Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Peder Pedersen Højslev1798

Name
Peder Pedersen Højslev
Surname
Pedersen Højslev
Birth
Type: BIRT
yes

Christening
Type: CHR
from January 1, 1798 to January 1, 1799
Shared note: Sensitive:0
Confirmation
Type: CONF
from January 1, 1814 to January 1, 1815 (Age 16 years)

Shared note: Sensitive:0
MarriageSidsel Marie HenriksdatterView this family
Type: MARR
yes

Event January 14, 1826 (Age 28 years)
Shared note: Sensitive:0
Event April 24, 1826 (Age 28 years)
Shared note:
Sensitive:0 1826 Landsretsdom Udskrift af Landsoverretten i Viborg: Domprotokol 1823-1827 LAN B 24 A - 87 Sagen No. 78/1826 Actor Landsoverretsprokurator Bastrup contra Peder Pedersen i Aalborg Arrest. Dom. Det er under nærværende Sag saavel ved Arrestantens Peder Pedersens egen Tilstaaelse samt de øvrige tilveiebragte Beviisligheder godtgjort, at Arrestanten har gjort sig skyldig i det imputerede Tyverie, der er forøvet ved Natten mellem den 11te og 12te Novbr. f. A. at bryde ind hos Huusmand Anders Andersen Bunderup i Lere og af en Stue ved Siden af den, hvori den Bestiaalne og hans Hustru laae og sov, at borttage noget uldent Tøj etc. tilsammen vurderet til 8 Rdl. 1 Mk. S. og T. Da Arrestanten har banet sig Vej ind i Huset ved at nedbryde en Væg ved Siden af Indgangsdøren og gjennem Aabningen at stikke Armen ind og tage Haspen af Døren, saa skjønnes ej rettere end at han ved den paaankede Herredstingsdom rettelig er dømt efter Frd. 20. Febr. 1789 4, uden at den Omstændighed, at der allerede var et Hul paa Væggen, der dog ei var stort nok til der igjennem af stikke Armen, ei heller den, at Væggen maa antages at have været skrøbelig, kunde bevirke nogen Nedsættelse i den lovbestemte Straf. Hvad Sagens Behandling i 1ste Instants angaaer, da har under samme intet ulovligt Ophold fundet Sted, og har nærværende Ret ikke troet at burde opholde Sagen for at erholde de flere Personer, der muligen har været i den Bestiaalnes Huus, afhørte, eller for at faa videre Undersøgelser anstillet, i Anledning af den Bemærkning, som indeholdes i den af Inspecteuren for Viborg Tugt og Forbedringshus Capitain Undahl meddeelte Attest, hvilket iøvrigt til Sagens nøjagtigste Oplysning havde været ønskeligt. Sagførelsen har ved begge Retter været forsvarlig. I Anledning af Aalborg Stiftamthuses Skrivelse her til Retten af 6te d. M. troer Retten at burde bemærke, at en Mangel ved en Sags Indstævning eller lignende Formalitetsfeil ordentligviis ikke kunne komme til Rettens Kundskab eller Bedømmelse før Sagen er indladt til Kiendelse eller Dom, og da maae man i Almindelighed ansee det rigtigere, at Retten tilkiendegiver sin Meening ved en Dom end ved Correspondance med vedkommende Amt, saa meget mere som [dennesidste] i Tilfælde af, at Amtet ei måtte dele Rettens Anskuelse, let kunne foranledige et aldeles ulovhjemlet Ophold. Thi kiendes for Ret. Herredstingsdommen bør ved Magt at stande. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Viborg Domhus den 24. April 1826. JürgensenMoltke Schönheijder.
Event June 9, 1826 (Age 28 years)
Shared note: Sensitive:0
Event June 26, 1826 (Age 28 years)
Shared note:
Sensitive:0 1826.06.26 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 57 - Mikrofilm M-52.652 Løbenr.2864 Aarligt No:58 Rulle No.:136 Fangernes Navne:Peder pedersen Aalborg Arrest Hvor født:Høislev Sogn, Fiends Herred, Viborg Amt Sidste Opholdssted:Løbet om i Landet Naar indkommen.1826, d. 26de Juni Hvorfor:Tyveri Hvor længe:2 Aar Straffet før:3886 Alder:28 Naar løsladt og Opførsel:1828, d. 28. Juni hjemsendt - Opførsel upaaklagelig. Svagelighed:- - - Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Høislev Sogn, Fiends Herred. Viborg Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:I Frue Kirke i Aalborg Religion:Lutters Profession:Glarmester Til hvilket Arbeide Brugt:[...] m. v. Anmærkning:dømt ved Hornum og Fleskum Herreders Ret d. 14de Januari 1826 I Landsoverretten d. 24de April s. A. og i Høiesteret d. 9. juni s. A.
Event June 26, 1828 (Age 30 years)
Shared note:
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 26.-6.-1826
Birth of a son
#1
NN Pedersen
Type: BIRT
from January 1, 1834 to January 1, 1835 (Age 36 years)
Shared note: Sensitive:0
Death of a sonNN Pedersen
Type: DEAT
from January 1, 1834 to January 1, 1835 (Age 36 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a daughter
#2
Kirsten Marie Pedersdatter
Type: BIRT
from January 1, 1836 to January 1, 1837 (Age 38 years)
Shared note: Sensitive:0
Death of a daughterKirsten Marie Pedersdatter
Type: DEAT
from January 1, 1836 to January 1, 1837 (Age 38 years)
Shared note: Sensitive:0
Event July 20, 1837 (Age 39 years)
Shared note: Sensitive:0
Event July 26, 1837 (Age 39 years)
Shared note: Sensitive:0
Event July 28, 1837 (Age 39 years)
Shared note:
Sensitive:0 1837.07.28 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.3886 Aarligt No:68 Rulle No.:227 Fangernes Navne:Peder Pedersen Højslef af Viborg Arrest Han kaldes ogsaa Peder Laursen Aalborg Hvor født:Høislev Sogn, Fiends Herred, Vibotg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1837, den 28de Juli Formiddag Hvorfor:2den Gang Løsgjængeri Hvor længe:8te Maaneder Naar løsladt og Opførsel:1838, d. 28de Marts hjemsendt - Opførsel upaaklagelig Straffet før:No. 2864 samt 3 Aar i Rasphuset m. v. See No. 4236 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Høislev Sogn, Fiends Herred, Viborg Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Aalborg Religion:Lutters Profession:- - - Alder:39 Anmærkning:dømt inden Middelsom og Sønderlyng Herreders politiret den 20 Juli 1837 Approberet af Stiftamtmand Greve af Ahlefeldt-Laurvig den 26. s. M.
Event March 28, 1838 (Age 40 years)
Shared note:
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 28.-7.-1837
Event April 30, 1840 (Age 42 years)
Shared note: Sensitive:0
Event May 22, 1840 (Age 42 years)
Shared note:
Sensitive:0 1840.05.22 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4236 Aarligt No:45 Rulle No.:318 Fangernes Navne:Peder pedersen Høislef af Aalborg Arrest Hvor født:Høislev Sogn, Fiends Herred, Viborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1840, d. 22 Maij Hvorfor:Gjentaget Løsgjængeri Hvor længe:18 Maaneder Naar løsladt og Opførsel:1841, d. 22. November hjemsendt - Opførsel god. Straffet før:No. 2864, 3886 samt 3 Aar i Rasphuset m. v. Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Høislev Sogn, Fjends Herred Viborg Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Aalborg Religion:Lutter Profession:Omstrøifende Glarmester Alder: 41 Anmærkning:Dømt under Lindenborg Birks Politiret den 30te April 1840
Event May 7, 1841 (Age 43 years)
Shared note: Sensitive:0
Event July 27, 1841 (Age 43 years)
Shared note: Sensitive:0
Event November 22, 1841 (Age 43 years)
Shared note:
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 22.-5.-1840
Event from January 1, 1872 to January 1, 1873 (Age 74 years)
Shared note:
Sensitive:0 1872.xx.xx Omtale F. Dyrlund: "Tatere og Natmandsfolk i Danmark" Uddrag vedr. Peder Pedersen Højslev. Side 201-203 - - - - - Af mer umiddelbar betydning for natmandsvæsenet var det, at den idelige fremdragelse af spørgsmålet fra oven og fra uden, i forbindelse ved vistnok stadig tilbagevendende klager fra neden, ikke havde kunnet andet end vække selv de dvaskeste embedsmænd og ægge dem til at gøre, hvad de kunne med de midler, der alt stod til deres rådinghed. Navnlig betænkte man sig efterhånden mindre på at fremme familiernes bofæstelse (og med set samme børnenes skolegang) ved under den betingelse at give mændene begrænsede bevillinger til at udøve deres småhåndværk. Et eksempel herpå vil jeg meddele, både fordi det viser, hvor liberalt overbestyrelsen i så henseende gik til værks, og fordi det giver os et billede af den hele fremgangsmåde og en forestilling om, hvorledes det ad denne vej kunne lykkes at redde enkelte individer for samfundet. Peder Pedersen, hjemmehørende i Højslev, Fjends herred, Viborg amt, der selv erklærer sig for at tilhøre natmandsklassen og for at være "født af vagabonder og oplært i disses beskæftigelse" og af Undall betegnes som "hørende til Nørrejyllands omstrøjfere" var omtrent i sit 40de år af Lindholm Birks politiret den 30te april 1840 for gentaget løsgengeri inddømt på 18 måneder i den viborgske straffeanstalt. Nogle år tidligere havde han ansøgt amtet om tilladelse til at ernære sig som glarmester på landet, men dette var da blevet afslået, navnlig fordi Højslev ikke lå i den i forordn. af 23de marts 1827 8 befalede afstand af 1 mil fra Skive købstad. Denne omstændighed blev imidlertid siden hans lykke, thi den nødte ham til at ty til cancelliet. Da nemlig straffetiden, under hvilken hans opførsel (efter Undalls vidnesbyrd) havde været god, lakkede mod enden, gruede han for den fremtid, der forestod ham, når han mod slutningen af 1841 blev løsladt fra anstalten. Han forudså ikke på sit hjemsted at kunne erhverve selv det allernødvendigste uden at lægge hånd på det for ham aldeles uvante bondearbejde, hvortil han desuden ikke havde kræfter nok, da hans helbred var svækket som følge af det omvankende liv og de forfølgelser, dertil havde knyttet sig. Kommunens bistand ville enten blive nægtet eller, hvad der omtrent var det samme - blive ydet så utilstrækkelig, at intet andet vilde stå tilbage end at begå nye lovovertrædelser og derved styrtes i ulykke. Støttet på disse grunde var det, at han, hvem det var bekendt, at kancelliet i forskellige amter havde bevilget flere i hans klasse bevilling til at drive glarmesterprofessionen, i et andragende fra Viborg tugt- og forbedringsdhus af 7 maj 1841 bønfaldt kollegiet om tilladelse til i Fjends og Nørlyng herreder at drive samme håndtering, til hvis udøvelse han var i besiddelse af de nødvendige redskaber. Uagtet nu Undall var nødsaget til at oplyse, at han desuden var straffet to gange for tyveri, uagtet herredsfoged Eberlin fandt det "højst betænkeligt" at åbne en sådan person "hvis ophold i straffeanstalten næppe havde forøget hans moralitet" adgang til folks huse, og mente, at der for tiden var "en sådan trang til folk på landet", at han nok ville kunne skaffe sig opholdet ved markarbejde og lettere tjeneste ved bønderne, og uagtet den konstituerede amtmand Bretton derfor ikke turde anbefale dette andragende, så udfærdigedes dog den 27de juli 1841 af kancelliet ad mandatum en bevilling for Peder Pedersen Højslev, der endog gik videre end hans andragende og uden tvivl var affattet i overensstemmelse med tidligere i lignende tilfælde meddelte bevillinger. Han fik nemlig tilladelse til at drive glarmester- og blikkenslagerhåndtering på landet i Viborg amt, for så vidt han med egne hænder kunne afstedkomme, på det vilkår at han, når han rejste uden for jurisdiktionen, i hvilken han var bosat, skulle forsynes med pas, samt at han under koncessionens fortabelse kun alene og, såfremt ham måtte gifte sig, uden medfølge af kone eller børn måtte rejse omkring for at udøve sin håndtering, ligesom de børn, han måtte avle, ej heller måtte oplæres i de nævnte håndværk, men så længe deres alder fordrede det burde holdes til stadig skolegang, og - når de udskrives af skolen - straks anbringesi fast tjeneste, hvormed vedkommende fattig- og skolekommission burde føre nøjagtigt tilsyn. - - - - -
Event from January 1, 1960 to January 1, 1961 (Age 162 years)
Shared note:
Sensitive:0 1960.xx.xx Omtale Uddrag af H. P. Hansen: "Natmandsfolk og Kjæltringer II" "Mads Kat og Snøwl-Krestjanne" Side 139-141 - - - - Zidsel Marie Henriksdatter, ca. 22 år gammel, var født og confirmeret i Skelund. Hun var slegfredbarn af Peder Christian Skjerk, der kort før nærværende historie fra Holstebro blev dømt til slaveri på livstid. Hendes moder ugift Marie Clemensdatter mistede forstanden og døde på sygestuen i Ålborg, da deponenten var omkring 10 år, og Zidsel blev opfostret på fattigvæsenets regning. Medens hun gik til præst, tjente hun degne i Skelund, men fra denne plads stak hun af i utide, strejfede om og traf sin fader, der på den tid boede et sted ved Flensborg, der hed Langbet (?). Senere drog de til Tvilum i Gjern herred, hvor han købte et hus med jord og boede 5-6 år. Hun blev dog kun hos faderen et årstid, idet hun blev kendt med Peder Pedersen Højslev, der var en omvandrende glarmester og kunne forsørge familien, så de ikke behøvede at betle. Hun var dengang 17-18 år. Parret fik 2 børn, en dreng i 1834, der blev født og døbt i Fjellerad, Gunderup sogn - det døde i Vendsyssel16 uger gammelt og blev begravet på Hammer kirkegård, Kjær herred. - samt en pige Kirsten Marie, født i sommeren 1836, døbt i Ajstrup, Kjær herred og død 14 uger gammel og begravet på Skørping kirkegård i Hellum herred. Zidsel samt Peder Højslev og dennes blinde søster Kirstine Marie blev for et par år siden anholdte i Hobro. Zidsel fik 15 dages vand og brød for løsgængeri og blev derefter hjemsendt til Skelund og kom på omgang i sognet. Det varede dog ikke længe , før længslen efter Peder blev for stor. Hun opsøgte ham og de drog derefter rundt på mandens profession. Hun tilstår i retten at være arbejdsfør, "men kan i hendes Stilling ikke gjøre videre Nytte end at sye om sig og sin Kjæreste." For et par dage siden havde de truffet Roland, hvem hun ikke havde set før, og Christiane, som hun var godt kendt med, i Overfousing. Peder Pedersen Højslev var 40 år. Han var fra Højslev i Fjends herred, havde efter højesteretsdom af 9. sept. 1826 fået 2 års forbedringshus i Viborg, 3års raspehusarbejde efter Helleum herredstings dom af 17. jan 1830 for 2. gang begået tyveri, og under navnet Peder Pedersaen Ålborg (han var confirmeret i Ålborg) blev han den 4. juni 1835 idømt 4x5 dages vand og brød for løsgængeri. Når han var på fri fod, har han - efter sin egen angivelse - ernæret sig som glarmester, blikkenslager og kedelflikker. Zidsel kendte han allerede som barn, da hun vandrede omkring med sin moder, og nu har de fornyet bekendtskabet. Peder Højslevs signalement lyder: 64-65", blondt hår, lyst skæg, gulblå øjne, langagtigt ansigt, stærk legemsbygning, bleg ansigtsfarve. Påklædning: grå kort pjaltet vadmels-trøje med fløjlskrave, do. lange bukser, stribet vest med blanke knapper, rødt bomulds-halsklæde, sort hat, hvide strømper og træsko. Om Peder Pedersen Højslev fortæller Dyrlund (s. 201-202), at denne selv havde erklæret, at han hørte til natmandsklassen. Den 30. april 1840 blev han ved Lindenborg birks politiret idømt 18 måneders tugthusophold i Viborg for gentaget løsgængeri. Han havde tidligere søgt amtet om tilladelse til at måtte ernære sig som glarmester på landet. Andragenet var imidlertid blevet afslået, fordi Højslev ikke lå halvanden mil fra en købstad. - Tugthusfangen gruede for sin fremtid, da han ikke egnede sig til bondearbejde, og han indsendte derfor en ansøgning til selve cancelliet om tilladelse til at drive glarmesterprofession i Fjends og Nørlyng herreder (7. maj. 1841). Uagtet at ingen anbefalede ansøgningen, men tværtimod ytrede deres betænkelighed ved at lade en person, der to gange var straffet for tyveri etc. få så let adgang til folks huse, fik Peder Pedersen Højslev dog bevilling til at drive Glarmester og blikkenslagerhåndtering på landet i Viborg amt. - - - -
Death
Type: DEAT
yes

Family with Sidsel Marie Henriksdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
son
NN Pedersen
Birth: from January 1, 1834 to January 1, 1835 36 18Qk Gunderup sogns kbg
Death: from January 1, 1834 to January 1, 1835QK Hammer sogns kbg
3 years
daughter
Kirsten Marie Pedersdatter
Birth: from January 1, 1836 to January 1, 1837 38 20QK - Søgeform udskr. - Ajstrup (Kær) sogn
Death: from January 1, 1836 to January 1, 1837QK Skørping sogns kbg

Christening
Sensitive:0
Confirmation
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1826 Landsretsdom Udskrift af Landsoverretten i Viborg: Domprotokol 1823-1827 LAN B 24 A - 87 Sagen No. 78/1826 Actor Landsoverretsprokurator Bastrup contra Peder Pedersen i Aalborg Arrest. Dom. Det er under nærværende Sag saavel ved Arrestantens Peder Pedersens egen Tilstaaelse samt de øvrige tilveiebragte Beviisligheder godtgjort, at Arrestanten har gjort sig skyldig i det imputerede Tyverie, der er forøvet ved Natten mellem den 11te og 12te Novbr. f. A. at bryde ind hos Huusmand Anders Andersen Bunderup i Lere og af en Stue ved Siden af den, hvori den Bestiaalne og hans Hustru laae og sov, at borttage noget uldent Tøj etc. tilsammen vurderet til 8 Rdl. 1 Mk. S. og T. Da Arrestanten har banet sig Vej ind i Huset ved at nedbryde en Væg ved Siden af Indgangsdøren og gjennem Aabningen at stikke Armen ind og tage Haspen af Døren, saa skjønnes ej rettere end at han ved den paaankede Herredstingsdom rettelig er dømt efter Frd. 20. Febr. 1789 4, uden at den Omstændighed, at der allerede var et Hul paa Væggen, der dog ei var stort nok til der igjennem af stikke Armen, ei heller den, at Væggen maa antages at have været skrøbelig, kunde bevirke nogen Nedsættelse i den lovbestemte Straf. Hvad Sagens Behandling i 1ste Instants angaaer, da har under samme intet ulovligt Ophold fundet Sted, og har nærværende Ret ikke troet at burde opholde Sagen for at erholde de flere Personer, der muligen har været i den Bestiaalnes Huus, afhørte, eller for at faa videre Undersøgelser anstillet, i Anledning af den Bemærkning, som indeholdes i den af Inspecteuren for Viborg Tugt og Forbedringshus Capitain Undahl meddeelte Attest, hvilket iøvrigt til Sagens nøjagtigste Oplysning havde været ønskeligt. Sagførelsen har ved begge Retter været forsvarlig. I Anledning af Aalborg Stiftamthuses Skrivelse her til Retten af 6te d. M. troer Retten at burde bemærke, at en Mangel ved en Sags Indstævning eller lignende Formalitetsfeil ordentligviis ikke kunne komme til Rettens Kundskab eller Bedømmelse før Sagen er indladt til Kiendelse eller Dom, og da maae man i Almindelighed ansee det rigtigere, at Retten tilkiendegiver sin Meening ved en Dom end ved Correspondance med vedkommende Amt, saa meget mere som [dennesidste] i Tilfælde af, at Amtet ei måtte dele Rettens Anskuelse, let kunne foranledige et aldeles ulovhjemlet Ophold. Thi kiendes for Ret. Herredstingsdommen bør ved Magt at stande. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Viborg Domhus den 24. April 1826. JürgensenMoltke Schönheijder.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1826.06.26 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 57 - Mikrofilm M-52.652 Løbenr.2864 Aarligt No:58 Rulle No.:136 Fangernes Navne:Peder pedersen Aalborg Arrest Hvor født:Høislev Sogn, Fiends Herred, Viborg Amt Sidste Opholdssted:Løbet om i Landet Naar indkommen.1826, d. 26de Juni Hvorfor:Tyveri Hvor længe:2 Aar Straffet før:3886 Alder:28 Naar løsladt og Opførsel:1828, d. 28. Juni hjemsendt - Opførsel upaaklagelig. Svagelighed:- - - Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Høislev Sogn, Fiends Herred. Viborg Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:I Frue Kirke i Aalborg Religion:Lutters Profession:Glarmester Til hvilket Arbeide Brugt:[...] m. v. Anmærkning:dømt ved Hornum og Fleskum Herreders Ret d. 14de Januari 1826 I Landsoverretten d. 24de April s. A. og i Høiesteret d. 9. juni s. A.
EVEN
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 26.-6.-1826
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1837.07.28 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.3886 Aarligt No:68 Rulle No.:227 Fangernes Navne:Peder Pedersen Højslef af Viborg Arrest Han kaldes ogsaa Peder Laursen Aalborg Hvor født:Høislev Sogn, Fiends Herred, Vibotg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1837, den 28de Juli Formiddag Hvorfor:2den Gang Løsgjængeri Hvor længe:8te Maaneder Naar løsladt og Opførsel:1838, d. 28de Marts hjemsendt - Opførsel upaaklagelig Straffet før:No. 2864 samt 3 Aar i Rasphuset m. v. See No. 4236 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Høislev Sogn, Fiends Herred, Viborg Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Aalborg Religion:Lutters Profession:- - - Alder:39 Anmærkning:dømt inden Middelsom og Sønderlyng Herreders politiret den 20 Juli 1837 Approberet af Stiftamtmand Greve af Ahlefeldt-Laurvig den 26. s. M.
EVEN
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 28.-7.-1837
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1840.05.22 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4236 Aarligt No:45 Rulle No.:318 Fangernes Navne:Peder pedersen Høislef af Aalborg Arrest Hvor født:Høislev Sogn, Fiends Herred, Viborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1840, d. 22 Maij Hvorfor:Gjentaget Løsgjængeri Hvor længe:18 Maaneder Naar løsladt og Opførsel:1841, d. 22. November hjemsendt - Opførsel god. Straffet før:No. 2864, 3886 samt 3 Aar i Rasphuset m. v. Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Høislev Sogn, Fjends Herred Viborg Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Aalborg Religion:Lutter Profession:Omstrøifende Glarmester Alder: 41 Anmærkning:Dømt under Lindenborg Birks Politiret den 30te April 1840
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 22.-5.-1840
EVEN
Sensitive:0 1872.xx.xx Omtale F. Dyrlund: "Tatere og Natmandsfolk i Danmark" Uddrag vedr. Peder Pedersen Højslev. Side 201-203 - - - - - Af mer umiddelbar betydning for natmandsvæsenet var det, at den idelige fremdragelse af spørgsmålet fra oven og fra uden, i forbindelse ved vistnok stadig tilbagevendende klager fra neden, ikke havde kunnet andet end vække selv de dvaskeste embedsmænd og ægge dem til at gøre, hvad de kunne med de midler, der alt stod til deres rådinghed. Navnlig betænkte man sig efterhånden mindre på at fremme familiernes bofæstelse (og med set samme børnenes skolegang) ved under den betingelse at give mændene begrænsede bevillinger til at udøve deres småhåndværk. Et eksempel herpå vil jeg meddele, både fordi det viser, hvor liberalt overbestyrelsen i så henseende gik til værks, og fordi det giver os et billede af den hele fremgangsmåde og en forestilling om, hvorledes det ad denne vej kunne lykkes at redde enkelte individer for samfundet. Peder Pedersen, hjemmehørende i Højslev, Fjends herred, Viborg amt, der selv erklærer sig for at tilhøre natmandsklassen og for at være "født af vagabonder og oplært i disses beskæftigelse" og af Undall betegnes som "hørende til Nørrejyllands omstrøjfere" var omtrent i sit 40de år af Lindholm Birks politiret den 30te april 1840 for gentaget løsgengeri inddømt på 18 måneder i den viborgske straffeanstalt. Nogle år tidligere havde han ansøgt amtet om tilladelse til at ernære sig som glarmester på landet, men dette var da blevet afslået, navnlig fordi Højslev ikke lå i den i forordn. af 23de marts 1827 8 befalede afstand af 1 mil fra Skive købstad. Denne omstændighed blev imidlertid siden hans lykke, thi den nødte ham til at ty til cancelliet. Da nemlig straffetiden, under hvilken hans opførsel (efter Undalls vidnesbyrd) havde været god, lakkede mod enden, gruede han for den fremtid, der forestod ham, når han mod slutningen af 1841 blev løsladt fra anstalten. Han forudså ikke på sit hjemsted at kunne erhverve selv det allernødvendigste uden at lægge hånd på det for ham aldeles uvante bondearbejde, hvortil han desuden ikke havde kræfter nok, da hans helbred var svækket som følge af det omvankende liv og de forfølgelser, dertil havde knyttet sig. Kommunens bistand ville enten blive nægtet eller, hvad der omtrent var det samme - blive ydet så utilstrækkelig, at intet andet vilde stå tilbage end at begå nye lovovertrædelser og derved styrtes i ulykke. Støttet på disse grunde var det, at han, hvem det var bekendt, at kancelliet i forskellige amter havde bevilget flere i hans klasse bevilling til at drive glarmesterprofessionen, i et andragende fra Viborg tugt- og forbedringsdhus af 7 maj 1841 bønfaldt kollegiet om tilladelse til i Fjends og Nørlyng herreder at drive samme håndtering, til hvis udøvelse han var i besiddelse af de nødvendige redskaber. Uagtet nu Undall var nødsaget til at oplyse, at han desuden var straffet to gange for tyveri, uagtet herredsfoged Eberlin fandt det "højst betænkeligt" at åbne en sådan person "hvis ophold i straffeanstalten næppe havde forøget hans moralitet" adgang til folks huse, og mente, at der for tiden var "en sådan trang til folk på landet", at han nok ville kunne skaffe sig opholdet ved markarbejde og lettere tjeneste ved bønderne, og uagtet den konstituerede amtmand Bretton derfor ikke turde anbefale dette andragende, så udfærdigedes dog den 27de juli 1841 af kancelliet ad mandatum en bevilling for Peder Pedersen Højslev, der endog gik videre end hans andragende og uden tvivl var affattet i overensstemmelse med tidligere i lignende tilfælde meddelte bevillinger. Han fik nemlig tilladelse til at drive glarmester- og blikkenslagerhåndtering på landet i Viborg amt, for så vidt han med egne hænder kunne afstedkomme, på det vilkår at han, når han rejste uden for jurisdiktionen, i hvilken han var bosat, skulle forsynes med pas, samt at han under koncessionens fortabelse kun alene og, såfremt ham måtte gifte sig, uden medfølge af kone eller børn måtte rejse omkring for at udøve sin håndtering, ligesom de børn, han måtte avle, ej heller måtte oplæres i de nævnte håndværk, men så længe deres alder fordrede det burde holdes til stadig skolegang, og - når de udskrives af skolen - straks anbringesi fast tjeneste, hvormed vedkommende fattig- og skolekommission burde føre nøjagtigt tilsyn. - - - - -
EVEN
Sensitive:0 1960.xx.xx Omtale Uddrag af H. P. Hansen: "Natmandsfolk og Kjæltringer II" "Mads Kat og Snøwl-Krestjanne" Side 139-141 - - - - Zidsel Marie Henriksdatter, ca. 22 år gammel, var født og confirmeret i Skelund. Hun var slegfredbarn af Peder Christian Skjerk, der kort før nærværende historie fra Holstebro blev dømt til slaveri på livstid. Hendes moder ugift Marie Clemensdatter mistede forstanden og døde på sygestuen i Ålborg, da deponenten var omkring 10 år, og Zidsel blev opfostret på fattigvæsenets regning. Medens hun gik til præst, tjente hun degne i Skelund, men fra denne plads stak hun af i utide, strejfede om og traf sin fader, der på den tid boede et sted ved Flensborg, der hed Langbet (?). Senere drog de til Tvilum i Gjern herred, hvor han købte et hus med jord og boede 5-6 år. Hun blev dog kun hos faderen et årstid, idet hun blev kendt med Peder Pedersen Højslev, der var en omvandrende glarmester og kunne forsørge familien, så de ikke behøvede at betle. Hun var dengang 17-18 år. Parret fik 2 børn, en dreng i 1834, der blev født og døbt i Fjellerad, Gunderup sogn - det døde i Vendsyssel16 uger gammelt og blev begravet på Hammer kirkegård, Kjær herred. - samt en pige Kirsten Marie, født i sommeren 1836, døbt i Ajstrup, Kjær herred og død 14 uger gammel og begravet på Skørping kirkegård i Hellum herred. Zidsel samt Peder Højslev og dennes blinde søster Kirstine Marie blev for et par år siden anholdte i Hobro. Zidsel fik 15 dages vand og brød for løsgængeri og blev derefter hjemsendt til Skelund og kom på omgang i sognet. Det varede dog ikke længe , før længslen efter Peder blev for stor. Hun opsøgte ham og de drog derefter rundt på mandens profession. Hun tilstår i retten at være arbejdsfør, "men kan i hendes Stilling ikke gjøre videre Nytte end at sye om sig og sin Kjæreste." For et par dage siden havde de truffet Roland, hvem hun ikke havde set før, og Christiane, som hun var godt kendt med, i Overfousing. Peder Pedersen Højslev var 40 år. Han var fra Højslev i Fjends herred, havde efter højesteretsdom af 9. sept. 1826 fået 2 års forbedringshus i Viborg, 3års raspehusarbejde efter Helleum herredstings dom af 17. jan 1830 for 2. gang begået tyveri, og under navnet Peder Pedersaen Ålborg (han var confirmeret i Ålborg) blev han den 4. juni 1835 idømt 4x5 dages vand og brød for løsgængeri. Når han var på fri fod, har han - efter sin egen angivelse - ernæret sig som glarmester, blikkenslager og kedelflikker. Zidsel kendte han allerede som barn, da hun vandrede omkring med sin moder, og nu har de fornyet bekendtskabet. Peder Højslevs signalement lyder: 64-65", blondt hår, lyst skæg, gulblå øjne, langagtigt ansigt, stærk legemsbygning, bleg ansigtsfarve. Påklædning: grå kort pjaltet vadmels-trøje med fløjlskrave, do. lange bukser, stribet vest med blanke knapper, rødt bomulds-halsklæde, sort hat, hvide strømper og træsko. Om Peder Pedersen Højslev fortæller Dyrlund (s. 201-202), at denne selv havde erklæret, at han hørte til natmandsklassen. Den 30. april 1840 blev han ved Lindenborg birks politiret idømt 18 måneders tugthusophold i Viborg for gentaget løsgængeri. Han havde tidligere søgt amtet om tilladelse til at måtte ernære sig som glarmester på landet. Andragenet var imidlertid blevet afslået, fordi Højslev ikke lå halvanden mil fra en købstad. - Tugthusfangen gruede for sin fremtid, da han ikke egnede sig til bondearbejde, og han indsendte derfor en ansøgning til selve cancelliet om tilladelse til at drive glarmesterprofession i Fjends og Nørlyng herreder (7. maj. 1841). Uagtet at ingen anbefalede ansøgningen, men tværtimod ytrede deres betænkelighed ved at lade en person, der to gange var straffet for tyveri etc. få så let adgang til folks huse, fik Peder Pedersen Højslev dog bevilling til at drive Glarmester og blikkenslagerhåndtering på landet i Viborg amt. - - - -