Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Marie Cathrine OlesdatterAge: 66 years17921858

Name
Marie Cathrine Olesdatter
Surname
Olesdatter
Birth
Type: BIRT
yes

Christening
Type: CHR
from January 1, 1792 to January 1, 1793

Shared note: Sensitive:0
MarriageAbraham JohansenView this family
Type: MARR
yes

Event December 12, 1834 (Age 42 years)
Shared note:
Sensitive:0 1834.12.12. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68, RA mikrofilmrulle nr. M-32.767. Aar 1834, den 12. Decbr. blev politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa laulund i Overværelse af Vidnerne Bay og Bjørn, hvor da passerede som følger: 83/1834. Et Forhør blev optaget i Anledning af, at Dommeren igaar havde modtaget en Skrivelse fra Sognefoged Peder Andersen i Aulum angaaende at Abraham Johansen og Marie Cathrine Olesdatter, som i Aulum var anholdte, var mistænkte for Tyverie, og iøvrigt at Førstnævnte havde giort sig skyldig i Løsgjængerie og Sidstnævnte i Betlerie efter Skrivelsens Indhold, som blev fremlagt. Ligeledes blev fremlagt 2de af Kontorbetjent Bertelsen under Dags Dato meddeelte Rapporter om, hvorledes fornævnte Personer, som ved Ankomsten igjen var bleven indsat i Arresten, , har forklaret sig for ham. Marie Cathrine Olesdatter blev løs og ledig fremstillet og blev forelæst den for hendes Vedkommende meddeelte Rapport, og hun erklærede, at dens Indhold var overensstemmede med Sandhed, dog saaledes, at det maatte være en Misforstaaelse, naar det hedder at hun og Abraham Johansen have været i Egnen ved Varde, da de ikke have været i den Bye sidste Sommer eller siden hun en 8te Dages Tid efter Sct. Hans Dag sidste Aar blev hjemsendt til Nørrefelding. Det var fra nærværende Jurisdiction Hjemsendelsen skete, da hun havde udstaaet Straf af 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød for Løsgjængerie. Specielt vedblev hun, at ligesom hun selv ikke havde forøvet eller deltaget i det af Sognefogden i Aulum omskrevne Tyverie, saaledes vidste hun aldeles Intet til Oplysning desangaaende. Abraham Johansen fremstod ligeledes løs og ledig og blev forelæst den for hans Vedkommende fremlagte Rapport, og han erklærede, at dens Indhold var overensstemmende med Sandhed. Han nægtede at have begaaet det af Sognefogden omskrevne Tyverie, eller at vide noget som helst til Oplysning. Saa benægtede han ogsaa at have forøvet Betlerie, hvilket han vedblev, uagtet Marie Cathrine Olesdatters herimod stridende Forklaring blev ham foreholdt. Arrestanterne blev igjen indsat i Arresten. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:BjørnBay.
Event December 27, 1834 (Age 42 years)
Shared note:
Sensitive:0 1834.12.27. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68, RA mikrofilmrulle nr. M-32.767. Aar 1834, den 27. Decbr. blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bay, hvor da passerede som følger: ....... 83/1834. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Niels Tusholdt af Lille Rottervig i Aulum, som forklarede, at han e han den ogTirsdagen den 2den i denne Maaned var hos Vershuusmand Hans Møller i Holstebroe, hvoribkand flere ogsaa Peder Mikkelsen af Bøvling ii Skodborg Vandfuld Herreder, Abraham Johansen og trine Leth var tilstede. Komp saae, at Peder Mikkelsen 2de Gange havde en Lærredspung med Penge oppe af sin Lomme, da han laante 2 Personer navnlig Poul Bach, opholdende sig i Sevel, og Peder Lysberg, saa vidt han vidste afFousing ved Holstebro, Penge. Da han siden atter ville tage Pungen frem, som han ellers havde i hans Buxelomme, savnede han den og yttrede, at han antog at den enten var bleven tagen af hans Lommer, eller at han havde lagt den paa Bordet, og at den var bleven taget bort derfra. - Første Søndag efter kom Abraham Johansen og Trine Leth til Komps Bopæl, hvor Abraham Johansen tilbød at ville sætte 2de ituslagne Ruder ind, men da Komp. kun bød 5 s Courant derfor, hvilket Abraham fandt var for lidt, og da Komp. idet han fremtog en 5 s havde sin Pengepung tilsyne, yttrede Abraham Johansen, at han ikke behøvede at være som Komp. da han erfarede at hans Pung var vel forsynet, i hvilken Anledning Komp. giorde ham opmærksom paa, at det ikke var Penge alt, men tillige et Sølv Pibebeslag, som han havde i sin Pengepung. Abraham Johansen ville da afkøbe Komparenten dette Beslag, og for at erfare om det kunne veje op mod en SApecie tog han en saadan af sin Pung, hvilken Pung Komp ved den Leilighed fik at see, og det forekom ham, at det var den, som Peder Mikkelsen midstede hos Hans Møllers. Komp ville derpaa have anholdtdem begge, men undlod det efter sin Kones Ønske, hvorimod han ved et Bud meddeelte Peder Mikkelsen om det passerede. Sidstnævnte kom da til Komp og i Forening med ham eftersatte de Abraham Johansen og Trine Leth og traf dem hos Jeppe Sørensen ved Aulum Kirke. Ved Vissitationen, som foregik der, fandtes en Pung hos hver af dem med Penge i, men Peder Mikkelsen vedkjendte sig ingen af Pungene, og saavidt Komp kunne skjønne, var heller ingen af dem den samme, Abraham Johansen tog frem da han vari Komps Bopæl. - Forskjellen syntes han især at være paa lærredet, som forekom ham at være finere og Mørkere end det der var i den Pung, han først saae. - Komp tilføiede, at Abraham Johansen og Trine Leth skulle have faaet Underretning om, at de var eftersatte, førend de bleve indhentede af Peder mikkelsen og Komp. - Ved Anholdelsen yttrede Trine Leth, at Komp vel siden skulle have Betaling fordi han var Aarsag til deres Anholdelse.Abraham Johansen betlede ikke, men Trine Leth bad om noget og fik ogsaa noget - saa vidt han mindes Gryn - af hans Kone. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:BjørnBay
Event January 22, 1835 (Age 43 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.01.22 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836 LAN B 79 - 68, RA mikrofilm rulle M-32.767 Aar 1835 den 22. Januar blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bertelsen og Bay, hvor da blev foretaget som følger: 83/1834. Arrestantinden fremstod løs og og ledig. Udskrift af en Dom afsagt 7. Juni f. A. ved denne Jurisdiction blev fremlagt. Arrestantinden erkjendte, at den angik hende. Fremdeles blev fremlagt en Skrivelse fra Amtet af 13de dennes. med Bilag. Hun erkjendte, at hun ikke har søgt nogen Tieneste, siden hun sidst blev løsladt. Hun siger, at hun ikke kan tage Tieneste, fordi hun er plaget med Værk i Armene ogsaa ofte i Laar og Been og i den øvrige Krop. Paa det Spørgsmaal, om hun til Exempel ikke kunde passe Kreaturer, gav hun intet benægtende Svar, men yttrede kun, hun vidste det snart ikke. Vidnerne skjønnede at hun efter sit Udseende maatte kunne tage Tjeneste, og Arrestforvareren Niels Jensen fremstod og forklarede, at hun ikke har klaget over nogen Sygdom, medens Hun har været i Arresten, og at der ikke har viist sig noget Tegn til Sygdom i den Tid. Dommeren fandt i Arrestantens Udvortes ikke Føje til at antage, at hun ikke skulle kunne paatage sig noget Slags Tieneste, tværtimod ser hun sund og rask ud. Sagen blev nu optaget, og da den forbigangne Tid er benyttet til dens Gjennemgang, saa at den strax kunne påkjendes, saa blev nu afsagt følgende Dom - vide Foloi. 95. - Arrestantinden blev igjen indsat i Arresten. Landt Som Vidner:BayBertelsen. - - - - - 83/1834. Dom. Det er ved Arrestantinden Marie Cathrine Olesdatter, ogsaa Trine Leth kaldet, hendes egen Tilstaaelse og øvrige Omstændigheder oplyst, at hun siden 2. Julii sidst, indtil hun blev anholdt, har streifet omkring i Landet uden at have søgt Tjeneste og saaledes gjort sig skyldig i Løsgjængerie, naar der ikke er Grund til at antage Svagelighed virkelig deri skulle have forhindret hende, samt at hun tillige har forøvet Betlerie. Forsaavidt der ogsaa var Spørgsmaal om hun maatte have deeltaget i noget Tyverie er imod hendes Benægtelse ingen Oplysning desangaaende fremkom- men, og der synes ikke længere at være tilstrækkelig Anledning til at udsætte Sagen i hine Poster derefter, da det Offentliges Ret maa være reserveret forsaavidt som der senere skulle findes Føie til at sigte hende for en saadan Overtrædelse. Da hun er over criminel Lavalder og nemlig 44 Aar gammel og hun efter Dom afsagt ved dette Herreds Politiret den 7. Juni f. A. er straffet for Løsgjængerie med Fængsel ved Vand og Brød i 8te Dage, saa vil hun, der atter har gjort sig skyldig i Løsgjængerie forenet med Betlerie nu være at ansee med Straf, som synes at maatte bestemmes til 5 Gange 5 Dages Fængsel ved Vand og Brød. Derhos bør hun at udreede alle af Sagen lovlig flydende Omkostninger og efter udstanden Straf henføres til Nørrefelding, som er hendes Hjemstavn. Thi Kjendes for Ret. Tiltalte Arrestantinde Marie Cathrine Olesdatter, ogsaa Trine Leth kaldet, bør at hensættes i Fængsel ved Vand og Brød i 5 Gange 5 Dage og udreede alle af Sagen lovlig flydende Omkostninger og efter udstasnden Straf henføres til Nørrefelding Sogn. At efterkomme under Adfærd efter Loven Hammerum Herreds Politiret, den 22. Januar 1835. Landt
Death of a husbandAbraham Johansen
Type: DEAT
May 25, 1856 (Age 64 years) Age: 58 years 11 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1856.05.25 Død Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1845-1864 LAN C 556 - 17 Døde Mandkiøn Lbnr.:1856 - 6 Dødsdagen:25 Mai 1856 Begravelsesdagen:1. Juni 1856 Afdødes Navn:Abraham Johansen Enke samt under Fattigforsørgelse Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:[....] oh Indsidder i Stundsig Afdødes Alder:68
Burial of a husbandAbraham Johansen
Type: BURI
June 1, 1856 (Age 64 years) Age: 58 years 11 months 28 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Death
Type: DEAT
July 23, 1858 (Age 66 years)
Shared note:
Sensitive:0 1858.07.23 Død Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1845-1864 LAN C 556- 17 Døde. Kvindekjøn. Lbnr.:1858 - 3 Dødsdagen:23. juli 1856 Begravelsesdagen:29. Juli 1856 Afdødes Navn:Marie Cathrine Olesdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fattiglem under Horne Sogns Fattigvæsen i Stundsig, ugift Afdødes Alder:66 Aar
Burial
Type: BURI
July 29, 1858 (6 days after death)
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Family with Abraham Johansen - View this family
husband
herself
Marriage:
Abraham Johansen + Else Sophie Caspersdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage:
step-son
-3 years
step-son
Abraham Johansen + Appelone Kirstine Christophersdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage: October 11, 1818Horne (Vestj.) kirke
8 years
step-daughter
-5 years
step-son
Johannes Abrahamsen
Birth: April 20, 1822 24 27Horne (Vestj.) sogn - Rotbøl
Death: March 25, 1854QK Ølgod sogns kbg
-3 years
step-son
12 years
step-daughter
-5 years
step-son

Christening
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1834.12.12. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68, RA mikrofilmrulle nr. M-32.767. Aar 1834, den 12. Decbr. blev politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa laulund i Overværelse af Vidnerne Bay og Bjørn, hvor da passerede som følger: 83/1834. Et Forhør blev optaget i Anledning af, at Dommeren igaar havde modtaget en Skrivelse fra Sognefoged Peder Andersen i Aulum angaaende at Abraham Johansen og Marie Cathrine Olesdatter, som i Aulum var anholdte, var mistænkte for Tyverie, og iøvrigt at Førstnævnte havde giort sig skyldig i Løsgjængerie og Sidstnævnte i Betlerie efter Skrivelsens Indhold, som blev fremlagt. Ligeledes blev fremlagt 2de af Kontorbetjent Bertelsen under Dags Dato meddeelte Rapporter om, hvorledes fornævnte Personer, som ved Ankomsten igjen var bleven indsat i Arresten, , har forklaret sig for ham. Marie Cathrine Olesdatter blev løs og ledig fremstillet og blev forelæst den for hendes Vedkommende meddeelte Rapport, og hun erklærede, at dens Indhold var overensstemmede med Sandhed, dog saaledes, at det maatte være en Misforstaaelse, naar det hedder at hun og Abraham Johansen have været i Egnen ved Varde, da de ikke have været i den Bye sidste Sommer eller siden hun en 8te Dages Tid efter Sct. Hans Dag sidste Aar blev hjemsendt til Nørrefelding. Det var fra nærværende Jurisdiction Hjemsendelsen skete, da hun havde udstaaet Straf af 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød for Løsgjængerie. Specielt vedblev hun, at ligesom hun selv ikke havde forøvet eller deltaget i det af Sognefogden i Aulum omskrevne Tyverie, saaledes vidste hun aldeles Intet til Oplysning desangaaende. Abraham Johansen fremstod ligeledes løs og ledig og blev forelæst den for hans Vedkommende fremlagte Rapport, og han erklærede, at dens Indhold var overensstemmende med Sandhed. Han nægtede at have begaaet det af Sognefogden omskrevne Tyverie, eller at vide noget som helst til Oplysning. Saa benægtede han ogsaa at have forøvet Betlerie, hvilket han vedblev, uagtet Marie Cathrine Olesdatters herimod stridende Forklaring blev ham foreholdt. Arrestanterne blev igjen indsat i Arresten. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:BjørnBay.
EVEN
Sensitive:0 1834.12.27. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68, RA mikrofilmrulle nr. M-32.767. Aar 1834, den 27. Decbr. blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bay, hvor da passerede som følger: ....... 83/1834. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Niels Tusholdt af Lille Rottervig i Aulum, som forklarede, at han e han den ogTirsdagen den 2den i denne Maaned var hos Vershuusmand Hans Møller i Holstebroe, hvoribkand flere ogsaa Peder Mikkelsen af Bøvling ii Skodborg Vandfuld Herreder, Abraham Johansen og trine Leth var tilstede. Komp saae, at Peder Mikkelsen 2de Gange havde en Lærredspung med Penge oppe af sin Lomme, da han laante 2 Personer navnlig Poul Bach, opholdende sig i Sevel, og Peder Lysberg, saa vidt han vidste afFousing ved Holstebro, Penge. Da han siden atter ville tage Pungen frem, som han ellers havde i hans Buxelomme, savnede han den og yttrede, at han antog at den enten var bleven tagen af hans Lommer, eller at han havde lagt den paa Bordet, og at den var bleven taget bort derfra. - Første Søndag efter kom Abraham Johansen og Trine Leth til Komps Bopæl, hvor Abraham Johansen tilbød at ville sætte 2de ituslagne Ruder ind, men da Komp. kun bød 5 s Courant derfor, hvilket Abraham fandt var for lidt, og da Komp. idet han fremtog en 5 s havde sin Pengepung tilsyne, yttrede Abraham Johansen, at han ikke behøvede at være som Komp. da han erfarede at hans Pung var vel forsynet, i hvilken Anledning Komp. giorde ham opmærksom paa, at det ikke var Penge alt, men tillige et Sølv Pibebeslag, som han havde i sin Pengepung. Abraham Johansen ville da afkøbe Komparenten dette Beslag, og for at erfare om det kunne veje op mod en SApecie tog han en saadan af sin Pung, hvilken Pung Komp ved den Leilighed fik at see, og det forekom ham, at det var den, som Peder Mikkelsen midstede hos Hans Møllers. Komp ville derpaa have anholdtdem begge, men undlod det efter sin Kones Ønske, hvorimod han ved et Bud meddeelte Peder Mikkelsen om det passerede. Sidstnævnte kom da til Komp og i Forening med ham eftersatte de Abraham Johansen og Trine Leth og traf dem hos Jeppe Sørensen ved Aulum Kirke. Ved Vissitationen, som foregik der, fandtes en Pung hos hver af dem med Penge i, men Peder Mikkelsen vedkjendte sig ingen af Pungene, og saavidt Komp kunne skjønne, var heller ingen af dem den samme, Abraham Johansen tog frem da han vari Komps Bopæl. - Forskjellen syntes han især at være paa lærredet, som forekom ham at være finere og Mørkere end det der var i den Pung, han først saae. - Komp tilføiede, at Abraham Johansen og Trine Leth skulle have faaet Underretning om, at de var eftersatte, førend de bleve indhentede af Peder mikkelsen og Komp. - Ved Anholdelsen yttrede Trine Leth, at Komp vel siden skulle have Betaling fordi han var Aarsag til deres Anholdelse.Abraham Johansen betlede ikke, men Trine Leth bad om noget og fik ogsaa noget - saa vidt han mindes Gryn - af hans Kone. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:BjørnBay
EVEN
Sensitive:0 1835.01.22 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836 LAN B 79 - 68, RA mikrofilm rulle M-32.767 Aar 1835 den 22. Januar blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bertelsen og Bay, hvor da blev foretaget som følger: 83/1834. Arrestantinden fremstod løs og og ledig. Udskrift af en Dom afsagt 7. Juni f. A. ved denne Jurisdiction blev fremlagt. Arrestantinden erkjendte, at den angik hende. Fremdeles blev fremlagt en Skrivelse fra Amtet af 13de dennes. med Bilag. Hun erkjendte, at hun ikke har søgt nogen Tieneste, siden hun sidst blev løsladt. Hun siger, at hun ikke kan tage Tieneste, fordi hun er plaget med Værk i Armene ogsaa ofte i Laar og Been og i den øvrige Krop. Paa det Spørgsmaal, om hun til Exempel ikke kunde passe Kreaturer, gav hun intet benægtende Svar, men yttrede kun, hun vidste det snart ikke. Vidnerne skjønnede at hun efter sit Udseende maatte kunne tage Tjeneste, og Arrestforvareren Niels Jensen fremstod og forklarede, at hun ikke har klaget over nogen Sygdom, medens Hun har været i Arresten, og at der ikke har viist sig noget Tegn til Sygdom i den Tid. Dommeren fandt i Arrestantens Udvortes ikke Føje til at antage, at hun ikke skulle kunne paatage sig noget Slags Tieneste, tværtimod ser hun sund og rask ud. Sagen blev nu optaget, og da den forbigangne Tid er benyttet til dens Gjennemgang, saa at den strax kunne påkjendes, saa blev nu afsagt følgende Dom - vide Foloi. 95. - Arrestantinden blev igjen indsat i Arresten. Landt Som Vidner:BayBertelsen. - - - - - 83/1834. Dom. Det er ved Arrestantinden Marie Cathrine Olesdatter, ogsaa Trine Leth kaldet, hendes egen Tilstaaelse og øvrige Omstændigheder oplyst, at hun siden 2. Julii sidst, indtil hun blev anholdt, har streifet omkring i Landet uden at have søgt Tjeneste og saaledes gjort sig skyldig i Løsgjængerie, naar der ikke er Grund til at antage Svagelighed virkelig deri skulle have forhindret hende, samt at hun tillige har forøvet Betlerie. Forsaavidt der ogsaa var Spørgsmaal om hun maatte have deeltaget i noget Tyverie er imod hendes Benægtelse ingen Oplysning desangaaende fremkom- men, og der synes ikke længere at være tilstrækkelig Anledning til at udsætte Sagen i hine Poster derefter, da det Offentliges Ret maa være reserveret forsaavidt som der senere skulle findes Føie til at sigte hende for en saadan Overtrædelse. Da hun er over criminel Lavalder og nemlig 44 Aar gammel og hun efter Dom afsagt ved dette Herreds Politiret den 7. Juni f. A. er straffet for Løsgjængerie med Fængsel ved Vand og Brød i 8te Dage, saa vil hun, der atter har gjort sig skyldig i Løsgjængerie forenet med Betlerie nu være at ansee med Straf, som synes at maatte bestemmes til 5 Gange 5 Dages Fængsel ved Vand og Brød. Derhos bør hun at udreede alle af Sagen lovlig flydende Omkostninger og efter udstanden Straf henføres til Nørrefelding, som er hendes Hjemstavn. Thi Kjendes for Ret. Tiltalte Arrestantinde Marie Cathrine Olesdatter, ogsaa Trine Leth kaldet, bør at hensættes i Fængsel ved Vand og Brød i 5 Gange 5 Dage og udreede alle af Sagen lovlig flydende Omkostninger og efter udstasnden Straf henføres til Nørrefelding Sogn. At efterkomme under Adfærd efter Loven Hammerum Herreds Politiret, den 22. Januar 1835. Landt
Death
Sensitive:0 1858.07.23 Død Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1845-1864 LAN C 556- 17 Døde. Kvindekjøn. Lbnr.:1858 - 3 Dødsdagen:23. juli 1856 Begravelsesdagen:29. Juli 1856 Afdødes Navn:Marie Cathrine Olesdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fattiglem under Horne Sogns Fattigvæsen i Stundsig, ugift Afdødes Alder:66 Aar
Burial
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Shared note
gså kaldet Trine Let