Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Hans Christian Simonsen1818

Name
Hans Christian Simonsen
Surname
Simonsen
Birth
Type: BIRT
May 15, 1818 26 29
Shared note:
Sensitive:0 1818.05.15 Fødsel Udskrift af Rybjerg sogns kirkebog 1813-1843 LAN C 210 - 17 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:2 Fødselsdagen1818, d. 15de Maij Barnets fulde Navn:Hans Christian Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Døbt 16de Maij i Kirken Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Simon Nielsen, Glarmester fra Snejberg Sogn i Hammerum Herred og Anna Jensdatter, fød i bemeldte Snejberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Peder Nielsens Hustru fra Ytterup, Lispeth Holmgrd., Maren Jacobsdatter, Else Madsdatter, begge af Gamst, Jørgen Jensen i Ytterup. Anm.:Bitlers og Slegfredbarn.
Christening
Type: CHR
May 16, 1818 (Age 1 day) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a maternal grandmotherKirsten Christophersdatter
Type: DEAT
October 8, 1829 (Age 11 years)
Shared note:
Sensitive:0 1829.10.08. Død. Aulum sogns kirkebog 1825-1842 LAN C 512 B - 01 | Døde. Qvindekjøn Lbnr.9 Dødsdagen:d. 8de October 1829 Begravelsesdagen:d. 11te October 1829 Afdødes Navn:Kirsten Christoffers Datter Afdødes Stand, H Håndtering og Opholdssted.Almisselem i Fattighuset Afdødes Alder:71 Aar. Anm.:- - - -
Event February 13, 1835 (Age 16 years) Age: 16 years 8 months 29 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.02.13 Retssag Justitien vs. Adskillige omstrejfende natmandsfolk m.m. hvoriblandt Simon Nielsen og Anne Jensdatter Svin med deres børn anholdt under kjæltringejagten 11.-2.-1835 og tiltalt for løsgængeri. 1. retsmøde. Sallingland herreders politiret 13. febr. 1835 afskrevet efter Sallingland herreders politiprotokol 1832-1837 RA mikrofilm nr. M-33093 Sag nr. 5/1835. 1835 den 13. Februari blev Salling Herreders Politieret sat og administreret af Herredsfogeden Cancelliieraad Rosenstand i Overværelse af undertegnede Tingmænd til Optagelse af Forhør om adskillige i Jurisdictionen den 11te dennes anholdte pasløse Personer og Omstreifere. Det anmærkedes, at en forud berammet Auctiun i Gaar havde hindret Dommeren i at paabegynde Forhør. Og fremsted da 1. Simon Nielsen, der er anholdt i Ramsing sogn i følge med et aldrende Fruentimmer og 2de unge Personer, hvilke han har angivet at være sine med bemeldte Fruentimmer uden for Ægteskab avlede Børn. Han forklarede sig st være 46 Aar gammel, født i Douer Sogn i Egnen af Skanderborg, hvor han dog ikke siden han var spædt Barn har været, da han blev født i dette Sogn paa Reisen af hans Moder, der med hans Fader førte et omvandrende Liv, hvilket han også altid har ført. Af sin Fader, der for et halv Snees Aar siden ligeledes paa Omvandring er død saavelsom Moderen, denne nogle Aar i Forveien, har han lært at forfærdige Blikkenslager og Glarmester Arbeide, og herved har han hele sit Liv søgt at ernære sig uden at have noget fast Opholdssted. Han er uconfirmeret, hvilket er en Følge af, at han bestandigen har ført et omflakkende Levnet og er forhen straffet for Løsgiængerie og Betlerie med 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød, ved hvilken Straf han paastaar , at et af ham som Barn begaaet under samme Sag opdaget Tyverie skal være afsonet. Det er 16 til 17 Aar siden, han saaledes er straffet, nemlig i Ringkøbing, og han forsikrede hverken før eller siden at have været anholdt, tiltalt eller straffet. Siden han efter udstaaet Straf blev løsladt af Arresten i Ringkøbing, har han uafbrudt ligesom før den Tid ført et omstrejfende Levned, deels i Viborg Amt og deels i Ringkjøbing Amt, dog meest i førstnævnte Amt. Han kan ikke nægte, naar Fortjenesten ved hans Arbeide ikke har været tilstrækkelig til at ernære sig og Familien, at have betlet som og tilholdt Familien at gjøre det, men ligesom han forsikrer ingensinde herved at have vist uforskammet eller paatrængende Adfærd, saaledes kan han ikke opgive de mange forskjellige Steder han har betlet. Det Fruentimmer, der tilligemed ham blev anholdt har han været i Følge med i en Række af omtrent 23 Aar, og han har gjort hendes Bekjendtskab i Hammerum Herred, hvor hun da tilligemed sine senere afdøde Forældre førte et omvandrende Liv. I dette Tidsrum har hun stedse fulgt ham, netop undtagen den Tid han var arresteret i Ringkjøbing, og har han med hende avlet 8 Børn, af hvilke de 5 ere døde, og de 3 i Live. Af disse 3de ere de to yngste anholdte tillige med ham og Moderen, og den ældste af alle Børnene, navnlig Niels Simonsen er som ham bekjendt i Mandags løsladt af Arresten her i Skive efter udstaaet Straf for Betlerie og Løsgjængerie og hjemsendt til sit Fødested Vroue i Fiends Herred. Dette at være rigtigt attesteres af Dommeren. Arrestanten gjentager fremdeles ikke at være confirmeret, lige- som eiheller Fruentimmeret Anne Jensdatter, med hvem han har avlet alle Børnene, er confirmeret. Han kan ikke opgive anden Aarsag til det omstreifende Levnet, han har ført, end at han fra Barnsbeen dertil var bleven vant, og Grunden til, at han ikke har søgt at bringe sine Børni en anden lovlig Levevis ved at skaffe dem Tjeneste, angiver han at være den, at, da han henhøre til de saakaldte Natmandsfolk, er det ikke muligt for dem at faae Tjeneste formedelst den Foragt, han siger, at Almuen nærede imod dem, dog tilstaaer han, at han aldrig har giort sig Umage for at skaffe sine Børn Tjeneste eller Adgang til andet lovligt Erhverv. Han ratihaberede sin Forklaring og han Signalement optoges saaledes: 46 Aar gammel, middel af Vext, klein af Lemmer, blondt Haar, blaae Øjne, et Ar om Næsen, er iført en blaae Trøie med blanke Knapper, et par sorte Buxer, en grønstribet Vest med blanke Knapper, en rød Silke Tørklæde med hvide Prikker, en gammel Skjorte, et Par hvide uldne Strømper, Hat paa Hovedet og Træskoe paa Fødderne. Derefter fremstod Fruentimmeret 2. Anne Jensdatter, om forklarede sig at være 46 Aar gammel, født i Outrup Sogn i Ribe Amt, men har i et Tidsrum af omtrent 23 Aar vandret om i Følge med forrige Arrestant Simon Nielsen, med hvem hun har avlet uden for Ægteskab 8 Børn, af hvilke 5 ere døde, men de 3 endnu i Live, og af disse er tvende her i Arresten anholdte. Fra sin spæde Barndom af har hun ført et omvandrende Liv i Følge med sine Forældre, der førte et lignende Levnet, og dette er hun stedse vedbleven med Undtagelse af 3 Aar, da hun tjente hiós Niels Vesgaard i Neder Vraae, Gjellerup Sogn, Hammerum Herred. Det kan vel være nogle og tyve Aar siden, hun havde denne Tjeneste, hvilken hun, dog til rette Skiftetid, forlod efter sine Forældres Tilskyndelse for paa disse Omvandring at hjælpe til at bære sine mange Sødskende. Strax efter var det, at hun kom i Bekjendtskab med Simon Nielsen, med hvem hun saaledes som af ham omforklaret siden har fulgt, hvorhos hun forklarer, at da han var arresteeret i Ringkjøbing, var hun ligeledes der anholdt, men blev siden uden videre at tiltales eller straffes efter kort Tids Anholdelse løsladt og hjemsendt til Fødestedet Outrup, hvor hun var bestemt til at forblive, men begav sig efter 2 Nætters Ophold bort igjen, hvortil hun efter sin Forsikring blev opmuntret af Sognets Beboere. Hun førte nu igjen et omflakkende Liv paa egen Haand, indtil hun atter traf sammen med Simon Nielsen, og de atter fulgtes ad, indtil de i Forgaars i Ramsing bleve anholdte. Oftere end nysforklaret har hun ikke været anholdt og har aldrig været tiltalt, dømt eller straffet, men tilstaaer at hun stedse blot med Undtagelse af den forberørte Tjenestetid har ført et omflakkende med Betlerie forbundet Levnet fornemmelig i Viborg og Ringkøbing Amter. Uforskammethed eller Paatrængenhed paastaaer hun ikke at have vist paa de Steder, hun har betlet, hvilke hun forøvrigt ikke navnlig kan angive formedelst deres store Antal og den lange Række af Aar i hvilke Betleriet er drevet. Dette Fruentimmer, der vedgaar ikke at være confirmeret og angiver samme Aarsag som Simon Nielsen til at de ikke have holdt deres sammen avlede Børn til at søge lovligt Erhverv, nemlig den herskende Foragt for de saakaldte Natmandsfolk, men erkjender ligesom han, at hun ikke har gjort sig Umage for at skaffe dem Tjeneste eller andet Erhverv. Simon Nielsen blev atter fremkaldt og erkjendte paa given Anledning, at Anne Jensdatters Forklaring om en kort Tid tillige med ham at være anholdt i Ringkjøbing er rigtig. Anne Jensdatter ratihaberede sin Forkaring og signaliteres saaledes: 46 Aar gammel, temmelig før af Vext, blondt Haar, blaa Øjne, Fingrene paa begge Hænder noget krumme, iført en blaae og rødstribet Skjørt, en sort Trøie, taulet Tørklæde om Halsen, en Særk, en rødtaulet Tørklæde og Hovedekke paa Ho- vedet, sorte Strømper og Træskoe paa Fødderne. Derefter fremstod 3. Kirsten Simonsdatter, der forklarede sig at være 19 Aar gammel, født i Veibye Sogn i Salling af de her tilstedeværende Forældre Simon Nielsen og Anne Jensdatter, uden for Ægteskab, hvilket at være rigtigt disse bekræftede. Hun er ikke confirmeret og har aldrig gaaet i Skole, saa at hun ikke engang kjender Bogstaverne, men har stedse ført et omflakkende Betlerliv i følge med Forældrene, der fra Barnsbeen af ikke have holdt hende til eller anviist hende anden Beskæftigelse. Hun har aldrig søgt Tjeneste, eller bestræbt sig for at erholde nohet lovligt Erhverv, ligesom hun eiheller forstaaer noget som helst Arbeide. Forældrene, der paahørte denne Forklaring, fandt intet ved denne at bemærke. Hun ratihaberede samme og signaliseres saaledes: 19 Aar gam- mel, Klein af Vext, bruunt Haar, dito Øine, er iført bruunstribet Kjole, en taulet Forklæde, en bruun ulden Halsklæde, en Særk, et Par uldne Strømper, Hovedtøi og et Par Træskoe paa Fødderne. Derneæst fremstod 4. Hans Christian Simonsen, som forklarer sig at være 16 Aar gammel, født i Yttrup, Ryberg Sogn i Salling af her tilstedeværende Forældre Simon Nielsen og Anne Jensdatter uden for Ægteskab, hvilket disse erkjendte som rigtig. Han forklarer ligesom sin nysafhørte Søster fra Barnsbeen af at have ført et omstreifende Liv med sine Forældre og aldrig at have havt noget fast Opholds- sted eller haft Beskjæftigelse, dog forklarer han at kunne gøre Hægter samt forfærdige noget Blikkenslager og Glarmester Arbeide, hvilket Faderen har lært ham, men Bogstaverne kan han ikke kjende, da han aldrig har gaaet i Skole og ei er confirmeret. Hans Forældre erkjendte Sønnens Forklaring som rigtig og paa Foreholdelse af det uforsvarlige i, at de aldeles ingen Omsorg bar for at deres Børn oplærtes i Christendom og i det mindste lærte at læse, hvortil jo Adgangen ved at søge Skole stod aaben, svarede Faderen, at da han med Familien ikke havde noget fast Opholdssted, kunde han ikke holde sine Børn til Skole, hvorhos han tilføiede, at baade han og Moderen var lige saa uvidende, idet de ikke engang kjendte Bogstaverne. Iøvrigt maa han tilstaae, at han ikke har henvendt sig til nogen Præst om at faa sine Børn antagne til Skoleundervisning, og bemærker ved samme Leilighed, at hans og Anne Jensdatters aldeles forsømte Opdragelse og deraf flydende Mangel paa Konfirmation er Skyld i, at de ikke ere sammenviede i lovligt Ægteskab, hvilket de vidste var unyttigt at attraae som uconfirmerede. Hans Christian Simonsen blev signaliseret saaledes: temmelig høi og klein af Lemmer, brunt Haar, blaae Øjne, er iført blaae Trøie med blanke Knapper, blaae Buxer, en stribet Sirtses Vest, guul Sirtses Tørklæde, en Skjorte og et Par Strømper, Hat paa Hovedet, og Træskoe paa Fødderne - see fol. 243. - - - - Note: Retsmødet fortsættes med afhøring af andre omstrejfende natmandsfolk
Event March 30, 1835 (Age 16 years) Age: 16 years 10 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.30. Domsafsigelse. afskrevet efter Sallingland herreders politiprotokol 1832-1837 RA mikrofilm nr. M-33093 1835, den 30te Martii blev i Salling Herreders Politieret afsagt Domme i Sagerne mod Arrestanterne Simon Nielsen, Anne Kirstine Jensdatter, Kirsten Simonsdatter, Hans Christian Simonsen, Frederik Jørgensen, Anne Elisabeth Jørgensdatter, og Kirsten Marie Madsdatter. De vare alle uden Baand og Tvang fremstillede, og Dommene blev lydeligen oplæste saalydende (Fol. 247-248) Samtlige Domfældte erklærede sig, hver for sit vedkommende, tilfredse med de afsagte Domme, hvilke de ikke ønskedes appellerede, hvorhos de tilføiede, at de ikke forlange anden eller videre Forkyndelse af Dommene end den nu modtagne. De blev alle til deres Bevogtning overgivet og Politieretten hævet.
Event March 30, 1835 (Age 16 years) Age: 16 years 10 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.30. Dom Afskrevet efter Sallingland herreders politiprotokol 1832-1837 RA mikrofilm nr. M-33093 Dom i Sagen 5/1835 mod Arrestanter Niels Simonsen, Anne Kirstine Jensdatter, Kirsten Simonsdatter og Hans Christian Simonsen Simon Nielsen og Anne Kirstine Jensdatter saavelsom deres voxne, uden for Ægteskab sammeavlede tilligemed dem anholdte Børn Kirsten Simonsdatter og Hans Christian Simonsen tiltales ifølge Stiftamtets Ordre af 23de f. M. under nærværende Sag for Løsgjængerie og Betlerie, hvorimod den Straf, som de 2de førstnævnte have giort sig skyldige ved de af dem som uconfirmerede begangne Leiermaal ved det Kgl. Danske Cancellies Resolution vil vorde bestemt. Ved deres i Retten afgivne Tilstaaelser og Forklaringer samt efter hvad der iøvrigt er oplyst, er de tilstrækkeligen overbeviste om at have giort sig skyldige i de Forseelser, for hvilke de tiltales, og ville følgelig, da de ere over criminel Lavalder, alle være at dømme efter Frdn. 21de August 1829, men da de ikke alle kunne ansees at være alle i lige Grad strafskyldigevil deres Forhold hver for sig være yderligere at undersøge. Hvad da angaaer Simon Nielsen der efter fremlagt Døbeattest er 44 Aar gammel, da har han vedgaaet ingensinde at have søgt eller havt nogen fast Tjeneste eller stadigt Opholdssted, men har fra sin tidligste Ungdom af, først i Følge med sine ligeledes omflakkende nu bortdøde Forældre og siden paa egen Haand, ført et omflakkende Levned, idet han har søgt at ernære sig ved at forfærdige Blikkenslager og Glarmester Arbeide, men dog tillige, når Fortjenesten herved ikke har været tilstrækkelig, saavel selv har betlet som tilholdt Familien at gjøre dette. Da han ved den under Sagen fremlagte Dom af 6te Sept. 1815, efter hvilken han er straffet for Tyverie, tillige er dømt for Løsgjængerie og ulovlig Omstreifen, vil han nu være at ansee efter den 3die og 8de i forannævnte Anordning af 21de August 1829, og naar der ved Straffegradens Bestemmelse, samtlige Omstændigheder og den lange Tid, i hvilken han har ført et omstreifende Levned, kommer i betragtning, mentillige tages Hensyn paa hans aldeles forsømte Odragelse, hvorved han er blevet vænnet til det Levnet, han siden har ført, skjønnes ei rettere end at 30 dfages fængsel paa Vand og Brød med anordnede Mellemfrist kan ansesn som passende Straf for hans Brøde. Anne Kirstine Jensdatter, hvis Døbeattest ei har været at tilveiebringe, men hvis Alder saavel efter hendes Udseende saavel som efter de forskjellige Momenter i hendes Liv, navnligen at hun er Moder til de ligeledes Tiltalte Kirsten og Hans Christian, foruden til flere voxne med Simon Nielsen avlede Børn, og hun efter de Oplysninger som de forommeldte Domsact af 6te September 1815 vedheftede Bilage indeholde, i Aaret 1815 i en alder af 24 Aar har været anholdt i Holstebroe,, med vished kanskjønnes ei at være under 40 Aar, har ligeledes vedgaaet , at hun fra barndommen af har ført et med Betlerie forbundet omflakkende Levnet, dog med Undtagelse af, at hun i sin tidlige Ungdom har havt Tjeneste i omtrent3 Aar. Da det ikke - mod hendes Benægtelse - er oplyst at hun forhen har været tiltalt, dømt eller straffet, enten for Løsgjængerie og Betlerie eller for nogen anden Forbrydelse, vil hun være at dømme efter 2 og 4 i meernævnte Anordning, og findes da med Hensyn til de samme momenter, som foran er nævnte for Simon Nielsens vedkommende samt iøvrigt efter Omstændighederne, at 15 Dages Fængsel paa Vand og Brødvil kunne betragtes som passende Straffegrad for denne Tiltalte. Betræffende Kirsten Simonsdatter, 19 Aar gammel, og Hans Christian Simonsen, 16 Aar gammel, da vilde disse 2de Sødskende, som i Følge med ovennævnte deres Forældre siden deres Fødsel have ført et omflakkende Betlerliv, men ikke forhen har været tiltalte eller dømt, ei kunne undgaae for disse Forseelser nu at blive straffede, men i Betragtning af deres Ungdom og med Hensyn til at de saa at sige er bleven opdragne til Løsgjængerie og betlerie, uden at der af deres Forældre er giort noget Skridt til at faae dem anvist lovligt Erhverv, skiønnes ei bedre, end at der er tilstrækkelig Grund til at vælge Minimum af den ved oftnævnte Anordnings 2 foreskrevne Straf, hvorhos det forøvede Betlerie ifølge 8 er at tage i Betragning, og vil da 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød, der dog for Hans Christian Simonsens vedkommende ifølge Forordn. af 12te Juni 1816 7 bliver at forvandle til 32 Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost, formentlig kunne ansees passende. Endelig ville de Tiltalte in Solidum have at udrede samtlige af Actionen lovligt flydende Omkostninger. Thi kjendes for Ret. Arrestanterne Simon Nielsen og Hans Christian Simonsen bør hensættes i Fængsel, Førstnævnte paa vand og Brød i 30 Dage, Sidstnævnte paa sædvanlig Fangekost i 32 Dage. Arrestantinderne Anne Kirstine Jensdatter og Kirsten Simonsdatter bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød, Førstnævnte i 15 dage, og Sidstnævnte i 8 Dage. Saa bør de og alle in solidum udrede samtlige af Actionen lovligen flydende Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Salling Herreders politieret den 30te Martii 1835. Rosenstand.
Event May 23, 1835 (Age 17 years) Age: 17 years 0 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.23 Retsmøde Udskrift af Sallingland herreders politiprotokol 1832-1837 LAN B 43 A - xx, RA mikrofilm, rulle nr. M-33.093 Sag nr. 5/1835. 1835, dem 23de Marts blev Salling Herreders Politiret sat og administreret af Herredsfogeden Cancellieraad Rosenstand i Overværelse af de undertegnede Tingmænd til foretagelse af Sagen imod Arrestanterne Simon Nielsen, Anne Jensdatter, Kirsten Simonsdatter og Hans Christian Simonsen, der der ifølge Stiftamtets Ordre i Skrivelse af 23de f. M. tiltales for Løsgjængerie og Betlerie. Denne Skrivelse blev fremlagt og lyder saaledes |: følger som Bilag under No. 5a/1835 :|, hvorhos bemærkes, at de 2de førstnævnte Arrestanter her i Politieretten den 2den dennes have afgivet Erklæring om, at de underkaster sig det kgl. Danske Cancellies Resol. i Henseende til Bestemmelse af Straffen for de af dem begangne Leiermaal. Samtlige 4re Arrestanter vare uden Baand og Tvang i Retten fremstillede, og de under 17. f. M. reqvirerede og Tid efter anden modtagne Oplysninger dem vedkommende fremlagdes saaledes: Stiftamtets Skrivelse af 19de dennes med deri ommeldte bilage, nemlig: 1. En Skrivelse fra Amtmanden over Ringkjøbing Amt, dat. 13de næstforan med deri nævnte 2. Domsact hvorefter Simon Nielsen den 6te Sept. 1816 for Tyverie m.v. er dømt til Fængsel paa Vand og Brød i 30 Dage 3. Attest for, at denne Straf er udstaaet 4. Skrivelse fra Stiftamtmanden i Ribe af 13de dennes. 5. Skrivelse fra Kammerjunker, By- og Herredsfoged Wedel Heinen i Warde med paategnet Svar fra Sognepræst Olivarius og ligeledes paategnet Straffeattest. 6. Nærværende Dommers Reqvisitions Skrivelse af 17de f. M. med paategnet Straffeattest. No 1, 3 og 4 indlemmes i den fremlagte Orden saalydende |: følger Pr. Som Bilag under No. 5/1835 :|, hvorimod No. 2, 5 og 6 vedheftes. Simon Nielsen foreholdt den fremlagte Domsact, i hvilken den mod ham i følge Ringkjøbing Amtmandskabs Ordre af 28. Juni 1816 for Tyverie, Løsgjængerie og ulovlig Omstreifen anlagte Sag, der er sluttet med Dom afsagt under Bølling Herreds Extraret under 6. Sept. 1816 saavelsom den fremlagde Attest, hvorefter han har udstaaet den ham idømte Straf af 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød, og erkjendte Dommen sig at være overgaaet samt den tilkjendte Straf udstaaet, hvorhos han gjentog sin forhen afgivne Forsikring om, at han ikke siden har været anholdt, tiltalt eller dømt. Den i Domsacten vedheftede Bilag Lit. e [pag.] 10 indførte Døbeattest, hvorefter han er født i Alken, Dover Sogn af Forældre Niels Hansen Rosenlund og Hustrue, og dèr døbt den 19. Juni 1791, blev ham speciel foreholdt, og han vedgaaer ligeledes samme at være sig vedkommende. Anne Jensdatter blev foreholdt den i Kammerjunker Wedel Heinen foran fremlagte Skrivelse paategnede Svar fra Pastor Olivarius, men vedblev at paastaae, at hun er født i Outrup Sogn, hvilket af det foran fremlagte Domsact vedheftede Bilag Lit. a erfares, at hun ogsaa har forklaret til et i Holstebroe under 25de Janv. 1815 optaget Forhør, hvor hun dog har navngivet sig Anne Kirstine med yderligere Tilføiende, at hendes Fader hedde Jens Jensen og var en Krøbling, der kjørte omkring i Landet i en Eenspænder Kariole, og hendes Moder, hans Hustrue, Kirsten Christophersdatter, der begge er døde, men medens de levede ligeledes flakkede omkring i Landet. Samme Forklaring afgav hun nu, med Tilføiende, at hun til Preliminair Forhøret har glemt at opgive sit fulde Navn, men ingenlunde forsætteligen har dulgt Navnet Kirstine, hvortil hun ikke kunde have nogen Grund. Hun vedbliver iøvrigt at paastaae,at hen er født i Outrup, men da hun er over 40 Aar gammel, er det klart, at hun ikke kan findes i kirkebogen imellem de, der ere født efter Aaret 1798. Hun vedbliver sin Forsikring om aldrig forhen at have været tiltalt. Det i Pastor Olivarius's meerommeldte Svar ommeldte Bilag blev ligeledes fremlagt og vedheftet, hvorhos Dommeren i Anledning af den fremsatte Formodning om, at Anne Jensdatters rette Navn mueligen er Karen Lauridsdatter eller Karen Due, anmærkede, at dette Fruentimmer i Slutningen af December Maaned forrige Aar ved Døden er afgaaet i Hjerk Sogn i Salling, og der er begravet. Arrestanten Frederik Jørgensen, der er hjemmehørende i Outrup, blev fremstillet og erklærede paa given Anledning, at, efter hvad han i Hjemmet har hørt sige, er her tilstedeværende Anne Kirstine Jensdatter født i Outrup Sogn af de af hende opgivne Forældre, nemlig i hans Forældres Huus, hvor hendes Moder paa en Reise nedkom med hende. Da det, ikke mindre efter Anne Kirstine Jensdatters Udseende end efter hendes Livs Perioder og de mange Barselssenge hun har havt, maa antages aldeles evident, at hun er meget langt over kriminel Lavalder, det Rettens Vidner ogsaa med Vished skjønnede, menes det ikke nødvendigt at opholde Sagen efter Erhvervelsen af hendes Døbeattest, der med Hensyn til at Outrup Sogns Kirkebog er brændt, sandsynligvis er uerholdelig. Endvidere fremlagde Dommeren Attest af Weibye Sogns Kirkebog, hvorefter Kirsten Simonsdatter sammesteds er født og døbt den 12te Febr. 1816, samt Attest af Ryberg Kirkes Ministerialbog, hvor-efter Hans Christian Simonsen er født i Ryberg Sogn den 15de Mai og døbt den 16de Mai 1818. Disse Attester lyde saaledes |: følger som Bilag under No. 5/1835 :| Kirsten Simonsdatter og Broder Hans Christian Simonsen erkjendte disse Attester at være deres Døbeattester, hvilket Forældrene ogsaa erkjendte, hvorhos dog Forældrene bemærkede, at naar det i sidstmeldte Attest hedder,at de ere fra Sneiberg og at Anne Jensdatter er født sammesteds, da er dette aldeles urigtigt og formodentlig grundet i et feilagtigt Opgivende af den, som hos daværende Provst bestilte Daaben. Ved Amtets Skrivelse af 23de f. M. ere modtaget Oplysning fra Inspecteuren over Wiborg Tugt- og Forbedringshuus, hvorefter ingen af de her i Retten tilstædeværende 4re Arrestanter findes nogensinde at have været afleverede til bemeldte Straffeanstalt, og attesteredes derhos af nærværende Dommer, at ingen af dem under Skive Kjøbstads eller Salling Herreders Jurisdictioner har været tiltalt, dømt eller straffet. Paa Opfordring erklærede samtlige 4re Arrestanter, at de ikke havde videre at forklare eller til deres Forsvar at anbringe end hvad de til Forhøret af 13de f. M. havde sagt, at de nemlig fra Barnsbeen af havde været, som deres Forældre før dem, vante til omstreifende Betlerliv, og at de, fordi de henhøre til de saakaldte Natmandsfolk, kun med yderste Vanskelighed eller som de paastaae umueligen kunde erholde Tjenester. Paa given Anledning erkjender Anne Kirstine Jensdatter, at hun ikke bestemt ved, om det er efter sit 18de Aars Fylde, at hun har havt den til Priliminair Forhøret ommeldte Tjeneste hos Niels Nesgaard i Nedervraae, Gjellerup Sogn, men hun paastaaer bestemt at kunne erindre, at hun i det mindste var der i 2 Aar, hvorimod hun ei med Vished tør sige, om hun i samfulde 3 Aar var der. Sagen blev nu til Domsafsigelse optaget, og Arrestanterne til deres Bevogtning overgivne, og Politieretten hævet. Rosenstand. Vidner:N. PedersenN. Knot.
Death of a motherAnne Kirstine Jensdatter Svin
Type: DEAT
April 17, 1852 (Age 33 years) Age: 63 years 3 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 1852.04.17 Død Håsum sogns kirkebog 1842-1854 LAN C 216 - 3 Døde. Qvindekiøn. Aar og Lbnr.1852 - 1 Dødsdato:1852, d. 17de Apil Begravelsesdato:1852, d. 25. April Afdødes Navn:Ane Kirstine Jensdatter Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Almisselem. Glarmester Simon Nielsens Hustrue i Haasum. Brystsyge Afdødes Alder:62 Aar Anmærkninger:Skifterettens Attest af 20de April.
Death of a brotherNiels Simonsen
Type: DEAT
from January 1, 1881 to January 1, 1882 (Age 62 years) Age: 70 years 0 months 0 days
Shared note: Sensitive:0
Death
Type: DEAT
yes

Birth
Sensitive:0 1818.05.15 Fødsel Udskrift af Rybjerg sogns kirkebog 1813-1843 LAN C 210 - 17 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:2 Fødselsdagen1818, d. 15de Maij Barnets fulde Navn:Hans Christian Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Døbt 16de Maij i Kirken Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Simon Nielsen, Glarmester fra Snejberg Sogn i Hammerum Herred og Anna Jensdatter, fød i bemeldte Snejberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Peder Nielsens Hustru fra Ytterup, Lispeth Holmgrd., Maren Jacobsdatter, Else Madsdatter, begge af Gamst, Jørgen Jensen i Ytterup. Anm.:Bitlers og Slegfredbarn.
Christening
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
EVEN
Sensitive:0 1835.02.13 Retssag Justitien vs. Adskillige omstrejfende natmandsfolk m.m. hvoriblandt Simon Nielsen og Anne Jensdatter Svin med deres børn anholdt under kjæltringejagten 11.-2.-1835 og tiltalt for løsgængeri. 1. retsmøde. Sallingland herreders politiret 13. febr. 1835 afskrevet efter Sallingland herreders politiprotokol 1832-1837 RA mikrofilm nr. M-33093 Sag nr. 5/1835. 1835 den 13. Februari blev Salling Herreders Politieret sat og administreret af Herredsfogeden Cancelliieraad Rosenstand i Overværelse af undertegnede Tingmænd til Optagelse af Forhør om adskillige i Jurisdictionen den 11te dennes anholdte pasløse Personer og Omstreifere. Det anmærkedes, at en forud berammet Auctiun i Gaar havde hindret Dommeren i at paabegynde Forhør. Og fremsted da 1. Simon Nielsen, der er anholdt i Ramsing sogn i følge med et aldrende Fruentimmer og 2de unge Personer, hvilke han har angivet at være sine med bemeldte Fruentimmer uden for Ægteskab avlede Børn. Han forklarede sig st være 46 Aar gammel, født i Douer Sogn i Egnen af Skanderborg, hvor han dog ikke siden han var spædt Barn har været, da han blev født i dette Sogn paa Reisen af hans Moder, der med hans Fader førte et omvandrende Liv, hvilket han også altid har ført. Af sin Fader, der for et halv Snees Aar siden ligeledes paa Omvandring er død saavelsom Moderen, denne nogle Aar i Forveien, har han lært at forfærdige Blikkenslager og Glarmester Arbeide, og herved har han hele sit Liv søgt at ernære sig uden at have noget fast Opholdssted. Han er uconfirmeret, hvilket er en Følge af, at han bestandigen har ført et omflakkende Levnet og er forhen straffet for Løsgiængerie og Betlerie med 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød, ved hvilken Straf han paastaar , at et af ham som Barn begaaet under samme Sag opdaget Tyverie skal være afsonet. Det er 16 til 17 Aar siden, han saaledes er straffet, nemlig i Ringkøbing, og han forsikrede hverken før eller siden at have været anholdt, tiltalt eller straffet. Siden han efter udstaaet Straf blev løsladt af Arresten i Ringkøbing, har han uafbrudt ligesom før den Tid ført et omstrejfende Levned, deels i Viborg Amt og deels i Ringkjøbing Amt, dog meest i førstnævnte Amt. Han kan ikke nægte, naar Fortjenesten ved hans Arbeide ikke har været tilstrækkelig til at ernære sig og Familien, at have betlet som og tilholdt Familien at gjøre det, men ligesom han forsikrer ingensinde herved at have vist uforskammet eller paatrængende Adfærd, saaledes kan han ikke opgive de mange forskjellige Steder han har betlet. Det Fruentimmer, der tilligemed ham blev anholdt har han været i Følge med i en Række af omtrent 23 Aar, og han har gjort hendes Bekjendtskab i Hammerum Herred, hvor hun da tilligemed sine senere afdøde Forældre førte et omvandrende Liv. I dette Tidsrum har hun stedse fulgt ham, netop undtagen den Tid han var arresteret i Ringkjøbing, og har han med hende avlet 8 Børn, af hvilke de 5 ere døde, og de 3 i Live. Af disse 3de ere de to yngste anholdte tillige med ham og Moderen, og den ældste af alle Børnene, navnlig Niels Simonsen er som ham bekjendt i Mandags løsladt af Arresten her i Skive efter udstaaet Straf for Betlerie og Løsgjængerie og hjemsendt til sit Fødested Vroue i Fiends Herred. Dette at være rigtigt attesteres af Dommeren. Arrestanten gjentager fremdeles ikke at være confirmeret, lige- som eiheller Fruentimmeret Anne Jensdatter, med hvem han har avlet alle Børnene, er confirmeret. Han kan ikke opgive anden Aarsag til det omstreifende Levnet, han har ført, end at han fra Barnsbeen dertil var bleven vant, og Grunden til, at han ikke har søgt at bringe sine Børni en anden lovlig Levevis ved at skaffe dem Tjeneste, angiver han at være den, at, da han henhøre til de saakaldte Natmandsfolk, er det ikke muligt for dem at faae Tjeneste formedelst den Foragt, han siger, at Almuen nærede imod dem, dog tilstaaer han, at han aldrig har giort sig Umage for at skaffe sine Børn Tjeneste eller Adgang til andet lovligt Erhverv. Han ratihaberede sin Forklaring og han Signalement optoges saaledes: 46 Aar gammel, middel af Vext, klein af Lemmer, blondt Haar, blaae Øjne, et Ar om Næsen, er iført en blaae Trøie med blanke Knapper, et par sorte Buxer, en grønstribet Vest med blanke Knapper, en rød Silke Tørklæde med hvide Prikker, en gammel Skjorte, et Par hvide uldne Strømper, Hat paa Hovedet og Træskoe paa Fødderne. Derefter fremstod Fruentimmeret 2. Anne Jensdatter, om forklarede sig at være 46 Aar gammel, født i Outrup Sogn i Ribe Amt, men har i et Tidsrum af omtrent 23 Aar vandret om i Følge med forrige Arrestant Simon Nielsen, med hvem hun har avlet uden for Ægteskab 8 Børn, af hvilke 5 ere døde, men de 3 endnu i Live, og af disse er tvende her i Arresten anholdte. Fra sin spæde Barndom af har hun ført et omvandrende Liv i Følge med sine Forældre, der førte et lignende Levnet, og dette er hun stedse vedbleven med Undtagelse af 3 Aar, da hun tjente hiós Niels Vesgaard i Neder Vraae, Gjellerup Sogn, Hammerum Herred. Det kan vel være nogle og tyve Aar siden, hun havde denne Tjeneste, hvilken hun, dog til rette Skiftetid, forlod efter sine Forældres Tilskyndelse for paa disse Omvandring at hjælpe til at bære sine mange Sødskende. Strax efter var det, at hun kom i Bekjendtskab med Simon Nielsen, med hvem hun saaledes som af ham omforklaret siden har fulgt, hvorhos hun forklarer, at da han var arresteeret i Ringkjøbing, var hun ligeledes der anholdt, men blev siden uden videre at tiltales eller straffes efter kort Tids Anholdelse løsladt og hjemsendt til Fødestedet Outrup, hvor hun var bestemt til at forblive, men begav sig efter 2 Nætters Ophold bort igjen, hvortil hun efter sin Forsikring blev opmuntret af Sognets Beboere. Hun førte nu igjen et omflakkende Liv paa egen Haand, indtil hun atter traf sammen med Simon Nielsen, og de atter fulgtes ad, indtil de i Forgaars i Ramsing bleve anholdte. Oftere end nysforklaret har hun ikke været anholdt og har aldrig været tiltalt, dømt eller straffet, men tilstaaer at hun stedse blot med Undtagelse af den forberørte Tjenestetid har ført et omflakkende med Betlerie forbundet Levnet fornemmelig i Viborg og Ringkøbing Amter. Uforskammethed eller Paatrængenhed paastaaer hun ikke at have vist paa de Steder, hun har betlet, hvilke hun forøvrigt ikke navnlig kan angive formedelst deres store Antal og den lange Række af Aar i hvilke Betleriet er drevet. Dette Fruentimmer, der vedgaar ikke at være confirmeret og angiver samme Aarsag som Simon Nielsen til at de ikke have holdt deres sammen avlede Børn til at søge lovligt Erhverv, nemlig den herskende Foragt for de saakaldte Natmandsfolk, men erkjender ligesom han, at hun ikke har gjort sig Umage for at skaffe dem Tjeneste eller andet Erhverv. Simon Nielsen blev atter fremkaldt og erkjendte paa given Anledning, at Anne Jensdatters Forklaring om en kort Tid tillige med ham at være anholdt i Ringkjøbing er rigtig. Anne Jensdatter ratihaberede sin Forkaring og signaliteres saaledes: 46 Aar gammel, temmelig før af Vext, blondt Haar, blaa Øjne, Fingrene paa begge Hænder noget krumme, iført en blaae og rødstribet Skjørt, en sort Trøie, taulet Tørklæde om Halsen, en Særk, en rødtaulet Tørklæde og Hovedekke paa Ho- vedet, sorte Strømper og Træskoe paa Fødderne. Derefter fremstod 3. Kirsten Simonsdatter, der forklarede sig at være 19 Aar gammel, født i Veibye Sogn i Salling af de her tilstedeværende Forældre Simon Nielsen og Anne Jensdatter, uden for Ægteskab, hvilket at være rigtigt disse bekræftede. Hun er ikke confirmeret og har aldrig gaaet i Skole, saa at hun ikke engang kjender Bogstaverne, men har stedse ført et omflakkende Betlerliv i følge med Forældrene, der fra Barnsbeen af ikke have holdt hende til eller anviist hende anden Beskæftigelse. Hun har aldrig søgt Tjeneste, eller bestræbt sig for at erholde nohet lovligt Erhverv, ligesom hun eiheller forstaaer noget som helst Arbeide. Forældrene, der paahørte denne Forklaring, fandt intet ved denne at bemærke. Hun ratihaberede samme og signaliseres saaledes: 19 Aar gam- mel, Klein af Vext, bruunt Haar, dito Øine, er iført bruunstribet Kjole, en taulet Forklæde, en bruun ulden Halsklæde, en Særk, et Par uldne Strømper, Hovedtøi og et Par Træskoe paa Fødderne. Derneæst fremstod 4. Hans Christian Simonsen, som forklarer sig at være 16 Aar gammel, født i Yttrup, Ryberg Sogn i Salling af her tilstedeværende Forældre Simon Nielsen og Anne Jensdatter uden for Ægteskab, hvilket disse erkjendte som rigtig. Han forklarer ligesom sin nysafhørte Søster fra Barnsbeen af at have ført et omstreifende Liv med sine Forældre og aldrig at have havt noget fast Opholds- sted eller haft Beskjæftigelse, dog forklarer han at kunne gøre Hægter samt forfærdige noget Blikkenslager og Glarmester Arbeide, hvilket Faderen har lært ham, men Bogstaverne kan han ikke kjende, da han aldrig har gaaet i Skole og ei er confirmeret. Hans Forældre erkjendte Sønnens Forklaring som rigtig og paa Foreholdelse af det uforsvarlige i, at de aldeles ingen Omsorg bar for at deres Børn oplærtes i Christendom og i det mindste lærte at læse, hvortil jo Adgangen ved at søge Skole stod aaben, svarede Faderen, at da han med Familien ikke havde noget fast Opholdssted, kunde han ikke holde sine Børn til Skole, hvorhos han tilføiede, at baade han og Moderen var lige saa uvidende, idet de ikke engang kjendte Bogstaverne. Iøvrigt maa han tilstaae, at han ikke har henvendt sig til nogen Præst om at faa sine Børn antagne til Skoleundervisning, og bemærker ved samme Leilighed, at hans og Anne Jensdatters aldeles forsømte Opdragelse og deraf flydende Mangel paa Konfirmation er Skyld i, at de ikke ere sammenviede i lovligt Ægteskab, hvilket de vidste var unyttigt at attraae som uconfirmerede. Hans Christian Simonsen blev signaliseret saaledes: temmelig høi og klein af Lemmer, brunt Haar, blaae Øjne, er iført blaae Trøie med blanke Knapper, blaae Buxer, en stribet Sirtses Vest, guul Sirtses Tørklæde, en Skjorte og et Par Strømper, Hat paa Hovedet, og Træskoe paa Fødderne - see fol. 243. - - - - Note: Retsmødet fortsættes med afhøring af andre omstrejfende natmandsfolk
EVEN
Sensitive:0 1835.03.30. Domsafsigelse. afskrevet efter Sallingland herreders politiprotokol 1832-1837 RA mikrofilm nr. M-33093 1835, den 30te Martii blev i Salling Herreders Politieret afsagt Domme i Sagerne mod Arrestanterne Simon Nielsen, Anne Kirstine Jensdatter, Kirsten Simonsdatter, Hans Christian Simonsen, Frederik Jørgensen, Anne Elisabeth Jørgensdatter, og Kirsten Marie Madsdatter. De vare alle uden Baand og Tvang fremstillede, og Dommene blev lydeligen oplæste saalydende (Fol. 247-248) Samtlige Domfældte erklærede sig, hver for sit vedkommende, tilfredse med de afsagte Domme, hvilke de ikke ønskedes appellerede, hvorhos de tilføiede, at de ikke forlange anden eller videre Forkyndelse af Dommene end den nu modtagne. De blev alle til deres Bevogtning overgivet og Politieretten hævet.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.30. Dom Afskrevet efter Sallingland herreders politiprotokol 1832-1837 RA mikrofilm nr. M-33093 Dom i Sagen 5/1835 mod Arrestanter Niels Simonsen, Anne Kirstine Jensdatter, Kirsten Simonsdatter og Hans Christian Simonsen Simon Nielsen og Anne Kirstine Jensdatter saavelsom deres voxne, uden for Ægteskab sammeavlede tilligemed dem anholdte Børn Kirsten Simonsdatter og Hans Christian Simonsen tiltales ifølge Stiftamtets Ordre af 23de f. M. under nærværende Sag for Løsgjængerie og Betlerie, hvorimod den Straf, som de 2de førstnævnte have giort sig skyldige ved de af dem som uconfirmerede begangne Leiermaal ved det Kgl. Danske Cancellies Resolution vil vorde bestemt. Ved deres i Retten afgivne Tilstaaelser og Forklaringer samt efter hvad der iøvrigt er oplyst, er de tilstrækkeligen overbeviste om at have giort sig skyldige i de Forseelser, for hvilke de tiltales, og ville følgelig, da de ere over criminel Lavalder, alle være at dømme efter Frdn. 21de August 1829, men da de ikke alle kunne ansees at være alle i lige Grad strafskyldigevil deres Forhold hver for sig være yderligere at undersøge. Hvad da angaaer Simon Nielsen der efter fremlagt Døbeattest er 44 Aar gammel, da har han vedgaaet ingensinde at have søgt eller havt nogen fast Tjeneste eller stadigt Opholdssted, men har fra sin tidligste Ungdom af, først i Følge med sine ligeledes omflakkende nu bortdøde Forældre og siden paa egen Haand, ført et omflakkende Levned, idet han har søgt at ernære sig ved at forfærdige Blikkenslager og Glarmester Arbeide, men dog tillige, når Fortjenesten herved ikke har været tilstrækkelig, saavel selv har betlet som tilholdt Familien at gjøre dette. Da han ved den under Sagen fremlagte Dom af 6te Sept. 1815, efter hvilken han er straffet for Tyverie, tillige er dømt for Løsgjængerie og ulovlig Omstreifen, vil han nu være at ansee efter den 3die og 8de i forannævnte Anordning af 21de August 1829, og naar der ved Straffegradens Bestemmelse, samtlige Omstændigheder og den lange Tid, i hvilken han har ført et omstreifende Levned, kommer i betragtning, mentillige tages Hensyn paa hans aldeles forsømte Odragelse, hvorved han er blevet vænnet til det Levnet, han siden har ført, skjønnes ei rettere end at 30 dfages fængsel paa Vand og Brød med anordnede Mellemfrist kan ansesn som passende Straf for hans Brøde. Anne Kirstine Jensdatter, hvis Døbeattest ei har været at tilveiebringe, men hvis Alder saavel efter hendes Udseende saavel som efter de forskjellige Momenter i hendes Liv, navnligen at hun er Moder til de ligeledes Tiltalte Kirsten og Hans Christian, foruden til flere voxne med Simon Nielsen avlede Børn, og hun efter de Oplysninger som de forommeldte Domsact af 6te September 1815 vedheftede Bilage indeholde, i Aaret 1815 i en alder af 24 Aar har været anholdt i Holstebroe,, med vished kanskjønnes ei at være under 40 Aar, har ligeledes vedgaaet , at hun fra barndommen af har ført et med Betlerie forbundet omflakkende Levnet, dog med Undtagelse af, at hun i sin tidlige Ungdom har havt Tjeneste i omtrent3 Aar. Da det ikke - mod hendes Benægtelse - er oplyst at hun forhen har været tiltalt, dømt eller straffet, enten for Løsgjængerie og Betlerie eller for nogen anden Forbrydelse, vil hun være at dømme efter 2 og 4 i meernævnte Anordning, og findes da med Hensyn til de samme momenter, som foran er nævnte for Simon Nielsens vedkommende samt iøvrigt efter Omstændighederne, at 15 Dages Fængsel paa Vand og Brødvil kunne betragtes som passende Straffegrad for denne Tiltalte. Betræffende Kirsten Simonsdatter, 19 Aar gammel, og Hans Christian Simonsen, 16 Aar gammel, da vilde disse 2de Sødskende, som i Følge med ovennævnte deres Forældre siden deres Fødsel have ført et omflakkende Betlerliv, men ikke forhen har været tiltalte eller dømt, ei kunne undgaae for disse Forseelser nu at blive straffede, men i Betragtning af deres Ungdom og med Hensyn til at de saa at sige er bleven opdragne til Løsgjængerie og betlerie, uden at der af deres Forældre er giort noget Skridt til at faae dem anvist lovligt Erhverv, skiønnes ei bedre, end at der er tilstrækkelig Grund til at vælge Minimum af den ved oftnævnte Anordnings 2 foreskrevne Straf, hvorhos det forøvede Betlerie ifølge 8 er at tage i Betragning, og vil da 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød, der dog for Hans Christian Simonsens vedkommende ifølge Forordn. af 12te Juni 1816 7 bliver at forvandle til 32 Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost, formentlig kunne ansees passende. Endelig ville de Tiltalte in Solidum have at udrede samtlige af Actionen lovligt flydende Omkostninger. Thi kjendes for Ret. Arrestanterne Simon Nielsen og Hans Christian Simonsen bør hensættes i Fængsel, Førstnævnte paa vand og Brød i 30 Dage, Sidstnævnte paa sædvanlig Fangekost i 32 Dage. Arrestantinderne Anne Kirstine Jensdatter og Kirsten Simonsdatter bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød, Førstnævnte i 15 dage, og Sidstnævnte i 8 Dage. Saa bør de og alle in solidum udrede samtlige af Actionen lovligen flydende Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Salling Herreders politieret den 30te Martii 1835. Rosenstand.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.23 Retsmøde Udskrift af Sallingland herreders politiprotokol 1832-1837 LAN B 43 A - xx, RA mikrofilm, rulle nr. M-33.093 Sag nr. 5/1835. 1835, dem 23de Marts blev Salling Herreders Politiret sat og administreret af Herredsfogeden Cancellieraad Rosenstand i Overværelse af de undertegnede Tingmænd til foretagelse af Sagen imod Arrestanterne Simon Nielsen, Anne Jensdatter, Kirsten Simonsdatter og Hans Christian Simonsen, der der ifølge Stiftamtets Ordre i Skrivelse af 23de f. M. tiltales for Løsgjængerie og Betlerie. Denne Skrivelse blev fremlagt og lyder saaledes |: følger som Bilag under No. 5a/1835 :|, hvorhos bemærkes, at de 2de førstnævnte Arrestanter her i Politieretten den 2den dennes have afgivet Erklæring om, at de underkaster sig det kgl. Danske Cancellies Resol. i Henseende til Bestemmelse af Straffen for de af dem begangne Leiermaal. Samtlige 4re Arrestanter vare uden Baand og Tvang i Retten fremstillede, og de under 17. f. M. reqvirerede og Tid efter anden modtagne Oplysninger dem vedkommende fremlagdes saaledes: Stiftamtets Skrivelse af 19de dennes med deri ommeldte bilage, nemlig: 1. En Skrivelse fra Amtmanden over Ringkjøbing Amt, dat. 13de næstforan med deri nævnte 2. Domsact hvorefter Simon Nielsen den 6te Sept. 1816 for Tyverie m.v. er dømt til Fængsel paa Vand og Brød i 30 Dage 3. Attest for, at denne Straf er udstaaet 4. Skrivelse fra Stiftamtmanden i Ribe af 13de dennes. 5. Skrivelse fra Kammerjunker, By- og Herredsfoged Wedel Heinen i Warde med paategnet Svar fra Sognepræst Olivarius og ligeledes paategnet Straffeattest. 6. Nærværende Dommers Reqvisitions Skrivelse af 17de f. M. med paategnet Straffeattest. No 1, 3 og 4 indlemmes i den fremlagte Orden saalydende |: følger Pr. Som Bilag under No. 5/1835 :|, hvorimod No. 2, 5 og 6 vedheftes. Simon Nielsen foreholdt den fremlagte Domsact, i hvilken den mod ham i følge Ringkjøbing Amtmandskabs Ordre af 28. Juni 1816 for Tyverie, Løsgjængerie og ulovlig Omstreifen anlagte Sag, der er sluttet med Dom afsagt under Bølling Herreds Extraret under 6. Sept. 1816 saavelsom den fremlagde Attest, hvorefter han har udstaaet den ham idømte Straf af 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød, og erkjendte Dommen sig at være overgaaet samt den tilkjendte Straf udstaaet, hvorhos han gjentog sin forhen afgivne Forsikring om, at han ikke siden har været anholdt, tiltalt eller dømt. Den i Domsacten vedheftede Bilag Lit. e [pag.] 10 indførte Døbeattest, hvorefter han er født i Alken, Dover Sogn af Forældre Niels Hansen Rosenlund og Hustrue, og dèr døbt den 19. Juni 1791, blev ham speciel foreholdt, og han vedgaaer ligeledes samme at være sig vedkommende. Anne Jensdatter blev foreholdt den i Kammerjunker Wedel Heinen foran fremlagte Skrivelse paategnede Svar fra Pastor Olivarius, men vedblev at paastaae, at hun er født i Outrup Sogn, hvilket af det foran fremlagte Domsact vedheftede Bilag Lit. a erfares, at hun ogsaa har forklaret til et i Holstebroe under 25de Janv. 1815 optaget Forhør, hvor hun dog har navngivet sig Anne Kirstine med yderligere Tilføiende, at hendes Fader hedde Jens Jensen og var en Krøbling, der kjørte omkring i Landet i en Eenspænder Kariole, og hendes Moder, hans Hustrue, Kirsten Christophersdatter, der begge er døde, men medens de levede ligeledes flakkede omkring i Landet. Samme Forklaring afgav hun nu, med Tilføiende, at hun til Preliminair Forhøret har glemt at opgive sit fulde Navn, men ingenlunde forsætteligen har dulgt Navnet Kirstine, hvortil hun ikke kunde have nogen Grund. Hun vedbliver iøvrigt at paastaae,at hen er født i Outrup, men da hun er over 40 Aar gammel, er det klart, at hun ikke kan findes i kirkebogen imellem de, der ere født efter Aaret 1798. Hun vedbliver sin Forsikring om aldrig forhen at have været tiltalt. Det i Pastor Olivarius's meerommeldte Svar ommeldte Bilag blev ligeledes fremlagt og vedheftet, hvorhos Dommeren i Anledning af den fremsatte Formodning om, at Anne Jensdatters rette Navn mueligen er Karen Lauridsdatter eller Karen Due, anmærkede, at dette Fruentimmer i Slutningen af December Maaned forrige Aar ved Døden er afgaaet i Hjerk Sogn i Salling, og der er begravet. Arrestanten Frederik Jørgensen, der er hjemmehørende i Outrup, blev fremstillet og erklærede paa given Anledning, at, efter hvad han i Hjemmet har hørt sige, er her tilstedeværende Anne Kirstine Jensdatter født i Outrup Sogn af de af hende opgivne Forældre, nemlig i hans Forældres Huus, hvor hendes Moder paa en Reise nedkom med hende. Da det, ikke mindre efter Anne Kirstine Jensdatters Udseende end efter hendes Livs Perioder og de mange Barselssenge hun har havt, maa antages aldeles evident, at hun er meget langt over kriminel Lavalder, det Rettens Vidner ogsaa med Vished skjønnede, menes det ikke nødvendigt at opholde Sagen efter Erhvervelsen af hendes Døbeattest, der med Hensyn til at Outrup Sogns Kirkebog er brændt, sandsynligvis er uerholdelig. Endvidere fremlagde Dommeren Attest af Weibye Sogns Kirkebog, hvorefter Kirsten Simonsdatter sammesteds er født og døbt den 12te Febr. 1816, samt Attest af Ryberg Kirkes Ministerialbog, hvor-efter Hans Christian Simonsen er født i Ryberg Sogn den 15de Mai og døbt den 16de Mai 1818. Disse Attester lyde saaledes |: følger som Bilag under No. 5/1835 :| Kirsten Simonsdatter og Broder Hans Christian Simonsen erkjendte disse Attester at være deres Døbeattester, hvilket Forældrene ogsaa erkjendte, hvorhos dog Forældrene bemærkede, at naar det i sidstmeldte Attest hedder,at de ere fra Sneiberg og at Anne Jensdatter er født sammesteds, da er dette aldeles urigtigt og formodentlig grundet i et feilagtigt Opgivende af den, som hos daværende Provst bestilte Daaben. Ved Amtets Skrivelse af 23de f. M. ere modtaget Oplysning fra Inspecteuren over Wiborg Tugt- og Forbedringshuus, hvorefter ingen af de her i Retten tilstædeværende 4re Arrestanter findes nogensinde at have været afleverede til bemeldte Straffeanstalt, og attesteredes derhos af nærværende Dommer, at ingen af dem under Skive Kjøbstads eller Salling Herreders Jurisdictioner har været tiltalt, dømt eller straffet. Paa Opfordring erklærede samtlige 4re Arrestanter, at de ikke havde videre at forklare eller til deres Forsvar at anbringe end hvad de til Forhøret af 13de f. M. havde sagt, at de nemlig fra Barnsbeen af havde været, som deres Forældre før dem, vante til omstreifende Betlerliv, og at de, fordi de henhøre til de saakaldte Natmandsfolk, kun med yderste Vanskelighed eller som de paastaae umueligen kunde erholde Tjenester. Paa given Anledning erkjender Anne Kirstine Jensdatter, at hun ikke bestemt ved, om det er efter sit 18de Aars Fylde, at hun har havt den til Priliminair Forhøret ommeldte Tjeneste hos Niels Nesgaard i Nedervraae, Gjellerup Sogn, men hun paastaaer bestemt at kunne erindre, at hun i det mindste var der i 2 Aar, hvorimod hun ei med Vished tør sige, om hun i samfulde 3 Aar var der. Sagen blev nu til Domsafsigelse optaget, og Arrestanterne til deres Bevogtning overgivne, og Politieretten hævet. Rosenstand. Vidner:N. PedersenN. Knot.