Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Anne Marie Pedersdatter1808

Name
Anne Marie Pedersdatter
Surname
Pedersdatter
Birth
Type: BIRT
April 8, 1808 52
Shared note: Sensitive:0
Christening
Type: CHR
April 10, 1808 (Age 2 days) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note: Sensitive:0
Christening of a sisterKirsten Marie Pedersdatter Grønning
Type: CHR
September 21, 1812 (Age 4 years)
Shared note:
Sensitive:0 1812.09.21 Barnedåb Udskrift af Sunds sogns kirkebog 1810-1815 LAN C 515 B - 03 Døbte i kirkeaaret 1812 D, 21. Sept. lod Jørgen Grøn og Hustrue Mette kirstine Jørgensdatter fra Vroue, Viborg Stift; paa deres Omstreifning inddøbe en Datter med Navn Kirsten Maie, hvilken Daab Dagen efter i Sunds Kirke bekræftedes, da Bæremoderen var Magrethe Brinck. Fadderne Christian Nørager Brinch, Peder Clausen, Kirsten Marie Pedersdatter, alle af Præstegaarden, og Ane Kirstine Jensdatter af Søndervaas.
Death of a fatherPeder Jensen Grønning
Type: DEAT
December 30, 1820 (Age 12 years) Age: 64 years 11 months 29 days
Shared note:
Sensitive:0 1820.12.31 Død Gjellerup sogns kirkebog1816-1830 LAN C 515 A 5 Døde Mandkjøn Aar og Lbnr.:1821 - 1 Dødsdagen:den 30te Dec. 1820 Begravelsesdagen:1821, den 7. Januarii Afdødes Navn:Peder Jensen Grønning Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Omløbende Betler i Landet Afdødes Alder:65 Aar Anm.:Døde hos Knud Jensen i Lundhuus paa sin Omvandring.
Confirmation
Type: CONF
April 26, 1829 (Age 21 years) Age: 21 years 0 months 18 days
Shared note:
Sensitive:0 1829.04.26 Konfirmation Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Confirmerede. Piger Aar 1829, 1ste Søndag efter Paaske, d. 26.April bleve følgende Piger af Rønberg Sogn confirmerede i Estvad Kirke Lbnr.:3 Confirmandens Navn og Opholdssted:Ane Marie Peders Datter confirmeret i Følge Bevilling af det Kgl. Danske Cancellie af 26. Febr. d. A. Confirmandens Forældre eller Husbonde, Pleieforældre:Forældrene omløbende Betlere Peder Jensen og Hustru Ane Kirstine Jørgens Datter. Confirmandens Alder:Fød i Albek Mølle d. 8. April 1808. Døbt i Skjern Kirke d. 10 April s. A. Dom vedr. Kundskab og Opførsel:Kundskab temmelig god Opførsel god Naar og af Hvem vaccineret:vaccineret d. 9 April 1829 af Eddel Toft.
Event December 9, 1833 (Age 25 years) Age: 25 years 8 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 1833.12.09 Retsmøde Justitien vs. Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter x. retsmøde Hjerm-Ginding herreders politiret 9. dec. 1833 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - ?? 97/33 Aar1833 den 9 Decembeer blev af Cancelliessecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner n. C. Skarbye og N. Rømer Forhøret over Arrestantantinderne Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter continueret og Dommeren fremlagde en Skrivelse og en Attest fra Pastor Heegaard i Estvad om, at den til i Dag indstevnte Laust Jensen Storm af Rønberg Sogn ikke kunne give Møde, hvilke Dokumenter lyder saaledes # # Gaardmand Niels Marigaard af Rønberg Sogn, som efter Tilsigelse var mødt, fremstod og efter Formaning til Sandhed under Eeds Tilbud forklarede: Deponenten som kiender Arrestantinden Ane Marie Pedersdatter, kan bevidne, at hun flere Gange har betlet om og faaet Almisse i hans Huus. Arrestantinden Ane Marie Pedersdatter blev løs og ledig fremstillet for Retten og vedgik Rigtigheden af Deponentens Forklaring, hvorefter de begge aftraadte. Derefter fremstod Gaardmand Christen [M.....] af Estvad Bye og Sogn, som efter Formaning til Sandhed under Tilbud af Eed forklarede: Arrestantinden Ane Margrethe Pedersdatter er Deponenten vel bekiendt og hun har flere Gange betlet og faaet Almisse hos ham. Ane Margrethe Pedersdatter, som løs og ledig for Retten blev fremstillet vedgik denne Forklarings Rigtighed, hvorefter Deponenten aftraadte, Arrestantinderne bragtes tilbage i Arresten. Førhøret afsluttet Nellemann Som Vidner N. C. Skarbye N. Rømer
Event December 21, 1833 (Age 25 years) Age: 25 years 8 months 13 days
Shared note:
Sensitive:0 Retsmøde Justitien vs. Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter x. retsmøde Hjerm-Ginding herreders politiret 9. dec. 1833 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - ?? 97/33 Aar 1833 den 21 December blev af Cancellisecretair Bye ot Herredsfoged Nelleman paa hans Contoir i Holsteroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og N. Risum Forhøret over Arrestantinderne Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter Dommeren fremlagde Daabs og Confirmationsattester for Arrestantinderne, Attester fra Fiends, Salling, Bølling og Hierm Ginding Herreders Jurisdiction, hvor Arrestantinderne ikke have været tiltalte eller straffede samt Amtets Skrivelser af 9de og 19de dennes, hvormed endeel af disse Oplysninger fulgte, saa og Dommerens Skrivelse til Amtet af 7de dennes, hvilke samtlige Dokumenter i denne Orden lyde saaledes # #. Arrestantinderne Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter bleve løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt de fremlagte Dokumenter hver for sit Vedkommende [... .. ......] Daabs og Confirmationsattester og vedgik de sammes Rigtighed i det Hele. Med Hensyn til Arrestantinden Ane Margrethe Pedersdatters Moder [..] for hende fremlagte Daabs og Confirmationsattest er kaldet Ane Kirstine Jørgensdatter i stedet for som af hende angivet Mette Kirstine Jørgensdatter, forklarede hun, at hendes Moder [eedelig] hed Mette, men ved hendes Daab feilagtig blev kaldet Ane, og da hendes Moder og da hendes Attest ved Confirmationen blev forevist præsten i Estvad har han ogsaa derefter kaldet hendes Moder Ane. Retten med Vidner skiønnede, at Arrestantinderne ere arbidsføre Da der nu ikke skiønnedes Anledning til videre Undersøgelse blev forhøret sluttet. Arrestantinderne bragtes tilbage i Arresten. Politieretten hævet. Nelleman Som Vidner N. Rømer Jens Risom
Event December 23, 1833 (Age 25 years) Age: 25 years 8 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 1833.12.23 Retsmøde Justitien vs. Anne Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter x. retsmøde Hjerm-Ginding herreders politiret 23. dec. 1833 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - ?? Sag nr. 97/1833 Aar 1833 deb 23 December blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og J Risum en Politieret sat og hvor da blev foretaget 97/1833 Sagen anlagt ifølge Amtets Ordre contra Arrestantinderne Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter. Dommeren fremlagde den udtagne og lovlig forkyndte Stævning til Indlemmelse og Udskrift af det over Arrestantinderne optagne Forhør til Vedheftelse # # Arrestantinderne bleve løse og ledige fremstillede for Retten og erklærede, at de intet videre havde at anbringe i Sagen, hvorfor Retten optog [......] og afsagde deri [....] følgende Dom: Under Nærværende Sag tiltales Arrestantinderne Ane Margrethe Pedersdatter, der efter fremlagt Daabsattest er 29 Aar gammel og Ane Marie Pedersdatter, der ligeledes efter fremlagt Daabsattest er 25 Aar gammel, for Løsgængerie og Betlerie. Det er ved de Tiltaltes egen Tilstaaelse godtgiort, at de, som er af de saakaldte Natmandsfolk, bestandig have ført et omflakkende Levnet uden nogensinde at have søgt eller havt fast Tieneste eller lovligt Erhverv, og da de ere skiønnede at være arbeidsføre, kunne de efter Omstændighederne ei undgaae at straffes som Løsgiengere. Ligeledes have de vedgaaet at have giort dem Skyldige i Betlerie, hvilket under Sagen tilstrækkelig er oplyst, hvorefter de begge ville være at belægge med Straf i Overensstemmelse med Frdn. 21. August 1829 8 og findes herefter for det dem [indpulerede] og overbeviste Forhold at kunne bestemmes til 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for hver, hvorhos de endvidere hver for sig vil have at udrede alle af Sagen mod dem lovlig flydende Omkostninger. Thi kiendes for Ret: Arrestantinderne Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Ane MariePedersdatter bør hver for sig hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage samt derhos enhver for sit Vedkommende udrede alle af Sagen mod dem lovlig flydende Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Arrestantinderne vare forblevne tilstede i Retten og paahørte Dommens Aflæsning, hvorefter de bragtes tilbage i Arresten Nellemann Som Vidner: N. RømerJens Risom.
Death of a brotherPeder Abraham Pedersen Grønning
Type: DEAT
February 8, 1843 (Age 34 years)
Shared note:
Sensitive:0 1843.02.08. Død Madum Sogns kirkebor 1829-1861 LAN C 523 B - 9 Døde. Mandkiøn Aar og Lbnr.;1843 - No. 1 Dødsdagen:d. 8de Februar. Begravelsesdagen:d. 14de Februar. Afdødes Navn:Peder Abraham Pedersen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Almisselem og Blækenslager i Kirkhuus, Dødssted: Kirkhuus. Afdødes Alder:41 Aar Anm.:- - -
Burial of a brotherPeder Abraham Pedersen Grønning
Type: BURI
February 14, 1843 (Age 34 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Death of a sisterKirsten Marie Pedersdatter Grønning
Type: DEAT
November 7, 1860 (Age 52 years)
Shared note:
Sensitive:0 1860.11.07. Død Udskrift af Sunds sogns kirkebog 1858-1875 LAN C 515 C - 12 Døde. Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1860 - 08 Dødsdagen:7. November. Begravelsesdagen:11. November. Afdødes Navn:Kirsten Marie Pedersdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Almisselem i Fattighuset /ugift/ Afdødes Alder:52 Aar Anm.:Brystsygdom
Burial of a sisterKirsten Marie Pedersdatter Grønning
Type: BURI
November 11, 1860 (Age 52 years)
Shared note:
Sensitive:0 se dødsnotatet
Death of a sisterAnne Kirstine Pedersdatter Grønning
Type: DEAT
March 29, 1867 (Age 58 years)
Shared note: Sensitive:0
Burial of a sisterAnne Kirstine Pedersdatter Grønning
Type: BURI
from June 1, 1867 to June 30, 1867 (Age 59 years)
Shared note: Sensitive:0
Death
Type: DEAT
yes

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
younger sister
-16 years
elder sister
-4 years
elder brother
10 years
elder brother
6 years
herself

Birth
Sensitive:0
Christening
Sensitive:0
Confirmation
Sensitive:0 1829.04.26 Konfirmation Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Confirmerede. Piger Aar 1829, 1ste Søndag efter Paaske, d. 26.April bleve følgende Piger af Rønberg Sogn confirmerede i Estvad Kirke Lbnr.:3 Confirmandens Navn og Opholdssted:Ane Marie Peders Datter confirmeret i Følge Bevilling af det Kgl. Danske Cancellie af 26. Febr. d. A. Confirmandens Forældre eller Husbonde, Pleieforældre:Forældrene omløbende Betlere Peder Jensen og Hustru Ane Kirstine Jørgens Datter. Confirmandens Alder:Fød i Albek Mølle d. 8. April 1808. Døbt i Skjern Kirke d. 10 April s. A. Dom vedr. Kundskab og Opførsel:Kundskab temmelig god Opførsel god Naar og af Hvem vaccineret:vaccineret d. 9 April 1829 af Eddel Toft.
EVEN
Sensitive:0 1833.12.09 Retsmøde Justitien vs. Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter x. retsmøde Hjerm-Ginding herreders politiret 9. dec. 1833 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - ?? 97/33 Aar1833 den 9 Decembeer blev af Cancelliessecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner n. C. Skarbye og N. Rømer Forhøret over Arrestantantinderne Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter continueret og Dommeren fremlagde en Skrivelse og en Attest fra Pastor Heegaard i Estvad om, at den til i Dag indstevnte Laust Jensen Storm af Rønberg Sogn ikke kunne give Møde, hvilke Dokumenter lyder saaledes # # Gaardmand Niels Marigaard af Rønberg Sogn, som efter Tilsigelse var mødt, fremstod og efter Formaning til Sandhed under Eeds Tilbud forklarede: Deponenten som kiender Arrestantinden Ane Marie Pedersdatter, kan bevidne, at hun flere Gange har betlet om og faaet Almisse i hans Huus. Arrestantinden Ane Marie Pedersdatter blev løs og ledig fremstillet for Retten og vedgik Rigtigheden af Deponentens Forklaring, hvorefter de begge aftraadte. Derefter fremstod Gaardmand Christen [M.....] af Estvad Bye og Sogn, som efter Formaning til Sandhed under Tilbud af Eed forklarede: Arrestantinden Ane Margrethe Pedersdatter er Deponenten vel bekiendt og hun har flere Gange betlet og faaet Almisse hos ham. Ane Margrethe Pedersdatter, som løs og ledig for Retten blev fremstillet vedgik denne Forklarings Rigtighed, hvorefter Deponenten aftraadte, Arrestantinderne bragtes tilbage i Arresten. Førhøret afsluttet Nellemann Som Vidner N. C. Skarbye N. Rømer
EVEN
Sensitive:0 Retsmøde Justitien vs. Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter x. retsmøde Hjerm-Ginding herreders politiret 9. dec. 1833 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - ?? 97/33 Aar 1833 den 21 December blev af Cancellisecretair Bye ot Herredsfoged Nelleman paa hans Contoir i Holsteroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og N. Risum Forhøret over Arrestantinderne Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter Dommeren fremlagde Daabs og Confirmationsattester for Arrestantinderne, Attester fra Fiends, Salling, Bølling og Hierm Ginding Herreders Jurisdiction, hvor Arrestantinderne ikke have været tiltalte eller straffede samt Amtets Skrivelser af 9de og 19de dennes, hvormed endeel af disse Oplysninger fulgte, saa og Dommerens Skrivelse til Amtet af 7de dennes, hvilke samtlige Dokumenter i denne Orden lyde saaledes # #. Arrestantinderne Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter bleve løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt de fremlagte Dokumenter hver for sit Vedkommende [... .. ......] Daabs og Confirmationsattester og vedgik de sammes Rigtighed i det Hele. Med Hensyn til Arrestantinden Ane Margrethe Pedersdatters Moder [..] for hende fremlagte Daabs og Confirmationsattest er kaldet Ane Kirstine Jørgensdatter i stedet for som af hende angivet Mette Kirstine Jørgensdatter, forklarede hun, at hendes Moder [eedelig] hed Mette, men ved hendes Daab feilagtig blev kaldet Ane, og da hendes Moder og da hendes Attest ved Confirmationen blev forevist præsten i Estvad har han ogsaa derefter kaldet hendes Moder Ane. Retten med Vidner skiønnede, at Arrestantinderne ere arbidsføre Da der nu ikke skiønnedes Anledning til videre Undersøgelse blev forhøret sluttet. Arrestantinderne bragtes tilbage i Arresten. Politieretten hævet. Nelleman Som Vidner N. Rømer Jens Risom
EVEN
Sensitive:0 1833.12.23 Retsmøde Justitien vs. Anne Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter x. retsmøde Hjerm-Ginding herreders politiret 23. dec. 1833 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - ?? Sag nr. 97/1833 Aar 1833 deb 23 December blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og J Risum en Politieret sat og hvor da blev foretaget 97/1833 Sagen anlagt ifølge Amtets Ordre contra Arrestantinderne Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Marie Pedersdatter. Dommeren fremlagde den udtagne og lovlig forkyndte Stævning til Indlemmelse og Udskrift af det over Arrestantinderne optagne Forhør til Vedheftelse # # Arrestantinderne bleve løse og ledige fremstillede for Retten og erklærede, at de intet videre havde at anbringe i Sagen, hvorfor Retten optog [......] og afsagde deri [....] følgende Dom: Under Nærværende Sag tiltales Arrestantinderne Ane Margrethe Pedersdatter, der efter fremlagt Daabsattest er 29 Aar gammel og Ane Marie Pedersdatter, der ligeledes efter fremlagt Daabsattest er 25 Aar gammel, for Løsgængerie og Betlerie. Det er ved de Tiltaltes egen Tilstaaelse godtgiort, at de, som er af de saakaldte Natmandsfolk, bestandig have ført et omflakkende Levnet uden nogensinde at have søgt eller havt fast Tieneste eller lovligt Erhverv, og da de ere skiønnede at være arbeidsføre, kunne de efter Omstændighederne ei undgaae at straffes som Løsgiengere. Ligeledes have de vedgaaet at have giort dem Skyldige i Betlerie, hvilket under Sagen tilstrækkelig er oplyst, hvorefter de begge ville være at belægge med Straf i Overensstemmelse med Frdn. 21. August 1829 8 og findes herefter for det dem [indpulerede] og overbeviste Forhold at kunne bestemmes til 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for hver, hvorhos de endvidere hver for sig vil have at udrede alle af Sagen mod dem lovlig flydende Omkostninger. Thi kiendes for Ret: Arrestantinderne Ane Margrethe Pedersdatter og Ane Ane MariePedersdatter bør hver for sig hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage samt derhos enhver for sit Vedkommende udrede alle af Sagen mod dem lovlig flydende Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Arrestantinderne vare forblevne tilstede i Retten og paahørte Dommens Aflæsning, hvorefter de bragtes tilbage i Arresten Nellemann Som Vidner: N. RømerJens Risom.