skrivelse af 7de f. M, fremlagt 14de næstefter, hvorimod hun intet havde at bemærke. Arrestantinden blev derefter spurgt, om hun havde henvendt sig om Tjeneste til nogen Sognefoged og hun gav da hertil et benægtende Svar med Tilføiende, at hun ei kan taale at tage fast Tjeneste, formedelst hun er begavet med den Svaghed, at hun næsten daglig lider af Hovedpine, hvilket hun foregiver at have fundet Sted, siden hun sidst her var paa Vand og Brød. Hun blev ifølge heraf tilspurgt, hvor- for hun ikke tilforn havde anmeldt dette, og dertil svarede hun, at det var af den Grund, at hun ei troede, at det kunde nytte hende noget. Efter Opfordring skjønnede Vidnerne, at hun, saa viddt de kunde see, var fuldkommmen [......] til Bondearbejde, og Dommeren fandt ingen Anledning til at fravige dette Skjøn. Arrestantinden blev derpaa fremdeles spurgt, naar og hvor hun og Johannes Pedersen stødte sammen med Johannes Johansen og Benned Kristine og hun svarede herpaa, at bemeldte Personer kom til dem i Stauning en 3 Dage før de samlige her bleve anholdte. Arrestantinden blev dernæst foreholdt de hende den 7. Marts i Skanderborg og herunder Jurisdictionen den 9. April 1836 overgaaede Domme, hvilke hun erkjender at være hende angaaende og Attester paa førstnævnte Dom om at hun har udstaaet Straf af Fængsel paa 4 Uger, men hun vedblev som forhen, at det ikke er hende mulig at erindre, at hun har lidt Fængsel paa simpel Fangekost i længere Tid end 14 Dage. En Straffeattest vedkommende denne Tiltalte saavelsom Johannes Johansen og Benned Kirstine Hansdatter af Dags Dato blev fremlagt. Samtlige Tiltalte blev derpaa igjen i Arresten indsat. Det bemærkes, at der siden Forhørets sidste Foretagelse har en Mængde andre Sager og Forretninger været at foretage og behandle, men at Tiden ogsaa har været benyttet af den ordinaire Dommer saa vidt mueligt tillige til Gennemgang af Sagen for at erfare hvilke Oplysninger der endvidere maatte være fornødne og til Arbejde udi samme saaledes, at der, naar den nu bliver optaget, formentlig ogsaa i Dag vil kunde paadømmes. Sagen blev saaledes optaget til Kjendelse eller Dom. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenMads Larsen Dam. - - - - - 1840.04.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politieprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. 32.768. Aar 1840 den 15de ASpril blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Larsen Dam. hvor da passerede som følger: No. 13/1840. I Sagen blev nu afsagt Dom - vide Fol. 52 i Domprotokollen - Samtlige Tiltalte fremstod løse og ledige og paahørte Dommen, hvorpaa de igjen bleve indsatte i Arresten. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenMads Larsen Dam
Begivenhed 15. april 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 5 måneder 0 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 17. juni 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 7 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.06.17 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 17. Juni blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad, Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelas af Vidnerne Niels Jensen og Niels Christensen, hvor da passerede som følger: ....... No. 49/1840. Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 2den dennes for derved at søge Oplysning tilveiebragt om, hvor Benneth Hansdatter hidtil har opholdt sig. Skrivelsen med Bilag blev fremlagt. Bemeldte Benneth Kirstine Hansdatter, som fortiden er i Fattighuset, men i nogle Dage har været borte, og hjemkom først igaar, fremstod og forklarede, at hun i Begyndelsen af November Maaned d. A. bliver 20 Aar gammel. Hun er født i Houersig, og hendes Forældre er Hans Christian Nielsen Rosenlund og Mette Cathrine Jensdatter. Indtil for 6 Aar siden hendes Forældre blev som forsørgelsesberettigede henført til Herning Sogn, gik hun omkring med dem i Landet. Derefter blev hun af Fattigvæsenet hensat til en Mand navnlig Lauge Nørgaard i Herning, hvor hun var i 2 hele Aar. Derfra kom hun til Jens [........] Thomsen i Store Stokkildhoved i rind, hos hvem hun forblev i et Aar mindre 2 Maaneder, ligeledes efter Foranstaltning af Fattigcommis- sionen. Til bemeldte Lauge Nørgaard fæstede hun sig derpaa og tjente ham i et Aar. Medens hun tjente i Stokkildhoved, blev hun confirmeret i Rind Kirke. Hvad som der [mangler i ..... .... foregaaet] siden hun kom her til Sognet har hun opholdt sig hos sin Moder i Fattighuset, med Undtagelse af, at hun kan have løbet noget omkring. Andre Opholdssteder nægtede Komp. at have havt. Aftraadt. Forhøret sluttet. Bertelsen. Som Vidner:Niels Jensen Niels Christensen.
Begivenhed 26. juli 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 8 måneder 11 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.07.26. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 26. Juli blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jeppe Andersen, hvor da passerede som følger; No. 57/1840 Et Forhør blev optaget i Anledning af, at Pigen Bennet Kirstine Hansdatter henhørende under Rind og Herning Sognes Fattigvæsen, som var ulovligt bortgaaet, i Gaar blev bragt til Contoiret og derefter indsat i Arresten. En Skrivelse fra Sognepræst Tang af 16de dennes, hvor han anmelder hendes Bortgang og en Gjenpart af den under 17. samme Maaned om hendeskete Efterlysning blev fremlagt Arrestantinden fremstod nu løs og ledig og forklarede, at da hun for kort Tid siden kom ud at Arresten her blev hun af Fattigcommissionen for det Første anvist Opholdssted i Fattighuset. Under sit Ophold der gik hun nogle Dage paa Aarbejde hos Thomas Østerby i Herning Bye, ligesom hun ogsaa [...... ........... .........] Arbejde ved Herning Skole og stundom strikkede Strømper af Uld, som hendes Moder i Fattighuset lod hende faae. Hun foretog deref- ter en Reise til Wiborg for at tale med Johannes Johannesen, som er i Tugthuset, og videre derfra til en Moster i Salling. Fra denne Reise, som blot medtog 8 Dage, vendte hun tilbage til Fattighuset, og da hun havde været der omtrent en Maanedstid kom hun til Gaarden Nørgaard her i Sognet, hvor hun arbejdede for Føden en 3 Ugers Tid. Derefter foretog hun en Reise til Hover Sogn, hvor hun er født, for at spørge Fattigcommissionen om d4en vilde tage imod hende til Forsørgelse, og da hun kom tilbage foretog hun atter en Reise til Wiborg, hvorfra hun kom igaar til Fattighuset. Arrestantindens Moder sagde hende da, at der var lyst efter hende, og hun fulgte derpaa med hende til Fattigforstander Poul Brændgaard i Herning, der siden førte hende til Herredsfogden. Hun erkjender, at hun uden Tilladelse af Fattigcommissionen [eller nogen] har foretaget de angivne Reiser, men hun nægter, at hun har gjort sig skyldig i Betleri elle nogen anden Lovovertrædelse, thi [..] hvad hun har fortjent hos fornævnte Thomas Østerby og i Skolen samt ved Strikning paastaar hun at have ernæret sig af. Arrestantinden blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner: Niels JensenJeppe Andersen
Begivenhed 29. juli 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 8 måneder 14 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.07.29. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840 LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 29. Juli blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Jens Knudsen og Niels Jensen, hvor da passerede som følger. No. 57/1840 Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Lauge Nørgaard af Herning, som forklarede, at for noget over en Maaned siden kom Arrestantinden en Dag tilligemed hendes Moder, og bad om Komp. vilde modtage hende en Maanedstid, indtil det blev afgjort, hvilket Sogn hun skulde tilhøre. Komparenten modtog ogsaa Arrestantinden paa det Vilkaar, at han vilde give hende Føden imod at hun igjen bestilte for ham, hvad hun kunde, men da hun havde været hos ham i 18 Dage løb hun hjem til Modereni Fattighuset, og siden saae Komp. hende ikke eller hun har været hos ham. Paa hendes Opførsel har Komp. ikke noget at udsætte. Arrestanten fremstod løs og ledig og vedblev sin Forklaring, at hun var i 3 Uger hos Lauge Nørgaard, dog maaske manglede en Dag i Tiden, siger hun nu. Lauge Nørgaard yttrede i given Anledning, at han ved ei bedre end det kun var 18 Dage, Arrestantinden var hos ham, nøjagtig husker han det ikke, men hans Kone og en Tjenestedreng, han har, har saaledes opgivet det for Komparenten. Arrestantinden foregav paa Opfordring, at det kun var 2 Dage, hun forrettede Haandlanger Arbejde ved Skolen, nemlig een Dag for Christen Engelbrechtsen og 1 Dag for Jens Olesen i Herning. Lauge Nørgaard aftraadt. Arrestantinden blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Jens KnudsenNiels Jensen.
Begivenhed 30. juli 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 8 måneder 15 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.07.29. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840 LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 29. Juli blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Broust, hvor da passerede som følger. No. 57/1840 Huusmand Thomas Pedersern ogsaa Thomas Østerby kaldet mødte og forklarede, at Arrestantinden har arbejdet for ham i 1 Dag med at [bære] Tørv i Mosen. Han gav hende derfor Kosten imidlertid og 10 S. i Dagløn. Iøvrigt har hun ikke været hos Komp. og han har ikke noget paa hende at klage. Det var i afvigte Foraar, Arrestantinden saaledes arbejdede for Komp. Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner.BiørnA. Broust
Begivenhed 5. august 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 8 måneder 20 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.08.05. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 5te August blev Politeret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus Juris Berthelsen i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: ...... 57/1840. En Forhørsact indeholdende en Arrestantinden med flere ved dette Herreds Politieret den 15de April dette Aar overgaaet Dom, ifølge hvilken hun for Løsgængerie og Betlerie er idømt Straf af Fængsel ved Vand og Brød i 8te Dage blev fremlagt. Arrestanten blev fremstillet løs og ledig og blev Dommen foreholdt, hvorpaa hun erkjendte at have udstaaet Straf i 8te Dage af Fængsel paa Vand og Brød for Løsgængerie og Betleri. Ligeledes blev hun foreholdt en i Acten indført Daabsattest af 3. Marts sidstleden, hvilken hun erkjendte at være sig angaaende. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Berthelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen.
Begivenhed 7. august 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 8 måneder 22 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.08.07. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 7de August blev Politeret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herninglund i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus Juris Berthelsen i Overværelse af Vidnerne Biørn og Broust, hvor da passerede som følger: 57/1840.' En Skrivelse til Sognefogden i Herning af 6te dennes blev fremlagt. Af den derpaa givne Paategning sees det, at Arrestantindens Moder, som idag skulle være mødt, for Tiden er fraværende. Forhøret udsat. Berthelsen Som Vidner:A. Broust. - - - - - Vidnet Biørn har ikke underskrevet protokollen.
Begivenhed 20. august 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 9 måneder 5 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.08.20. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 20. August blev Politeret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus Juris Berthelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: 57/1840. Arrestantindens Moder Mette Cathrine Jensdatter, opholdende sig i Herning Fattighus, der hat været fraværende i en 10-12 Dage og først hjemkom igaar, mødte nu og i given Anledning forklarede, at Dagen efter at Arrestantinden, som er hendes Datter, kom ud af Tinghuset afvigte Foraar og blev anvist Opholdssted i Fattighuset, gav Komparentinden hende et [.....] Uld for at have noget at beskjæftige sig med. Medens hun var i Fattighuset, nemlig 6 Uger og 3 Dage, løb hun bort et Par Gange og vat fraværende en halv Snes Dage, efter foregivende i Viborg og Salling. Hvoraf Arrestantinden har ernæret sog paa sine Vandringer er Komparentinden ubekjendt, dog maa hun bemærke, at Arrestantinden havde nogle Penge, omtrent et Par Mark Courant, første Gang hun gik fra Fattighuset, som hun havde fortjent ved Strikning, samt at hun ogsaa ved Arbeide for Thomas Østerbye i Herning Bye og ved Skolen tjente nogle Skillinger. Komparenten har aldeles ikke noget paa Arrestantinden at udsætte [......] end da hun sidste Gang fandt for godt at vilde bortreise, og Komp. da vilde formene hende dette ved at holde hendes Klæder tilbage, tog hun disse fra hende med Magt og saaledes løb bort imod Komparentindens Villie. Aftraadt. Forhøret udsat. Berthelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen.
Begivenhed 25. august 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 9 måneder 10 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.08.25 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar 1840 den 25de August blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Nies Jensen og Jens Nielsen, hvor da passerede som følger: ..... No. 57/1840 Gienpart af en Skrivelse til Cancelliesecretair Finsen af 6te og en Ditto fra ham af 21de dennes med Bilag blev fremlagt. Arrestantinden fremstod løs og ledig og blev examineret i den Anledning Sognepræst [Bachs] fremlagte Skrivelse dertil giver, hvorefter hun forklarede, at da hun reiste til Hover traf hun paa et Fruentimmer navnlig Christiane Andersdatter fra Deiberg, som fulgte med hende til Hover, hvor de gik omkring et par Dage. Paa forskjellige Steder, hvor de var inde, gav de dem noget at spise, navnlig en Mellemmad, og undertiden forlangte de ogsaa samme. Her til Herning fulgte Christiane med Komp. og paa denne Tour ernærede de sig paa samme Maade som i Houer, nemlig af hvad Folk deels gav dem og hvad de deels begjærede. Komp blev spurgt, om hun nogen Steder har søgt Tjeneste, og dertil gav hun benægtende Svar. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Nielsen.
Begivenhed 12. september 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 9 måneder 27 dage
Delt note:
Sensitive:0 1840.09.12. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840, LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 12. Septbr. blev Politieret sat paa Herredscontoiret paa Herninglund i Overværelse af Vidnerne Biørn og Broust, hvor da passerede som følger: No. 57/1840. Arrestantinden Benneth Kirstine Hansdatter fremstod løs og ledig, som med Hensyn paa den Maade, efter Hvilken hun har udtrykt sin Forklaring angaaende af Houer Sogns Fattigcommission hende paalagte Betlerie blev yderligere examineret, og hun erkjendte da, at de Forlangender og Begjæ- ringer om Fødemidler, om hvilke hun den 24de f. M. har udladt sig, var at forstaa saaledes, at hun tiltiggede eller tilbetlede sig samme. Siden Sagens sidste Foretagelse var yderligere Oplysninger anseete fornødne fra Fattigvæsenets Side, hvilke saaledes ogsaa ere reqvirerede. Disse oplysninger indeholdes i en Skrivelse fra Sognepræst Tang af Dags Dato, som blev fremlagt. Endvidere blev fremlagt en Ekstract af den Arrestantinden forhen overgaaede Dom med Hensyn til, at Acten er fulgt den indsendte Executionsforretning samme Dag. Endelig blev fremlagt tvende Attester. Foruden ommeldte Reqvisition om yderligere Oplysninger fra Herning Sogns Fattigvæsen og Expeditionen af de iøvrigt i Dag fremlagte Documenter er Beskrivelse af det hidintil passerede foregaaet, og Sagen er tillige gjennemgaaet, saaledes at ingen videre Henstand behøves til Paadømmelse saasnart den er optaget. Sagen optoges nu og deri blev strax afsagt Dom (Vide Domp. side 73). Arrestanten blev igjen indsat i Arresten Landt. Som Vidner: BiørnBroust.
Begivenhed 12. september 1840 (Alder 19 år) Alder: 19 år 9 måneder 27 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 8. september 1841 (Alder 20 år) Alder: 20 år 9 måneder 23 dage
Delt note:
Sensitive:0 1841.09.08. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1840-1841. LAN B 79 - 72. RA mikrofilm, rulle nr M-32.769. Samme Dag < Aar 1841 den 8 September> blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning af Politiedommeren i Overværelse af Vidnerne Biørn og Niels Pedersen, hvor da ...... Nyt Forhør No. 83/1841 blev optaget i Anledning af en Skrivelse fra Justitsraad Hertz, Herredsfoged i Bølling Nørre Herreder, hvori han forlanger nogle yderligere Oplysninger i en Sag mod Fruentimmeret Benneth Kierstine Hansdatter for Løsgjængerie og Betlerie. Bemeldte Skrivelse blev fremlagt og lyder saaledes ##. Efter Tilsigelse var mødt Mette Kathrine Jensdatter, Kone af Herning Fattighus, som efter Formaning til Sandhed paa given Anledning forklarede: Deponentinden kan ikke erindre, hvad Tid det var, at hendes Datter kom til hende, men det var først i Sommer, 14 Dage eller 3 Uger efter Pindse. Hun foregav for hende, at hun kom fra Houer, og hendes Ærinde var at raadføre sig med Deponentinden angaaende hendes Barn, som skrantede. Deponentinden svarede, at hendes Barn [skadte] ikke andet end at det fordrede Pleie og Føde. Hun kom til hende om Eftermiddagen, hun blev hos hende om Natten og forlod hende om Morgenen. Deponentinden paalagde hende ved Bortgangen, at hun skulde gaae tilbage til Houer, hvilket hun lovede. Depo- nentinden tilføier paa Anledning, at hendes datter ved den Leilighed havde 24 Par Hoser, som hun Tid efter anden selv havde strikket. Hun anmodede Deponentinden om at tage imod dem og sælge dem for hende, og kjøbe for Pengene Tøi til en Kjole og et Skjørt, hvilket hun lovede. Deponentinden har ikke seet hende senere, men har hørt af de andre Lemmer, at hun en Dag havde været ved hendes Dør, medens hun var fraværende for at ville tale med hende. Deponentinden har selv besørget de 24 Par Hoser Vasket og solgt til Hosekræmmer Trols Gravesen, som gav hende 9 Mk Courant for dem. For Pengene har hun kjøbt et Skjørt og en Kjole, men da disse 2 Klædningsstykker i det hele kostede 4 Rd. 8 Sk. har hun selv tillagt, hvad der manglede. Skjørtet fik hendes Datter efter hun var anholdt , medens hun sad her arresteret. Kiolen har hun derimod endnu i sin Forvaring. Dommeren paalagde hende at aflevere Kiolen paa Herredscontoiret imorgen Formiddag, hvilket hun lovede. Det tilførte blev oplæst og ratihaberet. Forhøret udsat. ..... Hunderup Som Vidner:Niels PedersenBiørn
Begivenhed 9. september 1841 (Alder 20 år) Alder: 20 år 9 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 1841.09.09. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1840-1841, LAN B79 - 72. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1841 den 9. September blev en Politieret sat paa Herredscontoiret af Politiedommeren i Overværelse af Vidner Biørn og Bindesbøll, hvor da Forhørssagen no. 82/1841 blev continueret. For Retten mødte Mette Kathrine Jensdatter, som ifølge det hende af Dommeren igaar givne Tilhold afleverede den omhandlede Kiole, som blev modtaget. Hun tilføier, at dersom hendes Datter faaer Kiolen, saaledes at hun beholder den og har Nytte af den, forlanger hun ingen Godtgjørelse for det, hun har udlagt. Skulle den derimod blive solgt til Dækning af de Omkostninger, hendes Sag måtte foranledige, forlangte hun hendes udlagte Penge tilbage, som udgjør 1 Rd. 5 Mk. Courant, da kiolen kostede 3 Rd. 2 Mk. Courant, og Salget af Hoserne indbragte 9 Mk. Courant. Hvad Skjørtet har kostet forlanger hun ingen godtgjørelse for, da hendes Datter allerede har samme i Brug. Forhøret sluttet. Hunderup. Som Vidner:BiørnBindesbøll
Begivenhed 27. september 1841 (Alder 20 år) Alder: 20 år 10 måneder 12 dage
Delt note:
Sensitive:0 1841.09.27 Underretsdom Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAF B 81 - xx, RA mikrofilm M-32.660-661. Aar 1841 den 27de Sept. blev i Politiesagen contra Benneth Kirstine Hansdatter af Hover afsagt saadan Dom Fruentimmeret Benneth Kirstine Hansdatter blev under 20. Decbr. f. A. anholdt her i Jurisdictionen som Løs- gængerske, og ved det over hende optagne Forhør og de tilveiebragte Oplysninger overbevist om, at hun efter at være hjemsendt den 10. Octbr. 1840 til Houer Sogn, hvor hun er forsørgelsesberettiget, fra Hammerum Herreds Arrest efter to Dages Forløb forlod Sognet for at besøge sin Moster i Herning, men da hun der traf sammen med en anden Løsgænger Johannes Pedersen, ved hvem hun var frugtsommelig, vankede hun, skjønt hun af Fattigcommissionen i Houer var givet Tilhold om at vende tilbage, med denne Person uden fast Erhverv om i Landet indtil Anholdelsen. Hun sad kun arresteret i nogle faa Dage, og blev derpaa d. 23. Decbr. f. A. paa Grund af sin frugtsommelige Tilstand med Amtets Tilladelse hjemsendt til Houer Sogn, hvorfra hun igjen efter overstanden Barselfærd skulle overføres hertil for at underkastes Tiltale for det begaaede Løsgængerie. Efterat have overstaaet denne Barselfærd i Februar Maaned dette Aar, inden hun endnu hertil var bragt tilbage, fandt hun Leilighed til den 31. Maii med sit 17 Uger gamle Barn igjen at undvige og vankede siden om i Landet og ernærede sig og Barnet ved Betlerie, indtil hun den 20. f. M. igjen blev anholdt i Hammerum Herred og hertil overført. Barnet er senere modtaget af Fattigcommissionen i Houer til Forsørgelse, saaledes som Sagens Acter oplyse. Paagjældende Arrestantinde, der er fuldkommen arbeidsfør, har saaledes gjort sig skyldig i Løsgængerie og Betlerie. Hun er 20 Aar gl., har været forhen straffet efter Hammerum Herreds Politiret af 15. April 1840 med 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød for Løsgængerie, ligeledes efter samme Rets Dom af 12. Sept. 1840 med 2 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for 2den Gang begaaet Bertlerie og skal saaledes nu ansees for tredie Gang Betlerie og 2den Gang Løsgængerie. Saafremt Tiltalte eene skulle straffes for tredie Gang Betlerie, da ville efter Frd. 21. Aug. 1829 4 Straffen i det ringeste være 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød, men da hun tillige har gjort sig skyldig i 2den Gang Løsgængerie og hendes Lovovertrædelse ei ubetydelig er qvalificeret derved, at hun har ført det spæde Barn omkring med sig på sin Vandring og derved udsat dets Liv og Helbred, finder retten at hendes Straf efter ovennævnte Anordnings 3, 4 og 8 ei kan bestemmes ringere end til otte Maaneders Arbeide som Forbed- ringshuusfange i Wiborg Tugt og Forbedringshuus. I øvrigt har hun at udrede alle af Sagen flydende Omkostninger. Thi kiendes for Ret. Arrestantinden Benneth Kirstine Hansdatter bør at hensættes som Forbedringshuusfange til Arbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus i otte Maaneder. Saa bør hun og at udrede alle af nærværende Sag flydende Omkostninger. - At efterkomme efter Loven. Hertz
Begivenhed 28. september 1841 (Alder 20 år) Alder: 20 år 10 måneder 13 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 2. oktober 1841 (Alder 20 år) Alder: 20 år 10 måneder 17 dage
Delt note:
Sensitive:0 1841.10.02 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4398 Aarligt No:78 Rulle No.:93 Fangernes Navne:Benned kirstine Hansdatter af Skiern Arrest Hvor født:Hover Sogn, Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1841, d. 2den October Hvorfor:3die Gang Betleri, 2den Gang Løsgængeri Hvor længe:8 Måneder Naar løsladt og Opførsel:1942. d. 8de Juni hjemsendt Opførsel upaaklagelig Straffet før:Ja 2 Gange - See No. 4742 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Hover Sogn, Hind Herred Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Datter Er Confirmeret:Rind Kirke Religion:Luthersk Profession:- - - Alder: 20 Anmærkning:Dømt inden Bølling og Nørre Herreders Politiret d. 27de Septbr. 1841 Approberet af Ringkiøbing Amt d. 28de s. M.
Begivenhed 8. juni 1842 (Alder 21 år) Alder: 21 år 6 måneder 23 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 02.-10.-1841
Datters fødsel
1
Mette Cathrine Johansen
Type: BIRT
fra 1. januar 1843 til 1. januar 1844 (Alder 22 år)

Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 8. juli 1843 (Alder 22 år) Alder: 22 år 7 måneder 23 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 11. juli 1843 (Alder 22 år) Alder: 22 år 7 måneder 26 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 14. juli 1843 (Alder 22 år) Alder: 22 år 7 måneder 29 dage
Delt note:
Sensitive:0 1843.07.14 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4742 Aarligt No:121 Rulle No.:116 Fangernes Navne:Bennet Kirstine Hansdatter af Bølling Herreds Arrest Hvor født:Hover Sogn, Ringkiøbing Amt. Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1843, den 14. juli Form. Hvorfor:4de Gang Betleri og 3die Gang Løsbængeri Hvor længe:1 4/12 Aar Naar løsladt og Opførsel:1844, den 14 November hjemsendt Opførsel god. Straffet før:3 Gange See No. 4398 - See No. 5085 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Hover Sogn, Hind Herred, Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Datter Er Confirmeret:Rind Religion:Luthersk Profession:Af Natmandsstammen Alder: 22 Anmærkning:Dømt ved Bølling og Nørre Herreders Politiret den 8de Juli 1843 Approberet af Ringkøbing Amt d. 11. s. M.
Begivenhed 14. november 1844 (Alder 23 år) Alder: 23 år 11 måneder 29 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 14.-07.-1843
Begivenhed 15. april 1845 (Alder 24 år) Alder: 24 år 5 måneder 0 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 22. oktober 1845 (Alder 24 år) Alder: 24 år 11 måneder 7 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 6. december 1845 (Alder 25 år) Alder: 25 år 0 måneder 21 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 13. december 1845 (Alder 25 år) Alder: 25 år 0 måneder 28 dage
Delt note:
Sensitive:0 1845.12.13 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.5085 Aarligt No:105 Rulle No.:152 Fangernes Navne:Bennet Hansdatter af Ringkiøbing Arrest Hvor født:Hover Sogn, Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1845, den 13. December Eftermid. Hvorfor:4de Gang Løsgængeri Hvor længe:2 Aar Naar løsladt og Opførsel:Hjemsendt den 13. December 1847. Opførsel god. Straffet før:3 Gange. See No. 4398, 4742, 5466 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Hover Sogn Hind Herred, Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Datter Er Confirmeret:Rind Religion:Lutherske Profession:Af natmandsstammen Alder: 24 Anmærkning:Dømt ved Ulfborg Hind Herreders Politiret den 22. October 1845 og ved Ringkiøbing Amts Overpolitiret den 6. December 1845
Begivenhed 13. december 1847 (Alder 27 år) Alder: 27 år 0 måneder 28 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 13.-12.-1845
Begivenhed 27. december 1848 (Alder 28 år) Alder: 28 år 1 måned 12 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 1. maj 1849 (Alder 28 år) Alder: 28 år 5 måneder 16 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 11. maj 1849 (Alder 28 år) Alder: 28 år 5 måneder 26 dage
Delt note:
Sensitive:0 1849.05.11 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.653 Løbenr.5466 Aarligt No:26 Rulle No.:83 Fangernes Navne:Benned Hansdatter af Holstebroe Arrest Hvor født:Hover S., Ringkiøbing A. Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1849, d. 11te Mai Efterm. Hvorfor:5te Gang Løsgængeri Hvor længe:4 Aar Naar løsladt og Opførsel:1850, d. 14de April afgaaet ved Døden Straffet før:4 Gange, ad. 4398, 4742, 5085 Med hende fulgte Barnet No. 126 Caroline Severine Jensen. Afhentet d. 14de December 1849 af Hover Sogneforstanderskab. Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Hover S., Hind H., Ringkiøbing A. Er givt?- - - Hvor mange Børn:2 Døttre Er Confirmeret:Rind Religion:Lutherske Profession:Af natmandsstammen Alder: 29 Anmærkning:Hjerm Ginding Hrdrs Politiretsdom af 9de November 1848 LORetten 27de December s. A. Hst. Retsdom af 1. Mai 1849
Begivenhed 9. november 1849 (Alder 28 år) Alder: 28 år 11 måneder 24 dage
Delt note: Sensitive:0
Forældres ægteskabAnders Christian NielsenMette Cathrine Jensdatter SvinVis familie
Type: MARR
fra 1. januar 1850 til 1. januar 1851 (Alder 29 år)
Delt note: Sensitive:0
Død
Type: DEAT
15. april 1850 (Alder 29 år) Alder: 29 år 5 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 1850.04.14 Død Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 LAN C 235 - 1 Døde Qvindekjøn Aar og Lbnr.:1850-2 Dødsdagen14. April 1850 Begravelsesdagen:19. April 1850 Afdødes Navn:Benned Hansdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fange, født og hjemmehørende i Hover Sogn ugift Afdødes Alder:30 Aar Anmørkning:14/4-50 Møller 19/4-50 Hoff - Tæring.
Begivenhed fra 1. april 1959 til 30. april 1959 (108 år efter dødsfald)
Delt note:
Sensitive:0 1959.04.xx Omtale Udskrift af H. P. Hansen: Natmændsfolk og Kjæltringer, bd. 1 Rosenkilde og Baggers forlag Det varede ikke længe, inden hun <Mette Kathrine Jensdatter svin> atter fandt Hans Chr. <Rosenlund>, og ved ham blev hun "grumslinglak" og fødte en datter den 15/11 1820 i Hover. Barnet blev hjemmedøbt og kaldet Bennet Kirstine Hansdatter. Bennet var i 1843 kærest med Johannes Guldsmed i Rind og fik med ham datteren Mette Kathrine Johansen, men senere løb hun med Severin Kat. Hun var flere gange i Viborghus, og der døde hun 15/4 1850, 30 år gammel.
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
hende selv
bror
lillesøster
Moders familie med Morten Abrahamsen - Vis familie
stedfar
mor
Ægteskab:
halvbror
Moders familie med Anders Christian Nielsen - Vis familie
stedfar
mor
Ægteskab: fra 1. januar 1850 til 1. januar 1851QK Snejbjerg sogns kbg
Familie med Johannes Johansen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
datter
Johannes Johansen + Anne Marie Christensdatter - Vis familie
ægtemand
ægtemand’s hustru
Ægteskab: 12. november 1852Rind kirke

Født
Sensitive:0
Konfirmeret
Sensitive:0 1838.04.22 Konfirmarion Udskrift af Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 03 Confirmerede Piger. Nedenstaaende Piger bleve confirmerede i Rind Kirke den 22de April 1838 af P. Tang, p. l. Lbnr.:15. Confirmandens Navn og Opholdssted:Benneth Hansen af Fattighuset, indleiet i Store Stokkildhoved. Confirmandens Forældre, Husbonde eller Pleieforældre:Fruentimmeret Mette Cathrine Jensdatter. Som Barnefader udlagt omløbende Glarmester Hans Christian Nielsen. Begge Forældre Natmandsfolk. Confirmandens Alder:d. 15de Nov. 1820 blev hun født og hjemmedøbt, 19de s. M. publiceredes Daaben i Hover Sogns Kirke, Hind Herred. Dom vedr. Kundskab og Opførsel:tg? - mg. Naar og af hvem vaccineret:1835, den 20. sept. af Gunst. Anm.:Hun confirmeredes med ringere Kundskaber end de almindeligt befalede paa Grund af sin lange Uvidenhed iflg. Cancellie Rescript af 26de September 1835 og 3die April 1838.
EVEN
Sensitive:0 Se referatet af retsmødet 16.-2.-1840.
EVEN
Sensitive:0 1840.02.16. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 16. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Skou, ibidem, hvor da passerede som følger: No. 13/1840. Et Forhør blev optaget i Anledning af en Skrivelse fra Sognefoged Jens Knudsen i Herning, hvormed fulgte de deri nævnte 4 Personer, der vare blevne anholdte her i Sognet. Skrivelsen datteret 15. ds blev fremlagt. Af de anholdte Personer, der ved Ankomsten igaar vare blevne indsatte i Arresten, fremstod løs og ledig Johannes Johansen, hjemmehørende i Rind, der har været efterlyst som derfra bortgaaet, og i given Anledning forklarede, at da han i afvigte December Maaned hjemkom fra Wiborg Tugthuus blev han af Fattigvæsenet hensat til Jørgen Frederik Caspersen, hvor han skulde forblive til Nytaar. Med Tilladelse af Præsten gik han 3. Juledag til Mørup- Huus, Rind og Herning Fatighuse, for der at besøge sin Familie, hvorpaa han gik videre uden dertil at være given nogen Tilladelse nør og vester paa i Egnen omkring ad Holstebroe og Ringkjøbing for at opspørge sig en Tjeneste, men de Steder han saaledes har været siger han, at han ej kan navngive. Han har ernæret sig paa sin Omvandring af at sætte Ruder ind hos Folk samt at Handel med Hægter og Strømpepinde. Til Indkjøb af Staaltraad og hvad han ellers behøvede, medbragte han 4 Mk Sølv, som han havde opsparet i Wiborg og af de ham hertil medgivne Reisepenge. Betleri nægter han nogen steder at have forøvet. Et Fruentimmer navnlig Benneth Kirstine Hansdatter, der også igaar blev arresteret, har gaaet omkring med Arrestanten og i Stavning stødte de sammen med de to andre anholdte, Arrestantens Moder Else Caspersdatter og en Johannes Pedersen fra Dejberg. Arrestanten har tilforn været straffet. nemlig først for Betlerie til Fængsel på simpel Fangekost i 40 Dage efter Dom afsagt ved Hjerm Ginding Herreders Politieret og dernæst for Løsgængerie ligeledes til Fængsel i 80 Dage ifølge Dom afsagt ved Ulfborg Hind Herreders Politieret, og endelig efter samme Rets Dom for Løsgængerie og uhjemlet Besiddelse af stiaalet Gods til Arbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus i 1 Aar. Nu forklarer Arrestanten videre at han for en 3 Uger siden erindrer at have kjøbt Staaltraad af Peder Morre i Neufling, nemlig [..] û, hvorfor han gav 12 S. Cour. Tyverie nægter han ligeledes nogen Steder at have forøvet. Arrestanten blev igien i Arresten indsat. Derpaa fremstod løs og ledig Pigen Bennet, hvis fulde Navn er Benneth Hansdatter, der som bortløbet fra sin Tjeneste for Lauge Nørgaard i Herning har været efterlyst. Arrestantinden forklarede, at en 14 Dage efter November Skiftetid f. A. bortløb hun en Aften i Mørkningen af sin Tjeneste hos Lauge Nørgaard i Herning, hvor hun var fæstet til at blive 1 Aar eller til 1ste November d. A., fordi Konen i Huset, når hun drak sig fuld, var urimelig mod hende, idet hun forlangte, at Arrestantinden skulde bestille mere, end hun kunde overkomme, og dertil slog hende. Hun gik først til Madum for at besøge en Moster og efterat hun havde været videre omkring, stødte hun sammen med den arresterede Johannes Johansen i Svendlund, med hvem hun siden har fulgt, og hun foregiver at være hans Kjæreste. Hvad han har fortjent som Glarmester og Handel med Hægter og Staaltraad har de levet af. Betlerie og Tyverie nægter hun at have gjort sig skyldig i. De Steder, de har gaaet omkring, angiver hun at være norden Holstebroe og ved Ringkjøbings [....]. men da hun er ubekjendt, kan hun ikke opgive Sognenes Navne. Arrestanten nægter tilforn at have været tiltalt eller straffet.Arrestaantinden blev igien i Arresten indsat. Derpaa fremstod løs og ledig Fruentimmeret Else Caspersdatter, hjemmehørende i Rind, som forklarede, at hun et Aar eller saa omtrent har gaaet omkring paa forskjellige Steder, saavel her i Jurisdictionen som Bølling Herred i Selskab med Johannes Pedersen fra Himmelland, med hvem hun er forlovet, der tilligemed hende igaar blev anholdt her i Sognet. Betlerie og Tyverie nægter hun at have begaaet, thi vel er hun flere Steder paa sin Omvandring bleven givet et Stk Mad, men hun har aldrig forlangt eller bedet om noget. Johannes Pedersen giver sig af med at lodde og klinke og deraf saavelsom af hvad Arrestantinden kunne fortjene ved Strikning paastaaer hun, at de have ernæret dem. Tilforn har hun udstaaet Straf, nemlig i Aarhuus for Løsgngerie, Fængsel af simpel Fangekost i 14 Dage, og siden her i Jurisdictionen, nu paa 4de Aar, for Betlerie og Løsgængerie samt for at have udlagt en urigtig Barnefader, Fængsel ved Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage. Arrestantinden blev igien i Arresten indsat. Derpaa fremstod den anholdte ubekjendte Mandsperson, der navngav sig Johannes Pedersen og derhos forklarede, at han for et Aars tid siden blev bekjendt med Else Caspersdatter af Rind, med hvem han er forlovet, og de har i en saadan Tid fulgtes sammen omkring i Ringkjøbing Amt og ernæret dem af hvad han har fortjent ved at lodde og klinkefor Folk og hvad Else erhvervede ved Strikning. Betlerie eller nogen anden ulovlig Handling nægter Arrestanten at have forøvet eller giort sig skyldig i. Hvor de have været og spurgt om Arbejde, træffer det undertiden, at de blev givet noget at spise, men forlangt noget har de ingen Steder. Arrestanten er født i Deiberg, men i Thistrup paa Himmelland boer hans Moder, og der ansees han at være hjem- mehørende. I Hobroe var han anholdt i Sommeren 1838 et Par Dage, formentlig fordi han var hos sin Moder og ingen Tjeneste havde, men han blev derefter løsladt uden Straf og fik Tilladelse til at gaae hjem igien. Han har fortiden et daarligt Been og den venstre [.....] Tommelfinger er kroget og begge hans Hænder har lidt Skade, hvilket er kommen ved, at han har skaaret Hakkelse, og han paastaaer, at han paa Grund heraf ei kan udføre Bondearbejde eller taale at tjene. Arreatanten blev igien i Arresten indsat. Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1840.02.26. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 16. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Larsen [Dam], hvor da passerede som følger: No. 13/1840. Arrestantinden Benneth Kirstine Hansdatter fremstod løs og ledig og i given Anledning forklarede, at hun sidste Mortensdag fyldte 19 Aar og er født i noget som kaldes Hoversig i Hover Sogn ved Ringkjøbing. Hendes Forældre vare Hans Christian Nielsen Rosenlund, som er død, og Hustrue Mette Cathrine Jensdatter. Indtil hun opnaaede en Alder af 14 Aar fulgte hun sine Forældre paa deres Vandringer i Landet, men hun fik derpaa Tjeneste ved Fattigcommissionens Foranstaltning hos Gaardmand Lauge Nørgaard i Herning og var hos ham i 2 Aar. Hun tjente dernæst hos Gaardmand Jens Christian Thomsen i Store Stokkildhoved 1 Aar og derpaa igjen kom til Gaarden Nørgaard og var der 1 Aar og nogle Dage, indtil hun løb bort. Andre Tjenester har hun ej havt. Arrestantinden blev igjen i Arresten indsat. Bertelsen Vidner: Niels JensenMads Larsen [Dam].
EVEN
Sensitive:0 1840.02.27. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 16. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Larsen, hvor da passerede som følger: No. 13/1840. Zidsel Jensdatter, Gaardmand Lauge Andersens Hustrue af Nørgaard i Herning mødte og forklarede, at Arrestantinden Benneth Hansdatter har tjent Komp. og Mand i en Tid af 3 Aar, nemlig først 2 Aar, da hun blev dem overleveret af Fattigvæsenet for 4 Aar siden, dernæst 1 Aar fra Nov. Skiftetid 1838 til samme Tid 1839. Paa hendes Opførsel i Tjenesten var der intet at udsætte. Noget efter Nov. ifjor gik hun en Aften ud til en af [Naboerne] for at [strikke], og hun løb da bort med det samme. Hendes Tøj havde hun taget med sig, men ellers intet andet tilhørende. I Anledning af Arrestantindens Udta- lelse om, at omp. forlangte mere af hende, end hun v ar istand til at udføre og derhos slaaet hende, blev Komp. spurgt, om det forholdt sig saaledes, og hun svarede hertil, at hun vel det første Aar, Arrestantinden var i hendes Tjeneste kan have givet hende nogle Slag med Haanden, naar hun har fortjent det, men ellers ikke. Derimod nægtede hun nogensinde at have fordret mere af Arrestantinden, end hun godt kunde bestille. Aftraadt. Arrestantinden fremstod løs og ledig og blev Zidsel Jensdatters Forklaring forelæst, hvorefter hun vedblev, at Zidsel Jensdatter til enkelte Tider, naar hun var beruset, var urimelig og vilde, at hun skulde bestille mere, end hun kunde. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat og Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1840.03.07. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 7. Marts blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Peder Jensen, hvor da passerede som følger: ...... No. 13/1840. En Skrivelse fra Jens Chr. Thomsen af Stokkildhoved angaaende Arrestantinden Benneth Hansdatters Tjeneste hos ham blev fremlagt. Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1840.03.14 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 14. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: ..... No. 13/1840. Peder Morre i Neufling var indkaldt til idag, men han mødte ikke. 2de Skrivelser fra Sognepræst Tang i Rind af 7de og en ditto fra Cancellie- secretær Finsen i Ringkjøbing af 6te dennes med Bilag blev fremlagt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner: Niels JensenJens Andersen.
EVEN
Sensitive:0 1840.03.19 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1840 den 19. Februar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Anders Christensen, hvor da passerede som følger: ..... No. 13/1840. En Skrivelse fra Amtet af 16de ds. med Bilag blev fremlagt. Forhøret sluttet. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen - - - - - Kommentar. Ifølge referatets indledning skulle Niels Jensen og Anders Christensen være tingsvidner ved det nævnte retsmøde, men det er Niels Jensen og Jens Andersen, der underskriver protokollen som vidner.
EVEN
Sensitive:0 1840.03.21. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768-769. Aar 1840 den 21 Marts blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passertede som følger: ...... No. 13/1840 En Skrivelse fra Peder Pedersen Morre i Neufling af 20de dennes vedkommende Arrestanten Johannes Johansen blev fremlagt. Arrestantinden Benneth Hansdatter fremstod løs og ledig og blev forelæst den den 14de dennes fremlagte Daabsattest. Hvorefter hun erkjendte den var hende angaaende. Hun blev derpaa igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestanten Johannes Johansen og blev foreholdt, at han ifølge Dom afsagt ved Hjerm Ginding Herreders Politieret den 13de Janv. 1836 er straffet for Løsgængerie og Betlerie med simpel Fængsel ved sædvanlig Fangekost i 40 Dage, og dernæst atter for de samme Forseelser med 80 Dage efter Ringkjøbing Kjøbstads Extrarets Dom af 18 Juli s. A. samt efter Ulfborg Hind Herreders Ekstraretsdom af 28. Maj 1838 for 3die Gang begaaet Løsgængerie og Betlerie og tillige for første Gang forøvet simpelt Tyverie til Forbedringshuus Arbeide i 1 Aar, og han tilstod, at han Tid efter anden har udstaaet de anførte Straffe. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Beertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen.
EVEN
Sensitive:0 1840.04.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politieprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. 32.768. Aar 1840 den 15de April blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Dam. hvor da passerede som følger: No. 13/1840. Arrestanten Johannes Johansen fremstod løs og ledig og blev forelæst Sognepræst Tangs ham vedkommende Skrivelse af 7de f. M. hvormed han nu forklarede sig overensstemmende. Han blev derpaa forespurgt, om han havde henvendt sig om Tjeneste til nogen Sognefoged, og han svarede, at han havde meldt sig til 3 eller 4 saadanne Personer, men navngive dem eller sige, hvor de boer, kunde han ikke. Arrestanten blev dernæst spurgt om, hvor og hvornaar han traf sammen med Benned Kirstine Hansdatter og naar i Stauning med de 2 andre, Else Caspersdatter og Johannes Pedersen, og han svarede dertil, at 2den Juledag sidstleden stødte han sammen med Benned hos Johan Fred. Caspersen i Svendlund, og til de andre kom han saavel som Benned i Stauning 8de eller 9de Febr. d. A. Efter Opfordring skjønnede Vidnerne, at Arrestanten var arbejdsfør, og Dommeren tiltraadte dette Skjøn. Dernæst fremstod Arrestantinden Benned Kirstine Hansdatter løs og ledig og blev spurgt ,om hun mødtes med Johannes Johansen i Svendlund og hvoraf hun ernærede sig indtil hun kom til ham. Hertil svarede hun at hun kom til ham 2den Juledag, og fra hun løb bort og indtil den Tid levede hun af hvad Folk vilde give hende og hvad hun kunde fortjene ved at strikke, hvor hun kom. Enkelte Steder paa sine Omvandringer er kommen, har hun bedet om en drik Øl, men Mad nægter hun vedblivende at have forlangt og siger, at Folk har været gode imod hende og alletider har givet hende Spise, navnlig Smørrebrød uden at have begjæret det. Hos hendes Moster i Madum var hun i 14 Dage bestandig og fik, hvad hun behøvede. Arrestantinden erkjendte, at hun ei siden hun løb bort har søgt om nogen Tjeneste. Hun blev derefter endvidere spurgt om naar og hvor hun traf sammen med Else Caspersdatter og Johannes Pedersen, og dertil svarede hun, at saavel hun som Johannes kom til dem i Stauning, men Tiden dette skete, kunde hun ikke anderledes erindre, end at det var samme Maaned, som de bleve arresterede her, og hun tilføiede, at de kun havde været sammen en [3] Dage. Arrestantinden tilstod at være arbejdsfør, hvilket Vidnerne efter Opfordring ogsaa skjønnede, og Dommeren tiltraadte dette Skjøn. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestanten Johannes Pedersen, som i given Anledning indrømmede, at han foruden den Tid han har angivet at have gaaet omkring med Else Caspersdatter, desuden har været uden Tjeneste fra [Midten] i April 1838 og indtil noget efter Pintse s. A., da han kom hjem til sin Moder i Thistrup og blev derefter anholdt i Hobroe. Arrestanten erkjender paa Spørgsmaal derom, at han ikke har henvendt sig om Tjeneste til nogen Sognefoged. Han blev derefter spurgt naar og hvor han og Else Caspersdatter kom til Johannes Johansen og Pigen Benned, og dertil svarede han, i Stauning kom de til den om Mandag efter Kyndelse *) og nemlig Mandagen før de her bleve arresterede. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestantinden Else Sophie Caspersdatter og blev forelæst Sognepræst Tangs Skrivelse af 7de f. M, fremlagt 14de næstefter, hvorimod hun intet havde at bemærke. Arrestantinden blev derefter spurgt, om hun havde henvendt sig om Tjeneste til nogen Sognefoged og hun gav da hertil et benægtende Svar med Tilføiende, at hun ei kan taale at tage fast Tjeneste, formedelst hun er begavet med den Svaghed, at hun næsten daglig lider af Hovedpine, hvilket hun foregiver at have fundet Sted, siden hun sidst her var paa Vand og Brød. Hun blev ifølge heraf tilspurgt, hvor- for hun ikke tilforn havde anmeldt dette, og dertil svarede hun, at det var af den Grund, at hun ei troede, at det kunde nytte hende noget. Efter Opfordring skjønnede Vidnerne, at hun, saa viddt de kunde see, var fuldkommmen [......] til Bondearbejde, og Dommeren fandt ingen Anledning til at fravige dette Skjøn. Arrestantinden blev derpaa fremdeles spurgt, naar og hvor hun og Johannes Pedersen stødte sammen med Johannes Johansen og Benned Kristine og hun svarede herpaa, at bemeldte Personer kom til dem i Stauning en 3 Dage før de samlige her bleve anholdte. Arrestantinden blev dernæst foreholdt de hende den 7. Marts i Skanderborg og herunder Jurisdictionen den 9. April 1836 overgaaede Domme, hvilke hun erkjender at være hende angaaende og Attester paa førstnævnte Dom om at hun har udstaaet Straf af Fængsel paa 4 Uger, men hun vedblev som forhen, at det ikke er hende mulig at erindre, at hun har lidt Fængsel paa simpel Fangekost i længere Tid end 14 Dage. En Straffeattest vedkommende denne Tiltalte saavelsom Johannes Johansen og Benned Kirstine Hansdatter af Dags Dato blev fremlagt. Samtlige Tiltalte blev derpaa igjen i Arresten indsat. Det bemærkes, at der siden Forhørets sidste Foretagelse har en Mængde andre Sager og Forretninger været at foretage og behandle, men at Tiden ogsaa har været benyttet af den ordinaire Dommer saa vidt mueligt tillige til Gennemgang af Sagen for at erfare hvilke Oplysninger der endvidere maatte være fornødne og til Arbejde udi samme saaledes, at der, naar den nu bliver optaget, formentlig ogsaa i Dag vil kunde paadømmes. Sagen blev saaledes optaget til Kjendelse eller Dom. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenMads Larsen Dam. - - - - - 1840.04.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politieprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. 32.768. Aar 1840 den 15de ASpril blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Larsen Dam. hvor da passerede som følger: No. 13/1840. I Sagen blev nu afsagt Dom - vide Fol. 52 i Domprotokollen - Samtlige Tiltalte fremstod løse og ledige og paahørte Dommen, hvorpaa de igjen bleve indsatte i Arresten. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenMads Larsen Dam
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1840.06.17 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 17. Juni blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad, Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelas af Vidnerne Niels Jensen og Niels Christensen, hvor da passerede som følger: ....... No. 49/1840. Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 2den dennes for derved at søge Oplysning tilveiebragt om, hvor Benneth Hansdatter hidtil har opholdt sig. Skrivelsen med Bilag blev fremlagt. Bemeldte Benneth Kirstine Hansdatter, som fortiden er i Fattighuset, men i nogle Dage har været borte, og hjemkom først igaar, fremstod og forklarede, at hun i Begyndelsen af November Maaned d. A. bliver 20 Aar gammel. Hun er født i Houersig, og hendes Forældre er Hans Christian Nielsen Rosenlund og Mette Cathrine Jensdatter. Indtil for 6 Aar siden hendes Forældre blev som forsørgelsesberettigede henført til Herning Sogn, gik hun omkring med dem i Landet. Derefter blev hun af Fattigvæsenet hensat til en Mand navnlig Lauge Nørgaard i Herning, hvor hun var i 2 hele Aar. Derfra kom hun til Jens [........] Thomsen i Store Stokkildhoved i rind, hos hvem hun forblev i et Aar mindre 2 Maaneder, ligeledes efter Foranstaltning af Fattigcommis- sionen. Til bemeldte Lauge Nørgaard fæstede hun sig derpaa og tjente ham i et Aar. Medens hun tjente i Stokkildhoved, blev hun confirmeret i Rind Kirke. Hvad som der [mangler i ..... .... foregaaet] siden hun kom her til Sognet har hun opholdt sig hos sin Moder i Fattighuset, med Undtagelse af, at hun kan have løbet noget omkring. Andre Opholdssteder nægtede Komp. at have havt. Aftraadt. Forhøret sluttet. Bertelsen. Som Vidner:Niels Jensen Niels Christensen.
EVEN
Sensitive:0 1840.07.26. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 26. Juli blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jeppe Andersen, hvor da passerede som følger; No. 57/1840 Et Forhør blev optaget i Anledning af, at Pigen Bennet Kirstine Hansdatter henhørende under Rind og Herning Sognes Fattigvæsen, som var ulovligt bortgaaet, i Gaar blev bragt til Contoiret og derefter indsat i Arresten. En Skrivelse fra Sognepræst Tang af 16de dennes, hvor han anmelder hendes Bortgang og en Gjenpart af den under 17. samme Maaned om hendeskete Efterlysning blev fremlagt Arrestantinden fremstod nu løs og ledig og forklarede, at da hun for kort Tid siden kom ud at Arresten her blev hun af Fattigcommissionen for det Første anvist Opholdssted i Fattighuset. Under sit Ophold der gik hun nogle Dage paa Aarbejde hos Thomas Østerby i Herning Bye, ligesom hun ogsaa [...... ........... .........] Arbejde ved Herning Skole og stundom strikkede Strømper af Uld, som hendes Moder i Fattighuset lod hende faae. Hun foretog deref- ter en Reise til Wiborg for at tale med Johannes Johannesen, som er i Tugthuset, og videre derfra til en Moster i Salling. Fra denne Reise, som blot medtog 8 Dage, vendte hun tilbage til Fattighuset, og da hun havde været der omtrent en Maanedstid kom hun til Gaarden Nørgaard her i Sognet, hvor hun arbejdede for Føden en 3 Ugers Tid. Derefter foretog hun en Reise til Hover Sogn, hvor hun er født, for at spørge Fattigcommissionen om d4en vilde tage imod hende til Forsørgelse, og da hun kom tilbage foretog hun atter en Reise til Wiborg, hvorfra hun kom igaar til Fattighuset. Arrestantindens Moder sagde hende da, at der var lyst efter hende, og hun fulgte derpaa med hende til Fattigforstander Poul Brændgaard i Herning, der siden førte hende til Herredsfogden. Hun erkjender, at hun uden Tilladelse af Fattigcommissionen [eller nogen] har foretaget de angivne Reiser, men hun nægter, at hun har gjort sig skyldig i Betleri elle nogen anden Lovovertrædelse, thi [..] hvad hun har fortjent hos fornævnte Thomas Østerby og i Skolen samt ved Strikning paastaar hun at have ernæret sig af. Arrestantinden blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner: Niels JensenJeppe Andersen
EVEN
Sensitive:0 1840.07.29. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840 LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 29. Juli blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Jens Knudsen og Niels Jensen, hvor da passerede som følger. No. 57/1840 Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Lauge Nørgaard af Herning, som forklarede, at for noget over en Maaned siden kom Arrestantinden en Dag tilligemed hendes Moder, og bad om Komp. vilde modtage hende en Maanedstid, indtil det blev afgjort, hvilket Sogn hun skulde tilhøre. Komparenten modtog ogsaa Arrestantinden paa det Vilkaar, at han vilde give hende Føden imod at hun igjen bestilte for ham, hvad hun kunde, men da hun havde været hos ham i 18 Dage løb hun hjem til Modereni Fattighuset, og siden saae Komp. hende ikke eller hun har været hos ham. Paa hendes Opførsel har Komp. ikke noget at udsætte. Arrestanten fremstod løs og ledig og vedblev sin Forklaring, at hun var i 3 Uger hos Lauge Nørgaard, dog maaske manglede en Dag i Tiden, siger hun nu. Lauge Nørgaard yttrede i given Anledning, at han ved ei bedre end det kun var 18 Dage, Arrestantinden var hos ham, nøjagtig husker han det ikke, men hans Kone og en Tjenestedreng, han har, har saaledes opgivet det for Komparenten. Arrestantinden foregav paa Opfordring, at det kun var 2 Dage, hun forrettede Haandlanger Arbejde ved Skolen, nemlig een Dag for Christen Engelbrechtsen og 1 Dag for Jens Olesen i Herning. Lauge Nørgaard aftraadt. Arrestantinden blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Jens KnudsenNiels Jensen.
EVEN
Sensitive:0 1840.07.29. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840 LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 29. Juli blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Broust, hvor da passerede som følger. No. 57/1840 Huusmand Thomas Pedersern ogsaa Thomas Østerby kaldet mødte og forklarede, at Arrestantinden har arbejdet for ham i 1 Dag med at [bære] Tørv i Mosen. Han gav hende derfor Kosten imidlertid og 10 S. i Dagløn. Iøvrigt har hun ikke været hos Komp. og han har ikke noget paa hende at klage. Det var i afvigte Foraar, Arrestantinden saaledes arbejdede for Komp. Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner.BiørnA. Broust
EVEN
Sensitive:0 1840.08.05. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 5te August blev Politeret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus Juris Berthelsen i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: ...... 57/1840. En Forhørsact indeholdende en Arrestantinden med flere ved dette Herreds Politieret den 15de April dette Aar overgaaet Dom, ifølge hvilken hun for Løsgængerie og Betlerie er idømt Straf af Fængsel ved Vand og Brød i 8te Dage blev fremlagt. Arrestanten blev fremstillet løs og ledig og blev Dommen foreholdt, hvorpaa hun erkjendte at have udstaaet Straf i 8te Dage af Fængsel paa Vand og Brød for Løsgængerie og Betleri. Ligeledes blev hun foreholdt en i Acten indført Daabsattest af 3. Marts sidstleden, hvilken hun erkjendte at være sig angaaende. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Berthelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen.
EVEN
Sensitive:0 1840.08.07. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 7de August blev Politeret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herninglund i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus Juris Berthelsen i Overværelse af Vidnerne Biørn og Broust, hvor da passerede som følger: 57/1840.' En Skrivelse til Sognefogden i Herning af 6te dennes blev fremlagt. Af den derpaa givne Paategning sees det, at Arrestantindens Moder, som idag skulle være mødt, for Tiden er fraværende. Forhøret udsat. Berthelsen Som Vidner:A. Broust. - - - - - Vidnet Biørn har ikke underskrevet protokollen.
EVEN
Sensitive:0 1840.08.20. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 20. August blev Politeret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus Juris Berthelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: 57/1840. Arrestantindens Moder Mette Cathrine Jensdatter, opholdende sig i Herning Fattighus, der hat været fraværende i en 10-12 Dage og først hjemkom igaar, mødte nu og i given Anledning forklarede, at Dagen efter at Arrestantinden, som er hendes Datter, kom ud af Tinghuset afvigte Foraar og blev anvist Opholdssted i Fattighuset, gav Komparentinden hende et [.....] Uld for at have noget at beskjæftige sig med. Medens hun var i Fattighuset, nemlig 6 Uger og 3 Dage, løb hun bort et Par Gange og vat fraværende en halv Snes Dage, efter foregivende i Viborg og Salling. Hvoraf Arrestantinden har ernæret sog paa sine Vandringer er Komparentinden ubekjendt, dog maa hun bemærke, at Arrestantinden havde nogle Penge, omtrent et Par Mark Courant, første Gang hun gik fra Fattighuset, som hun havde fortjent ved Strikning, samt at hun ogsaa ved Arbeide for Thomas Østerbye i Herning Bye og ved Skolen tjente nogle Skillinger. Komparenten har aldeles ikke noget paa Arrestantinden at udsætte [......] end da hun sidste Gang fandt for godt at vilde bortreise, og Komp. da vilde formene hende dette ved at holde hendes Klæder tilbage, tog hun disse fra hende med Magt og saaledes løb bort imod Komparentindens Villie. Aftraadt. Forhøret udsat. Berthelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen.
EVEN
Sensitive:0 1840.08.25 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar 1840 den 25de August blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Nies Jensen og Jens Nielsen, hvor da passerede som følger: ..... No. 57/1840 Gienpart af en Skrivelse til Cancelliesecretair Finsen af 6te og en Ditto fra ham af 21de dennes med Bilag blev fremlagt. Arrestantinden fremstod løs og ledig og blev examineret i den Anledning Sognepræst [Bachs] fremlagte Skrivelse dertil giver, hvorefter hun forklarede, at da hun reiste til Hover traf hun paa et Fruentimmer navnlig Christiane Andersdatter fra Deiberg, som fulgte med hende til Hover, hvor de gik omkring et par Dage. Paa forskjellige Steder, hvor de var inde, gav de dem noget at spise, navnlig en Mellemmad, og undertiden forlangte de ogsaa samme. Her til Herning fulgte Christiane med Komp. og paa denne Tour ernærede de sig paa samme Maade som i Houer, nemlig af hvad Folk deels gav dem og hvad de deels begjærede. Komp blev spurgt, om hun nogen Steder har søgt Tjeneste, og dertil gav hun benægtende Svar. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Nielsen.
EVEN
Sensitive:0 1840.09.12. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840, LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 12. Septbr. blev Politieret sat paa Herredscontoiret paa Herninglund i Overværelse af Vidnerne Biørn og Broust, hvor da passerede som følger: No. 57/1840. Arrestantinden Benneth Kirstine Hansdatter fremstod løs og ledig, som med Hensyn paa den Maade, efter Hvilken hun har udtrykt sin Forklaring angaaende af Houer Sogns Fattigcommission hende paalagte Betlerie blev yderligere examineret, og hun erkjendte da, at de Forlangender og Begjæ- ringer om Fødemidler, om hvilke hun den 24de f. M. har udladt sig, var at forstaa saaledes, at hun tiltiggede eller tilbetlede sig samme. Siden Sagens sidste Foretagelse var yderligere Oplysninger anseete fornødne fra Fattigvæsenets Side, hvilke saaledes ogsaa ere reqvirerede. Disse oplysninger indeholdes i en Skrivelse fra Sognepræst Tang af Dags Dato, som blev fremlagt. Endvidere blev fremlagt en Ekstract af den Arrestantinden forhen overgaaede Dom med Hensyn til, at Acten er fulgt den indsendte Executionsforretning samme Dag. Endelig blev fremlagt tvende Attester. Foruden ommeldte Reqvisition om yderligere Oplysninger fra Herning Sogns Fattigvæsen og Expeditionen af de iøvrigt i Dag fremlagte Documenter er Beskrivelse af det hidintil passerede foregaaet, og Sagen er tillige gjennemgaaet, saaledes at ingen videre Henstand behøves til Paadømmelse saasnart den er optaget. Sagen optoges nu og deri blev strax afsagt Dom (Vide Domp. side 73). Arrestanten blev igjen indsat i Arresten Landt. Som Vidner: BiørnBroust.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1841.09.08. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1840-1841. LAN B 79 - 72. RA mikrofilm, rulle nr M-32.769. Samme Dag < Aar 1841 den 8 September> blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning af Politiedommeren i Overværelse af Vidnerne Biørn og Niels Pedersen, hvor da ...... Nyt Forhør No. 83/1841 blev optaget i Anledning af en Skrivelse fra Justitsraad Hertz, Herredsfoged i Bølling Nørre Herreder, hvori han forlanger nogle yderligere Oplysninger i en Sag mod Fruentimmeret Benneth Kierstine Hansdatter for Løsgjængerie og Betlerie. Bemeldte Skrivelse blev fremlagt og lyder saaledes ##. Efter Tilsigelse var mødt Mette Kathrine Jensdatter, Kone af Herning Fattighus, som efter Formaning til Sandhed paa given Anledning forklarede: Deponentinden kan ikke erindre, hvad Tid det var, at hendes Datter kom til hende, men det var først i Sommer, 14 Dage eller 3 Uger efter Pindse. Hun foregav for hende, at hun kom fra Houer, og hendes Ærinde var at raadføre sig med Deponentinden angaaende hendes Barn, som skrantede. Deponentinden svarede, at hendes Barn [skadte] ikke andet end at det fordrede Pleie og Føde. Hun kom til hende om Eftermiddagen, hun blev hos hende om Natten og forlod hende om Morgenen. Deponentinden paalagde hende ved Bortgangen, at hun skulde gaae tilbage til Houer, hvilket hun lovede. Depo- nentinden tilføier paa Anledning, at hendes datter ved den Leilighed havde 24 Par Hoser, som hun Tid efter anden selv havde strikket. Hun anmodede Deponentinden om at tage imod dem og sælge dem for hende, og kjøbe for Pengene Tøi til en Kjole og et Skjørt, hvilket hun lovede. Deponentinden har ikke seet hende senere, men har hørt af de andre Lemmer, at hun en Dag havde været ved hendes Dør, medens hun var fraværende for at ville tale med hende. Deponentinden har selv besørget de 24 Par Hoser Vasket og solgt til Hosekræmmer Trols Gravesen, som gav hende 9 Mk Courant for dem. For Pengene har hun kjøbt et Skjørt og en Kjole, men da disse 2 Klædningsstykker i det hele kostede 4 Rd. 8 Sk. har hun selv tillagt, hvad der manglede. Skjørtet fik hendes Datter efter hun var anholdt , medens hun sad her arresteret. Kiolen har hun derimod endnu i sin Forvaring. Dommeren paalagde hende at aflevere Kiolen paa Herredscontoiret imorgen Formiddag, hvilket hun lovede. Det tilførte blev oplæst og ratihaberet. Forhøret udsat. ..... Hunderup Som Vidner:Niels PedersenBiørn
EVEN
Sensitive:0 1841.09.09. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1840-1841, LAN B79 - 72. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1841 den 9. September blev en Politieret sat paa Herredscontoiret af Politiedommeren i Overværelse af Vidner Biørn og Bindesbøll, hvor da Forhørssagen no. 82/1841 blev continueret. For Retten mødte Mette Kathrine Jensdatter, som ifølge det hende af Dommeren igaar givne Tilhold afleverede den omhandlede Kiole, som blev modtaget. Hun tilføier, at dersom hendes Datter faaer Kiolen, saaledes at hun beholder den og har Nytte af den, forlanger hun ingen Godtgjørelse for det, hun har udlagt. Skulle den derimod blive solgt til Dækning af de Omkostninger, hendes Sag måtte foranledige, forlangte hun hendes udlagte Penge tilbage, som udgjør 1 Rd. 5 Mk. Courant, da kiolen kostede 3 Rd. 2 Mk. Courant, og Salget af Hoserne indbragte 9 Mk. Courant. Hvad Skjørtet har kostet forlanger hun ingen godtgjørelse for, da hendes Datter allerede har samme i Brug. Forhøret sluttet. Hunderup. Som Vidner:BiørnBindesbøll
EVEN
Sensitive:0 1841.09.27 Underretsdom Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAF B 81 - xx, RA mikrofilm M-32.660-661. Aar 1841 den 27de Sept. blev i Politiesagen contra Benneth Kirstine Hansdatter af Hover afsagt saadan Dom Fruentimmeret Benneth Kirstine Hansdatter blev under 20. Decbr. f. A. anholdt her i Jurisdictionen som Løs- gængerske, og ved det over hende optagne Forhør og de tilveiebragte Oplysninger overbevist om, at hun efter at være hjemsendt den 10. Octbr. 1840 til Houer Sogn, hvor hun er forsørgelsesberettiget, fra Hammerum Herreds Arrest efter to Dages Forløb forlod Sognet for at besøge sin Moster i Herning, men da hun der traf sammen med en anden Løsgænger Johannes Pedersen, ved hvem hun var frugtsommelig, vankede hun, skjønt hun af Fattigcommissionen i Houer var givet Tilhold om at vende tilbage, med denne Person uden fast Erhverv om i Landet indtil Anholdelsen. Hun sad kun arresteret i nogle faa Dage, og blev derpaa d. 23. Decbr. f. A. paa Grund af sin frugtsommelige Tilstand med Amtets Tilladelse hjemsendt til Houer Sogn, hvorfra hun igjen efter overstanden Barselfærd skulle overføres hertil for at underkastes Tiltale for det begaaede Løsgængerie. Efterat have overstaaet denne Barselfærd i Februar Maaned dette Aar, inden hun endnu hertil var bragt tilbage, fandt hun Leilighed til den 31. Maii med sit 17 Uger gamle Barn igjen at undvige og vankede siden om i Landet og ernærede sig og Barnet ved Betlerie, indtil hun den 20. f. M. igjen blev anholdt i Hammerum Herred og hertil overført. Barnet er senere modtaget af Fattigcommissionen i Houer til Forsørgelse, saaledes som Sagens Acter oplyse. Paagjældende Arrestantinde, der er fuldkommen arbeidsfør, har saaledes gjort sig skyldig i Løsgængerie og Betlerie. Hun er 20 Aar gl., har været forhen straffet efter Hammerum Herreds Politiret af 15. April 1840 med 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød for Løsgængerie, ligeledes efter samme Rets Dom af 12. Sept. 1840 med 2 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for 2den Gang begaaet Bertlerie og skal saaledes nu ansees for tredie Gang Betlerie og 2den Gang Løsgængerie. Saafremt Tiltalte eene skulle straffes for tredie Gang Betlerie, da ville efter Frd. 21. Aug. 1829 4 Straffen i det ringeste være 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød, men da hun tillige har gjort sig skyldig i 2den Gang Løsgængerie og hendes Lovovertrædelse ei ubetydelig er qvalificeret derved, at hun har ført det spæde Barn omkring med sig på sin Vandring og derved udsat dets Liv og Helbred, finder retten at hendes Straf efter ovennævnte Anordnings 3, 4 og 8 ei kan bestemmes ringere end til otte Maaneders Arbeide som Forbed- ringshuusfange i Wiborg Tugt og Forbedringshuus. I øvrigt har hun at udrede alle af Sagen flydende Omkostninger. Thi kiendes for Ret. Arrestantinden Benneth Kirstine Hansdatter bør at hensættes som Forbedringshuusfange til Arbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus i otte Maaneder. Saa bør hun og at udrede alle af nærværende Sag flydende Omkostninger. - At efterkomme efter Loven. Hertz
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1841.10.02 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4398 Aarligt No:78 Rulle No.:93 Fangernes Navne:Benned kirstine Hansdatter af Skiern Arrest Hvor født:Hover Sogn, Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1841, d. 2den October Hvorfor:3die Gang Betleri, 2den Gang Løsgængeri Hvor længe:8 Måneder Naar løsladt og Opførsel:1942. d. 8de Juni hjemsendt Opførsel upaaklagelig Straffet før:Ja 2 Gange - See No. 4742 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Hover Sogn, Hind Herred Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Datter Er Confirmeret:Rind Kirke Religion:Luthersk Profession:- - - Alder: 20 Anmærkning:Dømt inden Bølling og Nørre Herreders Politiret d. 27de Septbr. 1841 Approberet af Ringkiøbing Amt d. 28de s. M.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 02.-10.-1841
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1843.07.14 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4742 Aarligt No:121 Rulle No.:116 Fangernes Navne:Bennet Kirstine Hansdatter af Bølling Herreds Arrest Hvor født:Hover Sogn, Ringkiøbing Amt. Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1843, den 14. juli Form. Hvorfor:4de Gang Betleri og 3die Gang Løsbængeri Hvor længe:1 4/12 Aar Naar løsladt og Opførsel:1844, den 14 November hjemsendt Opførsel god. Straffet før:3 Gange See No. 4398 - See No. 5085 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Hover Sogn, Hind Herred, Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Datter Er Confirmeret:Rind Religion:Luthersk Profession:Af Natmandsstammen Alder: 22 Anmærkning:Dømt ved Bølling og Nørre Herreders Politiret den 8de Juli 1843 Approberet af Ringkøbing Amt d. 11. s. M.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 14.-07.-1843
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1845.12.13 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.5085 Aarligt No:105 Rulle No.:152 Fangernes Navne:Bennet Hansdatter af Ringkiøbing Arrest Hvor født:Hover Sogn, Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1845, den 13. December Eftermid. Hvorfor:4de Gang Løsgængeri Hvor længe:2 Aar Naar løsladt og Opførsel:Hjemsendt den 13. December 1847. Opførsel god. Straffet før:3 Gange. See No. 4398, 4742, 5466 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Hover Sogn Hind Herred, Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Datter Er Confirmeret:Rind Religion:Lutherske Profession:Af natmandsstammen Alder: 24 Anmærkning:Dømt ved Ulfborg Hind Herreders Politiret den 22. October 1845 og ved Ringkiøbing Amts Overpolitiret den 6. December 1845
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 13.-12.-1845
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1849.05.11 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.653 Løbenr.5466 Aarligt No:26 Rulle No.:83 Fangernes Navne:Benned Hansdatter af Holstebroe Arrest Hvor født:Hover S., Ringkiøbing A. Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1849, d. 11te Mai Efterm. Hvorfor:5te Gang Løsgængeri Hvor længe:4 Aar Naar løsladt og Opførsel:1850, d. 14de April afgaaet ved Døden Straffet før:4 Gange, ad. 4398, 4742, 5085 Med hende fulgte Barnet No. 126 Caroline Severine Jensen. Afhentet d. 14de December 1849 af Hover Sogneforstanderskab. Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Hover S., Hind H., Ringkiøbing A. Er givt?- - - Hvor mange Børn:2 Døttre Er Confirmeret:Rind Religion:Lutherske Profession:Af natmandsstammen Alder: 29 Anmærkning:Hjerm Ginding Hrdrs Politiretsdom af 9de November 1848 LORetten 27de December s. A. Hst. Retsdom af 1. Mai 1849
EVEN
Sensitive:0
Død
Sensitive:0 1850.04.14 Død Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 LAN C 235 - 1 Døde Qvindekjøn Aar og Lbnr.:1850-2 Dødsdagen14. April 1850 Begravelsesdagen:19. April 1850 Afdødes Navn:Benned Hansdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fange, født og hjemmehørende i Hover Sogn ugift Afdødes Alder:30 Aar Anmørkning:14/4-50 Møller 19/4-50 Hoff - Tæring.
EVEN
Sensitive:0 1959.04.xx Omtale Udskrift af H. P. Hansen: Natmændsfolk og Kjæltringer, bd. 1 Rosenkilde og Baggers forlag Det varede ikke længe, inden hun <Mette Kathrine Jensdatter svin> atter fandt Hans Chr. <Rosenlund>, og ved ham blev hun "grumslinglak" og fødte en datter den 15/11 1820 i Hover. Barnet blev hjemmedøbt og kaldet Bennet Kirstine Hansdatter. Bennet var i 1843 kærest med Johannes Guldsmed i Rind og fik med ham datteren Mette Kathrine Johansen, men senere løb hun med Severin Kat. Hun var flere gange i Viborghus, og der døde hun 15/4 1850, 30 år gammel.