Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Maren Johannesdatter1829

Name
Maren Johannesdatter
Surname
Johannesdatter
Birth
Type: BIRT
October 17, 1829 24
Shared note: Sensitive:0
Birth of a half-sisterElse Sophie Qvemberg Andreasdatter
Type: BIRT
February 11, 1834 (Age 4 years)
Shared note:
Sensitive:0 1834.02.13. Fødsel Dejbjerg sogns kirkebog 1825-1834 LAN C 539 - 4 Fødte. Qvindekiøn Aar og Lbnr.:1834 - 2 Fødselsdagen:13. Febr. Barnets Navn. Else Sophie Qvemberg Andreasen Daabens Datum, hjemme eller i kirkenI kirken 23. Febr. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl.Moder Ane Catrine Peders D., Almisselem af Skjern og Dejbg Fattigdidistrikter. Til Barnefader blev udlagt en Karl ved Navn Andreas -Efternavnet vidst hun ikke - tjenende for Købamnd Mulvads Enke i Varde. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:baaren af Else Sophie Jens D. Anders Jensen og Kone Mette Marie Jørgens D. Laust Tambour og kone Sophie Jens D. i Deiberg, hører alle under Fattigvæsenet Anm.;- - -
Christening of a half-sisterElse Sophie Qvemberg Andreasdatter
Type: CHR
February 23, 1834 (Age 4 years) Age: 0 years 0 months 12 days
Shared note: Sensitive:0
Birth of a half-sisterChristine Qvemberg
Type: BIRT
March 10, 1836 (Age 6 years)
Shared note:
Sensitive:0 1836.03.10. Fødsel Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1834-1850 LAN C 539 - 05 Fødte. Qvindekjøn Aar og Lbnr.1836 - 1 Aar og Datum:1936, 10. Marts Barnets fulde Navn:Christine Qvemberg Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:i Kirken 16de Marts. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moder: Ane Catrine Pedersdatter, til Huse paa Vognbjerg Hede Til Barnefader blev udlagt Jens Nielsen af Qvemberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Baaren af Kone Johanne Jepsdatter Hsmd. Søren Riber Ungk. Anders Christian Nielsen og Pige Christine Andersdatter i Deiberg. Anm._- - -
Death of a half-sisterChristine Qvemberg
Type: DEAT
August 20, 1836 (Age 6 years) Age: 0 years 5 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.08.20 Død Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1834-1850 LAN C 539 - 05 Døde. Qvindekjøn Aar og Lbnr.:1836 - 6 Dødsdagen:20. August. Begravelsesdagen:28. August Afdødes Navn:Christine Qvemberg Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Ane Catrine Peders D. uægte Barn i Qvemberg Afdødes Alder: Aar Anm.:- - -
Death of a maternal grandfatherPeder Carlsen
Type: DEAT
April 21, 1838 (Age 8 years) Age: 93 years 3 months 20 days

Shared note: Sensitive:0
Death of a motherAnne Cathrine Pedersdatter
Type: DEAT
August 1, 1842 (Age 12 years)
Shared note: Sensitive:0
Event August 3, 1842 (Age 12 years) Age: 12 years 9 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.08.03 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders politiprotokol 1840-1843 LAN B 81 - 42 | RA mikrofilm M-32.656 Aar 1842, den 3die August blev paa blev paa Herredernes Contoir af undertegnede const. Politiemester med Vidnerne Lange og Christen Poller optaget et Forhør i Anledning af at hertil Gaars Dato fra Sognefogden i Deiberg var oversendt Barnet Maren Johannesdatter af Deiberg, som skal have gjort sig skyldig i Tyverie m.m. Sognefogdens Skrivelse, hvormed Barnet oversendtes acteres saaledes ##. Maren Johannesdatter var uden Baand og Fængsel tilstede i Retten og forklarede paa Anledning: Hun er 11 a 12 Aar gammel, født i Skjern Sogn, er uægte Barn af Fattiglem Ane Cathrine Pedersdatter, som er død, hun har hidtil opholdt sig i Deiberg Sogn, hvor med Undtagelse af et Aar hun af Fattigvæsenet var udsat til Forsørgelse i Stauning Sogn, har ingensinde havt nogen Tjeneste, men har havt Ophold deels hos Moderen og deels omkring i Deiberg Sogn paa forskjellige Steder, hvor hun paa Fattigvæsenets Regning har nyt Ophold eller Forsørgelse. Hun har sidst været indtinget i Kost hos Gregers Gadgaard i Deiberg, men da hun ikke dersteds kunne erholde den fornødne Føde løb hun derfra bort den 25de i f. M. op paa Formiddagen og vankede omkring i Heden til om Eftermiddagen, da hun kom til Jens Kjelstrup i Gl. Deiberg, hvor hun gjennem Hullet til Høegulvet kom ind i denne Mands Lade og gik derfra op paa Loftet, hvor hun tog noget Brød og Ost, som hun paa Stedet fortærede. Hun overnattede i denne Mands Lade og gik derfra op paa Formiddagen d. 26de f. M., hvorpaa hun igjen vankede om i Heden og levede af Sortebær hun samlede der til henimod Aften da hun kom til Andreas [Borreschmidt] Christensens Gaard i Øster Raberg og gik ind af Hullet til Høe- gulvet og lagde sig der til om Morgenen den 27. f. M., da hun forlod Gaarden og gik til Ane Kirstines Huus ved Bundsbæk Mølle, i hvilket Huus hun gik ind af et Hul i [Væggen] da Døren vat laaset og Ane Kirstine ikke var hjemme, og tog hun, som den Tid var meget sulten, et Stk. Brød som lagde paa Bordet i Stuen og et Stk. sød Ost, samt [1 .......ost] som lagde i Skuffen under Bordet, hvorpaa hun forlod Huuset og har senere, indtil hun den 1ste dennes om Eftermiddagen blev paagreben af de i Sognefogdens Skrivelse ommeldte Personer, vanket om i Heden og levet af det his Ane Kristine stjaalne Brød og Ost. Hun vidste nok, at hun ved at tage Brødet og Osten forsaae sig, men allene hendes Hunger og Frygt for at komme til Sogneforstanderskabet og Klage sin Nød eller melde den ringe Forpleining, hun fik hos Gregers Gadgaard var Aarsagen til de af hende forøvede Tyverier. Oftere end [ovenfor forklarede] Gange eller i andre Maader siger hun ikke at have forseet sig. Forelæst, ratihaberet og demitteret. Forhøret for idag sluttet og Maren Johannesdatter overleveret til Arrestforvareren, som blev paalagt at sørge for passende Beskjæftigelse til hende samt at unde hende alt den Frihed i Arresten han kunde uden at udsætte sig for, at hun skal undvige. H. Ferslew Lybecker J. W. LangeChristen Poller
Event August 9, 1842 (Age 12 years) Age: 12 years 9 months 23 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.08.09 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders politieprotolkol 1840-1843 LAN B 81 - 41, RA mikrofilm M-32.656. Aar 1842 den 9. August blev af undertegnede const. Politiemester med Vidner Lange og Mikkel Smedegaard Forhøret angaaende det af Barnet Maren Johannesdatter af Deiberg forøvede Tyverie continueret. Den til i Dag udtagne Stævning med paategnet Forkyndelse blev fremlagt og acteres saalydende. Af de Indstævnede fremstod 1. Jens Mortensen Kjeldstrup som forklarede, saa vidt han erindrer savnede han Onsdag den 27de f. M. et Stykke Brød og en Dag senere et lille Stykke Ost. Brødet var henlagt paa Loftet og Osten i Spisekammeret, men han veed ikke hvem der har taget det. Han havde nok seet Maren Johannesdatter, men det var nogle Dage efter, og da [....] Dep. hende [hjem......]. Det Borttagne kunne vel have en Værdie af 4 Sk. Courant. Dep. har forrige Aar havt hende i Kost, og mærkede da ikke til at hun forsaae sig med noget. Videre Oplysning kunde han ei afgive. Forelæst, ratihaberet og demitteret. 2. Andreas Borreschmidt Christensen Øster Raberg som forklarede: Han har ikke mærket at Maren Johan- nesdatter har været i hans Gaard eller Høelade den af hende omforklarede Tid. For ham er intet bleven borte. Hun har for nogle Aar siden været i Kost hos Dep., men Dep. kan ikke sige andet end at hun - på det nær, at hun et Par Gange løb bort fra ham - opførte sig godt. Videre Oplysning kunde han ikke give. Forelæst, ratihaberet og demitteret. 3. Ane Kirstine Boilesdatter, som forklarede: Løverdagen den 30. f. M., da Dep var i [Nesgaard] blev fra hende borttaget et Stk. Brød, et Stk. Ost, noget Smør og Kjød samt en Kniv, ligesom og Dagen derpaa, da Dep. var gaaet paa Veie med en Bekjendt, fra hende blev taget noget Brød, Smør, Ost og Kjød igjen, uden at Dep. veed, hvem der var Gerningsmanden, men Dep. saa Maren Johannesdatter om Søndagen noget fra Huset og fattede desaarsag Mistanke til hende, hvisaarsag og, da Maren Johannesdatter holdt til ved Huset om Mandagen den 1ste Maii Dep, i Forening med Stine Huus, Mikkel Poulsen og Poul Mikkelsen attraperte hende i en Høestak i Deiberglunde Mose, hvor hun falden i Søvn. Det fr a Dep. Bortstjaalne satte hun til en Værdie 2 S. Cour. Een hos Maren Johannesdatter ved Attraperingen [fundet] Hornskee afleverede hun til Retten, og blev samme forsynet med Rettens Segl. Maren Johannesdatter maa ved at udtage nogle Sadder kommen ind Huset, hvor en Væg var opført af Sadder. Det Borttagne befandt sig dels paa Bordet, dels i Skuffen under Bordet, hvilken Skuffe ikke var laaset, ligesom og naar Maren Johannesdatter var indkom- men gjennem Væggen kunde hun gaae uhindret omkring i Huset. Arrestantinden Maren Johannesdatter blev løs og ledig fremstillet og efterat være confronteret med nysaf- hørte Dep. retter hun sin Forklaring derhen at hun rigtignok to Gange har været i Ane Kirstine Boilesdatters Huus og derfra borttaget noget Brød, Kjød, Ost og Smør samt en Kniv. Angaaende hvorledes hun var kommet ind, vedbliver hun, at der var et lille Hul paa Saddevæggen, og efterat have udtaget nogle Sadder, saa Hullet var saa stort hun kunde krybe der igjennem, krøb hun ind. Den borttagne Kniv har hun lagt ved et Havedige i Raberg. Med Hensyn til den af Ane Kirstine Boilesdatter i Retten afleverede hos Arrestanten ved Paagribelsen forefundne Skee, siger hun, at hun har fundet den paa Søæren Pedersens Ager i N. Wognberg. Ane Kirstine Boilesdatter siger i Anledning af Arrestantindens forestaaende Forklaring, at det er mueligt, at der paa Saddevæggen har været et lidet Hul for hendes Høns til at gaa ud af igjen, Ane Kirstine Boilesdatter demitteret efter at have ratihaberet sin Forklarings rigtige Tilførsel. Arrestanten havde intet erindre mod den paa det Stjaalne af Jens Mortensen Kjeldstrup og Ane Kirstine Boilesdatter satte Værdie - demitteret. Den til Retten afleverede Skee skjønnede Rettens Vidner ikke at have nogen Pengeværdie. 4. Mikkel Poulsen Letager forklarede: Dep har ikke været med til at paagribe Maren Johannesdatter og veed intet til Oplysning om de af hende forøvede Tyverier eller andet utilbørligt. Forelæst, ratihaberet, demitteret. 5. Poul Mikkelsen som forklarede: Medens Ane Kirstine Boilesdatter og Stine Huus vare ude for at paagribe Maren Johannesdatter, stod Dep. Vagt ved Ane Kirstine Boilesdatters Huus, og forblev han der indtil de nævnte tvende Fruentimmere bragte Maren Johannesdatter. Angaaende de af hende forøvede Tyverier veed han intet at forklare, ligesom han ei heller i øvrigt veed noget utilbørligt om hende. Forelæst, ratihaberet, demitteret. 6. Ane Kirstine Justdatter, i Stævningen anført under Stine Huus, som forklarede: Dep var med Ane Kirstine Boilesdatter at attrapere Maren Johannesdatter den 1ste dennes, og veed hun i øvrigt intet angaaende de af Maren Johannesdatter forøvede Tyverier, ligesom hun ei heller har gjort nogen Erfaring om andet Utilbørligt af hende. Forelæst, ratihaberet og demitteret. 7. Gregers Andersen Gadgaard, som forklarede: Maren Johannesdatter er efter Licitation afholdt af Fattigvæ- senet i Dejberg og Skjern udsat i Kost til Dep. paa et Aar fra noget før Juul sidst for omtrent 3 Tønder Korn. Barnet gik fra Dep. i Mandags d. 25de f. M. og skjønt Dep. strax gjorde Anmeldelse om dets Bortgang til Fattigvæsenet, blev det først paagrebet efterat have forøvet Tyverier hos Ane Kirstine Boilesdatter Mandagen den 1ste dennes. Dep paastaaer at Barnet ikke har sultet hos ham, men han kan ikke nægte, at han jo har givet det en dragt Prygt en Gang, da det ligeledes løb bort fra ham en Gang i Sommer. Maren Johannesdatter fremkaldt og confronteret med sidste Dep. vedbliver, at allene den ringe Forpleining hun nød hos Gregers Andersen Gadgaard var Skylden til hendes Bortgang og Anledningen til hendesd derefter forøvede Tyverier, og indrømmer hun Rigtigheden af, at hun for sin Bortgang i Sommer fik [....]. Gregers Andersen vedblev sin Forklaring uforandret. Forelæst, ratihaberet og demitteret. Arrestantinden afleveret til Arrestforvareren. Forhøret for idag sluttet. H. Ferslev Lybecker Som Vidner:J. W. LangeMikkel Smedegaard. - - - - - - - - - - - Kommentar: Sadder = afskrællede græs- eller lyngtørv.
Event August 20, 1842 (Age 12 years) Age: 12 years 10 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.08.20 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders politiprotokol 1840-1843 LAF B 81 - 42, RA mikrofilm nr. M-32.656 Aar 1842 den 20. Aug. blev paa Herredernes Contoir af undertegnede const. Politiemester med Vidner Meedou og Lange continueret Forhøret angaaende det af Barnet Maren Johannesdatter af Deiberg forøvede Tyverie. Den til i Dag udstædte Stævning, en Daabsattest, samt en Skrivelse fra Contoiret til Sognefogden i Deiberg og Han- ning med Paaskrift af [..] Aug. blev fremlagt og acteres saalydende. Af de Indstævnte fremstod 1. Christen Sørensen Broesbøll, som med Hensyn til Sognefogdens Reqvisitions Skrivelse af 11. dennes erklærede: Omtrent for 4 Aar siden paa en Tid, da Dep. og Huusfolk ikke var hjemme, blev rigtig nok en 10 a 12 Æg slaaede i Stykker og omrørte i en [Bøtte] med Meel, der henstod paa deres Loft, ligesom og et menneske havde forrettet et naturligt Ærinde paa Loftet, men hvem der har været Forøveren af disse [Optrin] veed Dep. ikke og kan navnlig ikke angive Maren Johannesdatter som saadan, kun nærer Dep. Mistanke om, at det var hende, da hun paa den Tid løb væk fra Andreas Borreschmidt Christensen, hvor hun var indtinget af Fattigvæsenet, og til samme Tid borttog fra Dep. et Klæde og en Fruentimmer Kappe, hvilke Deele blev Dep. tilbageleverede. Forelæst, ratihaberet, demitteret. 2. Søren Jensen af Schaarup Mark i Hanning Sogn, som forklarede: Hun har i et Aar af Fattigvæsenet været indtinget hos Dep. for omtrent 2 Aar siden, og løb hun i dette Aar 3de Gange bort fra Dep. lige som og hun under sit Ophold hos Dep. borttog noget Sirup og lidt Honning, der var hensat i Deps. Spisekammer, hvilket Kammer ikke var laaset. Det borttagne ansætter Dep. til en Værdie af 7 S. Cour. Videre vidste han ikke til Sagens Oplysning. Forelæst, ratihaberet og demitteret. 3. Ane Christensdatter, Bendt Nieksens Kone i Vognberg i Deiberg forklarede: For kort Tid siden eller i Ugen før Maren Johannesdatter blev paagrebet, blev i Deps og Mands Have nogle Urter oprykkede, 4 Vinduer ituslagen og 2 knækkede, men hvem der har været Forøveren heraf veed Dep. ikke., og har kun fattet Mistanke til Maren Jeppesdatter, som paa den Tid løb omkring og intet Tilholdssted havde. Dep og Mand var paa den Tid, Urterne blev oprykkede og Vinduerne ituslagne, ikke hjemme. Den skeete Skade ansætter Dep. til 10 Mk Cour. Forelæst, ratihaberet og demitteret. Arrestantinden, løs og ledig fremstillet, blev foreholdt den fremlagte Skrivelse til Sognefogden i Deiberg og Hanning med Paategninger og Døbe Attest som hun erklærede at være sig vedkommende. Hun tilstaaer at være Forøveren af [Optrinet] hos Christen Sørensen i Broesbøll i Raberg og at have taget et Klæde og en Fruentimmer- kappe, som senere af hende blev tilbageleveret for 4 Aar siden. Ligeledes tilstaaer hun at have taget lidt Honning hos Søren Jensen paa Schaarup Mark, af Siruppen vil hun intet have taget, og endelig tilstaaer hun at have hos Bendt Nielsen Vognberg ituslagen Ruderne en Dag i Ugen før hun blev paagreben, Dagen erindrer hun ikke. Hendes Hensigt dermed var at komme ind i Huset og erholde lidt til Føden, men sit Forsæt fik hun ei udført, da en Mand kom gaaende, og hun saaledes blev bange for at gaae ind i Huset. Af Urterne i Haven har hun ingen oprykket. Søren Jensen af Schaarup Mark igjen fremkaldt og confronteret med Arrestantinden, men hver for sig vedbliver deres Forklaring, idet Søren Jensen særskildt ansætter Honningens Værdie til 2 S. Cour. Mod Værdien af Honningen har Arrestantinden intet at erindre. Arrestantinden afgivet til Arresatforvareren. Forhøret sluttet for beskreven at tilstilles Amtet. H. Ferslev Lybecker Som Vidner:J. W. LangeJ. C. Meedou
Event from August 21, 1842 to September 15, 1842 (Age 12 years) Age: 12 years 10 months 4 days
Shared note: Sensitive:0
Event September 15, 1842 (Age 12 years) Age: 12 years 10 months 29 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.09.15 Underretsdpm Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAN B 81 - xx, RA mikrofilm nr. M. 32.660-661 Aar 1841, den 15. September blev i Sagen Justitien contra Arrestantinden Maren Johannesdatter af Deiberg afsagt saadan DOM. Ved egen tilståelse og Sagens oplyste Omstændigheder er Tiltalte Maren Johannesdatter, født 17. Octobr. 1829, og saaledes nu næsten 13 Aar gl. [overført] at have i Juli Maaned d. A. hos Jens Kjelstrup i Deiberg borttaget noget Brød og Ost ansat til en Værdie af 4 Sk. Cour., hos Anne Kirstine Boilesdatter borttaget noget Brød, Ost, Smør og Kjød og en Kniv, ansat til 2 Mk. Cour., for 4 Aar siden hos Christen Sørensen Broesbøll slaaet 10 a 12 Stk.Æg itu og rørt den ud i et [Løb] med Meel, der stod paa hans Loft, samt til samme Tid hos ham borttaget et Klæde og en Fruen- timmerkappe, for 2 Aar siden fra Søren Jensen Schaarup borttaget noget Honning af Værdie 2 Sk. Cour., hun har sidst i Juli Maaned i den Hensigt at komme ind i Huset hos Bendt Nielsen Vognberg og tage noget til Føden ituslaget nogle Vinduesruder, hvilket i Forening med nogle til samme Tid i denne Mands Hauge oprykkede Urter |: men hvilken Oprykning Tiltalte ikke har villet vedgaa at være forøvet af hende :| an sættes til 10 Sk. Cour. En hos hende forefunden Hornskee, som hun foregiver at have funden, er ikke af hende oplyst, men den havde ingen Pengeværdie. Tiltalte har stadigen vedblevet, at Grunden til hendes sodst forøvede Tyverier allene var, at hun led Hunger paa det Sted, hvor hun af Fattigvæsenet var indtinget til Forsørgelse, men hvorvidt dette Udsagn af hende var sandfærdigt har ikke kunnet oplyses. Af det under Sagen Oplyste fremgaar, at Tiltalte har havt Hang til Omløben, thi hun er oftere løben bort fra de Mænd, hos hvem hun af Fattigvæsenet har været indtinget. For det af hende før sit 10de Aar begaaede Tyverie samt Hornskeens [Ikkeoplysning] kan ingen Straf ifindes hende, ihvorvel det ved Straffens Bestemmelse for de øvrige af hende forøvede Tyverier maa komme i Betragtning, og naar sees hen dertil, og hendes Hang til Omløben samt derhos modsat ogsaa tages vedbørlig Hensyn til Tiltaltes Ungdom, Aabenhjertighed i at tilstaae, hendes forsømte Opdragelse samt det Stjaalnes ubetydelige Værdie, findes Straffen for hende passende at kunne ansætter, cfr, Frd. 11. April 1840 26 ansættes til 2 Ugers Fængsel Fængsel i Herredernes Arrest. Derhos hun har at udreede samtlige af hendes Arrest og Forpleining og sagens medgaaede Omkostninger, derunder i Sallair til Actor Procurator Kruse 4 Rdb. r. S. og til Defensor Søekrigscommisair Prokurator Bagge 3 Rbd. r. Sølv, samt Diæter til dem efter nærmere af Amtet approberede Regninger. Af de Bestjaalne er ingen Erstatning fordret. - Sagførelsen har været forsvarlig. Thi kjendes for Ret: Tiltakte Maren Johannesdatter af Deiberg bør at hensættes i Fængsel i Bølling-Nørre Herreders Arrest i 2 Uger paa egen Bekostning ligesom hun udreder samtlige paa hendes Arrest og Forpleining samt Sagens medgaaede Omkostninger derunderi Sallair til Actor Procurator Kruse 4 Rbd. r. Sølv, og til Defensor Søekrigscommisair Procura- tor Bagge 3 Rbd. r. S. og Diæter til dem efter nærmere af Amtet approberede Regninger At efterkomme under Adfærd efter Loven H. Ferslev Lybecker, const.
Birth of a half-sisterPetrine Nielsen
Type: BIRT
July 10, 1849 (Age 19 years)
Shared note:
Sensitive:0 1849.07.10 Fødsel Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1849-1861 LAN C 539 - 06 Fødte. Qvindekiøn Aar og Lbnr.:1849 - 9 Aar og Datum:1849, 10 Juli Barnets fulde Navn:Petrine Nielsen Daabens Datum, hjemme eller i Kirkeni Kirken 22. Juli Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moder Ane Catrine Pedersdatter paa Leding Heede Til Barnefader udlagt Ungk. Niels Poulsen, tjener paa Skindberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Baaren af Pige Maren Peders Datter af Ledding Gdmd Poul Andersen Ungk. Jens Poulsen, Kone Maren Markus Datter og Pige Mariane Peders Datter af Deiberg- Anm.:- - -
Death
Type: DEAT
yes

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
herself
Mother’s family with Hans Pedersen Kartoft - View this family
step-father
mother
Marriage:
half-sister
Mother’s family with Andreas Jensen - View this family
step-father
mother
Marriage:
half-sister
Mother’s family with Jens Nielsen - View this family
step-father
mother
Marriage:
half-sister
Christine Qvemberg
Birth: March 10, 1836 18 30Dejbjerg sogn - Vognbjerg Hede
Death: August 20, 1836Dejbjerg sogn - Kvembjerg
Mother’s family with Niels Poulsen - View this family
step-father
mother
Marriage:
half-sister

Birth
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1842.08.03 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders politiprotokol 1840-1843 LAN B 81 - 42 | RA mikrofilm M-32.656 Aar 1842, den 3die August blev paa blev paa Herredernes Contoir af undertegnede const. Politiemester med Vidnerne Lange og Christen Poller optaget et Forhør i Anledning af at hertil Gaars Dato fra Sognefogden i Deiberg var oversendt Barnet Maren Johannesdatter af Deiberg, som skal have gjort sig skyldig i Tyverie m.m. Sognefogdens Skrivelse, hvormed Barnet oversendtes acteres saaledes ##. Maren Johannesdatter var uden Baand og Fængsel tilstede i Retten og forklarede paa Anledning: Hun er 11 a 12 Aar gammel, født i Skjern Sogn, er uægte Barn af Fattiglem Ane Cathrine Pedersdatter, som er død, hun har hidtil opholdt sig i Deiberg Sogn, hvor med Undtagelse af et Aar hun af Fattigvæsenet var udsat til Forsørgelse i Stauning Sogn, har ingensinde havt nogen Tjeneste, men har havt Ophold deels hos Moderen og deels omkring i Deiberg Sogn paa forskjellige Steder, hvor hun paa Fattigvæsenets Regning har nyt Ophold eller Forsørgelse. Hun har sidst været indtinget i Kost hos Gregers Gadgaard i Deiberg, men da hun ikke dersteds kunne erholde den fornødne Føde løb hun derfra bort den 25de i f. M. op paa Formiddagen og vankede omkring i Heden til om Eftermiddagen, da hun kom til Jens Kjelstrup i Gl. Deiberg, hvor hun gjennem Hullet til Høegulvet kom ind i denne Mands Lade og gik derfra op paa Loftet, hvor hun tog noget Brød og Ost, som hun paa Stedet fortærede. Hun overnattede i denne Mands Lade og gik derfra op paa Formiddagen d. 26de f. M., hvorpaa hun igjen vankede om i Heden og levede af Sortebær hun samlede der til henimod Aften da hun kom til Andreas [Borreschmidt] Christensens Gaard i Øster Raberg og gik ind af Hullet til Høe- gulvet og lagde sig der til om Morgenen den 27. f. M., da hun forlod Gaarden og gik til Ane Kirstines Huus ved Bundsbæk Mølle, i hvilket Huus hun gik ind af et Hul i [Væggen] da Døren vat laaset og Ane Kirstine ikke var hjemme, og tog hun, som den Tid var meget sulten, et Stk. Brød som lagde paa Bordet i Stuen og et Stk. sød Ost, samt [1 .......ost] som lagde i Skuffen under Bordet, hvorpaa hun forlod Huuset og har senere, indtil hun den 1ste dennes om Eftermiddagen blev paagreben af de i Sognefogdens Skrivelse ommeldte Personer, vanket om i Heden og levet af det his Ane Kristine stjaalne Brød og Ost. Hun vidste nok, at hun ved at tage Brødet og Osten forsaae sig, men allene hendes Hunger og Frygt for at komme til Sogneforstanderskabet og Klage sin Nød eller melde den ringe Forpleining, hun fik hos Gregers Gadgaard var Aarsagen til de af hende forøvede Tyverier. Oftere end [ovenfor forklarede] Gange eller i andre Maader siger hun ikke at have forseet sig. Forelæst, ratihaberet og demitteret. Forhøret for idag sluttet og Maren Johannesdatter overleveret til Arrestforvareren, som blev paalagt at sørge for passende Beskjæftigelse til hende samt at unde hende alt den Frihed i Arresten han kunde uden at udsætte sig for, at hun skal undvige. H. Ferslew Lybecker J. W. LangeChristen Poller
EVEN
Sensitive:0 1842.08.09 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders politieprotolkol 1840-1843 LAN B 81 - 41, RA mikrofilm M-32.656. Aar 1842 den 9. August blev af undertegnede const. Politiemester med Vidner Lange og Mikkel Smedegaard Forhøret angaaende det af Barnet Maren Johannesdatter af Deiberg forøvede Tyverie continueret. Den til i Dag udtagne Stævning med paategnet Forkyndelse blev fremlagt og acteres saalydende. Af de Indstævnede fremstod 1. Jens Mortensen Kjeldstrup som forklarede, saa vidt han erindrer savnede han Onsdag den 27de f. M. et Stykke Brød og en Dag senere et lille Stykke Ost. Brødet var henlagt paa Loftet og Osten i Spisekammeret, men han veed ikke hvem der har taget det. Han havde nok seet Maren Johannesdatter, men det var nogle Dage efter, og da [....] Dep. hende [hjem......]. Det Borttagne kunne vel have en Værdie af 4 Sk. Courant. Dep. har forrige Aar havt hende i Kost, og mærkede da ikke til at hun forsaae sig med noget. Videre Oplysning kunde han ei afgive. Forelæst, ratihaberet og demitteret. 2. Andreas Borreschmidt Christensen Øster Raberg som forklarede: Han har ikke mærket at Maren Johan- nesdatter har været i hans Gaard eller Høelade den af hende omforklarede Tid. For ham er intet bleven borte. Hun har for nogle Aar siden været i Kost hos Dep., men Dep. kan ikke sige andet end at hun - på det nær, at hun et Par Gange løb bort fra ham - opførte sig godt. Videre Oplysning kunde han ikke give. Forelæst, ratihaberet og demitteret. 3. Ane Kirstine Boilesdatter, som forklarede: Løverdagen den 30. f. M., da Dep var i [Nesgaard] blev fra hende borttaget et Stk. Brød, et Stk. Ost, noget Smør og Kjød samt en Kniv, ligesom og Dagen derpaa, da Dep. var gaaet paa Veie med en Bekjendt, fra hende blev taget noget Brød, Smør, Ost og Kjød igjen, uden at Dep. veed, hvem der var Gerningsmanden, men Dep. saa Maren Johannesdatter om Søndagen noget fra Huset og fattede desaarsag Mistanke til hende, hvisaarsag og, da Maren Johannesdatter holdt til ved Huset om Mandagen den 1ste Maii Dep, i Forening med Stine Huus, Mikkel Poulsen og Poul Mikkelsen attraperte hende i en Høestak i Deiberglunde Mose, hvor hun falden i Søvn. Det fr a Dep. Bortstjaalne satte hun til en Værdie 2 S. Cour. Een hos Maren Johannesdatter ved Attraperingen [fundet] Hornskee afleverede hun til Retten, og blev samme forsynet med Rettens Segl. Maren Johannesdatter maa ved at udtage nogle Sadder kommen ind Huset, hvor en Væg var opført af Sadder. Det Borttagne befandt sig dels paa Bordet, dels i Skuffen under Bordet, hvilken Skuffe ikke var laaset, ligesom og naar Maren Johannesdatter var indkom- men gjennem Væggen kunde hun gaae uhindret omkring i Huset. Arrestantinden Maren Johannesdatter blev løs og ledig fremstillet og efterat være confronteret med nysaf- hørte Dep. retter hun sin Forklaring derhen at hun rigtignok to Gange har været i Ane Kirstine Boilesdatters Huus og derfra borttaget noget Brød, Kjød, Ost og Smør samt en Kniv. Angaaende hvorledes hun var kommet ind, vedbliver hun, at der var et lille Hul paa Saddevæggen, og efterat have udtaget nogle Sadder, saa Hullet var saa stort hun kunde krybe der igjennem, krøb hun ind. Den borttagne Kniv har hun lagt ved et Havedige i Raberg. Med Hensyn til den af Ane Kirstine Boilesdatter i Retten afleverede hos Arrestanten ved Paagribelsen forefundne Skee, siger hun, at hun har fundet den paa Søæren Pedersens Ager i N. Wognberg. Ane Kirstine Boilesdatter siger i Anledning af Arrestantindens forestaaende Forklaring, at det er mueligt, at der paa Saddevæggen har været et lidet Hul for hendes Høns til at gaa ud af igjen, Ane Kirstine Boilesdatter demitteret efter at have ratihaberet sin Forklarings rigtige Tilførsel. Arrestanten havde intet erindre mod den paa det Stjaalne af Jens Mortensen Kjeldstrup og Ane Kirstine Boilesdatter satte Værdie - demitteret. Den til Retten afleverede Skee skjønnede Rettens Vidner ikke at have nogen Pengeværdie. 4. Mikkel Poulsen Letager forklarede: Dep har ikke været med til at paagribe Maren Johannesdatter og veed intet til Oplysning om de af hende forøvede Tyverier eller andet utilbørligt. Forelæst, ratihaberet, demitteret. 5. Poul Mikkelsen som forklarede: Medens Ane Kirstine Boilesdatter og Stine Huus vare ude for at paagribe Maren Johannesdatter, stod Dep. Vagt ved Ane Kirstine Boilesdatters Huus, og forblev han der indtil de nævnte tvende Fruentimmere bragte Maren Johannesdatter. Angaaende de af hende forøvede Tyverier veed han intet at forklare, ligesom han ei heller i øvrigt veed noget utilbørligt om hende. Forelæst, ratihaberet, demitteret. 6. Ane Kirstine Justdatter, i Stævningen anført under Stine Huus, som forklarede: Dep var med Ane Kirstine Boilesdatter at attrapere Maren Johannesdatter den 1ste dennes, og veed hun i øvrigt intet angaaende de af Maren Johannesdatter forøvede Tyverier, ligesom hun ei heller har gjort nogen Erfaring om andet Utilbørligt af hende. Forelæst, ratihaberet og demitteret. 7. Gregers Andersen Gadgaard, som forklarede: Maren Johannesdatter er efter Licitation afholdt af Fattigvæ- senet i Dejberg og Skjern udsat i Kost til Dep. paa et Aar fra noget før Juul sidst for omtrent 3 Tønder Korn. Barnet gik fra Dep. i Mandags d. 25de f. M. og skjønt Dep. strax gjorde Anmeldelse om dets Bortgang til Fattigvæsenet, blev det først paagrebet efterat have forøvet Tyverier hos Ane Kirstine Boilesdatter Mandagen den 1ste dennes. Dep paastaaer at Barnet ikke har sultet hos ham, men han kan ikke nægte, at han jo har givet det en dragt Prygt en Gang, da det ligeledes løb bort fra ham en Gang i Sommer. Maren Johannesdatter fremkaldt og confronteret med sidste Dep. vedbliver, at allene den ringe Forpleining hun nød hos Gregers Andersen Gadgaard var Skylden til hendes Bortgang og Anledningen til hendesd derefter forøvede Tyverier, og indrømmer hun Rigtigheden af, at hun for sin Bortgang i Sommer fik [....]. Gregers Andersen vedblev sin Forklaring uforandret. Forelæst, ratihaberet og demitteret. Arrestantinden afleveret til Arrestforvareren. Forhøret for idag sluttet. H. Ferslev Lybecker Som Vidner:J. W. LangeMikkel Smedegaard. - - - - - - - - - - - Kommentar: Sadder = afskrællede græs- eller lyngtørv.
EVEN
Sensitive:0 1842.08.20 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders politiprotokol 1840-1843 LAF B 81 - 42, RA mikrofilm nr. M-32.656 Aar 1842 den 20. Aug. blev paa Herredernes Contoir af undertegnede const. Politiemester med Vidner Meedou og Lange continueret Forhøret angaaende det af Barnet Maren Johannesdatter af Deiberg forøvede Tyverie. Den til i Dag udstædte Stævning, en Daabsattest, samt en Skrivelse fra Contoiret til Sognefogden i Deiberg og Han- ning med Paaskrift af [..] Aug. blev fremlagt og acteres saalydende. Af de Indstævnte fremstod 1. Christen Sørensen Broesbøll, som med Hensyn til Sognefogdens Reqvisitions Skrivelse af 11. dennes erklærede: Omtrent for 4 Aar siden paa en Tid, da Dep. og Huusfolk ikke var hjemme, blev rigtig nok en 10 a 12 Æg slaaede i Stykker og omrørte i en [Bøtte] med Meel, der henstod paa deres Loft, ligesom og et menneske havde forrettet et naturligt Ærinde paa Loftet, men hvem der har været Forøveren af disse [Optrin] veed Dep. ikke og kan navnlig ikke angive Maren Johannesdatter som saadan, kun nærer Dep. Mistanke om, at det var hende, da hun paa den Tid løb væk fra Andreas Borreschmidt Christensen, hvor hun var indtinget af Fattigvæsenet, og til samme Tid borttog fra Dep. et Klæde og en Fruentimmer Kappe, hvilke Deele blev Dep. tilbageleverede. Forelæst, ratihaberet, demitteret. 2. Søren Jensen af Schaarup Mark i Hanning Sogn, som forklarede: Hun har i et Aar af Fattigvæsenet været indtinget hos Dep. for omtrent 2 Aar siden, og løb hun i dette Aar 3de Gange bort fra Dep. lige som og hun under sit Ophold hos Dep. borttog noget Sirup og lidt Honning, der var hensat i Deps. Spisekammer, hvilket Kammer ikke var laaset. Det borttagne ansætter Dep. til en Værdie af 7 S. Cour. Videre vidste han ikke til Sagens Oplysning. Forelæst, ratihaberet og demitteret. 3. Ane Christensdatter, Bendt Nieksens Kone i Vognberg i Deiberg forklarede: For kort Tid siden eller i Ugen før Maren Johannesdatter blev paagrebet, blev i Deps og Mands Have nogle Urter oprykkede, 4 Vinduer ituslagen og 2 knækkede, men hvem der har været Forøveren heraf veed Dep. ikke., og har kun fattet Mistanke til Maren Jeppesdatter, som paa den Tid løb omkring og intet Tilholdssted havde. Dep og Mand var paa den Tid, Urterne blev oprykkede og Vinduerne ituslagne, ikke hjemme. Den skeete Skade ansætter Dep. til 10 Mk Cour. Forelæst, ratihaberet og demitteret. Arrestantinden, løs og ledig fremstillet, blev foreholdt den fremlagte Skrivelse til Sognefogden i Deiberg og Hanning med Paategninger og Døbe Attest som hun erklærede at være sig vedkommende. Hun tilstaaer at være Forøveren af [Optrinet] hos Christen Sørensen i Broesbøll i Raberg og at have taget et Klæde og en Fruentimmer- kappe, som senere af hende blev tilbageleveret for 4 Aar siden. Ligeledes tilstaaer hun at have taget lidt Honning hos Søren Jensen paa Schaarup Mark, af Siruppen vil hun intet have taget, og endelig tilstaaer hun at have hos Bendt Nielsen Vognberg ituslagen Ruderne en Dag i Ugen før hun blev paagreben, Dagen erindrer hun ikke. Hendes Hensigt dermed var at komme ind i Huset og erholde lidt til Føden, men sit Forsæt fik hun ei udført, da en Mand kom gaaende, og hun saaledes blev bange for at gaae ind i Huset. Af Urterne i Haven har hun ingen oprykket. Søren Jensen af Schaarup Mark igjen fremkaldt og confronteret med Arrestantinden, men hver for sig vedbliver deres Forklaring, idet Søren Jensen særskildt ansætter Honningens Værdie til 2 S. Cour. Mod Værdien af Honningen har Arrestantinden intet at erindre. Arrestantinden afgivet til Arresatforvareren. Forhøret sluttet for beskreven at tilstilles Amtet. H. Ferslev Lybecker Som Vidner:J. W. LangeJ. C. Meedou
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1842.09.15 Underretsdpm Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAN B 81 - xx, RA mikrofilm nr. M. 32.660-661 Aar 1841, den 15. September blev i Sagen Justitien contra Arrestantinden Maren Johannesdatter af Deiberg afsagt saadan DOM. Ved egen tilståelse og Sagens oplyste Omstændigheder er Tiltalte Maren Johannesdatter, født 17. Octobr. 1829, og saaledes nu næsten 13 Aar gl. [overført] at have i Juli Maaned d. A. hos Jens Kjelstrup i Deiberg borttaget noget Brød og Ost ansat til en Værdie af 4 Sk. Cour., hos Anne Kirstine Boilesdatter borttaget noget Brød, Ost, Smør og Kjød og en Kniv, ansat til 2 Mk. Cour., for 4 Aar siden hos Christen Sørensen Broesbøll slaaet 10 a 12 Stk.Æg itu og rørt den ud i et [Løb] med Meel, der stod paa hans Loft, samt til samme Tid hos ham borttaget et Klæde og en Fruen- timmerkappe, for 2 Aar siden fra Søren Jensen Schaarup borttaget noget Honning af Værdie 2 Sk. Cour., hun har sidst i Juli Maaned i den Hensigt at komme ind i Huset hos Bendt Nielsen Vognberg og tage noget til Føden ituslaget nogle Vinduesruder, hvilket i Forening med nogle til samme Tid i denne Mands Hauge oprykkede Urter |: men hvilken Oprykning Tiltalte ikke har villet vedgaa at være forøvet af hende :| an sættes til 10 Sk. Cour. En hos hende forefunden Hornskee, som hun foregiver at have funden, er ikke af hende oplyst, men den havde ingen Pengeværdie. Tiltalte har stadigen vedblevet, at Grunden til hendes sodst forøvede Tyverier allene var, at hun led Hunger paa det Sted, hvor hun af Fattigvæsenet var indtinget til Forsørgelse, men hvorvidt dette Udsagn af hende var sandfærdigt har ikke kunnet oplyses. Af det under Sagen Oplyste fremgaar, at Tiltalte har havt Hang til Omløben, thi hun er oftere løben bort fra de Mænd, hos hvem hun af Fattigvæsenet har været indtinget. For det af hende før sit 10de Aar begaaede Tyverie samt Hornskeens [Ikkeoplysning] kan ingen Straf ifindes hende, ihvorvel det ved Straffens Bestemmelse for de øvrige af hende forøvede Tyverier maa komme i Betragtning, og naar sees hen dertil, og hendes Hang til Omløben samt derhos modsat ogsaa tages vedbørlig Hensyn til Tiltaltes Ungdom, Aabenhjertighed i at tilstaae, hendes forsømte Opdragelse samt det Stjaalnes ubetydelige Værdie, findes Straffen for hende passende at kunne ansætter, cfr, Frd. 11. April 1840 26 ansættes til 2 Ugers Fængsel Fængsel i Herredernes Arrest. Derhos hun har at udreede samtlige af hendes Arrest og Forpleining og sagens medgaaede Omkostninger, derunder i Sallair til Actor Procurator Kruse 4 Rdb. r. S. og til Defensor Søekrigscommisair Prokurator Bagge 3 Rbd. r. Sølv, samt Diæter til dem efter nærmere af Amtet approberede Regninger. Af de Bestjaalne er ingen Erstatning fordret. - Sagførelsen har været forsvarlig. Thi kjendes for Ret: Tiltakte Maren Johannesdatter af Deiberg bør at hensættes i Fængsel i Bølling-Nørre Herreders Arrest i 2 Uger paa egen Bekostning ligesom hun udreder samtlige paa hendes Arrest og Forpleining samt Sagens medgaaede Omkostninger derunderi Sallair til Actor Procurator Kruse 4 Rbd. r. Sølv, og til Defensor Søekrigscommisair Procura- tor Bagge 3 Rbd. r. S. og Diæter til dem efter nærmere af Amtet approberede Regninger At efterkomme under Adfærd efter Loven H. Ferslev Lybecker, const.