Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Peder CarlsenAge: 93 years17451838

Name
Peder Carlsen
Surname
Carlsen
Birth
Type: BIRT
from January 1, 1745 to January 1, 1760 19 19

Shared note: Sensitive:0
MarriageMette Marie JensdatterView this family
Type: MARR
yes

Birth of a daughter
#1
Anne Cathrine Pedersdatter
Type: BIRT
yes

Birth of a son
#2
Jens Christian Pedersen
Type: BIRT
yes

Birth of a son
#3
Carl Pedersen
Type: BIRT
yes

Birth of a son
#4
Jens Pedersen Mus
Type: BIRT
yes

Birth of a daughter
#5
Mette Marie Pedersdatter
Type: BIRT
yes

Birth of a daughter
#6
Anne Marie Pedersdatter
Type: BIRT
yes

Christening of a sonJens Christian Pedersen
Type: CHR
March 20, 1796 (Age 51 years)
Shared note:
Sensitive:0 1796. Barnedåb Udskrift agf Rind sogns kirkebog 1723-1814 LAN C517 A - 01 Føde i Kirkeaaret 1796ve Dom. Palmar: Mette Marie Jensdatter 1 uægte Barn Jens Christian. Udlagt Barnefader Peder Carlsen af Giellerup Sogn. Susc. Else Sophie Jensdatter. Fideis: Casper Christensen, Christen Jensen, Chr. Jørgensen, Kiersten Jensdatter
Burial of a sonJens Christian Pedersen
Type: BURI
November 19, 1796 (Age 51 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a daughterAnne Marie Pedersdatter
Type: CHR
from January 1, 1798 to January 1, 1799 (Age 53 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a daughter
#7
Else Sophie Pedersdatter
Type: BIRT
May 25, 1800 (Age 55 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a sonCarl Pedersen
Type: CHR
from January 1, 1801 to January 1, 1802 (Age 56 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a daughterMette Marie Pedersdatter
Type: CHR
from January 1, 1804 to January 1, 1805 (Age 59 years)

Shared note: Sensitive:0
Christening of a daughterAnne Cathrine Pedersdatter
Type: CHR
August 28, 1805 (Age 60 years)
Shared note:
Sensitive:0 1805.08.28 Barnedåb Deibjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 1805 Dom: 14 post Trin: d. 15de Septbr. blev Peder Carlsen og Mette Marie Jens Datter i Qvemberg deres datters Daab confirmeret i Dejberg Kirke, som forhen d. 28de Augusti var hiemdøbt, kaldet Anne Cathrine. Fadderne vare: Mads Lunde i Nør-Vognbjerg, Niels Jensen i Lille Skindbierg, Karen Jens Datter, Kiersten Frands Datter og Mads Lundes Hustrue, som bar det.
Baptism of a daughterAnne Cathrine Pedersdatter
Type: BAPM
September 15, 1805 (Age 60 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se dåbsnotatet
Birth of a daughter
#8
Mette Kirstine Pedersdatter
Type: BIRT
from October 1, 1811 to October 31, 1811 (Age 66 years)

Shared note: Sensitive:0
Burial of a daughterMette Kirstine Pedersdatter
Type: BURI
March 14, 1813 (Age 68 years) Age: 1 year 5 months 13 days
Shared note:
Sensitive:0 1813.03.14 Begravelse Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 2 Deiberg 1813 den 14. Marti begravedes de omvandrende Peder Karlsen og Mette Marie Jens D. deres i Qvemberg af Mæslinger døde Datter Mette Kirstine, 1 Aar gl.
Christening of a sonJens Pedersen Mus
Type: CHR
May 30, 1814 (Age 69 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a son
#9
Johannes Pedersen Mus
Type: BIRT
January 6, 1818 (Age 73 years)
Shared note:
Sensitive:0 1818.01.06. Fødsel Dejbjerg sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 539 - 3 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr.:1818 - 1 Fødselsdagen;1818, 6. Janv. Barnets Navn:Johannes Daabens Datum, Hjemme eller i KirkenHjemme 8. Janv, i Kirken 25. Janv. Forældrenes Navne Stand, Haandtering og Bopæl:Ægtefolk Peder Karlsen og mette Marie Jensdatter, som med Pas fra Amtmanden gaar omkring og feier Skorstene. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Hsmd. Anders Jensen og Hustr. Hsmd. Niels Jensen og Hustr. Pige Else Jens Datter, alle i djberg Anm.:Konens Kirkegang d. 25. Janv. - død.
Christening of a sonJohannes Pedersen Mus
Type: CHR
January 8, 1818 (Age 73 years) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a sonJohannes Pedersen Mus
Type: BAPM
January 25, 1818 (Age 73 years) Age: 0 years 0 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Marriage of a childChristen CaspersenElse Sophie PedersdatterView this family
Type: MARR
from January 1, 1820 to January 1, 1821 (Age 75 years)

Shared note:
Sensitive:0 1820.xx.xx. Vielse. Rind sogns kirkebog 1814-1827 LAN C 517 A - 2 Copulerede: No.:1827 - 2. Brudgommens Navn, Alder, Stand og Opholdssted:Ungkarl Christen Caspersen af Møruphuus, 20 Aar. Brudens Navn, Alder, Stand og opholdssted:Pigen Else Sophie Pedersdatter af Mørup. Vielsesdatoen:1820. Vielsesstedet:I Kirken. Anm.:Da der er bleven forglemt at anføre Christen Caspersen og Else Sophie paa deres rette Sted i Kirkebogen for Aaret 1820, blev de her anførte. - - - - - Note: Vielsestidspunktet er i kirkebogen kun anført med årstallet
Event September 24, 1823 (Age 78 years) Age: 78 years 8 months 23 days
Shared note:
Sensitive:0 1823.09.24 Forhør Udskrift af politiprotokollen. Aar 1823 den 24de Sept. blev pa Bølling Herredscontoir af Kongelig constitueret Herredsfoged Kolbye i Overværelse af undertegnede Vitterligheds Vidner optaget et Forhør ifølge Amtets Ordre af 16de dennes til oplysning om Natmand Peder Carlsens Levnetsløb. Denne Skrivelse blev fremlagt, læst og indlemmet, saalydende (Fol. 69) ## Bemeldte Narmand Peder Carlsen meldte sig nu og fremstod samt, efterat være formanet at forklare sig sandfærdig, afgav følgende Forklaring: Hans Navn er Peder Carlsen, noget over 70 Aar gammel. Hans Fader var Carl Glarmester og Moder Anne Marie Pedersdatter, som vare omvandrende Glarmesterfolk og saaledes ernærede sig og deres Børn, men sade til sidst tilbage i Giellerup Sogn og der døde. Paa deres Omvandring blev han født, saavidt det er ham sagt og han veed i Tostrup Sogn i Himmerland, og som Barn blev han ligesom deres øvrige Børn ført omkring med dem i Jylland, men da han blev større, gik han omkring paa egen Haand med 2 mindre Sødskende og betlede, o endelig kom han, da han var omtrent 14 Aar gammel igien til det Sogn, hvor han var født og var en Tid hos nogle og en anden Tid hos andre af Beboerne og fik Føden og gik i Skole, men hvor lang Tid i det Hele erindrer han ej, og blev derefter confirmeret af Sognepræsten Holsts Eftermand, hvis Navn han ej erindrer. Han fortsatte igien sin Omvandring og ernærede sig af at feie Skorstene og øvrige Natmands Haandtering den Tid og var ingensinde til Stadighed paa noget Sted, men allene enkelte Dage, medens han forrettede hvad der forefaldt og gav ham noget at fortiene. I hans Fødesogn har han ikke havt Altergang mere end den ene Gang efter Confirmationen, men siden har han søgt Altergang almindelig en Gang om Aaret i de Sogne, som han har truffet paa, og deraf kan han nævne Widing, Aulum, Sunds. For omtrent 29 Aar siden blev han ægteviet i Winding Kirke af daværende Sognepræst Fenger til hans endnu havende Hustru Mette Marie Jensdatter, med hvem han har avlet 7 endnu levende Børn, hvoraf 2 ere gift og af de øvrige 5 tiener en hos Knud Tranberg i Ølgod Sogn ved Warde, en hos Niels Rosendahl i Aadum Sogn, men denne sidste er svagelig og derfor forlader Tienesten inden Vinteren, en tjenede i Østergaard, Kyhne Sogn, en tienende i Gundesbøl i Aadum og en her hos ham og Kone og følger med dem. Da han var bleven gift førte han med Kone og Børn samme omvandrende Liv som forhen og ernærede sig paa samme Maade, hvilket uforandret er vedblevet til denne Dag, uden han har opholdt sig til Stadighed paa noget Sted eller i noget Sogn, altsaa ej længere end nogle Dage eftersom der har været noget at fortiene eller forrette for ham eller anden Aarsag til Ophold. De af hans Børn, som ere i den Alder, at de kunne være confirmerede, ere ogsaa confirmerede og tagne til Alters paa forskskiellige Steder. Omtrent i 40 Aar har ham omreist, den meste Tidi Ringkiøbing Amt, og han gientager attrog end nøiere, at han ikke har opholdt sig en Maaned uafbrudt paa noget Sted, undtagen i sidste Vinter, da han brækkede sit ene Ben i Lønborg og af den Aarsag var der i 6 Uger. Han og Kone har ikke været til Alters i de sidste 6 Aar , da man allesteder vare frygtsomme for, at de skulle falde Sognene til Byrde. - Aftraadt, og Forhøret sluttet og med Underskrift bekræftet. J. Kolbye Til Vitterlighed:LautrupN. Kolbye. - - - o o o - - - Irettelagte dokumenter til ovennævnte sag: Afskrift fra politiprotokollen: For at kunne afgive Bestemmelse for af hvilket Fattigdistrict Natmand Peder Carlsen med Familie bør nyde Forsørgelse, da de for Amtet har andraget ikke længere at være istand til at hjelpe dem selv, maae jeg herved tjenstlig have Deres Velædelhed anmodet om, naar bemeldte Peder carlsen melder sig hos Dem, ved Forhør at modtage Forklaring af ham om hans Levnetsløb, og dernæst behagl. tilstille mig Udskrift af Forhøret. Ringkiøbing Amthuus den 16de Sept. 1823. Lorentz Til Kongl. const. Herredsfoged Kolbye. Paategning: Fremlagt, Læst og indlemmet ved Forhøret d. 24. Sept. 1823. J. Kolbye.
Event December 9, 1823 (Age 78 years) Age: 78 years 11 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 1823.12.09 Retsmøde. Udskrift af politiprot. Aar 1823, den 9de December blev paa Bølling Herreds Contoir af Kongl. constitueret Herredsfoged Kolbye i Overværelse af Vitterlighedsvidner Fugl og Lautrup optaget Forhør for yderligere at afhøre Natmand Peder Carlsen til Oplysning om hans Fødested og Levnetsløb i Anledning af indløben Skrivelse fra Amtet af 24de F. M. og dermed fulgte Skrivelse fra Thostrup Sognecommission i Viborg Amt, da der imellem den ommeldte Persons afgivne Forklaring ved her optaget Forhør under 24. Sept. d. A. og de Oplysninger, som denne sidste Skrivelse indeholder er Uoverensstemmelser. Den Ommeldte Skrivelse fra Amtet tillige med den ligeledes foranmeldte Skrivelse fra Viborg Amt, bleve fremlagte, læste og indlemmede, saalydende (Fol. 69) ##. Ligeledes blev fremlagt den dermed fulgte Udskrift af Forhøret af 24, Septbr. sidst og medtaget til nærværende Forhørs Vedhæftning. Strax efter at Amtets Skrivelse var indløben blev Sognefogden i Deiberg Sogn tilskrevet om at paalægge Peder Carlsen, naar han kom der til Sognet at melde sig herpaa Contoiret og bemeldte Peder carlsen indtraf nu også her i Dag hvorpaa han blev fremkaldt for at afgive yderligere Forklaring og efter at den fremlagte Skrivelse fra Tostrup Sognecommission var oplæst for ham tilligemed hans Forklaring ved Forhøret den 24de Septbr, og foreholdt Uoverensstemmelsen der imellem derpa han forklarede sig saaledes: at Comparenten er født i Tostrup Sogn vedbliver han ufravigelig at paastaa som rigtig. Han antager nu ogsaa, at den i Sognecommissionens Skrivelse anmeldte Carl Peder som skal være fød i Tostrup i Aaret 1760 maa være ham, uanset han saaledes ikke forhen har angivet sig vd sit fulde Navn maae hidrøre fra, at hans Forældre kun har kaldet ham Peder og udeladt det første Navn Carl, og at han endvidere i saa Fald kuns skulde være 63 Aar gammel kan gierne være troelig, da han aldrig har vidst sin Alder med Vished, men synes efter hans Afkræftning at skulle være ved de 70, som han ved forrige Forhør angav. Comparenten har eiheller havt Brødre, hvis Navne kunne forvexles med hans, de den ene af hans tvende Brødre hedder Christian og den anden Johannes, hvilke begge ere døde. Hvad angaaer Tiden han er confirmeret og af hvem, da vidste han ikke bedre end som han forhen har forklaret, at han blev confirmeret da han var 14 Aar gammel og af Sognepræsten Holstes Eftermand i Tostrup eller i Nærheden deraf forekommer ham ganske bestemt at han blev confirmeret, men tør som nysmeldt angivet ikke med saa megen Vished angive Præsten af hvem han er confirmeret. Comp. erklærede, at han ikke vidste mere at forklare for at berigtige de fundne Uoverensstemmelser, og at han muligen har feilet ved sin første Forklaring, men nu kommet det virkelige nærmere, hidrører fra at han ingensinde har havt noget Hiem og derfor ikke veed saa fuldstændig rede som den der har været hos sine Forældre paa et vist Sted i sin Barndom, samt ser, at hans Hukommelse ikke længere vil staaham bie, hvorpaa han efter tillige, at hans nu oplæste Forklaring var rigtig tilført, aftraadte. Forhøret sluttet for beskreve at indsendes til Amtet og med Underskrivt bekræftet Kolby Til Vtterlighed:P. Fugl.N. Kolbye - - - o o o - - - Irettelagte dokumenter til ovennævnte sag: Afskrift fra politiprotokollen: 1. Deres Høivelbaarenhed har i Høistbehagelig Skrivelse af 4de f. M. forlangt Oplysning om en i Rinfkiøbing Amt sig opholdende Natmand Peder Carlsen, der ved et optaget Forhør har angivet at være fød her i Tostrup, og som af den Grund ansees berettiget til af dette District at nyde fremtidig Forsørgelse. - Jeg giver mig den Frihed paa Fattigcommissionens Vegne herover at give følgende Erklæring: Ved nøieste Eftersyn af Ministerialbogen er det befundet, at den i Forhøret angive Fader Carl Glarmester ingen børn har haft til Daaben i Tostrup Kirke før i Aaret 1760, da han den 3die Søndag efter Trinitatis har ladet døbe en Søn navnlig Carl Peder, men da hverken Navnet tilfulde stemmer med den omforklarede Peder Carlsens og endnu mindre hans Alder, der i Forhøret er angivet over 70 Aar i stedetfor den her anførtes kun er 63 Aar, saa er det rimeligt, at han maae være en ældre Søn, født paa et andet Sted. Endvidere har meerbemeldte Peder Carlsen angivet at være confirmeret i Tostrup at Herr Holsts Eftermand, omtrent i sit 14de Aar. Herr Holst var Præst i Tostrup fra Aaret 1767 til 1794, altsaa maate Peder Carlsen være mellem 30 og 40 Aar, da Hr Holsts Eftermand tiltraadte Embedet, hvilket Angivende altsaa medfører aabenbar Usandhed. Det synes desaarsag aldeles ikke billigt, at Tostrup Fattigdistrict paalægges at antage sig denne Fattiges Forsørgelse, da hans Forsørgelsesret af det Sted er underkastet saa megen Tvivl, der alene grunder sig paa hans, saa vidt det skjønnes, usandfærdige Angivelse, hvorfor Commissionen fordrister sig til at haabe, at det for denne det uvedkommende Byrde vorder forskaanet. Det behageligst tilstillede Bilag vorder hermed skyldigst remitteret Tostrup Præstegaard den 2. November 1823. Paa Tostrup Sognedistricts Fattigcommissions Vegne. H. Gøtzsche Højvelbaarne Herr Stiftamtmand Schønhejder Paategning: Fremlagt og læst ved et Forhør paa Bølling Herredscontor i Ringkiøbing d. 9. Dec. 1823. Kolby. - - - o o o - - - 2. Ved at tilstille Deres Velædelhed underlagte mig fra Stiftamtmand Schønhejder i Wiborg unde 12. dennes tilsendte Erklæring fra Fattigcom- missionen i Thostrup Sogn i Anledning af det af Dem under 24. Sept, sidstl. optagne herhos tilbagefølgende Forhør over Natmand Peder Carlsen med Hensyn til den mellem hans afgivne Forklaring under det ommeldte Forhør og Fattigcommissionens meddeelte Oplysning værende Uoverensstemmelse. Af det saaledes optagne yderligere Forhør forventes dernæst Beskrivelse med det Indesluttede tilbage. Ringkiøbing Amtshuus d. 25. Nov. 1823 Lorentz Hr. Kongl. const. Herredsfoged Kolbye. Paategning: Fremlagt, læst og indlemmet ved et Forhør paa Bølling Herredscontoir d. 9. Decb. 1823 J Kolbye
Event March 19, 1828 (Age 83 years) Age: 83 years 2 months 18 days
Shared note:
Sensitive:0 1828.03.19 Fattigforhør Udskrift af Bøliing-Nørre Horne Herreders politiprotokol 1821-1828 LAN B 81 - xxx - Mikrofilm M-32.655 Aar 1828 den 19de Marts blev paa Bølling Herres Contoir af undertegnede Herredsfoged i Overværelse at Vitterligheds Vidner C. Worgod og Lybecker optaget et Forhør i Følge Amtets Ordre af 17de Januar d. A., hvorved omvandrende Skorsteensfeier Peder Carlsen skulle afhøres til Oplysning om hans Levnetsløb, da han ved Amtet har anholdt om at erholde Understøttelse for at have sin Søn Jens holdt til Lærdom og Confirmation. Fornævnte Ordre fra Amtet blev fremlagt og indl. ## - Se Fol. ---, hvorimod de tvende dermed fulgte Bilage blev modtagne til Vedhæftning. Uagtet der strax da denne Ordre var indløben blev føjet Anstalt til at Peder carlsen blev efterspurgt i Deiberg og, om han der fandtes, indvarslet til at melde sig her, saa er han dog først nu for nyelig kommet til Sognet og saaledes har fremstillet sig samt efterat være formanet til at sige Sandhed afgav følgende Forklaring: Hans Navn er Peder Carlsen, fylder til næste Sct. Hansdag 82 Aar, fød i Tostrup Sogn i Himmeland i Viborg Amt af Forældre Carl Christiansen og Ane Marie Pedersdatter, som ere døde for endeel Aar siden, hvilke boede over 20 Aar i Gjellerup Sogn og dèr døde. Hans Fader var omvankende Glarmester og paa sine Forældres Omvandring blev han fød i Fornævnte Sogn. Han vankede omkring i mange Aar med sine Forældre, indtil han var i voxen Alder og videre paa egen Haand efter den Tid saavel imedens han var Ungkarl som siden han blev givt , og saadant Levnet fører hand endnu uden at have noget stadigt Hjem eller Opholdssted, alt paa sin Profession som Skorsteensfeier, dog har han, da han var ugivt tjent 2 Aar i Nyekjøbing paa Mors hos Søren Rasmussen og en anden Mand, hvis Navn han nu ikke erindrer, i Sunds Mølle 1 Aar, hvis Beboer da var Jens Christian, i Gjellerup Bye hos Procurator Pedersen i 1 Aar, en Sommer hos Peter [Sand] i Sneiberg, hos samme Mand en Sommer i Kaalund i Rind Sogn. Da han var blevt givt tjente han fra Mikkelsdag til Juul et Aar hos Poul Truelstrup i Aulum, hos Christian Sjøbæk i Hammelsvang i Ølstrup Sogn fra Pedersdag til Mikkelsdag et Aar. Flere faste Tjenester har han ikke havt, men den øvrige Tid af hans Levnet er foregaaet som foranmeldt førte Omvandring. For omtrent 32 Aar siden blev han givt og ægteviet i Winding Sogn ved Holstebroe med sin endnu havende Hustrue Mette Marie Jensdatter, med hvem han har faaet 9 Børn, hvoraf de to ere døde, men de 7 leve endnu, og blandt disse er en Søn som allerede har mødt for Sessionen. Han er confirmeret i Rold Sogn i Himmelland, hvor han vogtede Creaturer i 3 Sommere indtil den Tid, men om Vinteren reiste han omkring med Forældrene. Han har sin Døbeattest i sit Logie i Deiberg hvorfra han lovede at hente denne herind for deraf at tage Gjenpart til at medfølge nærværende Forhør. Deponenten havde ikke videre at forklare, vedstod sin nu oplæste Forklarings rigtige Tilførsel og aftraadte. Forhøret sluttet. J Kolbye Vidner: H. Ferslev Lybecker.
Death of a daughterMette Marie Pedersdatter
Type: DEAT
March 13, 1835 (Age 90 years)

Shared note: Sensitive:0
Death
Type: DEAT
April 21, 1838 (Age 93 years) Age: 93 years 3 months 20 days

Shared note: Sensitive:0
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
himself
Family with Mette Marie Jensdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
daughter
5 years
daughter
12 years
son
-22 years
son
6 years
son
11 years
daughter
3 years
son
-9 years
daughter
-5 years
daughter

Birth
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1823.09.24 Forhør Udskrift af politiprotokollen. Aar 1823 den 24de Sept. blev pa Bølling Herredscontoir af Kongelig constitueret Herredsfoged Kolbye i Overværelse af undertegnede Vitterligheds Vidner optaget et Forhør ifølge Amtets Ordre af 16de dennes til oplysning om Natmand Peder Carlsens Levnetsløb. Denne Skrivelse blev fremlagt, læst og indlemmet, saalydende (Fol. 69) ## Bemeldte Narmand Peder Carlsen meldte sig nu og fremstod samt, efterat være formanet at forklare sig sandfærdig, afgav følgende Forklaring: Hans Navn er Peder Carlsen, noget over 70 Aar gammel. Hans Fader var Carl Glarmester og Moder Anne Marie Pedersdatter, som vare omvandrende Glarmesterfolk og saaledes ernærede sig og deres Børn, men sade til sidst tilbage i Giellerup Sogn og der døde. Paa deres Omvandring blev han født, saavidt det er ham sagt og han veed i Tostrup Sogn i Himmerland, og som Barn blev han ligesom deres øvrige Børn ført omkring med dem i Jylland, men da han blev større, gik han omkring paa egen Haand med 2 mindre Sødskende og betlede, o endelig kom han, da han var omtrent 14 Aar gammel igien til det Sogn, hvor han var født og var en Tid hos nogle og en anden Tid hos andre af Beboerne og fik Føden og gik i Skole, men hvor lang Tid i det Hele erindrer han ej, og blev derefter confirmeret af Sognepræsten Holsts Eftermand, hvis Navn han ej erindrer. Han fortsatte igien sin Omvandring og ernærede sig af at feie Skorstene og øvrige Natmands Haandtering den Tid og var ingensinde til Stadighed paa noget Sted, men allene enkelte Dage, medens han forrettede hvad der forefaldt og gav ham noget at fortiene. I hans Fødesogn har han ikke havt Altergang mere end den ene Gang efter Confirmationen, men siden har han søgt Altergang almindelig en Gang om Aaret i de Sogne, som han har truffet paa, og deraf kan han nævne Widing, Aulum, Sunds. For omtrent 29 Aar siden blev han ægteviet i Winding Kirke af daværende Sognepræst Fenger til hans endnu havende Hustru Mette Marie Jensdatter, med hvem han har avlet 7 endnu levende Børn, hvoraf 2 ere gift og af de øvrige 5 tiener en hos Knud Tranberg i Ølgod Sogn ved Warde, en hos Niels Rosendahl i Aadum Sogn, men denne sidste er svagelig og derfor forlader Tienesten inden Vinteren, en tjenede i Østergaard, Kyhne Sogn, en tienende i Gundesbøl i Aadum og en her hos ham og Kone og følger med dem. Da han var bleven gift førte han med Kone og Børn samme omvandrende Liv som forhen og ernærede sig paa samme Maade, hvilket uforandret er vedblevet til denne Dag, uden han har opholdt sig til Stadighed paa noget Sted eller i noget Sogn, altsaa ej længere end nogle Dage eftersom der har været noget at fortiene eller forrette for ham eller anden Aarsag til Ophold. De af hans Børn, som ere i den Alder, at de kunne være confirmerede, ere ogsaa confirmerede og tagne til Alters paa forskskiellige Steder. Omtrent i 40 Aar har ham omreist, den meste Tidi Ringkiøbing Amt, og han gientager attrog end nøiere, at han ikke har opholdt sig en Maaned uafbrudt paa noget Sted, undtagen i sidste Vinter, da han brækkede sit ene Ben i Lønborg og af den Aarsag var der i 6 Uger. Han og Kone har ikke været til Alters i de sidste 6 Aar , da man allesteder vare frygtsomme for, at de skulle falde Sognene til Byrde. - Aftraadt, og Forhøret sluttet og med Underskrift bekræftet. J. Kolbye Til Vitterlighed:LautrupN. Kolbye. - - - o o o - - - Irettelagte dokumenter til ovennævnte sag: Afskrift fra politiprotokollen: For at kunne afgive Bestemmelse for af hvilket Fattigdistrict Natmand Peder Carlsen med Familie bør nyde Forsørgelse, da de for Amtet har andraget ikke længere at være istand til at hjelpe dem selv, maae jeg herved tjenstlig have Deres Velædelhed anmodet om, naar bemeldte Peder carlsen melder sig hos Dem, ved Forhør at modtage Forklaring af ham om hans Levnetsløb, og dernæst behagl. tilstille mig Udskrift af Forhøret. Ringkiøbing Amthuus den 16de Sept. 1823. Lorentz Til Kongl. const. Herredsfoged Kolbye. Paategning: Fremlagt, Læst og indlemmet ved Forhøret d. 24. Sept. 1823. J. Kolbye.
EVEN
Sensitive:0 1823.12.09 Retsmøde. Udskrift af politiprot. Aar 1823, den 9de December blev paa Bølling Herreds Contoir af Kongl. constitueret Herredsfoged Kolbye i Overværelse af Vitterlighedsvidner Fugl og Lautrup optaget Forhør for yderligere at afhøre Natmand Peder Carlsen til Oplysning om hans Fødested og Levnetsløb i Anledning af indløben Skrivelse fra Amtet af 24de F. M. og dermed fulgte Skrivelse fra Thostrup Sognecommission i Viborg Amt, da der imellem den ommeldte Persons afgivne Forklaring ved her optaget Forhør under 24. Sept. d. A. og de Oplysninger, som denne sidste Skrivelse indeholder er Uoverensstemmelser. Den Ommeldte Skrivelse fra Amtet tillige med den ligeledes foranmeldte Skrivelse fra Viborg Amt, bleve fremlagte, læste og indlemmede, saalydende (Fol. 69) ##. Ligeledes blev fremlagt den dermed fulgte Udskrift af Forhøret af 24, Septbr. sidst og medtaget til nærværende Forhørs Vedhæftning. Strax efter at Amtets Skrivelse var indløben blev Sognefogden i Deiberg Sogn tilskrevet om at paalægge Peder Carlsen, naar han kom der til Sognet at melde sig herpaa Contoiret og bemeldte Peder carlsen indtraf nu også her i Dag hvorpaa han blev fremkaldt for at afgive yderligere Forklaring og efter at den fremlagte Skrivelse fra Tostrup Sognecommission var oplæst for ham tilligemed hans Forklaring ved Forhøret den 24de Septbr, og foreholdt Uoverensstemmelsen der imellem derpa han forklarede sig saaledes: at Comparenten er født i Tostrup Sogn vedbliver han ufravigelig at paastaa som rigtig. Han antager nu ogsaa, at den i Sognecommissionens Skrivelse anmeldte Carl Peder som skal være fød i Tostrup i Aaret 1760 maa være ham, uanset han saaledes ikke forhen har angivet sig vd sit fulde Navn maae hidrøre fra, at hans Forældre kun har kaldet ham Peder og udeladt det første Navn Carl, og at han endvidere i saa Fald kuns skulde være 63 Aar gammel kan gierne være troelig, da han aldrig har vidst sin Alder med Vished, men synes efter hans Afkræftning at skulle være ved de 70, som han ved forrige Forhør angav. Comparenten har eiheller havt Brødre, hvis Navne kunne forvexles med hans, de den ene af hans tvende Brødre hedder Christian og den anden Johannes, hvilke begge ere døde. Hvad angaaer Tiden han er confirmeret og af hvem, da vidste han ikke bedre end som han forhen har forklaret, at han blev confirmeret da han var 14 Aar gammel og af Sognepræsten Holstes Eftermand i Tostrup eller i Nærheden deraf forekommer ham ganske bestemt at han blev confirmeret, men tør som nysmeldt angivet ikke med saa megen Vished angive Præsten af hvem han er confirmeret. Comp. erklærede, at han ikke vidste mere at forklare for at berigtige de fundne Uoverensstemmelser, og at han muligen har feilet ved sin første Forklaring, men nu kommet det virkelige nærmere, hidrører fra at han ingensinde har havt noget Hiem og derfor ikke veed saa fuldstændig rede som den der har været hos sine Forældre paa et vist Sted i sin Barndom, samt ser, at hans Hukommelse ikke længere vil staaham bie, hvorpaa han efter tillige, at hans nu oplæste Forklaring var rigtig tilført, aftraadte. Forhøret sluttet for beskreve at indsendes til Amtet og med Underskrivt bekræftet Kolby Til Vtterlighed:P. Fugl.N. Kolbye - - - o o o - - - Irettelagte dokumenter til ovennævnte sag: Afskrift fra politiprotokollen: 1. Deres Høivelbaarenhed har i Høistbehagelig Skrivelse af 4de f. M. forlangt Oplysning om en i Rinfkiøbing Amt sig opholdende Natmand Peder Carlsen, der ved et optaget Forhør har angivet at være fød her i Tostrup, og som af den Grund ansees berettiget til af dette District at nyde fremtidig Forsørgelse. - Jeg giver mig den Frihed paa Fattigcommissionens Vegne herover at give følgende Erklæring: Ved nøieste Eftersyn af Ministerialbogen er det befundet, at den i Forhøret angive Fader Carl Glarmester ingen børn har haft til Daaben i Tostrup Kirke før i Aaret 1760, da han den 3die Søndag efter Trinitatis har ladet døbe en Søn navnlig Carl Peder, men da hverken Navnet tilfulde stemmer med den omforklarede Peder Carlsens og endnu mindre hans Alder, der i Forhøret er angivet over 70 Aar i stedetfor den her anførtes kun er 63 Aar, saa er det rimeligt, at han maae være en ældre Søn, født paa et andet Sted. Endvidere har meerbemeldte Peder Carlsen angivet at være confirmeret i Tostrup at Herr Holsts Eftermand, omtrent i sit 14de Aar. Herr Holst var Præst i Tostrup fra Aaret 1767 til 1794, altsaa maate Peder Carlsen være mellem 30 og 40 Aar, da Hr Holsts Eftermand tiltraadte Embedet, hvilket Angivende altsaa medfører aabenbar Usandhed. Det synes desaarsag aldeles ikke billigt, at Tostrup Fattigdistrict paalægges at antage sig denne Fattiges Forsørgelse, da hans Forsørgelsesret af det Sted er underkastet saa megen Tvivl, der alene grunder sig paa hans, saa vidt det skjønnes, usandfærdige Angivelse, hvorfor Commissionen fordrister sig til at haabe, at det for denne det uvedkommende Byrde vorder forskaanet. Det behageligst tilstillede Bilag vorder hermed skyldigst remitteret Tostrup Præstegaard den 2. November 1823. Paa Tostrup Sognedistricts Fattigcommissions Vegne. H. Gøtzsche Højvelbaarne Herr Stiftamtmand Schønhejder Paategning: Fremlagt og læst ved et Forhør paa Bølling Herredscontor i Ringkiøbing d. 9. Dec. 1823. Kolby. - - - o o o - - - 2. Ved at tilstille Deres Velædelhed underlagte mig fra Stiftamtmand Schønhejder i Wiborg unde 12. dennes tilsendte Erklæring fra Fattigcom- missionen i Thostrup Sogn i Anledning af det af Dem under 24. Sept, sidstl. optagne herhos tilbagefølgende Forhør over Natmand Peder Carlsen med Hensyn til den mellem hans afgivne Forklaring under det ommeldte Forhør og Fattigcommissionens meddeelte Oplysning værende Uoverensstemmelse. Af det saaledes optagne yderligere Forhør forventes dernæst Beskrivelse med det Indesluttede tilbage. Ringkiøbing Amtshuus d. 25. Nov. 1823 Lorentz Hr. Kongl. const. Herredsfoged Kolbye. Paategning: Fremlagt, læst og indlemmet ved et Forhør paa Bølling Herredscontoir d. 9. Decb. 1823 J Kolbye
EVEN
Sensitive:0 1828.03.19 Fattigforhør Udskrift af Bøliing-Nørre Horne Herreders politiprotokol 1821-1828 LAN B 81 - xxx - Mikrofilm M-32.655 Aar 1828 den 19de Marts blev paa Bølling Herres Contoir af undertegnede Herredsfoged i Overværelse at Vitterligheds Vidner C. Worgod og Lybecker optaget et Forhør i Følge Amtets Ordre af 17de Januar d. A., hvorved omvandrende Skorsteensfeier Peder Carlsen skulle afhøres til Oplysning om hans Levnetsløb, da han ved Amtet har anholdt om at erholde Understøttelse for at have sin Søn Jens holdt til Lærdom og Confirmation. Fornævnte Ordre fra Amtet blev fremlagt og indl. ## - Se Fol. ---, hvorimod de tvende dermed fulgte Bilage blev modtagne til Vedhæftning. Uagtet der strax da denne Ordre var indløben blev føjet Anstalt til at Peder carlsen blev efterspurgt i Deiberg og, om han der fandtes, indvarslet til at melde sig her, saa er han dog først nu for nyelig kommet til Sognet og saaledes har fremstillet sig samt efterat være formanet til at sige Sandhed afgav følgende Forklaring: Hans Navn er Peder Carlsen, fylder til næste Sct. Hansdag 82 Aar, fød i Tostrup Sogn i Himmeland i Viborg Amt af Forældre Carl Christiansen og Ane Marie Pedersdatter, som ere døde for endeel Aar siden, hvilke boede over 20 Aar i Gjellerup Sogn og dèr døde. Hans Fader var omvankende Glarmester og paa sine Forældres Omvandring blev han fød i Fornævnte Sogn. Han vankede omkring i mange Aar med sine Forældre, indtil han var i voxen Alder og videre paa egen Haand efter den Tid saavel imedens han var Ungkarl som siden han blev givt , og saadant Levnet fører hand endnu uden at have noget stadigt Hjem eller Opholdssted, alt paa sin Profession som Skorsteensfeier, dog har han, da han var ugivt tjent 2 Aar i Nyekjøbing paa Mors hos Søren Rasmussen og en anden Mand, hvis Navn han nu ikke erindrer, i Sunds Mølle 1 Aar, hvis Beboer da var Jens Christian, i Gjellerup Bye hos Procurator Pedersen i 1 Aar, en Sommer hos Peter [Sand] i Sneiberg, hos samme Mand en Sommer i Kaalund i Rind Sogn. Da han var blevt givt tjente han fra Mikkelsdag til Juul et Aar hos Poul Truelstrup i Aulum, hos Christian Sjøbæk i Hammelsvang i Ølstrup Sogn fra Pedersdag til Mikkelsdag et Aar. Flere faste Tjenester har han ikke havt, men den øvrige Tid af hans Levnet er foregaaet som foranmeldt førte Omvandring. For omtrent 32 Aar siden blev han givt og ægteviet i Winding Sogn ved Holstebroe med sin endnu havende Hustrue Mette Marie Jensdatter, med hvem han har faaet 9 Børn, hvoraf de to ere døde, men de 7 leve endnu, og blandt disse er en Søn som allerede har mødt for Sessionen. Han er confirmeret i Rold Sogn i Himmelland, hvor han vogtede Creaturer i 3 Sommere indtil den Tid, men om Vinteren reiste han omkring med Forældrene. Han har sin Døbeattest i sit Logie i Deiberg hvorfra han lovede at hente denne herind for deraf at tage Gjenpart til at medfølge nærværende Forhør. Deponenten havde ikke videre at forklare, vedstod sin nu oplæste Forklarings rigtige Tilførsel og aftraadte. Forhøret sluttet. J Kolbye Vidner: H. Ferslev Lybecker.
Death
Sensitive:0
Shared note
gså kaldet Peder Mus